Object structure
Title:

Zagrożenia i ochrona źródeł mineralnych na Ponidziu na przykładzie rezerwatu przyrody "Owczary"

Creator:

Łajczak, Adam

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 74-76 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Owczary - rezerwat ; Niecka Nidziańska ; źródła mineralne

References:

Berends A. 1834. Busko i źródło mineralne pod niem się znajdujące. Nakł. A. E. Glücksberga, Warszawa.
Cabaj W., Nowak W. A. 1986. Rzeźba Niecki Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 14, Kraków.
Dziubałtowski S. 1916. Stosunki geobotaniczne nad dolną Nidą. Pam. Fiziogr. 23.
Gągol J. 1995. Dzieje poznania buskich wód mineralnych. Maszynopis, Spraw. z pos. Nauk PIG, Kielce.
Gągol J., Herman G. 1996. Dzieje badań wód mineralnych w Busku. Mater. Symp. Nauk. „Budowa geologiczna Niecki Nidziańskiej”, maszynopis, PIG, Kielce.
Herman G., Gągol J. 1992. Słone historie. Gazeta Lokalna, 11-13 września 1992, Kielce.
Herman G., Gągol J. 1996. Wody mineralne Ponidzia. Roczn. Świętokrz., B, Nauki Przyr. 23.
Herman G., Mateńko T. 1999. Wody lecznicze uzdrowiska Busko-Zdrój. Mater. Zjazdu PTG. Objaśnienia do trasy wycieczki nr III, Wyd. Oddz. PIG, Kielce.
Kolago C. 1951. Źródła mineralne województwa kieleckiego. Maszynopis, Arch. PIG, Kielce.
Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wyd. 2, PWN, Warszawa.
Kontkiewicz S. 1882. Sprawozdanie z badań gieologicznych dokonanych w 1880 r. w południowej części guberni kieleckiej. Pam. Fiziogr. 2.
Kosiński W. 1884. O badaniach gieologicznych dokonanych w guberni kieleckiej i radomskiej w ciągu lata 1880 r. Pam. Fiziogr. 4.
Kulikowska J. 1975. Pochodzenie i warunki krążenia wód mineralnych rejonu Buska i Solca z uwzględnieniem wykorzystania ich dla celów leczniczych. Maszynopis, Arch. PP „Uzdrowisko Busko-Solec", Busko-Zdrój.
Kulikowska J. 1976. Przyczynek do poznania genezy wód mineralnych rejonu Buska i Solca oraz możliwość zwiększenia ich zasobów. Probl. Uzdrow. 6/8.
Kulikowska J. 1979. Pochodzenie i warunki krążenia wód mineralnych rejonu Buska i Solca. Maszynopis, Wydz. Geol. Uniw. Warszawskiego.
Łajczak A. 1999. Badania warunków hydrologicznych rezerwatu przyrody „ Owczary”. Maszynopis, Zarząd Świętokrz. i Nadnidz. Parków Krajobraz, Kielce-Pińczów i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Łyczewska J. 1957. Źródło siarczane w Małżycach. Przegl. Geol. 9.
Maszoński E. 1960. Wody podziemne na arkuszu Kielce 1:300 000. Arch. PIG, Kielce.
Misztal J. 1979. Ekologia halofitów w Owczarach koło Buska. Maszynopis, Bibl. Inst. Bot. UJ, Kraków.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Rezerwaty stepowe nad dolną Nidą. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6.
Nawrocka-Rogoż W. 1964. Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych Buska-Zdroju. Maszynopis, Arch. PP „Obsługa Techniczna Uzdrowisk”, Warszawa.
d' Obyrn K. 1990. Warunki występowania i pochodzenie wód podziemnych w aspekcie pozyskania wód mineralnych dla Buska-Zdroju (rejon na SE od Buska). Maszynopis., Bibl. Wydz. Geol.-Poszuk., AGH, Kraków.
d' Obyrn K. 1991. Określenie obszarów perspektywicznych dla ujęć wód mineralnych rejonu Busko-Solec na podstawie kartowania hydrogeologicznego. Gosp. Sur. Miner. 9, 1.
Osenbrück K., Weise S. M., Zuber A., Grabczak J., Ciężkowski W. 1993. Noble gas temperatures and ages of some glacial and buried brine waters in Poland. In: Isotope techniques in the study of past and current environmental changes in the hydrosphere and the atmosphere. IAEA, Vienna.
Paczyński B., Płochniewski Z. 1996. Wody mineralne i lecznicze Polski. Wyd. PIG, Warszawa.
Płochniewski Z. 1994. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. 32. 7. Wody mineralne i termalne. Warszawa.
Półtorak A. 1999. Zmiany jakości wód mineralnych uzdrowisk Busko i Solec. Maszynopis, Bibl. Zakł. Hydrogeol., AGH, Kraków.
Pusch J. B. 1903. Geologiczny opis Polski oraz innych krajów na północ od Karpat położonych przez Jerzego Bogumiła Puscha w latach 1833-1836. Wyd. sekcyi VII-ej Górniczo-Hutniczej oddziału Warsz. Tow. popierania rosyjskiego przemysłu i handlu, Druk. S. Świeckiego, Dąbrowa.
Rosłoński R. 1929. Źródła wody żywiącej. Wody mineralne w Polsce. Ziemia 14.
Rutkowski J. 1986. Budowa geologiczna Niecki Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 14, Kraków.
Szczepański A., Zuber A., Grabczak J., Witczak S., Szczepańska J. 1985. Warunki zasilania, krążenia i wpływ zanieczyszczeń (z uwzględnieniem nawożenia gleby) złóż wód leczniczych w rejonie Buska i Solca wraz z propozycjami co do granic obszarów górniczych z uwzględnieniem ww. zagadnień. Maszynopis, Arch. PP „Uzdrowisko Busko-Solec”, Busko-Zdrój.
Szczepański A., Miecznik J., Zuber A. 1988. Określenie rejonów perspektywicznych dla ujęć wód mineralnych w rejonie Buska-Zdroju wraz z programem badań dla ustalenia ich genezy. Maszynopis, Arch. PP „Uzdrowisko Busko-Solec”, Busko-Zdrój.
Trzcińska-Tacik H. 1988. Halofity nad dolną Nidą. Zesz. Nauk. UJ, Prace Botan. 17.
Trzcińska-Tacik H. 1995. Monitoring halofitów nad dolną Nidą. Mater. 50 Zjazdu PTB, Kraków.
Zardzewiały M. 1983. Wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych i chemicznych oraz ochrona złoża wód leczniczych przed skażeniem w uzdrowisku Busko-Zdrój. Maszynopis, Arch. Wyższego Urzędu Górniczego, Katowice.
Zuber A., Grabczak J. 1991. O pochodzeniu solanek mezozoiku Polski centralnej i północnej. W: Współczesne problemy hydrogeologii, SGGW-AR, Warszawa.
Zuber A., Weise S.M., Osenbrück K., Mateńko T., Grabczak J. 1996. Kompleksowe zastosowanie metod hydrochemicznych, izotopowych i gazów szlachetnych dla określenia genezy i wieku wód mineralnych. W: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski. Maszynopis, Arch. PP „Uzdrowisko Busko-Solec”, Busko-Zdrój.
Zuber A., Weise S. M., Osenbrück K., Mateńko T. 1997. Origin and age of saline waters in Busko Spa (southern Poland) determined by isotope, noble gas and hydrochemical methods: evidence of interglacial and pre-Quaternary hot climate recharge. Applied Geochemistry 1.
Żak C. 1960. Wody mineralne południowej części województwa kieleckiego. Maszynopis, Arch. PIG, Kielce.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

56

Issue:

5

Start page:

43

End page:

76

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: