Object structure
Title:

Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego ; Inaminate nature in the Czarnorzecki Landscape Park

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1987

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 290-291

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Czarnorzecki Landscape Park ; inanimate nature conservation

References:

Alexandrowicz Z. 1970. Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą (Sandstone rocks in the vicinity of Ciężkowice on the Biała river). Ochr. Przyr. 35: 281-335.
Alexandrowicz Z. 1973. Pionier ochrony karpackich skałek Prof. dr Henryk Świdziński 1904-1969. Przyr. pol. 7: 4.
Alexandrowicz Z. 1976. Ochrona przyrody Karpat polskich jako warunek wykorzystywania złóż surowców skalnych (Nature protection in the Polish Carpathians as a condition of exploatation of rock deposits). Zesz. nauk. AGH. Geologia 2, 4: 25–37.
Alexandrowicz Z. 1977. The origin of sandstone tors in the Polish Western Carpathians. Bull. Acad. Pol. Sci. Sér. Terre 25, 2: 83-90.
Alexandrowicz Z. 1978. Skałki piaskowcowe Zachodnich Karpat fliszowych (Sandstone tors of the Western Flysch Carpathians). Kom. Nauk Geol. PAN. Prace geol. 113.
Alexandrowicz Z. (w druku). Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: Ochrona przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. Studia Naturae B, 32.
Bieda F., Geroch S., Koszarski L., Książkiewicz M., Żytko K. 1963. Stratigraphie des Karpates externes polonaises. Recherches géologiques dans les Karpates. Vol. 10. Biul. Inst. Geol. 181.
Bogdanowski J. 1976. Parki krajobrazowe. Zesz. nauk. PAX, 1–2: 24–32.
Czemerda A. 1973. Uchwała o utworzeniu Wschodnio-Beskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chrońmy Przyr. ojcz. 29, 3: 37–38.
Czemerda A., Zabierowski K. 1977. Motywy i program przestrzenny ochrony krajobrazu w Polsce (The motives and spatial plan for the protection of landscape in Poland). Chrońmy Przyr. ojcz. 33, 1: 21–30.
Czemerda A., Zabierowski K. 1978. Nowe formy prawnej ochrony krajobrazu wyrazem racjonalnego gospodarowania w Karpatach (The new forms of legal landscape protection as an expression of rational management in the Carpathian Mts.). Probl. Zagosp. Ziem. górs. 19: 5–22.
Dżułyński S., Książkiewicz M., Kuenen Ph. H. 1959. Turbidites in flysch of the Polish Carpathian Mountains. Bull. Geol. Soc. America 70: 1089–1118.
Fleszar A. 1914. O budowie Karpat na północ od Krosna. Spraw. Komis. Fizjogr. PAU 48: 3–21.
Jagusiewicz A. 1979. System parków krajobrazowych w Polsce. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Jucha S., Jabczyński Z. 1960. Nowe perspektywy rozwoju kopalin w Węglówce. Nafta 9: 238–244.
Klimaszewski M. 1932. „Grzyby skalne” na pogórzu karpackim między Rabą a Dunajcem (Mushroomshaped rocks in the subcarpathian hills). Ochr. Przyr. 12: 64–70.
Klimaszewski M. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17: 57–71.
Koncepcja ochrony krajobrazu w Polsce. 1979. Mapa pod red. K. Zabierowskiego, T. Szczęsnego i A. Czemerdy. Arch. Zakładu Ochr. Przyr. i Zas. Natur. PAN Kraków.
Koszarski L. 1956. Observations on the sedimentation of the Ciężkowice Sandstone near Ciężkowice (Carpathian Flysch.) Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. 3, 4, 6: 393–398.
Koszarski L. 1962. Skałki piaskowców istebniańskich w okolicy Krosna (The rocks of the Istebna sandstones in the vicinity of Krosno Flysch Carpathians). Chrońmy Przyr. ojcz. 17, 6: 17–31.
Kotlarczyk J. 1966. Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich (Diatomite horizon of the Krosno beds in the Skole nappe Polish Carpathians). Studia Geol. Pol. 19. Wydawn. Geol. Warszawa.
Kozłowski S. 1971. Plan koncepcyjny ochrony krajobrazu w Polsce. Materiały Sesji Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Kozłowski S. 1973. Program ochrony krajobrazu Polski i jego pierwsze realizacje (The plan for safeguarding Poland's landscape and its initial accomplishment). Ochr. Przyr. 38: 61–84.
Kozłowski S. 1980. Ochrona krajobrazu. Poradnik ochrony przyrody. Wyd. Liga Ochr. Przyr. Warszawa.
Leszczyński S. 1981. Piaskowce ciężkowickie jednostki śląskiej w Polskich Karpatach: studium sedymentacji głębokowodnej osadów gruboklastycznych (Ciężkowice sandstones of the Silesian Unit in Polish Carpathians: a study of coarse-clastic sedimentation in deep-water). Ann. Soc. Geol. Pol. 51, 3–4: 435–502.
Mitura F., Birecki T. 1966. Budowa geologiczna Karpat między Korczyną a Domaradzem (Structure géologique des Carpates entre Korczyna et Domaradz). Prace Inst. Naft. Wydawn. Śląsk. Katowice.
Peszat Cz. 1976. Okręgi eksploatacji piaskowców w Karpatach na tle prac geologicznych (The sandstone mining districts in the Carpathians in the light of geological investigations). Zesz. nauk. AGH Geologia 2, 4: 39–63.
Peszat Cz. (red.) 1982. Ocena geologiczno-surowcowa i perspektywy dokumentowania złóż piaskowców istebniańskich województwa krośnieńskiego. Arch. Zakładu Złóż Surowców Skalnych AGH. Kraków.
Radomska-Świdzińska L. 1932. Na Prządkach i Odrzykoniu. Ziemia 22, 7 : 199-207.
Starkel L. 1972. Karpaty Zewnętrzne. W: Geomorfologia Polski. T. 1: 52–115.
Szczęsny T. 1971. Ochrona krajobrazu potrzebą społeczną (The protection of landscape as a social requirement). Chrońmy Przyr. ojcz. 27, 6: 5-15.
Ślączka A., Thompson S. III. 1981. A revision of the fluxoturbidite concept based on type examples in the Polish Carpathian Flysch. Ann. Soc. Geol. Pol. 51, 1–2: 3–44.
Świdziński H. 1932. Projekt rezerwatu „Prządki” pod Krosnem (Projet de la réserve „Prządki” près Krosno). Ochr. Przyr. 12: 58–64.
Świdziński H. 1933. „Prządki” - skałki piaskowca ciężkowickiego pod Krosnem („Prządki” - groupe de rochers près de Krosno, Karpates). Zabytki Przyr. nieożyw. 2: 94-125.
Świdziński H. 1953. Karpaty fliszowe między Dunajcem a Sanem. W: Regionalna geologia Polski. T. I. Karpaty. Z. 2. Tektonika: 362-422.
Świdziński H. 1958. Mapa geologiczna Karpat Polskich 1:200 000. Część wschodnia (Carte géologique des Karpates Polonaises. Partie orientale). Wydawn. Geol. Warszawa.
Teisseyre H. 1947. Budowa geologiczna okolic Węglówki. Nafta 5-9: 146-149, 258- 261.
Wdowiarz S. 1959. Przekroje geologiczne przez Polskę. Karpaty (Beskidy). Wyd. Geol. Warszawa.
Zabierowski K. 1980. Problematyka ochrony krajobrazu w pracach Państwowej Rady Ochrony Przyrody (The problems of landscape in the work of the State Council for the Protection of Nature). Chrońmy Przyr. ojcz. 36, 1-2: 112-120.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 45

Start page:

263

End page:

293

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: