Object structure
Title:

Zespoły leśne Jury Krakowskiej ; Les associations forestière du Jura Cracovien ; Forest associations of the Jurasic Region near Kraków (Cracov)

Creator:

Medwecka-Kornaś, Anna

Publisher:

Nature Protection Committee of the Polish Academy of Sciences and Lettres

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1952

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 223-230

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Cracow Jurassic Region ; forest communities

References:

Aichinger E., Die Waldverhältnisse Südbadens. Eine Pflanzensoziologische Studie Karlsruhe 1937.
Alechin W. W., Objasnitelnaja zapiska k geobotaniczeskim kartam b. Niżegorodskoj gub. Leningrad 1935.
Bartsch J. u. M., Vegetationskunde des Schwarzwaldes. Jena 1940.
Berdau F., Flora cracoviensis. Cracoviae 1859.
Borowicki S., Zespoły florystyczne lasu bukowego w Kątach (Wielkopolska). — Acta Soc. Bot. Polon. IX, suppl. 1932.
Borza A., Cercetari fitosociologice aspura padurilor Basarabene. (Phytosociological studies on the forests of Besarabia). — Bul. Grad. Botan. Muz. Botan. Univ. Cluj. 17, 1937.
Braun J., Les Cévennes Méridionales (Massif de l’Aigoual). Etude phytogéographique. Genève 1915.
Braun-Blanquet J., Pflanzensoziologie. Berlin 1928.
Braun-Blanquet J., Aperçu sur les groupements végétaux du Bas-Languedoc. — S. I. G. M. A., Comm. 9. 1931.
Braun-Blanquet J., Zur Kenntnis nordschweizerischer Waldgesellschaften. — Beih. Bot. Centralbl. 49, Erg.-Bd. i S. I. G. M. A., Comm. 17, 1932.
Braun-Blanquet J., Ammophiletalia et Salicornietalia méd. — Prodrome des Groupements végétaux. Fase. 1, Montpellier 1933.
Braun-Blanquet J., Die Pflanzengesellschaften Rätiens. I. — Vegetatio 1, 1948.
Braun-Blanquet J., Emberger L., Molinier R., Instructions pour l’établissement de la carte des groupements végétaux. Montpellier 1947.
Braun-Blanquet J., Jenny H., Vegetationsentwickelung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen. — Denkschr. d. Schweiz. Naturforsch. Ges., 63, 1926.
Braun-Blanquet J., Sissingh G., Vlieger J., Klasse der Vaccinio-Piceetea. — Prodromus der Pflanzengesellschaften, Fase. 6, 1939.
Braun-Blanquet J., Tüxen R., Übersicht der höheren Vegetationseinheiten Mitteleuropas.— S. I. G. M. A. Comm. 84, 1943.
Büker R., Beiträge zur Vegetationskunde des südwestfälischen Berglandes. — Beih. Bot. Centralbl. 61, Abt. B, 1942.
Clements F. E., Plant succesion: An analysis of the development of vegetation. — Carnegie Inst. Wash. Pub., 242, 1916.
Czarnocki J. i inni, Übersichtskarte der Bodenarten des Generalgouvernements, 1:75.000.Kraków 1942.
Czeczott H., The atlantic element in the flora of Poland. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1926.
Czeczott H., Element atlantycki we florze Polski. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 25/26, 1928.
Czeczott H., O rezerwacie leśno-stepowym w Bielinku nad Odrą. — Chrońmy przyrodę ojczystą. R. IV, 1948.
Czubiński Z., Stosunki florystyczne południowo-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego. — Prace Pozn. Tow. Przyj. Nauk Kom. Biol., t. IX, z. 3, 1948.
Diemont W. H., Zur Soziologie und Synökologie der Buchen und Buchenmischwälder der nordwestdeutschen Mittelgebirge.— Mitt. d. flor-soz. Arbeitsgem. Niedersachsen 4, i S. I. G. M. A. Comm. 65, 1938.
Dziubałtowski S., Etude phytosociologique du massif de S-te Croix. 1. Les forêts de la partie centrale de la chaîne principale et des montagnes «Stawiana» et «Miejska». — Acta Soc. Bot. Polon. V, 1928 a.
Dziubałtowski S., La végétation de la colline de Chełm. Guide d. Excurs. en Pologne, V. IPE, 1928.
Dziubałtowski S., Kobendza R., Badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich. II. Zespoły w Paśmie Klonowskim i w Dolinie Wilkowskiej. — Acta Soc. Bot. Polon. X, 1933.
Dziubałtowski S., Kobendza R., Badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich. III. Zespoły roślin w pasmach: Bielińskim i Jeleniowskim. — Acta Soc. Bot. Polon. XI, suppl. 1934.
Eggler J., Pflaumeichenbestände bei Graz. Eine pflanzensoziologisch-statistische Untersuchung. — Beih. Bot. Centralbl. 61, Abt. B, 1942.
Elenkin A., Fłora Ojcowskoj Doliny. Warszawa 1901.
Etter H., Pflanzensoziologische und bodenkundliche Studien an schweizerischen Laubwäldern. — Mitt. Schweiz. Anstalt f. Forstl. Versuchswesen 23, 1943.
Etter H., Über die Waldvegetation am Südostrand des schweizerischen Mittellandes. — Mitt. Schweiz. Anstalt f. Forstl. Versuchswesen, 25, 1947.
Fiek E., Flora von Schlesien. Breslau 1881.
Flora Polska, T. I—VI. Kraków 1919—1946.
Flora SSSR, T. III, V, VII. Moskwa—Leningrad 1935—1937.
Goetz J., Grab (Carpinus betulus L.) w północno-wschodniej Polsce, jego rozmieszczenie oraz udział w tworzeniu drzewostanów. — Acta Soc. Bot. Polon. IX, 1932.
Gorczakowskij P. Ł., Sosnowyje lesa Priobja kak zonaleoje botanikogeograficzeskoje jawlenie. — Botan. Żurn. SSSR 34, 1949.
Gorczyński W., Nowe izotermy polski, Europy i kuli ziemskiej z dodatkiem o charakterze klimatycznym Polski. — Pam. Fizjogr. 25, 1918.
Gotkiewicz M., Szafer W., Ojców jako teren wycieczek szkolnych i wczasów — Chrońmy przyrodę ojczystą. R. VI, nr 7/8. Kraków 1950.
Haupt B., Gleby Mydlnik. Kraków 1913.
Hegi G., Illustrierte Flora von Mitteleuropa. I—VI. München.
Horvat I., Pflanzensoziologische Walduntersuchungen in Kroatien. — Ann. pro Experim. Foresticis 6, 1938.
Hryniewiecki B., Wschodnia granica buka w Europie. — Kosmos XXXVI, 1911.
Hueck K., Die Pflanzenwelt (w publikacji «Das v’Keudell’sche Naturschutzgebiet Bellinchen an der Oder»), Neudamm, 1927.
Hueck K., Botanische Wanderungen im Riesengebirge. Jena 1939.
Jedliński W., O granicach naturalnego zasięgu buka jodły, świerka na Wyżynach Małopolskiej i Lubelskiej. Zamość 1922.
Jedliński W., O badaniach leśno-fenologicznych, zasadach ich organizacji i ich znaczeniu dla urządzenia gospodarstwa leśnego. — Roczn. Nauk Roln. 13, 1925.
Jedliński W., O pasie bezświerkowym na ziemiach Polski i jego znaczeniu hodowlanym — Las Polski. R. VL, 1926.
Jedliński W., Podział Polski na leśne dzielnice siedliskowe. — Las Polski. R VI—VII, 1926— 1927.
Jedliński W., Asocjacje roślinne, typy drzewostanów i granice zasięgów jako przyrodnicze podstawy do urządzenia lasu. Warszawa 1928.
Juraszek H., Pflanzensoziologische Studien über die Dünen bei Warschau. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1928.
Jeswiet J., de Leeuw W. C., Tüxen R., Über Waldgesellschaften und Bodenprofile. Nederl. Kruidk. Archief 43, 1933.
Kawecki W., Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość i przeszłość. — Prace Roln.-Leśne PAU, 35, 1939.
Kaznowski K., Bukowa Góra. — Ziemia R. XII, 1927.
Kleist C., Recherches phytosociologiques sur les tourbières de la région des dunes de la rive droite de la Vistule aux environs de Varsovie. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1929.
Klika J., Přispěvek ke geobotaeickému výzkumu Velké Fatry. — Preslia V, 1927.
Klika J., Remarques sur quelqes associations forestières en Tchécoslovaquae et en Pologne. Publ. d. l'Inst. Geobot. Rübel 6, 1928.
Klika J., Lesy v xesothermi oblasti Čech. — Storn. Česko-slov. Akad. Zemédělske R. 7, 1932.
Klika J., Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas. II. Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. — Beih. Bot. Centralbl. 50, Abt. II, 1933.
Klika J., Das Klimaxgebiet der Buctenwälder in den Westkarpaten. — Beih. Bot. Centralbl. 55, Abt. B, 1936.
Klika J., Xerotherme und Waldgesellschaften der Westkarpathen (Brezower Berge). — Beih. Bot. Centralbl. 57, Abt. B, 1937.
Klika J., Xerotherme Pflanzengesellschaften der Kováčover Hügel in der Südslowakei — Beih. Bot. Centralbl. 58, Abt. B, 1938.
Klika J., Zur Kenntnis der Waldgesellschaften im Böhmischen Mittelgebirge. — Beih. Bot. Centrlabl. 60, Abt. B, 1939.
Klika J., Rostlinně sociologický přispěvek k poznáni Prešovekých kopců. — Věstnik Král. Čes. Spol. Nauk, tř. mat.-přir., 1942 a.
Klika J., Rostlinná společenstva Velké hory. — Sbornik Česk. Akad. Techn. R. 16, 1942 b.
Klika J., Rostlinná sociologie. Praha 1948.
Klimaszewski M., Podział morfologiczny południowej Polski. — Czasopismo Geogr. XVII, 1939–46.
Knapp R., Zur Systematik der Wälder, Zwergstrauchheiden und Trockenrasen des eurosibirischen Vegetationskreises. Powielone jako rękopis, 1942.
Kobendza R., Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. — Planta Polonica R. 2, 1930.
Kobendza R., Las Wawerski ze stanowiska fitosocjologii. — Ochrona Przyrody R. XIII, 1933.
Kobendza R., Roślinność okolic Kazimierza Dolnego. — Ziemia, r. 1935, nr 8, 1935 a.
Kobendza R., Bukowy las w Rozewiu. — Ochrona Przyrody, R. XV, 1935 b.
Koch W., Die Vegetationseinheiten der Linthebene unter Berücksichtigung der Verhältnisse in der Nordostschweiz. — Jahrb. St. Gall. Naturf. Ges. 61, 1926.
Koch W., Schweizerische Arten aus der Verwandschaft des Ranunculus auricomus L.— Ber. Schweiz. Bot. Ges. 42, 1933.
Koch W., Zweiter Beitrag zur Kenntnis des Formenkreises von Ranunculus auricomus L. — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 49, 1939.
Kornaś J., Aktualne postulaty ochrony przyrody Jury Krakowskiej. — Chrońmy przyrodę ojczystą. R. III, nr 3/4. Kraków 1947.
Kornaś J., Revue systématique et spectres de la biologie florale des associations rocheuses du Jura Cracovien. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B I, 1949.
Kosińska-Bartnicka S., Opady w Polsce. — Prace Meteorol. i Hydrograf. 1927.
Kostyniuk M., Wieczorek K., Zespoły leśne okolicy Morszyna. — Kosmos A, LXII, 1937.
Kozłowska A., O zbożach kopalnych z okresu neolitu w Polsce. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, dz. B, 1920.
Kozłowska A., La variabilité de Festuca ovina L. en rapport avec la succesion des associations steppiques du plateau de la Petite Pologne. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1925.
Kozłowska A., Zmienność kostrzewy owczej (Festuca ovina L.) w związku z sukcesją zespołów stepowych na Wyżynie Małopolskiej. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 59, 1925.
Kozłowska A., Etudes phyto-sociologiques sur la végétation des roches du plateau de la Petite Pologne. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B I, 1928.
Kozłowska A., Naskalne zbiorowiska roślin na wyżynie Małopolski. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 67, ser. A/B, 1928.
Kozłowska A., The genetic elements and the origin of the steppe flora in Poland. — Mém. Acad. Polon. Sc., 1931.
Kozłowska A., Wpływ roślin na stężenie jonów wodorowych środowiska. — Prace Roln.-Leśne PAU 8, 1933.
Kozłowska A., Charakterystyka zespołów leśnych Pogórza Cieszyńskiego. W wyd.: «Biocenoza la sów Pogórza Cieszyńskiego» — Wyd. Śląskie PAU, Prace Biol. 1, 1936.
Krupa J., Wykaz roślin, zebranych w obrębie W. Ks. Krakowskiego oraz w Puszczy Niepołomickiej w r. 1876. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 11, 1877.
Kuhn K., Die Pflanzengesellschaften im Neckargebiet der Schwäbischen Alb. Herausgeg. V. d. Württemberg. Landesstelle f. Naturschutz. Öhringen 1937.
Kulczyński S., Pflanzenassoziationen der Pieninen. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1928.
Kulczyński S. i Motyka J., Zespoły leśne i stepowe okolicy Łysej Góry koło Złoczowa. — Kosmos A, LXI, 1936.
Lebrun J., Noirfalise A., Heinemann P., Vanden Berghen C., Les associations végétales de Belgique. — Centre des recherches écologiques et phytosociologiques de Gembloux. Comm. 8, 1949.
Lemée M. G., Sur l'alliance du Hêtre, ou Fagion, dans le Perche et le nord-ouest de la France. — C. R. de l'Acad. Sc. 199, 1934.
Lemée M. G., Recherches écologiques sur la végétation du Perche. — Rev. Gen. Bot. 49, 1937.
Lemée M. G., Etude phytosociologique sur la forêt de la Comte d’Auvergne (Puy-de-Dôme). — Rev. des Sc. Natur. d’Auvergne, 1946.
Lencewicz S., O utworach czwartorzędowych w północnej części Krakowskiego. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 48, 1914.
Lencewicz S., Polska. (Wielka Geografia Powszechna). Warszawa 1937.
Libbert W., Die Vegetationseinheiten der Neumärkischen Staubeckenlandschhft...— Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, 74—75, 1932—33.
Libbert W., Vegetationsstudien auf den Kreidesandsteinhöhen zwischen Halberstadt und Blankenburg. — Beitr. z. Naturdenkmalpflege XVI, 1936.
Linquist B. Den Skandinaviska Bokskogens Biologie. (The ecology of the Scandinavian Beech-woods). Stockholm 1931.
Louis J., Lebrun J., Premier aperçu sur les groupements végétaux en Belgique. — Bull. Inst. Agronom. et Stat. Recherch. de Gembloux, 11, 1942.
Lüdi W., Zur Frage des Waldklimaxes in der Nordschweiz. — Ber. d. Geobot. Forsch. Inst. Rübel in Zürich f. d. Jahr 1934, 1935.
Ławrenko E. M., Osnownyje czetty botaniko-geograficzeskogo razgelenija SSSR.— Problemy Botaniki, Moskwa-Leningrad 1950.
Łoziński W., Gleby boru niepołomickiego. — Prace Roln.-Leśne PAU. 17, 1935.
Malcuit G., Phytosociologie des Vosges saônnoises. — Thèse Fac. Sc. Lille, 1929.
Matuszkiewicz W., Zespoły leśne południowego Polesia. — Ann. Univ. M. C. S., sect. E, vol. 2, Lublin 1947.
Matuszkiewicz W., Roślinność lasów okolic Lwowa. — Ann. Univ. M. C. S., sect. C, vol. 2, Lublin 1948.
Matuszkiewicz W. i Matuszkiewicz A., Z badań nad fotoklimatem zespołów leśnych. — Kosmos A, LXV, 1948.
Matuszkiewicz W., Badania fitosocjologiczne nad lasami bukowymi w Sudetach. — Ann. Univ. M.C.S. Lublin — Polonia, sect. C. suppl. V. 1950.
Mądalski J., Nowe stanowiska Gagea spathacea (Hayne) Salisb. we wschodniej części Europy środkowej. — Kosmos A, LXV, 1947.
Medwecka M. i Heynar W., Gęstość sieci wodnej na Wyżynie Małopolskiej — Prace Inst. Geogr. U. J., z. 7, 1926.
Medwecka-Kornaś A., Biologie de la dissémination des associations végétales des rochers du Jura Cracovien. — Bull. Acad. Polon., sér. B I, 1949.
Merecki R., Klimatologia ziem polskich. Warszawa 1915.
Meusel H., Vergleichende Arealkunde. Berlin—Zehlendorf 1943.
Miklaszewski J., Lasy i leśnictwo w Polsce. Warszawa 1928.
Miklaszewski S., Gleby ziem polskich. Warszawa 1912.
Miklaszewski S., Rozpoznawanie gleb w polu. Warszawa 1921.
Miklaszewski S., Mapa gleb Polski. Warszawa 1927.
Moor. M., Zur Systematik der Fagetalia. — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 48, 1938.
Moor. M., Die Pflanzengesellschaften der Freiberge (Berner Jura). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 52, 1942.
Moor. M., Das Fagetum im nordwestlichen Tafeljura. — Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel. 56, Teil 2, 1945.
Musierowicz A., O kwasowości i wapnowaniu gleb. Warszawa 1947.
Niedziałkowski W., Zarys stosunków geobotanicznych i typologicznych leśnictwa Rogów-Strzelna. — Sylwan XLVII, 1929.
Noirfalise A., Premier aperçu sur l’étage du hêtre et les types de hêtraies en Haute Ardenne.— Bull. Inst. Agronom. et Stat. Rech. Gembloux 17, i Centre de Recherches écologiques et phytosociologiques de Gembloux. Comm. 10, 1949.
Noirfalise A. et Galoux A., Les étages de végétation dans l’Ardenne Belge. — Centre de Recherches écologiques et phytosociologiques de Gembloux. Comm. 11, 1950.
Nowiński M., Stosunki geobotaniczne południowo-wschodniego krańca Puszczy Sandomierskiej. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 67, ser. A/B, 1929 a.
Nowiński M., Zespoły roślinne Puszczy Sandomierskiej. — Kosmos A, LIV, 1929 b.
Oberdorfer E., Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Oberrheingebietes bei Bruchsal. — Beitr. z. Naturdenkmalpflege, XVI, 1936.
Paczoski J., Lasy Białowieży. P. R. O. P., Monogr. nauk. 1, 1930.
Pallmann H., Über Waldböden. — Beih. Zeitschr. Schweiz. Forstvereins Nr 21, 1943.
Pallmann H., Pédologie et phytosociologie. C. R. du Congrès de Pédologie. Montpellier-Alger 1947.
Pawłowski B., Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty jej ochrony. W pracy: «Ojców — osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody». — Ochrona Przyrody. R. 4, 1924.
Pawłowski B., Geobotaniczne stosunki Sądeczyzny.— Prace Monogr. Kom. Fizjogr. PAU, t. I, 1925a.
Pawłowski B., Zapiski florystyczne z okolic Krakowa, Ojcowa i Zawiercia. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 58/59, 1925 b.
Pawłowski B., Podstawy wydzielania pięter roślinności w Tatrach i Beskidach Zachodnich. — II Zjazd Słow. Geogr. i Etnogr. w Polsce, sekc. 3, 1927.
Pawłowski B., Guide de l’excursion botanique dans les Monts Tatras. — Guide des Excurs. en Pologne V. IPE, 1928 a.
Pawłowski B., Über die Klimaksassoziation in der alpinen Stufe der Tatra. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B I, 1935.
Pawłowski B., Sokołowski M., Wallisch K., Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. VII Teil. Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko-Tales. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér B, suppl. 1927.139. Pawłowski B. et Walas J., Les associations des plantes vasculaires des Monts de Czywczyn. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B I, 1948.
Polanskaja O., Skład fłory Biełorusi i geograficzneje poszirenje paasobnych roslinnych widaw. (Der Florenbestand Weissrusslands und die geographische Verteilung der einzelnen Pflanzenarten.) Mensk. 1931.
Polanskaja O., Korniłow M., Trutnew G., Poczwenno-geobotaniczeske isledowania na territorii kołchozow Kresteckogo rajona Leningradskoj obłasti. (Die geobotanische Expedition des Botanischen Instituts der Akademie der Wissenschaften in die Kollektivwirtschaften des Krestzy Bezirks des Leningrad Gebiets.) — Trudy Bot. Inst. AN SSSR (Acta Inst. Bot. Acad. Sc. URSS) — Ser. III — Geobotanika 2, 1935.
Poljakow P. P., K fłore pichtowych lesow Kazachstanskogo Ałtaja. — Botan. Żurn. SSSR, XXXV , 3 , 1950.
Prace Komisji Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb Polsk. Tow. Gleboznawczego, Klasyfikacja gleb leśnych. Podkomisja klasyfikacji i nomenklatury gleb leśnych, 2, 1949.
Preising E., Die Waldgesellschaften des Warthe- und Weichsellandes. (Als Manuskript vervielfältigt). Arbeiten aus d. Zentralstelle f. Vegeeationskart. d. Reiches, ,1943.
Quantin A., L'évolution de la végétation à l’étage de la chênaie dans le Jura Méridional. S. I. G. M. A. Comm. 37, 1935.
Raciborski M., Zmiany zaszłe we florze okolic Krakowa w ciągu ostatnich lat dwudziestu pięciu pod względem roślin dziko rosnących. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 18, 1884.
Raciborski M., Rozmieszczenie i granice drzew oraz ważniejszych krzewów i roślin na ziemiach polskich. — Encyklopedia Polska, t. 1. Kraków 1912.
Richter S., Projekt rezerwatu w Dolinie Prądnika. — Ziemia. Warszawa 1924.
Richter S. i Szafer W., Projekt rezerwatu w Dolinie Prądnika. W pracy. «Ojców — osobliwości przyrody doliny Prądnika ze stanowiska ochrony przyrody». — Ochrona Przyrody. R. 4, 1924.
Rübel E., Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym (tłum. W. Szafer). — Sylwan XLIV, 1926.
Sambuk F. W., Nabliudenia nad sosnowymi borami i kliuczewymi bołotami doliny i bassejna reki Obli, pritoka reki Ługi. (Beobachtungen an Kiefernwäldern und Quellmooren im Tale der Obla — eines Nebenflusses der Luga). — Trudy Botan. Muz. Akad. Nauk SSSR 22, 1930.
Schwickerath M., Die Vegetation des Landkreises Aachen und ihre Stellung im nördlichen Westdeutschland. — Aachener Beitr. z. Heimatkunde 13, 1933.
Schwickerath M., Aufbau und Gliederung der Wälder und Waldböden des Hohen Venns und seiner Randgebiete. — Jahresber. d. Gruppe Rheinland d. Deutsch. Forstver. 3., Bonn. 1938.
Sleumer H., Die Pflenzenwelt des Kaiserstuhls. — Repert. Spec. Nov. Beih. 77, 1934.
Sławiński W., Lasy bukowe na Wyżynie Lubelskiej. Fagetum zamoscience. — Ann. Univ. M. C. S., sect. E, vol. I, Lublin 1946.
Sokołowski M., Badania socjologiczne w rezerwacie bukowym w Złotym Potoku nad Wiercicą. — Sylwan R. XLVI, 1928.
Soó R., Revue systématique des associations végétales des environs de Kolozsvár. — Acta Geobot. Hungarica 6, 1947.
Stebutt A., Lehrbuch der allgemeinen Bodenkunde. Berlin 1930.
Stecki K., Lasy lipowe i jesionowe w nadleśnictwie Czeszewo nad Wartą i ich rezerwaty. — Acta Soc. Bot. Polon. XL, suppl. 1934.
Steffen H., Vegetationskunde von Ostpreussen. Jena 1931.
Suchecki, Wykład nauki o siedlisku leśnym. Lwów 1935.
Sukaczew W., Rastitelnie soobszczestwa (Wwedenie w fitosocjołogiju). Leningrad— Moskwa 1926.
Sukaczew W., Die Untersuchung der Waldtypen des osteuropäischen Flachlandes. — Handb. d. Biolog. Arbeitsmethod., Abt. 11, T. 6, 1932.
Sukaczew W., Über einige Grundbegriffe der Phytocoenologie. — Bull. Acad. Sc. U. R. S. S., Cl. Sc. Math.-Nat. 1934.
Szafer W., Geobotaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, ser. B, 50, 1910.
Szafer W., Ze studiów nad zasięgami geograficznymi roślin w Polsce. — Rozpr. Wydz. Mat -Przyr. PAU, ser. B, 58, 1919.
Szafer W., Uwagi tłumacza. W pracy: «Rübel E., Wskazówki do badań socjologicznych w lesie bukowym». — Sylwan XLIV, 1926.
Szafer W., Guide for the excursion to the valley of the river Prądnik. — Guide des Excurs. en Pologne V. IPE, 1928.
Szafer W., Dolina Ojcowa jako teren wycieczki botanicznej. — Czasopismo Przyrodnicze 5 i 6 Łódź 1928.
Szafer W., Element górski we florze niżu polskiego. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, dz. B, 69, 1930 a.
Szafer W., O typach leśnych i ich sukcesjach w Puszczy Augustowskiej. — Las Polski, r. 1930, nr 6, 1930 b.
Szafer W., The beech and the beech-forest in Poland. W wydawn.: «Rübel E., Die Buchenwälder Europas». Bern—Berlin 1932.
Szafer W., Las i step na zachodnim Podolu. — Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, dz. B, 71, 1935.
Szafer W., Zarys ogólnej geografii roślin. Warszawa 1949.
Szafer W., Kulczyński S. i Pawłowski B., Rośliny polskie. Lwów—Warszawa 1924.
Szafer W. i Pawłowski B., Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. A. Bemerkungen über die angewandte Arbeitsmethodik (zu den Teilen III, IV u. V). — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, suppl. 1926.
Szafer W., Pawłowski B. i Kulczyński S., Die Pflaezenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III. Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska-Tales. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, suppl. 1926.
Szafer W., Pawłowski B. i Kulczyński S., Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. I Teil. Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, suppl. 1923.
Szafer W. i Sokołowski M., Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil V. Die Pflanzenassoziationen der nördlich von Giewont gelegenen Täler. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, suppl. 1926.
Szymkiewicz D., Sur le climat local de la vallée d’Ojców. (Etudes climatologiques III). — Acta Soc. Bot. Polon. I, 1923.
Tüxen R., Über einige nordwestdeutsche Waldassoziationen von regionaler Verbreitung.— Jahrb. Geogr. Ges. Hannover f. d. Jahr 1929. 1930.
Tüxen R., Pflanzensoziologische Beobachtungen im Feldbergmassiv. — Beitr. z. Naturdenk malpflege XIV, 1931 a.
Tüxen R., Die Pflanzendecke zwischen Hildesheimer Wald und Ith in ihren Beziehungen zu Klima, Boden und Mensch. W wydawn.: «Barner W., Unsere Heimat». Hildesheim. 1931 b.
Tüxen R., Jeswiet J., de Leeuw W. C., Tüxen R., 1933.
Tüxen R., Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. — Mitt. d. flor.-soz. Arbeitsgem. in Niedersachsen 3, 1937.
Tüxen R. und Diemont W. H., Weitere Beiträge zum Klimaxproblem des westeuropäischen Festlandes. — Mitt. Naturwiss. Ver. zu Osnabrück 23, 1936.
Tüxen R. und Diemont W. H., Klimaxgruppe und Klimaxschwarm. — Jahresber. Naturh. Ges. zu Hannover 88/89, 1937.
Tymrakiewicz W., Lasy i lesiste torfowiska między Stochodem a Stwigą na Polesiu.— Kosmos A, LXV, 1947.
Tyszkiewicz S., Lasy szpetalskie pod Włocławkiem. — Las Polski, X, 1930.
Urbański J., Najpiękniejsza buczyna Wielkopolski pod Boguniewem. — Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, z. 1, 1930.
Van Langendock H. J., Etude sur la flore et végétation des environs de Gand. — Bull. Soc. Royal Botan. de Belgique 18, 1935.
Vlieger J., Aperçu sur les unités phytosociologiques supérieures des Pays Bas. — Nederl. Kruid. Archief. 47, 1937 i S. I. G. M. A. Com. 57, 1938.
Walas J., Roślinność Babiej Góry. P. R. O. P., Monogr. nauk., 2, 1933.
Walas J., Végétation des Babia-Góra Gebietes in den Karpathen. — Bull. Acad. Polon. Sc., sér. B, 1932.
Walas J., Szata roślinna Żywiecczyzny. Ziemia, 1936.
Wasilew J. J. i inni, Karta rastitelnosti Sojuza Sowietskich Socjalisticzeskich Respublik. Leningrad 1939.
Wasilew J. J. i inni, Pajasnitelnyj tekst k karte rastitelnosti SSSR. Moskwa—Leningrad 1941.
Westhoff V., Dijk J. W., Passchier H., Sissingh G., Oversicht der plantengemeenschappen in Nederland. 2 ed. Amsterdam 1946.
Wiśniowski T., Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic. — Kosmos XXV, 1900.
Wodzicka M., Mapa odczynu gleb gospodarstwa doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Mydlnikach. — Prace Roln.-Leśne PAU 2, 1930.
Wodzicka M., O udziale wapnia w sumie zaabsorbowanych zasad w niektórych kwaśnych glebach województwa krakowskiego. — Prace Roln.-Leśne PAU 18, 1936.
Woszczyński S., Znikanie jodły na wdziarach Jury Krakowsko-Wieluńskiej. — Las Polski XXIII, 1949.
Wysockij G. N., Oczerki o poczwach i reżime gruntowych wod. — Biull. Poczwoweda 1—2, 3—4, 5—8. Moskwa, 1927 a.
Wysockij G. N., Tezisy o poczwe i włage. — Lesowedenie i Lesowodstwo, 1927 b.
Zaręczny S., Atlas geologiczny Galicji. Zesz. 3 z tekstem. Wyd. Kom. Fizjogr. PAU, 1894.
Żmuda A., Rzadsze lub nowe rośliny flory krakowskiej. — Spraw. Kom. Fizjogr. PAU, 53/54, 1920.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 20

Start page:

133

End page:

236

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

fre

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: