Świrkowicz Marek
Wzrost monokryształów molibdenu wapnia domieszkowanych jonami ziem rzadkich (CaMoO4:RE) do badań w zakresie immobilizacji odpadów radioaktywnych = Single crystal growth of calcium molybdate doped with rare earth ions (CaMoO4: RE) for investigation of nuclear waste immobilisation