Object structure
Title:

Roślinność rezerwatu stepowego "Skorocice" koło Buska ; Végétation de la réserve steppique "Skorocice" (district Kielce, Pologne méridionale) ; Vegetation of the steppe-reserve "Skorocice" near Busko

Creator:

Medwecka-Kornaś, Anna

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1959

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 245-250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Niecka Nidziańska ; Skorocice

References:

Alechin W. W. 1951. Rastitel’nost’ SSSR w osnownych zonach. Izd. „Sow. Nauka”. Moskwa.
Atlas Polski 1954. Z. 3: Klimat. CUG i K. Warszawa.
Balazs F. 1944. Die soziologischen Verhaltnisse der Getreide-Saaten in Erdely (Siebenburgen). Mezogazdasagi Szemle T. 2.
Bielecki E. 1955. Badania cytologiczno-systematyczne nad Oreochloa disticha Link, Sesleria uliginosa Opiz. i S. calcaria Opiz. Cyto-taxonomical studies in Oreochloa disticha Link, Sesleria uliginosa Opiz. and S. calcaria Opiz. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 24 Nr 1.
Błeszyński S., Szymczakowski W. 1954. Notatki entomofaunistyczne z rezerwatu w Chotlu Czerwonym. Chrońmy Przyr. ojcz. Z. 3—4.
Braun-Blanquet J. 1931. Apercu des groupements vegetaux du Bas-Languedoc. Comm. SIGMA 16.
Braun-Blanquet J. 1936. Über Trockenrasengesellschaften des Festucion valesiacae in den Ostalpen. Ber. Schweiz. Bot. Ges. Bd 46. Comm. SIGMA 49.
Braun-Blanquet J. 1951. Pflanzensozioiogie. Springer-Verlag. Wien.
Braun-Blanquet J. 1955. Das Sedo-Scleranthion neu für die Weetalppe. Osterr. Bot. Zeitschrift Bd 102 H. 4/5. Comm. SIGMA 130.
Braun-Blanquet J., Gajewski W., Wraber M., Walas J. 1936. Classe des Rudereto-Sesalinetales. Podrome des Groupements Vegetaux Fase. 3. Montpellier.
Braun-Blanquet J., Moor M. 1938. Verband des Bromion erecti. Prodromus der Pflanzengesellschaften Fase. 5. Montpellier.
Braun-Blanquet J., Tüxen R. 1951. Übersicht der hoheren Vegetationseinheiten Mitteleuropas. Comm. SIGMA 84.
Celiński F., Filipek M. 1958. Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. The flora and plant communities of the forest-steppe reserve in Bielinek on the Oder. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią T. 4.
Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Geobotanical problems in Pomerania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią T. 2 Z. 4.
Demolon A. 1952. Dynamique du sol. T. 1. Dunod. Paris.
Deyl M. 1946. Study of the genus Sesleria. Opera Botan. Čechica Vol. 3.
Dostál J. 1950. Květena ČSR. Praha, Přirodověd. Naklad.
Dziubałtowski S. 1915. Etude phytogeographique de la region de la Nida inferieure. Neuchatel.
Dziubałtowski S. 1916. Stosunki geobotaniczne nad dolną Nidą. Pamiętnik fizjogr. T. 23. Warszawa.
Dziubałtowski S. 1923. La distribution et l'ecologie des associations steppiques sur le Plateau de la Petite Pologne. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 1 Nr 3.
Dziubałtowski S. 1925/1926. Les associations steppiques sur le Plateau de la Petite Pologne et leur successions. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 3 Nr 2.
Felfoldy L. 1942. Szociologiai vizsgalatok a pannoniai floraterulet gyomvegtaciojan. Soziologische Untersuchungen uber die pannonische Ruderalvegetation. Acta Geobotanica Hungarica T. 5.
Fijałkowski D. 1954. Szata roślinna wąwozów okolic Lublina na tle niektórych warunków siedliskowych. Vegetation of loess ravines near Lublin on the background of some environmental conditions. Ann. Univ. MCS Lublin Sect. B. Vol. 9 Nr 4.
Fijałkowski D. 1957. Zbiorowiska kserotermiczne projektowanego rezerwatu stepowego koło Czumowa nad Bugiem. Xerophytic plant communities of a steppe reservation planned near Czumow on the Bug. Ann. Univ. MCS Lublin Sect. B. Vol. 10 Nr 13.
Flis J. 1954. Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej. Gypsum karst of the Nida Trough. Prace geogr. Inst. Geogr. PAN Nr 1.
Flis J. 1956. Szkic fizyczno-geograficzny Niecki Nidziańskiej. Esquisse physico-geographique de la cuvette de Nida. Czasopismo Geograficzne T. 27 Z. 2.
Futak J. 1947. Xerotermna vegetacia skupiny Kňzneho Stola. La vegetation xerothermique du groupe du Kňazny Stol (Slovaquie occidentale). Spolok sv. Vojtecha. Trnava.
Gajewski W. 1932. Stosunki geobotaniczne stepu Masiok. The geobotanical relations of the steppe Masiok and its environments. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 9. Suppl.
Gajewski W. 1937. Elementy flory polskiego Podola. Les elements de la flore de la Podolie polonaise. Planta Polonica Vol. 5. Warszawa.
Klika J. 1931. Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. Die Pollauer Berge im sudlichen Mahren. Beih. Bot. Centralbl. Bd 47 Abt. 2.
Klika J. 1935. Přispĕvek k poznani našich ruderalnich společenstev. Vĕda Prirodni R. 16.
Klika J. 1938. Xerotherme Pfianzengesellschaften der Kovačover Hugel in der Sudslovakei. Beih. Bot. Centralbl. Bd 58 Abt. B.
Klika J. 1939. Die Gesellschaften des Festucion valesiacae-Verbandes in Mitteleuropa. Studia Botanica Čechica Vol. 2 Fase. 3.
Klika J. 1943. Přispĕvek k typologii luk ve vychodnich Čechach II. Seslerietum uliginosae v Čechach. Ein Beitrag zur Typologie der Wiesen in Ost-Bohmen II. Seslerietum uliginosae in Bohmen. Sborn. Česk. Akad. Zemĕd. R. 18 Seš. 1.
Klika J. 1946. Rostlinnosociologicke jednotky slatin a lučnich porostů v Polabi. Vestnik Kral. Česke Společn. Nauk, Třid Mat.-Přir. R. 1945.
Klika J. 1955. Nauka o rostlinnych společenstvech (Fytocenologie). Nakl. Česko- slov. Akad. Věd. Praha.
Koczwara M. 1931. Zespoły stepowe Podola Pokuckiego. The floral steppes associations in Pokucie. Prace Geograficzne E. Romera Z. 12.
Kornaś J. 1950. Revue systematique et spectres de la biologie florale des associations vegetales rocheuses du Jura Cracovien. Bull. Acad. Pot. Sc. Ser. B. I Ann. 1949.
Kornaś J. 1950. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Cz. 1. Zespoły pól uprawnych. Les associations vegetales du Jura Cracovien. I-ere partie: Les associations des champs cultives. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 20 Nr 2.
Kornaś J. 1952. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Cz. II. Zespoły ruderalne. Les associations vegetales du Jura Cracovien. II-eme partie: Les associations ruderales. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 21 Nr 4.
Kornaś J. 1952. Grimaldia fragrans (Balb.) Corda, Fimbriaria saccata (Wahlb.) Nees i Riccia Bischoffii Hub. w Jurze Krakowskiej. Materiały do Fizjografii Kraju PAU Nr 30.
Kornaś J. 1954. Z nowszych wyników badań fitosocjologicznych nad chwastami polnymi. Postępy Nauki Rolniczej R. 1954 Z. 5.
Kornaś J. 1955. Charakterystyka geobotaniczna Gorców. Caracteristique geobotanique des Gorces (Karpathes Occidentales Polonaises). Monogr. Botan. Vol. 3.
Kornaś J. 1959. Zespoły synantropijne. (Rozdział w książce „Szata roślinna Polski”). PWN. Warszawa.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1959. Zespoły stepów i suchych muraw. (Rozdział w książce „Szata roślinna Polski”). PWN. Warszawa.
Kostrowicki A. S. 1953. Studia nad fauną motyli wzgórz kserotermicznych nad dolną Nidą. Studies on Lepidoptera of xerothermic hills in the valley of lower Nida. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. T. 6. Nr 16.
Kostrowicki A. S. 1954. Materiały do biogenezy fauny wzgórz kserotermicznych w dolinie Nidy. Notes on biogenesis of fauna of xerothermic heights in valley of lower Nida. Przegl. geogr. T. 26 Z. 1.
Kozłowska A. 1921. Etude phytogeographique de la region de Miechow. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. B. Nr 1—10.
Kozłowska A. 1922. Stosunki geobotaniczne ziemi miechowskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU. T. 57.
Kozłowska A. 1925. Zmienność kostrzewy owczej (Festuca ovina L.) w związku z sukcesją zespołów stepowych na Wyżynie Małopolskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU. T. 59.
Kozłowska A. 1925. La variabilite de Festuca ovina L. en rapport avec la succession des associations steppiques du plateau de la Petite Pologne. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. B. Nr 3—4.
Kozłowska A. 1927. Etudes phytosociologiques sur la vegetation des roches du plateau de la Petite Pologne. Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. Math.-Nat. Ser. B. Suppl. II.
Kozłowska A. 1928. Naskalne zbiorowiska roślin na Wyżynie Małopolskiej. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU Ser. A/B T. 67.
Kozłowska A. 1931. The genetic element and the origin of the steppe flora in Poland. Memoires Acad. Pol. Sc. Cl. Math.-Nat. Ser. B Nr 4.
Krausch H. D. 1957. Zur Soziologie der kontinentalen Trockenrasen Brandenburgs. (In Tüxen R., Lohmeyer W.: Bericht über die Exkursion der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft.) Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N. F. H. 6/7. Stolzenau (Weser).
Kruseman G., Vlieger J. 1939. Akkerassociaties in Nederland. Nederl. Kruidkundig Archief. Deel 49.
Kulczyński S., Motyka J. 1936. Zespoły leśne i stepowe okolicy Łysej Góry koło Złoczowa. Wald- und Steppenassoziationen am nordlichen Rande Podoliens bei Złoczów. Kosmos Ser. A. R. 61 Z. 1. Lwow.
Lencewicz S. 1914. O utworach czwartorzędowych w północnej części Krakowskiego. Spraw. Kom. Fizjogr. AU T. 48 Cz. 3.
Lencewicz S. 1916. Etude sur le Quaternaire du Plateau de la Petite Pologne. Bull. Soc. Neuchateloise de Geographie Vol. 25.
Lencewicz S. 1955. Geografia fizyczna Polski. PWN. Warszawa.
Libbert W. 1932-1933. Die Vegetationseinheiten der Neumarkischen Staubeckenlandschaft... Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg. Jg 74—75.
Łapczyński K. 1882. Ze Strzemieszyc do Solca. Pamiętnik fizjogr. T. 2 Dz. 3. Warszawa.
Ławrenko E. M. 1931. Niekotoryje dannyje o stiepnoj rastitiel’nosti siewiernych czernoziemow lewobiereżnoj Ukrainy. „Jubilejnyj Sbornik B. Kellera.” Woroneż.
Ławrenko E. M. 1940. Stiepi SSSR. „Rastitiel’nost’ SSSR” T. 2. Izd. A. N. SSRR. Moskwa—Leningrad.
Ławrenko E. M. 1954. Les steppes de la region steppique eurasienne. „Essais de Botanique”. Acad. Sc. URSS. Moscou—Leningrad.
Ławrenko E. M., Zoz I.G. 1928. Roslinnist cilini Machajłiwc’kogo Kinnogo Zawodu (kol. Kopnista), Sums’koi okrugi. Die Vegetation der Ursteppe in Michailow’schen Pferdegestut, Bezirk Sumy. Ochrona Pam’iatok Prirodi na Ukraini 2. Charkiw.
Malicki A. 1947. Zabytki przyrody nieożywionej na obszarach gipsowych dorzecza Nidy. Chrońmy Przyr. ojcz. R. 3 Nr 1/2.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Les associations forestieres du Jura Cracovien. Ochr. Przyr. R. 20.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Rezerwaty stepowe nad dolną Nidą. Chrońmy Przyr. ojcz. R. 8 Nr 6.
Medwecka-Kornaś A. 1955. Zespoły leśne Gorców. Les associations forestieres des Gorce (Karpathes Occidentales Polonaises). Ochr. Przyr. R. 23.
Medwecka-Kornaś A. 1958. Roślinność kserotermiczna w Czechosłowacji. Wiadomości Botaniczne. T. 2 Z. 2.
Meusel H. 1939. Die Vegetationsverhaltnisse der Gipsberge im Kyffhauser und im sudlichen Harzvorland. Herzynia Bd 2. Halle.
Meusel H. 1943. Vergleichende Arealkunde. Gebruder Borntrager. Berlin — Zehlendorf.
Meusel H. 1954. Die naturliche Landschaft als Problem der geographischen und biologischen Forschung. (Vortrag). Deutsch. Akad. Landwirtsch. Berlin.
Minkiewicz S. 1924. W sprawie rezerwatu w terenach gipsowych nad Nidą. Ochr. Przyr. R. 4.
Morariu I. 1943. Asociaţii de plante antropofile din jurul Bucureştilor eu observaţii asupra răspandirii lor in tară şi ales in Transilvania. Bul. Grădinii Bot. şi al Muzeul. Bot. Univ. Cluj Vol. 23.
Motyka J. 1947. Rozmieszczenie i ekologia roślin naczyniowych na północnej krawędzi zachodniego Podola. La distribution et l’ecologie des plantes vasculaires sur la limite septentrionale de la Podolie occidentale. Ann. Univ. MCS Lublin Sect. C Suppl. III.
Motyka J. 1948. Północna krawędź zachodniego Podola jako roślinne środowisko ekologiczne. The Northern Border of Podolia as Phytoecological Habitat. — Ann. Univ. MCS Lublin Sect. B Vol. 3 Z. 7.
Musierowicz A. 1953. Gleboznawstwo szczegółowe. PIWRiL. Warszawa.
Oberdorfer E. 1949. Pflanzensoziologische Eskursionsflora für Sudwestdeutschland. Verlag E. Ulmer. Stuttgart.
Oberdorfer E. 1957. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie Bd 10. Verlag G. Fischer. Jena.
Paczoski J. 1951. Dzieła wybrane. Rozdz. I: Istota asocjacji roślinnej. PIWRiL. Warszawa.
Papiewska B. 1933. Rośliny pontyjskie w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem zespołów w powiecie żnińskim. The pontic plants in Poznania, their relational associations in the county of Żnin. Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze Z. 4. Poznań.
Pawłowska S. 1959. Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. (Rozdział w książce „Szata roślinna Polski”). PWN. Warszawa.
Pawłowski B. 1959. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych i metody ich badania. (Rozdział w książce „Szata roślinna Polski”). PWN. Warszawa.
Piech K. 1934. Bupleurum tenuissimum L. nowa dla flory polskiej roślina baldaszkowa. Bupleurum tenuissimum L. neu fur Flora von Polen. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU T. 68.
Podpěra J. 1935. Ein Vergleich zwischen den mitteleuropaischen und russischen Steppen. Zesde internation. Botanisch Congres. Preceding 2. Leide.
Podpěra 1936. Versuch eines Vergleiches der mitteleuropaischen und russisch-sibirischen Steppe. Ber. Schweiz. Botan. Ges. Festband Rubel 46.
Poplawskaja G. J. 1924. Opyt fitosocjołogiczeskogo analiza rastitiel’nosti cielinnoj zapowiednoj stiepi Askanija Nova. Versuch einer phytosoziologischen Analyse der Steppenvegetation. Żurn. Russk. Bot. Obszcz. T. 9.
Rebholz E. 1931. Von Fridingen nach Beuron. In: Pflanzensoz.-pflanzengeogr. Studien in Sudwestdeutschland. Beitrage z. Naturdenkmalpflege Bd 14. Neudamm.
Rostafiński J. 1872. Florae Polonicae Prodromus. Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. in Wien Bd 2.
Sawicki L. 1919. O krasie gipsowym pod Buskiem. Przegl. geogr. T. 1.
Schwickerath M. 1954. Die Landschaft und ihre Wandlung. Verlag R. Georgi. Aachen.
Sissingh G. 1950. Onkruid-associaties in Nederland. Les associations mesicoles et ruderales de Pay-Bas. Diss. s’Gravenhage. Comm. SIGMA 106.
Skawina T., Janiczek S., Greszta J. 1956. Wyniki badań nad rozwojem gleb na hałdach kopalnianych. Biuletyn Komitetu dla Spraw GOP Nr 1.
Slavnić Ž. 1951. Pregled nitrofilne wegetacije Wojwodine. Prodrome des groupements vegetaux nitrophiles de la Voivodine (Yougoslavie). Nauczni Zbornik Matice Srpske, Ser. Prirodn. Nauka. Godina I. Novi Sad.
Sławiński W. 1952. Zespoły kserotermiczne okolic Kazimierza nad Wisłą. Xerotherme Pflanzengesellschaften in der Umgebung der Stadt Kazimierz an der Weichsel (Polen). Ann. Univ. MCS Lublin Sect. E. Vol. 6 Nr 12.
Šmarda J. 1957. Přispěvek k poznani Gasteromycetu v Polsce. A contribution to the knowledge of Gasteromycetes from Poland. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. 26 Nr 2.
Sotchawa W. B. (Soczawa W. B.) 1956. Les principes de la division physico-geographique des territoires. „Essais de Geographie”. Acad. Sc. URSS. Moscou-Leningrad.
Soó R. 1947. Conspectus associationum plantarum regionis vicinae Kolozsvar. Acta Geobot. Hungar. T. 6 Fasc. 1.
Soó R. 1949. Les associations vegetales de la Moyenne-Transylvanie II. Les associations des marais, des prairies et des steppes. Acta Geobot. Hungar. T. 6 Fasc. 2.
Soó R. 1955. La vegetation de Batorliget. Acta Botan. Acad. Sc. Hungar. T. 1. Fasc. 3—4.
Soó R. 1957. Systematische Ubersicht der pannonischen Pflanzengesellschaften I. Acta Botan. Acad. Sc. Hungar. T. 3 Fasc. 3—4.
Strzemski M. 1950. Rędziny i borowiny gipsowe okolic Buska i Wiślicy. Roczniki Nauk rol. T. 54.
Strzemski M. 1952. Wstęp do gleboznawstwa. PWRiL. Warszawa.
Szafer W. 1918. Uwagi o florze stepowej okolic Buska. Pamiętnik fizjogr. T. 25. Warszawa.
Szafer W. 1923. Zapiski florystyczne. Notices floristiques. Acta Soc. Botan. Pol. Vol. I.
Szafer W. 1935. Las i step na zachodnim Podolu. The forest and the steppe in West Podolia. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU Dz. B T. 71.
Szafer W. 1959. Szata roślinna Polski niżowej. (Rozdział w książce „Szata roślinna Polski”). PWN. Warszawa.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953. Rośliny polskie. PWN. Warszawa. Szafran B. 1957, 1961. Mchy (Musci). t. 1 i 2. PWN. Warszawa.
Szafran B. 1950. Przyczynek do poznania mszaków na obszarze rezerwatów stepowych nad dolną Nidą. Contribution to the knowledge of bryophyta in the steppe reservations on the Lower Nida river. Ochr. Przyr. R. 19.
Tüxen R. 1937. Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. Flor.- Soziol. Arbeitsgemeinschaft H. 3.
Tüxen R. 1947. Der pflanzensoziologische Garten in Hannover. Jahresbericht Naturhist. Gesell. Hannover 94— 98.
Tüxen R. 1950. Grundriss einer Systematik der nitrophilen Unkrautgesellschaften in der eurosibirischen Region Europas. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgemeinschaft N. F. H. 2. Stolzenau-Weser.
Ujhelyi J. 1938. Sesleria-Studien. Index Horti Botanici Univ. Budapestensis Vol. 3.
Volk O. H. 1935. Kalk- und Gipspflanzen, ein Beitrag zu dem Kapitel Boden und Pflanzen. Ber. Deutsch. Botan. Gesell. Bd 53.
Wagner H. 1940. Die Trockenrasengesellschaften am Alpenostrand. Denkschr. Akad. Wiss. Wien Bd 104.
Wagner H. 1942. Pflanzensoziologie des Acker- und Grünlandes. Gerold’s Handbuch der Landwirtschaft. Wien.
Walter H. 1954. Grundlagen der Pflanzenverbreitung. T. 2 Arealkunde. Stuttgart.
Wendeiberger G. 1954. Steppen, Trockenrasen und Walder des pannonischen Raumes. Angew. Pflanzensoz. Festschrift Aichinger 1. Wien.
Wilenski D. G. 1957. Bodenkunde. Deutscher Bauernverlag. Berlin.
Wiliams W. 1950. Gleboznawstwo. PWRiL. Warszawa.
Wiszniewski W. 1953. Atlas opadów atmosferycznych w Polsce. PIHM. Warszawa.
Wiszniewski W., Gumiński R., Bartnicki L. 1949. Przyczynki do klimatologii Polski. Temperatura cz. II. Contribution to the knowledge of the climate of Poland. Wiad. Służby hydrol. i meteor. T. 1 Z. 5.
Wodziczko A. 1947. Stepowienie Wielkopolski. The transformation of Great Poland into a steppe region. Prace Pozn. Tow. Przyj. Nauk Ser. B T. 10 Z. 4.
Wóycicki Z. 1912. Obrazy roślinności Królestwa Polskiego Z. 1—4. Warszawa.
Wóycicki Z. 1915. Sprawozdanie za rok ubiegły z poszukiwań florystycznych w okolicach Pińczowa i Buska w celach zobrazowania flory polskiej. Spraw. Tow. Nauk. Warsz. R. 8.
Zarzycki K. 1958. Wilgotne łąki w okolicy Czernichowa i potrzeba ich ochrony. Humid meadows in the environs of Czernichow near Cracow deserving protection. Ochr. Przyr. R. 25.
Zlatnik A. 1928. Etudes ecologiques et sociologiques sur la Sesleria coerulea et le Seslerion calcariae en Tchecoslovaquie. Travaux de la Societe Royale des Sciences de Boheme Ser. 8 Nr 1.
Zolyomi B. 1934. A Hansag novenszovetkezetei. Die Pflanzengesellschaften des Hansag. Folia Sabariensa T. 1. Szobathely.
Zolyomi B. 1936. Übersicht der Felsenvegetation in der pannonischen Florenprovinz und dem nordwestlich angrenzenden Gebiete. Annales Musei Nation. Hungar. T. 30 Pars botan.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 26

Start page:

172

End page:

260

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

fre

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: