Object structure
Title:

Ecological principles of meadow ecosystem management in the Babia Góra National Park, Western Carpathians

Subtitle:

Studia Naturae 45

Creator:

Zarzycki, Jan

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1999

Description:

24 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 89-94 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Babia Góra National Park ; meadow ecosystems ; meadows

References:

ADAMCZYK. B. 1983. Charakterystyka gleb Babiogórskiego Parku Narodowego. W: K. Zabierowski (Red.). Park Narodowy na Babiej Górze. Studia Naturae ser. B, 29: 79-120.
ANDERSON P. 1995. Ecological restoration and creation: a review. Biological Journal of the Linnean Society 56 (Suppl.): 187-211.
ANDRZEJEWSKI R. 1995. Ekologiczna interpretacja ścisłej i częściowej ochrony przyrody. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51, 6: 5-15.
BAKKER J.P. 1989. Nature Management by Grazing and Cutting. Geobotany 14. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
BARABASZ B. 1994. Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea (The effect of traditional management methods modifications on changes in meadows of Molinio-Arrhenatheretea class). Wiad. Bot. 38: 85-94.
BARANOWSKI S. 1916. U stóp Babiej Góry. Przegląd historyczny.
BAZYLUK W., LIANA A. 1982. Fauna bezkręgowców na łąkach. W: K. Zarzycki (Red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae ser. B, 30: 264-291.
BIDERMAN A. 1990. Zabiegi ochrony czynnej biocenoz nieleśnych stosowane w Ojcowskim Parku Narodowym (Practices in active protection of non-forest biocenoses employed in Ojcow National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 53-57.
BOBEK B., MAZUR K., PERZANOWSKI K. 1984. Ekologiczne podstawy łowiectwa. PWRiL, Warszawa.
BOCHEŃSKI Z. 1970. Ptaki Babiej Góry. Acta Zool. Crac. 15: 160.
BODZIARCZYK J., KUCHARZYK S., ROŻAŃSKI W. 1992. Wtórna sukcesja roślinności leśnej na opuszczonych polanach kośnych w Pienińskim Parku Narodowym [Secondary succession of forest vegetation on the abandoned hay-growing glades in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians)]. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 25-41.
BOROWIEC S. 1961. Charakterystyka gleb bielicowych i brunatnych kwaśnych w ważniejszych zespołach Babiogórskiego Parku Narodowego. Sylwan 105: 1-12.
CELIŃSKI F., WOJTERSKI T 1961. Mapa zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. Pozn. TPN, Wydz. Mat.-Przyr., Komisja Biologiczna, Poznań.
CELIŃSKI F., WOJTERSKI T. 1963. Świat roślinny Babiej Góry (The vegetation of Babia Góra). W: W. Szafer (Red.). Babiogórski Park Narodowy. PAN, Kraków, s. 109—173.
CELIŃSKI F., WOJTERSKI T. 1983. Szata roślinna Babiej Góry. W: K. Zabierowski (Red.). Park Narodowy na Babiej Górze. Studia Naturae ser. B, 29: 121 -171.
DENISIUK Z. 1965. Zagadnienia ochrony przyrody w łąkarstwie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 21 (5): 515.
DENISIUK Z. 1978. Ochrona łąk naturalnych. W: W. Michajłow, K. Zabierowski (Red.). Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, t. 1, s. 237-277.
DUFFEY E. 1973. Wildlife management on reserves in Britain. Ochrona Przyrody 38: 9-39.
DZIEWOLSKI J. 1985. Zagadnienia wtórnej sukcesji lasu na polanach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 41 (3): 5-10.
FABIJANOWSKI J. Lasy. Studia do planu zagospodarowania przestrzennego Babiogórskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. Biblioteka BgPN. Msc. 1970.
FALIŃSKA K. 1989. Plant population processes in the course of forest succession in abandoned meadows. I. Variability and diversity of floristic compositions and biological mechanisms of species turnover. Acta Soc. Bot. Pol. 58: 439-465.
FERCHMIN M. 1990. Projekt ochrony czynnej ekosystemów półnaturalnych (np. łąk) w Kampinoskim Parku Narodowym (Project of active protection of semi-natural ecosystems (e.g. meadows) in Kampinos National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 111-113.
FILIPEK J., DĄBROWSKA L., SKRIJKA P. (1972). Program zagospodarowania śródleśnych powierzchni łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego. Biblioteka BgPN. Msc.
FILIPEK J. 1973. Projekt klasyfikacji roślin łąkowych i pastwiskowych na podstawie liczb wartości użytkowej. Post. Nauk Rol. 4: 59-68.
FILIPEK J., DĄBROWSKA L. 1978. Sukcesyjne zmiany charakteru zbiorowisk łąkowych na polanach Babiogórskiego Parku Narodowego (Successive changes in the character of meadow communities in clearigs in Babiogórski National Park). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rolnictwo 18: 87-97.
GLIWICZ J. 1992. Różnorodność biologiczna: nowa koncepcja ochrony przyrody. Wiad. Ekol. 38: 211 -219.
GLIWICZ J. 1995. S. KOZŁOWSKI (Red.). Prognoza zachowania różnorodności biologicznej: gatunkowej i genetycznej. W: Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku. Zesz. Nauk. Komitetu Człowiek i Środowisko 10: 153—159.
GRYNIA M. 1966. Łąki górskie Beskidu Śląskiego pod względem fitosocjologicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 66: 33-43.
GRYNIA M. 1980. Rezerwaty łąkowe a środowisko przyrodnicze jako otoczenie człowieka. Rocz. AR Poznań 118: 29-37.
GRYNIA M. 1980. Znaczenie zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w środowisku przyrodniczym niektórych regionów kraju (The role of meadow and pasture communities in natural sites in some regions of Poland). Rocz. AR Poznań 118: 39-46.
GUMIŃSKA B. 1992. Grzyby wybranych łąk w Pienińskim Parku Narodowym - zagrożenia i ochrona [Macromycetes of some meadows in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians) - threat and conservation], Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 65-70.
HENLE K. 1994. Naturschutzpraxis, Naturschutztheorie und theoretische Ökologie. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 3: 139—153.
HERBICH J. 1986. Ochrona zasobów genowych a sukcesja roślinności w rezerwatach i parkach narodowych. Acta Univ. Lodz. Folia Sozol. 3: 67-75.
HOLEKSA K. (1977). Zbiorowiska roślinne powstałe w wyniku działalności człowieka na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Biblioteka BgPN. Msc.
HOŁUB-PANCEWICZOWA Z. 1930. Z badań nad pasterstwem karpackim i alpejskim. Wierchy 8: 89 121.
HOPKINS A., PYWELL R., PEEL S. 1995. Restoration of botanical diversity of grassland by different methods of seed and plant introduction. Ann. UMCS, Lublin, Sec. E, suppl. 24: 133—137.
HOPKINS A., HOPKINS J. J. 1994. UK grasslands now: agricultural production and nature conservation. W: R. J. Haggar i S. Peel (Red.). Grassland Management and Nature Conservation, British Grassland Society Occasional Symposium 28: 10-19.
JEANGROS B., BERTOLA C. 1997. Changes during six years in botanical composition, species diversity and productivity of a permanent meadow after cesation of fertilizer application and reduction of cutting fequency. Proc, of the International Occasional Symposium of the European Grassland Fed., s. 75-79.
JOSTOWA W. 1974. Gospodarka pasterska na południowych stokach Babiej Góry. Karpaty 2: 97-100.
Kaule G. 1991. Arten- und Biotopschutz. Ulmer Verlag, Stuttgart.
KAŹMIERCZAK T. 1992. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybranych zbiorowisk łąkowych Pienińskiego Parku Narodowego [Ichneumonidae (Hymenoptera) of the selected meadow communities of the Pieniny National Park). Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 71-84.
Kaźmierczakowa R., Rusińska M., Kwiatkowska A., Poznańska Z., Rams B. 1990. Produktywność zbiorowisk łąkowych polan reglowych w Tatrach (Productivity of meadow communities in the Tatra glades). Studia Naturae ser. A, 34: 77-123.
KAŹMIERCZAKOWA R. 1990. Wpływ wypasu na biocenozy polan reglowych w Tatrach (podsumowanie) [Impact of grazing on the biocenoses of forest glades in the Tatras (recapitulation)]. Studia Naturae ser. A, 34: 163- 173.
Kaźmierczakowa R. 1992. Skład florystyczny i biomasa runi nie użytkowanych łąk pienińskich oraz zmiany wywołane jednorazowym skoszeniem (Floral composition and plant biomass of non-utilized meadows in the Pieniny Mountains and changes caused by single mowing). Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 13-24.
KINASZ W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym (Ecological basis of the management of the meadows of the Pieniny National Park). Ochrona Przyrody 41: 77- 118.
KORNAŚ J. 1981. Oddziaływanie człowieka na florę, mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot. 25 (3): 165-182.
KORNAŚ J. 1990. Jak i dlaczego giną nasze zespoły roślinne. Wiad. Bot. 34 (2): 7-16.
Kornaś J., Dubiel E. 1990. Przemiany zbiorowisk łąkowych w OPN w ostatnim trzydziestoleciu. Changes in the vegetation of hay-meadows in the Ojców National Park in the last 30 years. Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 97-106.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne. Fragm. Flor. Geobot. 13 (2): 167-316.
KOSTUCH R. 1961. Poprawa bliźniczysk górskich przez samozadarnienie. Wiad. Mel. i Łąk. 3: 96-97.
KOSTUCH R. 1963. Gospodarka rolna i pasterska regionu babiogórskiego (Agriculture and pasturage in the region of Babia Góra). W: W. Szafer (Red.). Babiogórski Park Narodowy. PAN, Kraków, s. 240-255.
KOSTUCH R. 1968. Występowanie i możliwości zwalczania zbiorowisk bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta L.) w warunkach górskich. IMUZ Falenty.
KOSTUCH R. 1976. Succesion trends of mountain grassland vegetation formed by self-sodding of fallow arable lands. Pol. Ecol. Stud. 2: 129-134.
KOSTUCH R. 1978. Ochrona trwałych użytków zielonych (Protection of permanent grassland). W: W. Michajłow, K. Zabierowski (Red.). Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, t.1, s. 105 -127.
KOSTUCH R. 1983. Rolnictwo i pasterstwo w rejonie babiogórskim.W: K. Zabierowski (Red.). Park Narodowy na Babiej Górze. Studia Naturae ser. B, 29: 197-209.
KOSTUCH R. 1987. Zmiany florystyczne w runi górskich użytków zielonych pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego (The influence of nitrogen fertilization on the changes of botanical compositions of the sward of meadows in the mountain region). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 308: 211-218.
Kostuch R. 1994. Dekadencja gospodarki halnej w Karpatach Polskich. Wiad. Mel. i Łąk. 1: 22-23.
Kostuch R., Gąsiorek S., Janeczko A. 1992. Zmiany zachodzące w zachwaszczeniu polan i hal beskidzkich (Changes in the weeding of Beskid grasslands in Poland). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa 33: 37-47.
Kostuch R., Rajda W. 1994. Roślinność młak górskich występujących w miejscowości Wojkowa k. Muszyny (Plant association in wet places on the arable lands at Wojkowa near Muszyna). Zesz. Nauk. AR, ser. Inż. Środ. 15: 105—114.
Krahulec F., Hadincova V., Herben T., Kettnerova S. 1994. Monitorovani vlivu pastvy ovci na rostlinna společenstva: Zadni Renerovky v Krkonošskem narodnim parku. Vegetation changes under sheep grazing in the Krkonoše NP. Priroda Praha 1: 191-196.
KUBIJOWICZ W. 1927. Życie pasterskie w Beskidach Magórskich. Prace Kom. Etnograficznej PAU, Kraków.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1962. Analiza chemiczno-rolnicza. PWN, Warszawa.
Madziara-Borusiewicz K., Jędraszko-Dąbrowska D., Dmowski K., Sikora A. 1988. Rezerwaty biosfery w Polsce. Liga Ochrony Przyrody. Warszawa.
Mała Encyklopedia Babiogórska. 1992. W. Midowicz (Red.). Rewasz, Pruszków.
Matuszkiewicz W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Medwecka-Kornaś A. (1970). Flora i zbiorowiska roślinne Babiej Góry. Studia do planu zagospodarowania przestrzennego Babiogórskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. Biblioteka BgPN. Msc.
Michalik S. 1972. Synantropizacja szaty roślinnej na terenach chronionych w świetle nowych poglądów na rezerwatową ochronę przyrody. Wszechświat 7/8: 181-186.
Michalik S. 1985. Ekologiczna ochrona czynna biocenoz i krajobrazu w Ojcowskim Parku Narodowym. Parki Nar. Rez. Przyr. 6: 43 56.
MICHALIK S. 1986. Pasterstwo a ochrona przyrody w parkach narodowych Polskich Karpat (Pasturage and nature protection in the national parks of the Polish Carpathians Mts). Chrońmy Przyr. Ojcz. 42 (4): 19-29.
Michalik S. 1986. Problemy ochrony biocenoz polan reglowych w parkach narodowych Polskich Karpat (The problems of the protection of biocenoses on glades in the mountain forest zone of the national parks in the Polish Carpathians). Chrońmy Przyr. Ojcz. 42 (5): 16—27.
MICHALIK S. 1990. Przemiany roślinności łąkowej w toku sukcesji wtórnej na stałej powierzchni badawczej w Ojcowskim Parku Narodowym (Changes in meadow vegetation due to secondary succession on a permanent study plot in Ojców National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 149- 159.
MICHALIK S. 1990. Rola nieklimaksowych biocenoz w parkach narodowych i rezerwatach (The role of non-climax biocenoses in national parks and nature reserves). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 9-16.
MICHALIK S. 1990. Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 20 lat w wyniku zaprzestania wypasu (Vegetation succession in a mountain glade in Goree National Park during 20 years, as a result of pasturage abandonment). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 137-148.
Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (Secondary succession and problems in the preservation of semi-natural biocenoses in national parks and nature reserves). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 175-198.
Michalik S. 1991. Program aktywnej ochrony zasobów genowych flory Ojcowskiego Parku Narodowego (Programme of active protection of the flora gene resources in the Ojców National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 3: 81-91.
MICHALIK S. 1991. Wymieranie i warunki aktywnej ochrony populacji szafranu spiskiego Crocus scepusiensis (Rehm. et Woł.) Borb. w Gorczańskim Parku Narodowym [The extintcion of Crocus scepusiensis (Rehm. et Woł.) Borb. and active protection conditions for its population in Gorce National Park]. Prądnik, Prace Muz. Szafera 3: 145—159.
MICHALIK S. 1992. Zagrożenia i problemy aktywnej ochrony biocenoz polan reglowych Gorczańskiego Parku Narodowego (Dangers and problems of active protection of biocenoses of the subalpine glades of Gorce National Park). Parki Narod. i Rez. Przyr. 1: 25-31.
MIDOWICZ W. 1974. Babia Góra. Karpaty 2: 61-95.
MIELCZAREK S. 1984. Ograniczony kulturowy wypas owiec i krów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Parki Nar. Rez. Przyr. 5: 56-66.
Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular Plants of Poland a Checklist. Pol. Bot. Stud. Guidebook Series 15.
MIREK Z., SKIBA S. 1984. Wstępne badania porównawcze nad fitocenozami Rumex alpinus i Rumex obtusifolius z obszaru Tatr i terenów przyległych. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 12: 301-312.
MRAZEK M., KUBIJOWICZ W. 1925. Ze studiów nad osadnictwem Babiej Góry. Czasopismo Geograficzne 3: 45-71.
Nature Conservation Management of Grasslands in Hungary 1996. Conservation Handbook Series of the Hungarian National Authority for Nature Conservation (M.E.R.P.) 10.
NIEMIROWSKI M. 1963. Szkic geograficzny obszaru babiogórskiego (Geographical outline of the Babia Gora region). W: W. Szafer (Red.). Babiogórski Park Narodowy. PAN, Kraków, s. 21 43.
NOSBERGER J., KESSLER W. 1997. Utilisation of grassland for biodiversity. Proc. of the International Occasional Symposium of the European Grassland Fed., s. 33-42.
Nowak M. (1956). Uwagi do planu zagospodarowania Hali Czarnej we wsi Zawoja (pow. Sucha). Biblioteka BgPN. Msc.
Nowak M., Kostuch R. 1967. Gospodarka łąkowa i pasterska w Beskidzie Żywieckim (Meadow and pasture management in the Żywiec Beskid Carpathians). Probl. Zagosp. Ziem Gorskich PAN 16: 27-64.
OBRĘBSKA-STARKLOWA B. 1963. Klimat Babiej Góry (The climate of Babia Góra). W: W. Szafer (Red.). Babiogórski Park Narodowy. PAN, Kraków, s. 45-67.
Palmer J. P., Iverson L. R. 1983. Factors affecting nitrogen fixation by white clovers on mine spoils. J. Appl. Ecol. 20: 287-301.
Pawlik-Dobrowolski J. 1983. Opady atmosferyczne a zanieczyszczenie wód. Aura 8: 13 -15.
PAWŁOWSKA S. 1965. Pochodzenie flory kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza. Fragm. Flor. Geobot. 11 (1): 33-52.
PAWŁOWSKI B. 1950. Znaczenie socjologii roślin dla racjonalnej gospodarki człowieka w przyrodzie. Ochr. Przyr. 19: 1-26.
PAWŁOWSKI B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: B. Pawłowski, K. Zarzycki (Red.). Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa, s. 237-279.
Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K. 1960. Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza. Fragm. Flor. Geobot. 6: 95-222.
Peeters A., Lambert j., Lambert R., Janssens F. 1992. Diverse grasslands in Belgium: status, place in farming systems and factors limiting their recostructions. Proc, of the 1-4th. General Meeting of the European Grassland Federation, Lahti.
Pott R. 1988. Entstehung von Vegetationstypen und Pflanzengesellschaften unter dem Einfluss des Menschen. (Origin and development of vegetation types and plant-communities by degree of anthropogenic influences). Dusseldorfer Geobot. Kolloq. 5: 27-54.
RADWAŃSKA-PARYSKA Z. 1959. Ochrona przyrody a pasterstwo. W: W. Antoniewicz (Red.). Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, s. 175—192.
Ralski E. 1930. Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim. PAU Kraków, Prace Rolniczo-Leśne 1.
Ralski E. 1931. Łąki, polany i hale pasma Babiej Góry. PAU Kraków, Prace Rolniczo-Leśne 4.
ROMER E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocławskiego Tow. Nauk, ser. B, 16.
SOKOŁOWSKI A. W. 1988. Ubożenie roślinności segetalnej i problem jej ochrony. Parki Nar. Rez. Przyr. 1: 45-50.
SOSNOWSKI K. 1923. Babia Góra. Wierchy 1: 52-69.
STUCHLIK L. (1970). Studia do planu zagospodarowania przestrzennego Babiogórskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. Biblioteka BgPN. Msc.
STUCHLIKOWA B. 1967. Zespoły łąkowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 13 (3): 351-403.
SYMONIDES E. 1992. Różnorodność biologiczna: znaczenie jej oceny i ochrony w polskich parkach narodowych. Wiad. Ekol. 38: 221-237.
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1977. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa.
SZKOLNIK W. 1904. O Zawoji. Pam. Tow. Tatrz. 25: 44 57.
Światowa Strategia Ochrony Przyrody. Tłum. z ang. Olaczek R. 1985. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
Tallowin J. R. B., Smith R. E. N., Kirkham F. W. 1995. Restoration of floristic diversity to a deintensified species-impoverished grassland in the UK: a case study. Ann. UMCS, Lublin, Sec. E, suppl. 24: 237-245.
TAPPEINER U., CERNUSCA A. 1989. Struktur und Funktion von Graslandökosystemen im Nationalpark Hohe Tauren. Veröffentlichungen des österreichischen MaB - Programs 13.
TAPPEINER U., CERNUSCA A. 1993. Alpine meadows and pastures after abandonment. Pirineos 141/142: 97-118.
TAPPEINER U., CERNUSCA A. 1994. Bestandesstruktur, Energiehaushalt und Bodenatmung einer Mahwiese, einer Almweide und einer Almbrache. Verhandlungen der Gesellschaft fur Ökologie 23: 49-56.
TILZEY M. 1997. Environmentally sensitive areas and grassland conservation in England. Proc. of the International Occasional Symposium of the European Grassland Fed. s. 379-390.
Walas J. 1933. Roślinność Babiej Góry. PROP, Monogr. Nauk. 2. Warszawa.
Witkowski Z., Dąbrowski J. S. 1990. Znaczenie zbiorowisk otwartych dla zachowania bogactwa gatunkowego bezkręgowców w Pienińskim Parku Narodowym. Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 115-125.
Zapałowicz H. 1880. Roślinność Babiej Góry pod względem geograficzno-botanicznym. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej PAU, Kraków.
ZARZYCKI J. 1995. Przemiany roślinności polan śródleśnych w Babiogórskim Parku Narodowym spowodowane zaniechaniem użytkowania (Vegetation changes in mountain glades after abandonment of farming practices). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Nauk. 45: 113-119.
ZARZYCKI J. 1996. Ochrona przyrody a dotowanie rolnictwa na przykładzie Szwajcarii. Wiad. Mel. i Łąk. 2: 70-71.
ZARZYCKI K. 1967. Łąki Pienińskiego Parku Narodowego i ich racjonalne zagospodarowanie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 23 (1): 5-15.
ZARZYCKI K. (1988). Plan urządzenia ekosystemów nieleśnych Pienińskiego Parku Narodowego na lata 1989-4998. Pieniński Park Narodowy. Msc.
Zarzycki K., Korzeniak U. 1992. Roślinność łąkowa Pienin i jej przemiany w ostatnim sześćdziesięcioleciu [The meadow vegetation in the Pieniny Mountains (Polish Western Carpathians) and changes during last six decades], Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 5-12.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 45

Start page:

1

End page:

97

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: