Krzyżanek Edward
The formation of bottom macrofauna communities in three dam reservoirs in Silesia (southern Poland) from the beginning of their existence
Formowanie się zgrupowań makrofauny dennej w trzech zbiornikach zaporowych na Śląsku (południowa Polska) od początku ich istnienia