Object structure
Title:

Odonata Dragonflies

Group publication title:

Red list of threatened animals in Poland

Creator:

Bernard, Rafał ; Buczyński, Paweł (Autor) ORCID ; Łabędzki, Andrzej ; Tończyk, Grzegorz

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

30 cm ; bibliografia na stronie 126 ; ISBN 83-901236-8-1 ; ISBN 83-88934-21-X

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

red data list ; threatened species ; dragonflies ; Odonata

References:

Łabędzki A., Buczyński P., Tończyk G. 1999. Zagrożenie i ochrona ważek (Odonata) w Polsce. W: Konferencja Naukowa "Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską, Kraków, 23-24.IX.1999" (L. Buchholz, J. Nowacki, red.), s. 21-23, Kraków.
Mielewczyk S. 1990. Odonata - Ważki. W: Wykaz zwierząt Polski (J. Razowski, red.). Tom I. Ossolineum, s. 39-42, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Mielewczyk S. 1997. Odonata - Ważki. W: Wykaz zwierząt Polski (J. Razowski, red.). Tom V. Wyd. Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, s. 161, Kraków.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. nr 13 poz. 61. Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. nr 130, poz. 1456. Warszawa.
Zaćwilichowski J. 1927. Nowy dla Polski gatunek ważki: Agrion scitulum Ramb. (Odonata) i nowe w Polsce stanowiska kilku innych rzadkich gatunków (Anax parthenope Sel., Sympetrum depressiusculum Sel. i inne.). Pol. Pismo Ent. 6 (1-2): 74-83.

Start page:

125

End page:

127

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. R. 19, R. 20, R. 21

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: