Object structure
Title:

The influence of skiing and hiking on soil erosion at the top of the Pilsko Massif

Subtitle:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Group publication title:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Creator:

Łajczak, Adam

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 155-157 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Beskid Żywiecki Mountains ; Pilsko Mt. ; hiking ; skiing

References:

Adamczyk B. 1980. Rola gleby w regulowaniu dyspozycyjnych zasobów wodnych (Role of soil in regulating disposable water resources). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 235: 59-84.
Behan M. J. 1983. The suitability of comercially available grass species for revegetation of Montana ski areas. J. Range Manage 38.
Candela R. M. 1982. Pistes de ski et erosion anthropique dans les Alpes du Sud. Mediterranee 3-4.
Černuška A. 1986. Ökologische Auswirkunngen des Baues und Betriebes von Schipisten und Empfelungen zur Reduktion der Umweltschaden. Council of Europe, Strasbourg, Nature and Environ, Ser. 33.
Dobija A. 1973. Present-day gravitation processes on the slopes of the Jaworzynka Valley (the Polish Tatra Mts.). Studia Geomorph. Carp.-Balc. 7: 75-90.
Dudziak J. 1974. Obserwacje nad rozwojem rynien stokowych na polanach tatrzańskich (Observations of development of slope rills in forest clearings of the Tatra Mts.). Czasopis. Geogr. 45,1: 31-45.
Etlicher B. 1990. Observations sur la dymanique actuelle des versands dans l'est du Massif Central. La terre et les hommes, nouvelle serie, fasc. 32, Faculte de sciences humaines de l'Universite Blaise-Pascal, Clemont-Ferrand.
Gerlach T. 1976a. Bombardująca działalność kropel deszczu i jej znaczenie w przemieszczaniu glebyna stokach (L'importance de l'action des gouttes de pluie pour le transport du sol sur le versants). Studia Geomorph. Carp.-Balc. 10: 125-137.
Gerlach T. 1976b. Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych (The present-day developement of slope in the Polish Flysh Carpathians). Prace geogr. IGiPZ PAN, 122: 1-116.
Gil E. 1976. Spłukiwanie gleby na stokach fliszowych w rejonie Szymbarku (Slopewash on flysch slopes in the region of Szympbark). Dokument. Geogr. 2: 1-65.
Haimayer P. 1989. Glacier-skiing areas in Austria: A sociopolitical perspective. Mountain Res. Develop. 9.
Hildebrand E. E. 1983. Der Einfluss der Bodenverdichtung auf die Bodenfunktionen im forstlichen Standort. Forstwis. Cbl. 2: 111-125.
Holeksa J., Holeksa K. 1981. Oddziaływanie turystyki na roślinność Babiogórskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 2: 3-24.
Kaszowski L., Krzemień K., Libelt P. 1988. Postglacjalne modelowanie cyrków lodowcowych w Tatrach Zachodnich. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 71: 121-141.
Libelt P. 1988. Warunki i przebieg sedymentacji osadów postglacjalnych w cyrkach lodowcowych Tatr Zachodnich na przykładzie Kotła Starorobociańskiego (Conditions and course of sedimentation of postglacial deposits by taking as example the Starorobociański Cirque, Western Tatra Mts.). Studia Geomorph. Carp.-Balc. 22: 63-82.
Łajczak A. 1990. Właściwości wodne i zagrożenie erozyjne gleb polan reglowych w Tatrach (Water properties and the treat of erosion to soils of the Tatra glades). Studia Naturae, ser. A, 34: 51-75.
Łajczak A. 1994. Wpływ antropopresji na środowisko abiotyczne kopuły szczytowej Pilska. Biul. Pol. Tow. Rozw. Ziem Górskich 4: 47-59.
Łajczak A. 1996a. Present morphological development of the slopes intensively exploited by skiers: case study of the northern Pilskoslope, Polish Western Carpathians. Proc. of the Intern. Symp. INTERPRAEVENT 1996, Garmisch-Partenkirchen, Band 2: 191-202.
Łajczak A. 1996b. Oddziaływanie narciarstwa na pokrywę śnieżną w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing on snow cover at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 103-130.
Łajczak A. 1996c. Wybrane elementy pogody północnego stoku Pilska (Selected weather elements of the northern slope of Pilsko). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 61-80.
Łajczak A. 1996d. Środowisko abiotyczne Pilska ze szczególnym uwzglednieniem obszaru podszczytowego (Abiotic environment of Mt. Pilsko with particular regard to its top). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 13-32.
Łajczak A. 1996e. Pilsko. Przewodnik krajoznawczo-turystyczny (z barwnymi mapami). Wyd. GAT, Gliwice-Kraków (w druku).
Łajczak A. 1996f. Analiza stosunków mezoklimatycznych północnych stoków Pilska a turystyczne i narciarskie wykorzystanie tego obszaru (The analysis of mesoclimatic conditions on northern slopes of Pilsko and touristic and skiing use of the area). Czasop. Geogr. 67,1: 17-47.
Łajczak A., Krzan Z., Michalik S., Skawiński P., Witkowski Z. 1996. Projekt rekultywacji i reorganizacji ruchu narciarskiego oraz pieszego w obszarze podszczytowym Pilska (The project of recultivation of the top part of the Pilsko Massif and reorganization of skiing and hiking in this area). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 227-237.
Maciaszek W., Zwydak M. 1992a. Degradacja górskich gleb leśnych w pobliżu szlaków turystycznych (Degradation of mountain forest soils in the vicinity of touristic routes). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 269: 3-16.
Maciaszek W., Zwydak M. 1992b. Turystyczna degradacja gleb w punktach widokowych na wybranych szczytach beskidzkich (Touristic degradation of soils in scenery stations on selected tops of the Beskidy Mts.). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 269: 17-28.
Maciaszek W., Zwydak M. 1992c. Wpływ zrywki drewna na degradację górskich gleb leśnych (The effect of skidding on the degradation of mountain forest soils). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 269: 29-44.
Michalik S. 1994. Oddziaływanie narciarstwa i turystyki pieszej na szatę roślinną kopuły szczytowej Pilska. Biul. Pol. Tow. Rozw. Ziem Górskich 4: 75-88.
Mielnicka B. 1996. Narciarstwo i turystyka piesza w strefie szczytowej Pilska w latach 1993-1994 (Skiing and hiking at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.). Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 81-101.
Niedźwiedź T. (1977). Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w dorzeczu Soły przy różnych sytuacjach synoptycznych w okresie letnim (VI-VIII 1961-1970). IMGW, Oddział Kraków. Msc>
Parzóch K. 1994. Efekty erozyjne i tempo sukcesji roślinności na pasie granicznym w Karkonoszach. Acta Univ. Wratislav. 1702, Prace IG, ser. A, Geogr. Fiz. 7: 27-36.
Radwańska-Paryska Z. 1959. Ochrona przyrody a pasterstwo (La protection de la nature et la vie pastorale). Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Wyd. PAN. t. I. s. 175-192.
Słupik J. 1973. Zróżnicowanie spływu powierzchniowego na fliszowych stokach górskich (Differentiation of the surface runoff on flysch mountain slopes). Dokument. Geogr. 2: 1-118.
Starkel L. 1980. Erozja gleb a gospodarka wodna w Karpatach (Soil erosion versus water economy in Carpathians). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 235: 103-118.
Thornes J. B. 1985. Procesy fluwialne. W: Embleton C., Thornes J. B. (red.) Geomorfologia dynamiczna. PWN, Warszawa.
Tsuyuzaki S. 1994. Environmental deterioration resulting from ski-resort construction in Japan. Environ. Conserv. 2.
Veyret Y., Hotyat M., Bouchot B. 1990. L'erosion d'origine anthropique dans un milieu de moyenne montagne: le Massif Montdorien. La terre et les hommes, nouvelle serie, fasc. 32, Faculte de science humaines de l'Universite Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand.
Watson A. 1985. Soil erosion and vegetation damage near ski lifts at Cairn Gorm. Biol. Conserv. 33.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 41

Start page:

131

End page:

159

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: