Object structure
Title:

Changes in the species composition of purple moor-glass meadows Molinietum caeruleae W. Koch 1926 in the Kampinos National Park in the period 1994-2004

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Creator:

Michalska-Hejduk, Dorota

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronach 169-171 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

protected natural areas ; Kampinos National Park ; Molinia meadows ; Molinietum caeruleae

References:

Barabasz B. 1994. Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea — The effect of traditional management methods modifications on changes in meadows of Molinio-Arrhenatheretea. Wiad. Bot. 38, 1/2: 85-94.
Barabasz B. 1997. Zmiany roślinności łąk w północnej części Puszczy Niepołomickiej w ciągu 20 lat- Changes in the meadows of the northern part of Niepołomice forest during twenty years. Studia Naturae 43: 1-99.
Brzeg A. 1991. Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe okolic Konina - Meadow and pasture plant communities in the neighbourhood of Konin. PTPN, Prace Kom. Biol. 70: 103-140.
Celiński F., Wika S., Parusel J.B., Babczyńska-Sendek B., Bula R., Cabala S., Hereźniak J., Kuźniewski E., Spałek K., Wilczek Z., Wnuk Z. 1997. Czerwona lista zbiorowisk roślinnych Górnego Śląska - Red list of Upper Silesian plant communities. W: Parusel J.B. (red.). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Raporty i opinie, Tom 2, Katowice: 39-68.
Chwastek M. 1965. Niektóre właściwości biologiczne gatunku Molinia coerulea (L.) Moench. sprzyjające jej dominacji w runi łąkowej. Roczn. Nauk Roln. 76, ser. F, 3: 575-591.
Falińska K. 1991. Sukcesja jako efekt procesów demograficznych roślin - Succession as an effect of plant demographic processes. Phytocoenosis 3 (N.S.) Seminarium Geobotanicum 1: 43-67.
Grynia M. 1962. Łąki trzęślicowe Wielkopolski - Molinia coerulea meadow types in Great Poland Region. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 13, 2: 145-269.
Grynia M. 1968. Porównawcza analiza geobotaniczna łąk trzęślicowych występujących w różnych regionach Polski - Geobotanic comparative analysis of purple moor-grass (Molinia coerulea) meadows occuring in various regions of Poland. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 26: 115-172.
Kobendza R. 1930. Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej - Les raports phytosociologiques dans l'ancienne grande foret de Kampinos. Planta Polonica. Materiały do flory polskiej.
Kucharski L. 1999. Szata roślinna łąk Polski Środkowej i jej zmiany w XX stuleciu - The plant cover of central Poland meadows and its changes in the 20th century. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Kucharski L., Pisarek W. 1999. Roślinność łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - Vegetation of meadows of the Bolimów Nature Park. W: Czyżewska K. (red.). Roślinność Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Monogr. Bot. 85: 139-177.
Kwiatkowski P. 1999. Ochrona łąk trzęślicowych Parku Krajobrazowego „Chełmy” i jego otuliny - Protection of wet meadows of the order Molinietalia in the Landscape Park “Chełmy”. Przegląd Przyrodniczy 10, 1/2: 163-172.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Michalska-Hejduk D. 1995. Notatki florystyczne z łąk Kampinoskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 3: 101-105.
Michalska-Hejduk D. 2001a. Stan obecny i kierunki zmian roślinności nieleśnej Kampinoskiego Parku Narodowego - Current state and directions of change of non-forest vegetation of the Kampinos National Park. Monogr. Bot. 89: 1-134.
Michalska-Hejduk D. 2001b. Meadows of the “Granica” complex in the Kampinos National Park (Central Poland): geobotanical characteristics and protection proposals. Nature Conservation 58: 57-67.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland - a checklist. Polish Bot. Stud., Guideb. Ser. 15.
Oświt J. 1991. Roślinność i siedliska zabagnionych dolin rzecznych na tle warunków wodnych - Vegetation and sites of bogged river valleys against the background of water conditions. Roczn. Nauk Roln. Ser. D, 221: 1-229.
Pawłowski B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski t. 1. PWN, Warszawa: 237-268.
Sikorska-Maykowska M. 1994. Dynamika zmian warunków wodnych w zlewni Łasicy i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. W: Konecka-Betley K. (red.). Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa: 71-89.
Solon J. 1995. Diagnoza stanu roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. W: Solon J. (red.). Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego. Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin (msc.).
Topiński P., Biernacka J. 1985. Wstępne efekty introdukcji bobra w Puszczy Kampinoskiej - Initial effects of the introduction of the beaver into Kampinoska Forest. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 6, 2: 71-85.
Tumidajowicz D., Zubel E. 1978. Zanikanie i przemiany zbiorowisk trzęślicowych (Molinietum coeruleae) w dolinie Wisły koło Czernichowa - The disappearance and changes of wet meadows (Molinietum coeruleae) in the valley of the Vistula river near Czernichów (Southern Poland). Fragm. Flor. Geobot. 24: 643-650.
Wierzbicki A. 1999. System pomiarów ZMŚP na terenie Stacji Bazowej „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - Integrated monitoring of the Natural Environment. Base Station “Pożary” in Kampinos National Park. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 85-122.
Zalewska J. 1997. Łąki trzęślicowe w dolinie Przemszy - The moor grass meadows in the Przemsza river valley. Ochrona Przyrody 54: 73-79.
Załuski T. 1995. Łąki selernicowe (związek Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966) w Polsce - Meadow communities of Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966 alliance in Poland. Monogr. Bot. 77: 1-142.
Zarzycki K. 1956. Wilgotne łąki w okolicy Czernichowa i potrzeba ich ochrony - Humid meadows in the environs of Czernichów near Cracow deserving protection. Ochr. Przyr. 25: 49-69.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. I

Start page:

159

End page:

172

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: