Object structure
Title:

The influence of the hydroengineering on vegetation of flood terrace of the Czarny Dunajec river

Subtitle:

Studia Naturae 59

Creator:

Koczur, Anna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 158-163 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Hydroengineering - environmental aspect ; Czarny Dunajec

References:

Bernadzka-Orleniecka I.1961. Las zalewowy górski na aluwiach przypotokowych w Beskidzie Śląskim – Der Gebirgsauwald auf Alluvien an Bächen in Schlesischen Beskid. Pr. Inst. Bad. Leśn. 231: 133–167.
Bielczyk U. (red.) 2003. The lichens and allied fungi of the Polish Carpathians – an annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków.
Celiński F., Wojterski T. 1961. Mapa zbiorowisk roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego – Carte des groupements végétaux du Parc National de Babia Góra (Hautes Beskides). Poznań, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol.
Celiński F., Wojterski T. 1963. Świat roślinny Babiej Góry – The vegetation of Babia Góra. W: Szafer W. (red.) Babiogórski Park Narodowy. Wyd. Popularnonauk. Zakł. Ochr. Przyr. PAN 22: 109–173.
Celiński F., Wojterski T. 1978. Zespoły leśne masywu Babiej Góry – Forest associations of the Babia Góra massif. PTPN, Wydz. Mat.-Przyr., Prace Kom. Biol. 48:1–62.
Connell J. H. 1978. Diversity in tropical rain forest and coral reefs. Science 199: 1302–1309.
Denisiuk Z., Dziewolski J. 1985. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w górnej części zlewni Poniczanki – Distribution of plant communities in the upper part of the Poniczanka drainage basin. Studia Naturae ser. A, 29: 177–193.
Denisiuk Z., Korzeniak J. 1993. Różnorodność nieleśnych zespołów roślinnych kompleksu Wetlina w Bieszczadzkim Parku Narodowym – Diversity of non-forest plant associations of the Wetlina complex in the Bieszczady National Park. Roczn. Bieszcz. 2: 63–79.
Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999. Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego – Non-forest plant communities of the lower forest zone in the Bieszczady National Park – Monogr. Bieszcz. 5: 1–161 (in Polish).
Dovolilová-Novotná Z. 1961. Beitrag zur systematischen Stellung der Auengesellschaften. Preslia 33: 225–242.
Dubiel E. 1978. Pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris na Orawie – The ostrich fern, Matteucia struthiopteris in the Orava region. Chrońmy Przyr. Ojcz. 34, 1: 66–67.
Dubiel E. 1984. Dolina Wierzbanówki: 5. Rozwój roślinności na odłogach – The Wierzbanówka Valley: 5. Succesion of vegetation on abandoned fields. Zesz. Nauk. UJ. Prace Bot. 12: 97–112.
Dubiel E. 1987. Dolina Wierzbanówki: 10. Zbiorowiska łąkowe – The Wierzbanówka Valley: 10. Meadow communities. Zesz. Nauk. UJ. Prace Bot. 14: 51–86.
Dubiel E., Koczur A. 2000. Waloryzacja szaty roślinnej doliny Soły od zapory w Czańcu do Łęskiego Zasola. Kraków-Oświęcim (msc.).
Dubiel E., Stachurska A., Gawroński S. 1999. Nieleśne zbiorowiska roślinne Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski) – Non-forest plant communities in the Magura National Park (Beskid Niski Mts). Zesz. Nauk. UJ. Prace Bot. 33: 1–60.
Dudziak J. 1965. Dzika eksploatacja kamienia w powiecie nowotarskim – Random exploitation of rocks in the district of Nowy Targ. Ochr. Przyr. 31: 161–188.
Dzwonko Z. 1977. Zbiorowiska leśne Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie) – Forest Communities of the Góry Słonne Rangr (Polish Eastern Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 23(2): 161–200.
Dzwonko Z. 1986. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat – Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 30(2): 93–167.
Ellenberg H. 1988. Vegetation ecology of Central Europe. Ed. 4. Cambridge Univ. Press.
Fabjanowski J. 1961. Roślinność rezerwatu lipowego „Obrożyska” koło Muszyny – La végétation de la réserve à tilleul „Obrożyska” près de Muszyna. Ochr. Przyr. 27: 109–159.
Faliński J. B. 1990. Kartografia geobotaniczna. Cz. 2. Kartografia fitosocjologiczna. PPWK, Warszawa–Wrocław.
Gauch H. G. 1986. Multivariate analysis in community ecology. Cambridge, Cambridge University Press.
Grodzińska K. 1961. Zespoły łąkowe i polne Wzniesienia Gubałowskiego – Meadow and field associations of the Gubałówka Elevation (Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 7(2): 357–418.
Grodzińska K. 1975. Flora i roślinność skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) – Flora and vegetation of the Nowotarskie and Spiskie Klippen (Pieniny Klippen-belt). Fragm. Flor. Geobot. 21(2): 149–246.
Grodzińska K. 1979. Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami w Pienińskim Pasie Skałkowym – Map of plant communities in the nature reserve of „Przełom Białki pod Krempachami” (Białka Gorge at Krempachy, Pieniny Klippen Belt). Ochr. Przyr. 42: 29–73.
Grodzińska K., Pancer-Kotejowa E. 1960. Flora Wzniesienia Gubałowskiego – The flora of the Gubałówka Elevation (Polish Western Carpathians). Monogr. Bot. 11(1): 1–194.
Grodzińska K., Pancer-Kotejowa E. 1965. Zbiorowiska leśne Pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim –Forest Communities of the Bukowica Range (Low Beskids, Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 11(4): 563–599.
Grodzińska K., Zarzycki K. 1967. Zbiorowiska pastwiskowe południowej Polski – Pasture communities of Southern Poland. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 74: 11–28.
Grolle R., Long Dg. 2000. An annotated Check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Europe and Macaronesia. J. Bryol. 22: 103–140.
Guzikowa M. 1977. Rośliny naczyniowe Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej (południowowschodnia część Beskidu Żywieckiego) – Vascular plants of Działy Orawskie and Brama Sieniawska (south-eastern part of Beskid Żywiecki range, Polish Western Carpathian Mts). Mon. Bot. 53: 1–267.
Hryncewicz Z. 1959. Łąki i pastwiska Beskidu Niskiego pod względem geobotanicznym i gospodarczym – Geobotanical and economic aspects of meadows and pastures of Low Beskid Mountains. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 19: 137–218.
Huston M. A. 1979. A general hypothesis of species diversity. Am. Nat. 113: 81–101.
Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich – The Vascular Plants of the Western Bieszczady Mts (East Carpathians). Mon. Bot. 20: 1–340.
Jeník J. 1955. Sukcese rostlin na naplavéch řeky Belé v Tatrách. Acta Univ. Carol. Biologica 1955 (4): 1–69.
Jongman R. H., ter Braak C. J. F., van Tongeren O. R. F. 1995. Data analysis in community and landscape ecology. Wageningen, Pudoc.
Jurko A. 1961. Das Alnetum incanae in der Mittelslowakei. Biológia 16(5): 321–339.
Jurko A. 1964. Feldheckengesellschaften und Uferweidengebüsche des Westkarpatengebietes. Biol. Pr. 10(6): 1–100.
Klimaszewski M. 1996. Geomorfologia – Geomorphology. W: Z. Mirek (red.). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego – Nature of the Tatra National Park. Tatry i Podtatrze 3: 97–124. TPN, Zakopane-Kraków.
Koczur A. 1999. Wpływ zabudowy rzeki Czarny Dunajec na dynamikę wędrówek roślin górskich – The effect of hydro-engineering on the Czarny Dunajec river on dynamics of migration of mountain plants. Ochr. Przyr. 56: 35–49.
Koczur A. 1999. Godny ochrony odcinek doliny Czarnego Dunajca – Worthy of protecting section of the Czarny Dunajec River Valley. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 3: 39–50.
Koczur A. 2002. Znaczenie powodzi w 1997 roku dla wędrówek roślin górskich wzdłuż rzeki Czarny Dunajec – Significance of the flood of 1997 for the migration of the mountainous plants along the Czarny Dunajec River. W: Z. Denisiuk (red.). Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotkniętych klęską powodzi – A strategy of landscape and biological diversity conservation in valuable nature areas, affected by flood disaster. IOP PAN, Kraków: 136–144.
Koczur A. 2006. Rozprzestrzenianie się gatunków roślin niżowych i kenofitów w wyniku zabudowy hydrotechnicznej rzeki Czarny Dunajec. – Spread of native lowland species and kenophytes as a result of hydroengineering works along the Czarny Dunajec river. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 77–87.
Koczur A. 2006. System rekreacyjny Jeziora Solińskiego – zbiorowiska roślinne. W: W. Sroczyński (red.). Studium form i mechanizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo-wschodniej Polski. – Study of forms and mechanisms of environmental degradation in recreational systems of dam lake banks in the south-east Poland: 91–99. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
Koczur A. 2006. System rekreacyjny zbiornika wodnego Klimkówka (Jeziora Klimkowskiego) – zbiorowiska roślinne. W: W. Sroczyński (red.). Studium form i mechanizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo-wschodniej Polski. – Study of forms and mechanisms of environmental degradation in recreational systems of dam lake banks in the south-east Poland: 177–184. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
Koczur A. Szata roślinna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (msc.).
Koczwara M. 1930. Szata roślinna Beskidu Ustrońskiego – La flore de Beskides d’Ustroń. Katowice, Wyd. Muz. Śląsk. Dz. III, 1: 1–66.
Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kopecký K. 1969. Klassifikationsvorschlag der Vegetationsstandorte an den Ufern der tschechoslowakischen Wasserläufe unter hydrologischen Gesichtspunkten – a proposal of classification of vegetation habitats on the banks of Czechoslovak water courses from the hydrological standpoint. Arch. Hydrobiol. 66: 326–347.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne – Plant communities of the Gorce Mts (Polish Western Carpathians). I. Natural and seminatural non-forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 13(2): 167–316.
Kostuch R. 1966. Użytki zielone zlewni Białej Wody – Grasslands in the Biała Woda catchment area. Roczn. Nauk Roln. Ser. D. 118: 161–184.
Kozłowska A. 1936. Szata roślina województwa śląskiego. Katowice, Wyd. Inst. Śląsk. – Śląsk, Ziemia i Ludzie 5: 1–53.
Krebs C. J. 1997. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa.
Krzemień K. 1998. Wpływ antropopresji na strukturę i dynamikę koryta Czarnego Dunajca – Impact of man on the channel structure and dynamics of the Czarny Dunajec river. W: Bliskie naturze kształtowanie rzek i potoków. Konferencja Naukowo-Techniczna. IMGW, Zakł. Systemów Wodnogospodarczych i Politechnika Krakowska, Inst. Inżynierii i Gospodarki Wodnej: 95–103.
Loster S. 1976. Roślinność brzegów zbiorników zaporowych na Dunajcu – Vegetation on shores of water reservoirs on the Dunajec River (S. Poland). Zesz. Nauk. UJ. Prace Bot. 4: 7–70.
Ludera F. 1965. Zespoły roślinne Beskidu Śląskiego – Die Pflanzengesellschaften der Schlesischen Beskiden. Rocz. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda 2: 111–162.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum 3: 1–537.
Medwecka-Kornaś A. 1955. Zespoły leśne Gorców. Les associations fforestières des Gorce (Karpathes occidentales polonaises). Ochr. Przyr. 23: 1—110.
Medwecka-Kornaś A. 1976. Szata roślinna dorzecza Białej Dunajcowej – Vegetation of the Biała riverbasin. Studia Ośrod. Dokum. Fizjogr. 5: 137–167.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1968. Zbiorowiska roślinne dolin Jaszcze i Jamne – Plant communities in the Jaszcze and Jamne valleys. Stud. Nat. ser. A, 2: 49–91.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1972. Przegląd zbiorowisk roślinnych lądowych i słodkowodnych. W: W. Szafer, K. Zarzycki (red.). Szata roślinna Polski. Tom I: 237–501.
Michalik S. 1967. Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu „Turbacz” im. W. Orkana w Gorcach. Vegetation Map of the „Turbacz” Nature Reserve (Gorce Mts., West Carpathians). Ochr. Przyr. 32: 89—131.
Michalik S. 1992. Szata roślinna rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim – Vegetation of the Pilsko nature reserve in the Beskid Żywiecki mountains (Western Carpathians). Ochr. Przyr. 50(2): 53–74.
Mirek Z. 1993. Roślinność Kotliny Zakopiańskiej – Vegetation of the Zakopane Basin. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Przyroda Kotliny Zakopiańskiej – Nature of the Zakopane Basin. Tatry i Podtatrze 2: 93–115. TPN, Zakopane-Kraków.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland. Różnorodność biologiczna Polski 1. 1–442. W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków.
Müller Th., Görs S. 1958. Zur Kenntnis einiger Auenwaldgesellschaften im württembergischen Oberland. Beitr. Naturk. Forsch. Südw.-Deut. 17: 88–156.
Myczkowski S. 1955. Ekologia zespołów leśnych Tatr Polskich ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z pokrywą śnieżną – Ecology of the forest associations in the Polish Tatra Mountains with a special consideration of its connection with the snow cover. Ochr. Przyr. 23: 112–203.
Myczkowski S. 1958. Ochrona i przebudowa lasów Beskidu Małego – Protection and conversion of woodlands in the Beskid Mały Mountains. Ochr. Przyr. 25: 141–237.
Myczkowski S., Grabski S. 1962. Zbiorowiska leśne doliny Czarnej Wody w Beskidzie Sądeckim – The forest communities of the Czarna Woda torrent valley in the Beskid Sądecki Mountains. Roczn. Nauk. Roln. D. 96: 149–191.
Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census of Polish mosses. Katalog mchów Polski. Biodiversity of Poland. Różnorodność biologiczna Polski 3. 1–372. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków.
Pałczyński M. 1962. Łąki i pastwiska w Bieszczadach Zachodnich – studia geobotaniczno-gospodarcze – Meadows and pastures in the West Bieszczady Mountains. Roczn. Nauk Roln. 99D: 1–128.
Pancer-Kotejowa E. 1965. Zbiorowiska leśne Wzniesienia Gubałowskiego – Forest communities of the Gubałówka Elevation (West Carpathian Mts). Fragm. Flor. Geobot. 11(2): 239–305.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego – Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19(2): 197–258.
Pawłowski B. 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Prace. Monogr. Kom. Fizjogr. PAU 1: 1–342.
Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K. 1960. Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza – Les associations végétales des prairies fauchables de la partie septentrionale des Tatras et de la Region Subtatrique. Fragm. Flor. Geobot. 6(2): 95–222.
Pawłowski B., Sokołowski M., Wallisch K. 1928. Zespoły roślinne w Tatrach. Część 7. Zespoły roślinne i flora Morskiego Oka. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAN 67: 171–311.
Pawłowski B., Stecki U. 1927. Zespoły roślin w Tatrach. Cz. IV. Zespoły roślinne w Dolinie Miętusiej i na głównym masywie Czerwonych Wierchów. Bull. Acad. Polon. Sci. et Litter., Cl. Math.-Nat., Sér. B, Suppl II: 79–121.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 1996. Zbiorowiska roślinne – Plant communities. W: Z. Mirek (red.). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego – Nature of the Tatra National Park. Tatry i Podtatrze 3: 237–274. TPN, Zakopane–Kraków.
Ralski E. 1930. Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim. Prace Roln.-Leśne PAU 1: 1–157.
Ralski E. 1931. Łąki, polany i hale Babiej Góry – Talwiesen und Almen der Gebirgskette von Babia Góra. Prace Roln.-Leśne PAU 4: 1–86.
Richling A. (red.). 1989. Dokumentacja podstawowa projektowanego parku krajobrazowego „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie”. Wydz. Geogr. i Stud. Reg. Uniw. Warszawskiego (msc.).
Sillinger P. 1933. Monografická studie o vegetaci Nízkých Tater. Knih. Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarp. Rusi 6: 1–339.
Sokal R. R., Rohlf F. J. 1981. Biometry. The principles and practice of statistics in biological research. New York, Freeman.
Staszkiewicz J. 1964. Zespoły leśne pasma Jaworza (Beskid Wyspowy) – Les associations forestiéres de la chaîne de Jaworz (Karpates occidentaux Polonaises). Fragm. Flor. Geobot. 10(3): 319–355.
Staszkiewicz J. 1972. Dolnoreglowe rezerwaty leśne Beskidu Sądeckiego – Réserves forestières de l’étage montagnard de Beskid de Sącz. Ochr. Przyr. 37: 233–262.
Staszkiewicz J. 1973. Zbiorowiska leśne okolic Szymbarku (Beskid Niski) – Forest communities of the vicinity of Szymbark (Low Beskid, Polish Carpathians). Inst. Geografii PAN, Dokument. Geogr. 1: 73–97.
Stuchlik L. 1968. Zbiorowiska ziołoroślowe i źródliskowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich – Tall forb and moss communities of springs of the Polica range (Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 14(4): 485–494.
Stuchlik L. 1968. Zbiorowiska leśne i zaroślowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich – Forest and shrub communities of the Polica range (Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 14(4): 441–484.
Stuchlikowa B. 1967. Zespoły łąkowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich – Meadow associations of the Polica range (Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 13(3): 357–402.
Stuchlikowa B., Stuchlik L. 1962. Geobotaniczna charakterystyka pasma Policy w Karpatach Zachodnich – Geobotanical character of the Polica range in the Polish West Carpathian Mountains. Fragm. Flor. Geobot. 8(3): 229–396.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., Stecki K., Sokołowski M. 1926. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. III, IV und V Teil. Bull. Acad. Polon. Sci. et Litter., Cl. Math.-Nat., Sér. B, Suppl. II: 1–144.
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S. 1923. Zespoły roślin w Tatrach. Cz. I. Zespoły roślin w Dolinie Chochołowskiej. Bull. Acad. Polon. Sci. et Litter., Cl. Math.-Nat., Sér. B, Suppl. III: 1–66.
Szafer W., Sokołowski M. 1926. Zespoły roślin w Tatrach. Cz. 5. Zespoły roślinne w dolinach położonych na północ od Giewontu. Bull. Acad. Polon. Sci. Et Litter., Cl. Math.-Nat., Sér. B, Suppl. III: 123–140.
Szumański A. 1977. Zmiany układu koryta dolnego Sanu w XIX i XX w. oraz ich wpływ na morfogenezę tarasu łęgowego – Changes in the course of the lower San channel river in XIX and XX centuries and their influence on the morphogenesis of its floodplain. Studia Geom. Carp.-Balcanica 11: 139–153.
Święs F. 1985. Charakterystyka fitosocjologiczna lasów dorzecza Ropy w Beskidzie Niskim – Phytosociological characteristics of forest of the Ropa river basin in the Beskid Niski mountains. Roczn. Nauk Roln. D. 187: 1–116.
Šomšak L. 1961. Jelsowé porasty Spiso-gemerského Rudohoria. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Comen. Ser. Bot. 6(8–10): 407–459.
Trzcińska-Tacik H., Zając E. U., Zając A. 1973. Mapa zbiorowisk roślinnych Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ Gaik-Brzezowa – The map of the plant associations of the Gaik-Brzezowa Agricultural Experimental Stadion of the Jagiellonian University. Zesz. Nauk. UJ. Pr. Bot. 1: 57–85.
Tumidajowicz D. 1971. Zespoły łąkowe okolic Mogilan na Pogórzu Wielickim – Meadow communities in the environs of Mogilany in Pogórze Wielickie. – Fragm. Flor. Geobot. 17(4): 547–581.
Walas J. 1933. Roślinność Babiej Góry. Państw. Rada Ochr. Przyr., Monogr. Nauk. 2: 1–68.
Walas J. 1938. Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich – Wanderungen der Gebirgspflanzen längs der Tatraflüsse. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 72: 1–131.
Wilczek Z. 1995. Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich – Forest’s assotiations of the Silesian Beskid Mountains and western part of the Żywiecki Beskid Mountains on the background of the West Carpathians forest’s communities. Prace Nauk. Uniw. Śląsk. w Katowicach 1490: 1–132.
Wilczek Z., Cabała S. 1989. Zespoły leśne grupy Klimczoka w Beskidzie Śląskim. Część I. Zespoły borowe – Forest associations in the group of Klimczok. Part I. The coniferous forests. Acta Biol. Silesiana 12(29): 71–78.
Wilczek Z., Cabała S. 1989. Zespoły leśne grupy Klimczoka w Beskidzie Śląskim. Część II. Zespoły lasów liściastych – Forest associations in the group of Klimczok. Part II. The deciduous forests. Acta Biol. Silesiana 12(29): 79–90.
Zarzycki K. 1956. Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy – Die Bewachsungsstadien der Flussalluvionen der Skawica und Skawa in den Westbeskiden. Fragm. Flor. Geobot. 2(1): 111–142.
Zarzycki K. 1958. Ważniejsze zespoły łąkowe doliny górnej Wisły a poziomy wód gruntowych – Die wichtigsten Grünlandgesellschaften des oberen Weichseltales und die Grundwasser-Ganglinien. Acta Soc. Bot. Pol. 27(3): 383–428.
Zarzycki K. 1963. Lasy Bieszczadów Zachodnich – The forests of the Western Bieszczady Mts (Polish Eastern Carpathians). Acta Agr. Silv., Ser. Leśna 3: 3–132.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 59

Start page:

1

End page:

163

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: