Object structure
Title:

Zespoły leśne Gorców ; Les associations forestières des Gorce (Karpathes Occidentales Polonaises) ; Forest associations of the Gorce Mountains (West Carpathian Mountains)

Creator:

Medwecka-Kornaś, Anna

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1955

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 101-104

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Gorce Mountains ; forests

References:

Bieda F. 1951. Starszy trzeciorzęd. Regionalna Geologia Polski 1, z. I.
Braun-Blanquet J. 1951. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Wien, Springer-Verl.
Braun-Blanquet J., Sissingh G., Vlieger J. 1939. Klasse der Vaccinio-Piceetea. Prodromus der Pflanzengesellschaften 6.
Burger H. 1943. Einfluss des Waldes auf den Stand der Gewasser. III: Der Wasserhaushalt im Sperbel- und Rappengraben von 1927/28 bis 1941/42. Mitteil. d. Schweiz. Anstalt f. d. forst). Versuchswesen 23, H. 1.
Charitonow G. A. 1950. Wodoregulirujuszczaja i protiwoerozionnaja rol’ lesa w usłowijach lesostepej. Moskwa-Leningrad, Goslesbumizdat.
Chodzicki E. 1933. Badania mikrobiologiczne nad wpływem zmiany składu gatunkowego drzewostanów na stan gleby. Warszawa, Kasa Mianowskiego.
Chodzicki E. 1934. Domieszka buka w sośninach jako czynnik edaficzny na piaszczystych popiołoziemach i buroziemach dyluwialnych. Warszawa, Kasa Mianowskiego.
Chodzicki E. 1947. Krainy, dzielnice i obwody leśno-fizjograficzne południowo-zachodniej Polski. Sylwan 91.
Däniker A. U. red. 1945. Über die Bedeutung des Schweizerwaldes. Schweizerische Naturschutzbucherei 1. Basel.
Demolon A. 1938. La dynamique du soi. — Principes d'agronomie 1. Paris, Dunod.
Dobrzański B., Malicki A. 1950. Gleby województwa krakowskiego i rzeszowskiego. Ann. UMCS Lublin, sect. B, IV, 6.
Dobrzański B. 1952. Wpływ układu skał fliszu karpackiego na własności gleb. Roczn. Glebozn. 2.
Dunikowski E. H. 1912. Geologia Karpat i Podkarpacia. Encyklopedia Polska 1, dz. I.
Dyakowska J. 1928. Historia torfowiska Na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 63.
Dyakowska J. 1932. Analiza pyłkowa kilku torfowisk tatrzańskich. Acta Soc. Bot. Polon. 9.
Dziewolski W. 1949. Sukcesje naturalne zespołów leśnych w dolinie rzeki Ochotnicy. Praca dyplomowa wykonana na Wydz. Leśn. UJ (rękopis).
Etter H. 1943. Pflanzensoziologische und bodenkundliche Studien an schweizerischen Laubwäldern. Mitteil. d. Schweiz. Anstalt f. d. forstl. Versuchswesen 23.
Etter H. 1947. Über die Waldvegetation am Sudostrand des schweizerischen Mittellandes. Mitteil. d. Schweiz. Anstalt f. d. forstl. Versuchswesen 25.
Erdtmann G. 1943. An introduction to pollen analysis. Waltham (Mass.), Chronica Botanica Co.
Ermich K. 1951. Wskazówki klimatyczne dla gospodarstwa leśnego w Polsce. Warszawa, IBL.
Felfoldy L. 1951. Erdei fak lombjanak mesztartlmarol (The Calcium Content of the Foliage of Some Forest Trees). Agrokemia es Talajtan 1, nr 1.
Gieruszyński T. 1949. Dendrometria. Warszawa, IBL ser. D, 5.
Hermann R. 1941. Handbuch der landwirtschaftlichen Versuchs- und Untersuchungsmethodik. Neudamm-Berlin, Neumann Verl.
Jahrbuch fur die Gewässerkunde des Weichselgebietes — Generalgouvernement 1941. Warschau, Hydrographisches Institut.
Jarosz S. 1935. Badania geograficzno-leśne w Gorcach. Prace Roln.-leśne PAU 16.
Jaroszenko P. D. 1953. Osnowy uczenija o rastitel’nom pokrowie. Moskwa, Gosud. Izd. Geogr. Literat.
Kawecki W. 1939. Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość i przeszłość. Prace Roln.-leśne PAU, 35.
Kirwald E. 1944. Grundzüge der forstlichen Wasserhaushaltstechnik. Neudamm, J. Neumann.
Klika J. 1948. Rostlinna sociologie. Praha, Melantrich.
Klimaszewski M. 1948. Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Prace Wrocł. Tow. Nauk., ser. B, 7.
Klimaszewski M., Szafer W., Szafran B., Urbański J. 1950. Flora dryasowa w Krościenku n. D. Biul. PIG 24.
Komornicki T. 1952. Cztery profile gleb na podłożu wapiennym i krystalicznym w Tatrach. Prace Roln.-leśne PAU 60.
Kornaś J. 1955. Charakterystyka geobotaniczna Gorców. Monogr. Bot. 2.
Kosińska-Bartnicka S. 1927. Opady w Polsce. Prace Meteorol. i Hydrograf. 5.
Kotula B. 1890. Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach. Kraków, nakł. Wydz. Mat.-przyr. A. U.
Kozłowska A. 1933. Wpływ roślin na stężenie jonów wodorowych środowiska. Prace Roln.-leśne PAU 8.
Królikowski L. 1935. Badania nad stosunkami węgla do azotu w ściółkach i próchnicach gleb leśnych. Rozpr. i Spraw. IBL, ser. A, 14.
Książkiewicz M. 1951. Geologia dynamiczna. Warszawa, PZWS.
Książkiewicz M., Samsonowicz J. 1953. Zarys geologii Polski. Warszawa, PWN.
Kulczyński S. 1928. Pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull. Acad. Polon. Sc., B (1927), suppl. 2.
Kuźniar K. 1948. Badania nad rozkładem błonnika w glebach leśnych. Rozpr. i Spraw. IBL, ser. A, 50.
Kwinichidze M., Prusinkiewicz Z. 1952. Kwestia gleb brunatnych. Roczn. Glebozn. 2.
Lazar J. 1952. Gleby karpackie piaskowcowe. Roczn. Glebozn. 2.
Lencewicz S. 1937. Polska, Wielka Geogr. Powszechna. Warszawa.
Leszczycki S. 1938. Region Podhala.— Podstawy geograficzno-gospodarcze planu regionalnego. Prace Inst. Geogr. UJ 20.
Małkowski S. 1922. Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w roku 1921 w okolicach Krościenka nad Dunajcem. Posiedzenia Nauk. PIG 2.
Matuszkiewicz W. 1950. Badania fitosocjologiczne nad lasami bukowymi w Sudetach. Ann. UMCS Lublin, sect. C, 5, suppl.
Matuszkiewicz W. 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS Lublin, sect. C, 6, suppl.
Mägdefrau K. 1935. Untersuchungen über die Wasserversorgung der Gametophyten und Sporophyten der Laubmoose. Zeitschr. f. Botanik 29.
Mägdefrau K., Wutz A. 1951. Die Wasserkapazität der Moos- und Flechtendecke des Waldes. Forstwissenschaftl. Centralblatt 70, H. 2.
Medwecka-Kornaś A. 1951a. Dolina Łopusznej jako teren rezerwatu leśnego i żubrowiska. Chrońmy przyr. ojcz. 7, 5/6.
Medwecka-Kornaś A. 1951b. Mchy i porosty ochroną przed powodzią. — Chrońmy przyr. ojcz. 7, 9/10.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Ochrona Przyrody 20.
Merecki R. 1915. Klimatologia ziem polskich. Warszawa, Kasa Mianowskiego.
Milata W. 1937a. Pokrywa śnieżna w Karpatach. Prace Studium Turyzmu UJ. 3.
Milata W. 1937b. Ilość dni z mrozem i przymrozkiem w Karpatach. Kalendarz IKC 10.
Michniewicz M. 1951. Badania nad nitryfikacją i denitryfikacją w glebach Puszczy Białowieskiej. Ann. UMCS Lublin, sect. C, 6.
Moor M. 1938. Zur Systematik der Fagetalia. Ber. d. Schweiz. Bot. Ges. 48.
Morozow G. 1953. Nauka o lesie. Warszawa, PWRiL.
Motyka J. 1930. Znaczenie rezerwatu karpackiej puszczy w Gorcach. Ochrona Przyrody 10.
Mroczkiewicz L. 1952. Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne. Prace IBL, 80.
Musierowicz A. 1951. Gleboznawstwo ogólne. Warszawa, PWRiL.
Musierowicz A. 1953. Gleboznawstwo szczegółowe. Warszawa, PWRiL.
Nilsson T. 1935. Die pollenanalytische Zonengliederung der spät- und postglazialen Bildungen Schonens. Geol. Fören. Förhandl. 57.
Noirfalize A., Galoux A. 1950. Les étages de végétation dans l’Ardenne Belge. Centre Rech. Ecol. Phytosociol. Gembloux, Comm. 11.
Nowak J. 1921. Stosunki stratygraficzne rejonu Magurskiego w okolicy Rabki. Kosmos A, 46.
Oberdorfer E. 1953. Der europäische Auenwald. Beitr. z. Naturkundl. Forsch. in SW-Deutschland 12.
Paczoski J. 1928. Biologiczna struktura lasu. Część I i II. Sylwan 46.
Paczoski J. 1930. Lasy Białowieży. Monogr. nauk. PROP 1.
Pawłowski B. 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Prace Monogr. Kom. Fizjogr. PAU 1.
Pawłowski B. 1927. Podstawy wydzielania pięter roślinności w Tatrach i Beskidach zachodnich. II Zjazd Słow. Geogr. i Etnogr. w Polsce, sekcja III.
Pawłowski B., Sokołowski M., Wallisch K. 1928. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. VII Teil. Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko-Tales. Bull. Acad. Polon. Sc., B (1927), suppl. 2.
Pawłowski B., Walas J. 1949. Les associations des plantes vasculaires des Monts de Czywczyn. Bull. Acad. Polon. Sc., B I (1948).
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze 1948—1950. Prace Komisji Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb, 1—4. Warszawa.
Romer E. 1912. Klimat ziem polskich. Encyklopedia Polska 1, dz. 1.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocł. Tow. Nauk. ser. B, 16.
Sokołowski M. 1928. O górnej granicy lasu w Tatrach. Zakłady Kórnickie, Zakł. Bad. Drzew i Lasu 1.
Sokołowski S. 1936. Las tatrzański. Zakopane, wyd. Muzeum Tatrz.
Sosnowski K. 1926. Przewodnik po Beskidach Zachodnich. Wyd. II. Kraków, „Orbis”.
Strzemski M. 1952. Wstęp do gleboznawstwa. Warszawa, PWRiL.
Strzemski M. 1953. Problem typologii górskich gleb leśnych. Sylwan 97, z. I.
Szafer W. 1932. The beech and the beech forest in Poland. W książce: Rübel E., Die Buchenwälder Europas. Veröff. d. Geobot. Inst. Rübel 8.
Szafer W. 1946. Flora plioceńska z Krościenka n/Dunajcem. I. Część ogólna. Rozpr. Wydz. Mat.-przyr. PAU 72, dz. B, nr 1.
Szafer W. 1948a. Jak powstały lasy tatrzańskie. Biologia w Szkole (r. 1948), nr 4.
Szafer W. I948b. Późny glacjał w Roztokach pod Jasłem. Starunia 26.
Szafer W. 1952. Schyłek plejstocenu w Polsce. Biul. PIG 65.
Szafer W. 1954. Plioceńska flora okolic Czorsztyna i jej stosunek do plejstocenu. Prace Instytutu Geologicznego 11.
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S. 1923. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. I Teil. Die Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales. Bull. Acad. Polon. Sc., B (1923), suppl.
Szafer W., Pawłowski B., Kulczyński S. 1926. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. III Teil. Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska-Tales. Bull. Acad. Polon. Sc., B (1926), suppl.
Szafer W., Sokołowski M. 1926. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. V Teil. Die Pflanzenassoziationen der nördlich von Giewont gelegenen Täler. Bull. Acad. Polon. Sc., B (1926), suppl.
Szajnocha W. 1893. Arkusz Rabka i Tymbark. Atlas Geol. Galicji 5, Wyd. Wydz. Krajowego.
Szajnocha W. 1903. Arkusz Nowy Sącz . — Atlas Geol. Galicji 11. Wyd. AU.
Środoń A. 1948. Przyczynek do historii rozwoju lasu w Karpatach Wschodnich. Starunia 25.
Środoń A. 1952a. Późnoglacjalna flora z Dziadowych Kątów koło Grywałdu. Biul. PIG 67.
Środoń A. 1952b. Ostatni glacjał i postglacjał w Karpatach. Biul. PIG 67.
Świerz-Zaleski T. 1930. Rezerwat leśny w Gorcach imienia Władysława Orkana. Ochrona Przyrody 10.
Trautmann W. 1952a. Pollenanalytische Untersuchungen über die Fichtenwälder des Bayerischen Waldes. Planta 41.
Trautmann W. 1952b. Pflanzensoziologische Untersuchungen der Fichtenwälder des Bayerischen Waldes. Forstwissenschftl. Centralblatt 71, H. 9/10.
Trela J. 1929. Wahania górnej granicy lasu na Babiej Górze w świetle analizy pyłkowej. Acta Soc. Bot. Polon. 6.
Walas J. 1933. Roślinność Babiej Góry. Monogr. nauk. PROP 2.
Walas J. 1936. Szata roślinna Żywiecczyzny. Ziemia r. 1936, nr 1.
Watycha L. (rękopis). Stosunki geologiczne i geotechniczne na obszarze zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach.
Wąsowicz T. 1933. Badania nad glebami górskimi. Prace Roln.-leśne PAU 7.
Wiliams W. 1950. Gleboznawstwo. Warszawa, PWRiL.
Włodek J., Ralski E., Wodzicka M. 1934. Untersuchungen an Böden unter Kalkpflanzen in einem Granitgebiet (Morskie Oko — Tatra, Polen). Bull. Acad. Polon. Sc., B (1933).
Włodek J., Strzemieński K. 1925. Untersuchungen über die Beziehungen zwischen den Pflanzenassoziationen und der Wasserstoffionen-Konzentration in den Böden des Chochołowska-Tales. — Bull. Acad. Polon. Sc., A (1924).
Wodzicka M. 1936. O udziale wapnia w sumie zaabsorbowanych zasad w niektórych kwaśnych glebach województwa krakowskiego. Prace Roln.-leśne PAU 18.
Worobiow D. W. 1953. Tipy lesow jewropejskoj czasti SSSR. Kiew, Izd. A.N. U.S.S.R.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 23

Start page:

1

End page:

111

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

fre

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: