Object structure
Title:

Spontaneous changes of natural forests composition in strictly protected areas of the Roztocze National Park

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part II

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part II

Creator:

Maciejewski, Zbigniew

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2008

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 171-172 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

protected natural areas ; Roztocze National Park ; natural forests

References:

Bernadzki E., Bolibok L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1997. Zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w Białowieskim Parku Narodowym (1936-1993). Parki Nar. i Rez. Przyr. 16, 2: 3-25.
Brożek S. 1986. Wpływ pyłów przemysłowych emitowanych przez aglomerację krakowską na mineralizację azotu w glebach leśnych - The effect of selected industrial dusts emitted by the Kraków urban agglomeration on the mineralization of nitrogen in humic horizons of forest soils. Roczn. Glebozn. 37, 2-3: 237-248.
Bucking W. 1992. Nitrogen input and nitrogen recycling in forest ecosystems. In: A. Teller, P. Mathy and J. N. R. Jeffers (red.). Responses of Forest Ecosystems to Environmental Changes. Elsevier Applied Science, London and New York, s. 662-663.
Faliński J. B. 1991. Procesy ekologiczne w zbiorowiskach leśnych - Ecological processes in the forest communities. Phytocoenosis 3 (N.S.) 1: 17-41.
Greszta J. 1987. Wpływ przemysłowego zanieczyszczenia powietrza na lasy - The influence of air pollution on forests. Wydawnictwo SGGW - AR, Warszawa.
Haus M. 1937. Spostrzeżenia nad szkodami mrozowymi w drzewostanach bukowych. Inst. Bad. Lasów Państw. Warszawa, Rozpr. i Spraw. Ser A, 27: 7-41.
Izdebski K. 1969. Próba przedstawienia dynamiki drzewostanu w rezerwacie leśnym Czerkies na Roztoczu Środkowym - An attempt of presenting the dynamics of the tree cover in the forest reserve Czerkies, Central Roztocze. Ann. UMCS, sect. C, 24: 87-118.
Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych - Plant communities against the background of the Roztocze National Park habitat conditions. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Januszek K. 1990. Niektóre właściwości chemiczne gleb wybranych stanowisk jodły (Abies alba Mili.) o różnej kondycji wzrostowej w Polsce Południowej - Some chemical properties of soils of selected habitats of the fir (Abies alba Mill.) varying in vitality in southern Poland. Acta Agr. Silv., scr. Silv. 29: 3-16.
Jaworski A. 1982. Fir regression in Polish mountain areas. Eur. J. For. Pathol. 12, 3: 143-149.
Kaszowski B. M., Mrugała S. Warakomski W. 1995. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990). W: R. Turski, S. Uziak (red.). Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny T. I, Klimat. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
Kienast F., Brzeziecki B. 1993. Potential temporal and spatial responses of forest communities to climate change: application of two simulation models for ecological risk assessment Long-term implications of climate change and air pollution on forest ecosystems. Progress report of the IUFRO Task Force “Forest, Climate Change and Air Pollution”. IUFRO World Series, Vol. 4: 20-21.
Kowalski M. 1991. Climate - a changing component of forest site. Fol. For. Pol., ser. A, Forestry, 33: 25-34.
Kraczek J. 2001. Problem aktualności ustaleń planu ochrony w sytuacji klęskowych zmian w ekosystemach leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 20, 1: 103-107.
Lorens B. 1998. Próba oceny naturalności fitocenoz leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego — Trial of assessment of forest phytocoenoses naturality in Roztoczański National Park. Przegląd Przyrodniczy 9, 1/2: 189-194.
Matuszkiewicz J. M. 2002. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Maciejewski Z. 1998. Long-term changes in the abundance and mass of the main tree species in beechwood and fir forest communities of Roztoczański National Park (cast-central Poland). Pol. J. Ecol. 46: 169-186.
Mind'áš J., Škvarenina J., Střelcová K., Priwitzer T. 2000. Influence of climatic changes on Norway spruce occurrence in the West Carpathians. J. For. Sci. 46: 249-259.
Mitka J. 1997. Małe, izolowane populacje na skraju zasięgu geograficznego - niektóre procesy ekologiczne i genetyczne - Small, isolated populations at geographical range borders some ecological and genetic processes. Wiad. Bot. 41, 2: 13-34.
Obmiński Z. 1977. Ogólny zarys ekologii - The outline of ecology. W: S. Białobok (red.). Świerk pospolity Picea abies (L.) Karst. Nasze drzewa leśne. PWN, Warszawa - Poznań, T. 5: 332-371.
Płaksej A. 1979. Sukcesja roślinności drzewiastej w rezerwacie Czerkies w Roztoczańskim Parku Narodowym. Praca magisterska, maszynopis, Akademia Rolnicza, Kraków.
Pukacki P. 1990. Odporność na niskie temperatury - Resistance to low temperatures. In: S. Białobok (red.). Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. - European beech Fagus sylvatica L. Nasze drzewa leśne. PWN, Warszawa Poznań, T. 10: 185-192.
Siwecki R. 1994. Globalne zmiany klimatyczne a zamieranie dębów - Oak Quercus sp. decline related to global climate change. Sylwan 138, 10: 43-59.
Sławiński W. 1946. Lasy bukowe na Wyżynie Lubelskiej - Fagetum zamosciense Beech forests on the Lublin Upland Fagetum zamosciense. Ann. UMCS, ser. E, 1: 1-99.
Solomon A. M., Shugart H. H. (red.) 1993. Vegetation dynamics and global change. Chapman & Hall, New York - London.
Szwagrzyk J. 1994. Symulacyjne modele dynamiki lasu oparte na koncepcji odnawiania drzewostanu w lukach - Simulation models of forest dynamics based upon the concept of tree stand regeneration in gaps. Wiad. Ekol. 40, 2: 57-75.
Tobolski K. 1976. Przemiany klimatyczno-ekologiczne w okresie czwartorzędu, a problem zmian we florze - Climatic- ecological transformations in the quaternary and the problem of changes in the flora. Phytocoenosis 5: 187-197.
Trepińska J. 1994. Wahania termiczne w Polsce iw Europie - od małego glacjału do współczesnego ocieplenia - Thermic oscillations in Poland and Europe - from the Little Glacial Age to the contemporary wanning up. Sylwan 138, 9: 23-32.
Warakomski W. 1994. Zarys klimatu Roztocza. W: T. Wilgat (red. ). Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu. Oficyna Wydawnicza Ostoja, Kraków: 42-54.
Xu D. 1993. Potential impacts of climate change on forests in China - Long-term implications of climate change and air pollution on forest ecosystems. Progress report of the 1UFRO Task Force “Forest, Climate Change and Air Pollution”. IUFRO World Series, Vol. 4: 23.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. II

Start page:

157

End page:

173

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: