Object structure
Title:

The present state and prospects of lampreys Petromyzonidae in Polish waters

Creator:

Witkowski, Andrzej (1947–2017)

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 27-29 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Sea lamprey ; Ukrainian brook lamprey ; River lamprey ; Brook lamprey ; Petromyzon marinus ; Eudontomyzon mariae ; Lampetra planeri ; Lampetra fluviatilis

References:

1. Arndt W. 1925. Bemerkungen über die Verbreitung niederer Wirbeltier der deutschen Fauna. I. Aufssetzung und Einbürgerung fremder Nutzfischarten im Bobersystem. Arch. Naturgesch. 89A, 12: 1-4.
2. Balon E., Holčik J. 1966. Kilka nowych dla Polski form krągłoustych i ryb z dorzecza Dunaju (Czarna Orawa). Fragm. Faun. 11: 189-206.
3. Bartel R. 1993. Anadromous fishes in Poland. Bull. Sea Fish. Inst. (Gdynia) 1: 3-16.
4. Dziennik Ustaw 1995. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. - w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Wyd. Urząd Rady Ministrów, Warszawa, nr 13, poz. 61: 234-236.
5. Głowaciński Z. (red.) 1992a. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, ss. 352, Warszawa.
6. Głowaciński Z. (red.) 1992b. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakł. Ochr. Przyr. i Zas. Nat., PAN, ss. 119, Kraków.
7. Hanel L. 1993a. Mapováni výskytu mihuli v České Republice - metodické poznámky. Bull. Lampetra 1: 15-30.
8. Hanel L. 1993b. Přehled lokalit s výskytem mihuli (Cyclostomata, Petromyzonidae) na územi České Republiky. Bull. Lampetra 1: 35-88.
9. Holčik J. (red.) 1986. The freshwater fishes of Europe. 1. Petromyzoniformes. Aula Verl., ss. 313, Wiesbaden.
10. Jokiel J. 1983. Minogi w Polsce. Bull. Sea Fish. Inst. (Gdynia) 1-2: 23-26.
11. Kaźmierczak T. 1965. Jeszcze o minogu morskim Petromyzon marinus L. Przegl. Zool. 4: 444.
12. Lelek A. 1987. The freshwater fishes of Europe. 9. Threatened fishes of Europe. Aula Ver1., ss. 343, Wiesbaden (European Committee for Conservation of Nature and Natural Resources).
13. Lohniský K. 1968. Kruhoústi a ryby povodi Labe a Stěnavy v sevorovýchodnich Čechach. [Vertebrata: Cyclostomata et Teleostei]. Font. Mus. Reginaehrad. 6: 1-66.
14. Marszał L., Penczak T., Zaczyński A. 1993. Nowe stanowiska minoga ukraińskiego, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) w Polsce. Przegl. Zool. 37: 87-91.
15. Oliva O., Hensel K. 1962. On the occurrence of the south Russian lamprey, Lampetra (Eudontomyzon) mariae Berg, 1931, in the Vistula basin. Acta Univ. Carol., Biol. 1: 99-104.
16. Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Faunistische und tiergeographische Untersuchungen im Odergebiet. V. Pisces. Berlin, s. 516-537.
17. Penczak T. 1964. Minog morski, Petromyzon marinus L. złowiony w Pilicy, lewobrzeżnym dopływie środkowej Wisły. Przegl. Zool. 8: 261-265.
18. Rembiszewski J. M. 1967. Materiały do poznania minogów (Petromyzonidae) rodzaju Lampetra Gray w Polsce. I. Lampetra (Eudontomyzon) mariae Berg. Fragm. Faun. 13: 249-260.
19. Rembiszewski J. M. 1971. Minogi dorzecza Sanu i Strwiąża. Fragm. Faun. 17: 545-557.
20. Rembiszewski J. M., Rolik H. 1975. Katalog fauny Polski. Cz. 8. Krągłouste i ryby. PWN, ss. 249, Warszawa.
21. Rolik H. 1967. Materiały do ichtiofauny Strwiąża (dopływ Dniestru) ze szczególnym uwzględnieniem Gobio gobio L. i Cobitis (Sabanejewia) aurata (Fil.). Fragm. Faun. 14: 133-151.
22. Stein G. H. W. 1936. Mitteilungen zur Wirbeltierfauna der östlichen Mark. Märk. Tierw. 1: 234-236.
23. Thumann M. E. 1943. Fang eines Meerneunauges in der Oder. Fisch. Ztg. 46: 149.
24. Weisz Z., Kux T. 1966. Přispěvek k poznáni mihulovitých (Petromyzonidae) v baltickém a černomořskem povodi severni časti Karpatskěho Obluku. Čas. Mor. Mus. 51: 341-348.
25. Witkowski A. 1992a. Threats and protection of freshwater fishes in Poland. Neth. J. Zool. 42: 243-259.
26. Witkowski A. 1992b. Minog ukraiński, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931). W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.). PWRiL, s. 253-254, Warszawa.
27. Witkowski A. 1992c. Minog rzeczny, Lampetra fluviatilis (Linne, 1758). W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.), PWRiL, s. 254-256, Warszawa.
28. Witkowski A. 1992d. Minog strumieniowy, Lampetra planeri (Bloch, 1784). W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.). PWRiL, s. 256-257, Warszawa.
29. Witkowski A. 1994. Ukrainian brook lamprey, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931 in Poland: its distribution and preservation. Bull. “Lampetra” 2: (w druku).
30. Witkowski A. 1995. Distribution of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) in inland waters of Poland and reasons for the species decline. Bull. “Lampetra” 3: (w druku).
31. Witkowski A., Błachuta J. 1983. Nowe stanowiska minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) w dorzeczu Biebrzy. Przegl. 2001. 27: 339-347.
32. Witkowski A., Kuszewski J. 1994. Characteristics of the population of Lampetra fluviatilis (L.) entering the Drwęca and Grabova rivers (North Poland). Acta Ichthyol. Piscat. (w druku).

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

51

Issue:

4

Start page:

19

End page:

29

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: