Object structure
Title:

Ichthyofauna of Wrocław - the Odra River, its tributaries and the selected city reservoirs

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 55, no. 1 ; Ichtiofauna Wrocławia - Odry, jej dopływów i wybranych akwenów śródmiejskich

Creator:

Witkowski, Andrzej ; Kleszcz, Mariusz ; Błachuta, Jan ; Kotusz, Jan ; Kusznierz, Jan ; Napora, Karol

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Bibliogr.: p. 70-74 ; P. 49-74 : ill. ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Wroclaw ; Poland ; Odra ; Oława ; Widawa ; Bystrzyca ; Ślęża ; ichthyofauna ; human impact ; regulated/navigated river ; urban resevoirs ; Cyclostomata ; Agnatha ; cyclostomes ; fish ; Pisces ; urban animals ; species biology

Abstract:

The ichthyofauna of the Odra River, its major tributaries (Oława, Widawa, Bystrzyca, Ślęza) and selectedreservoirs (sand and clay pits, city park ponds, recreational reservoirs, city moat) within the city of Wrocław is described on the basis of data obtained in our own studies (electrofishing and net-catching), quality control catches of the Polish Angling Association, analysis of stocking registers, control and analysis of angling inquiries and interviewing anglers in 1980–2010. Forty six fish and lamprey species were recorded: 42 in the Odra River, and 41 in its tributaries. Twenty eight species were recorded from the city reservoirs; they represented euryoecious and stagnophilous ecological groups. The study area holds nine species which are legally protected in Poland (Lampetra planeri, Acipenser oxirynchus, Gobio albipinnatus, Rhodeus sericeus, Eupallasella percnurus, Cobitis taenia, Sabanejewia baltica (=aurata), Misgurnus fossilis, Barbatula barbatula) and five species regarded as endangered in the country (Barbus barbus, Vimba vimba, Chondrostoma nasus, Hucho hucho, Salmo salar). Eleven species occurring in the water courses and reservoirs of Wrocław are protected within the EU Habitats Directive (92/43/EWG). Ten species introduced accidentally or on purpose occur in the city. Despite the high anthropopressure, including intensiveangling, the Wrocław waters still hold diverse, and the Odra River itself – even rich – fish communities.

References:

ANDRZEJEWSKI W., MASTYŃSKI J. 2006. In: К A. (ed.), Przyroda miasta Poznania: www.salamandra.sylaba.pl/przyrodapoznania
BACKIEL T. & PENCZAK T. 1989. The fish and fisheries in the Vistula River and its tributary, the Pilica River. In: DOGDE D. P. (ed.), Proceedings of the International Large River Symposium, Honey Harbour, Ontario, Canada, pp. 488-503. Canadian Special Publcation Fisheries and Aquatic Sciences.
BACKIEL T., WIŚNIEWOLSKI W., BORZĘCKA I., BURAS P., SZLAKOWSKI J. & WOŹNIEWSKI M. 2000. Fish assemblages in semi-natural and regulated large river stretches. Polskie Archiwum Hydrobiologii 47: 29-44.
BALON E. K. 1975. Reproductive guilds of fishes - a proposal and definition. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 32: 821-864.
BARTOSIEWICZ S. 1995. Existing and designated technical facilities on the Oder River. In: JANKOWSKI W. & ŚWIERKOWSZ K. (eds), Oder as an Ecological Corridor. State - Functioning - Threats. Fundation IUCN Poland, pp. 67-76. Warszawa. [In Polish with English abstract]
BIENIARZ K. & EPLER P. 1972. Ichthyofauna of certain rivers in Southern Poland. Acta Hydrobiologica 14: 415^144.
BŁACHUTA J. 1993. Morphological characteristics of blue bream Abramis ballerus (L.) (Pisces, Cyprinidae) from the middle Odra River. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Zoologiczne 26: 121-131. [In Polish with English abstract]
BŁACHUTA J. 2000. O konieczności odbudowy populacji karpiowatych ryb prądolubnych w dorzeczu górnej i środkowej Odry. In: JAKUCEWICZ H. (ed.), Karpiowate ryby reofilne, pp. 33-44.. Wydawnictwo PZW, Warszawa.
BŁACHUTA J., KOTUSZ J. & WITKOWSKI A. 1994. Whitefin gudegon, Gobio albipinnatus Lukasch, 1933 (Cyprinidae) in the Odra River basin. Przegląd Zoloogiczny38: 309-315. [In Polish with English abstract]
BŁACHUTA J. & KUSZNIERZ J. 1995. Oder river as ecological corridor - an ichthyological analysis. In: JANKOWSKI W. & ŚWIERKOWSZ К. (eds), Oder as an Ecological Corridor. State - Functioning - Threats. Fundation IUCN Poland, pp. 100-115. Warszawa. [In Polish with English abstract]
BŁACHUTA J., PICIŃSKA-FAŁTYNOWICZ J., Czoch K., Kulesza K., 2010a. Abiotyczne typy wód płynących w Polsce. Gospodarka Wodna, 5: 181-191.
BŁACHUTA J., ROSA J., WIŚNIEWOLSKI W. & ZGRABCZYŃSKI J. (eds) 2010b. Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. Publisher Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa, 56 pp.
BŁACHUTA J. & WITKOWSKI A. 1983/1984. Natural hybrids Alburnus alburnus (L.) x Rutilus rutilus (L.), Alburnus alburnus (L.) x Blicca bjoerkna (L.) and Alburnus alburnus (L.) x Abramis brama (L.) from the Oder river. Acta Hydrobiologica 25/26: 189-203.
BŁACHUTA j. & WITKOWSKI A. 1997. Problemy gospodarki wędkarskiej w rzekach. In: Backtet, T. (ed.), Wędkarstwo w ochronie wód i rybostanów, pp. 11-28. Wydawnictwo Polskiego Związku WędkarskiegoWarszawa.
ВOЁТ P., BELLIARD J., BERREBI-DIT-THOAMS R. & TALES E.1999. Mutiple human impacts у the City of Paris on fish communications in the Seine river basin, France. Hydrobiologia 410: 59-68.
BOROŃ A. 2004. Loaches of the genus Cobitis (Pisces, Cobitidae) distributed in the Oder and Vistula River basins. Archives of Polish Fisheries 12 (supl. 2): 159-166. [In Polish with English abstract]
BOROŃ A., SZLACHCIAK J. 2011. Ichthyofauna of Olsztyn. In: JANKUN M., Furgała-Selezniow G., WOŻNIAK M. & WIŚNIEWSKA A.M. (eds), Water biodiversiy assessment and protection. Faculty of Environmental Protection and Fisheries, pp. 179-189. University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.
CZARNECKA H. (ed.) 2005. Atlas podziału hydrograficznego Polski. Część 2. Zestawienia zlewni. Wydawnictwa IMGW, Warszawa, 562 pp.
CZERWIŃSKI J. 2000. Wrocław - Przewodnik. Wydawnictwo Kartograficzne - EKO-GRAF, Spółka z о.о., Wrocław, 264 pp.
DEMBIŃSKA. M. 1963. Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 52pp.
DUBICKI A. & FLORCZYK-GOŁOWIN H. 1999. Program poprawy czystości wód rzeki Odry i jej dorzecza. In: Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej’’Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód dorzecza Odry”, Szklarska Poręba, 22-23.06.1999, pp. 1-13.
DZIUBEK A. M. (ed.) 1993. Gospodarka zasobami wodnymi dorzecza górnej i środkowej Odry. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław. 195 pp.
Dz. U. 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, nr 220, póz. 2237.
EPLER P & BIENIARZ K. 1974. Influence of heated discharge waters from the Skawina Electric Power Station on the ichthyofauna of the rivers Skawinka and Vistula. Acta Hydobiologica 15: 331-339.
GALICKA W., GRABOWSKA J., KRUK A., PENCZAK T., MARSZAL L., TSZYNDEL M., TYBULCZUK S. & PIETRASZEWSKI D. 2011. Fish fauna of the Ner River in the City of Łódź - present state and changes over the last decade. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica: Suppl., p. 55-67. [In Polish with English abstract]
GŁOWACIŃSKI Z. (ed.) 2001. Polish Red Data Book of Animals - Vertebrates. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 449 pp.
GRABOWSKA J., WITKOWSKIi A., KOTUSZ J. 2008. Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach -zagrożenia dla rodzimej ichtiofauny. In: MlZIELIŃSKI M. (ed.), Użytkownik rybacki - nowa rzeczywistość, pp. 90-95. Wydawnictwo Polskiego Związku Wędkarskiego, Warszawa.
GRABOWSKA J., KOTUSZ J., WITKOWSKI A. 2010. Alien invasive fish species in Polish waters: an overview. Folia Zoologica 59: 73-85.
GUZIUR J. & WOŹNIAK M. 2006. Produkcja ryb w małych zbiornikach. Oficyna Wydawnicza „HOŻA”, Warszawa, 323pp.
HOLĆIK J. 1972. Abundance, ichthyomass and production of fish populations in three types of water-bodies in Czechoslovakia. In: KAJAK Z. & HlLBRICHT-lLKOWSKA A. (eds), Productiviy problems of freshwaters. Polish Scientific Publishers, pp. 834- 855. Warsaw.
HOLĆIK J. & BASTL I. 1976. Ecological effects of water level fluctuations upon the fish populations of the Danube River floodplain in Czechoslovakia. Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarium Bohemoslovace, Brno, 9: 1-46.
JARZYNOWA В., RADWAN S. & GIRSZTOWTT Z. 1990. Age and growth of more abundant fish species compared with fisheries and fish stocking in the Zemborzye reservoir. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 3: 33^16. [In Polish with English abstract]
KALINOWSKI L. 1991. Troć w Odrze pod Wrocławiem. Wędkarz Polski 2: 25.
KAPUSTA A., MORZUCH J., PARTYKA K. & BOGACKA- KAPUSTA E. 2010. First record of brown bullhead, Ameiurus nebulosus (Lesueur), in the Łyna River drainage basin (northeast Poland). Archive Polish Fisheries 18 :261-265.
KLESZCZ M., MATURA M. & WITKOWSKI A. 2001. Certa - Vimba vimba (L.): Udana próba produkcji materiału zarybieniowego i restytucji środkowym dorzeczu Odry. Komunikaty Rybackie 1: 15-17.
KLESZCZ M., WITKOWSKI A. & WOLNICKI J. 2002. Miętus Lota lota (L.) w Ośrodku Zarybieniowym PZW Szczodre.II. Produkcja materiału zarybieniowego w stawach i efektywność zarybień rzek. Komunikaty Rybackie 1: 27-29.
KOSTRZEWA J. 2000. Wpływ degradacji rzeki na ichtiofaunę w jej dopływach. Lodz University, PhD dissertation, (msc).
KOTUSZ J. 2008. Morphological relationships between polyploid hybrid spined loaches of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae) and their parental species. Annales Zoologici 58 (4): 891-905.
KOTUSZ J., KUSZNIERZ J. & WITKOWSKI A. 1996. The ichthyofauna of the Bystrzyca River drainage basin (mid-Odra basin). Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 9: 63-90. [In Polish with English abstract]
KOTUSZ J., WITKOWSKI A., BŁACHUTA J. & KUSZNIERZ J. 2001. Present fish fauna of the upper and middle Odra catchment. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 14 (supl.): 297-310. [In Polish with English abstract]
KOTUSZ J., WITKOWSKI A., BŁACHUTA J. & BARAN M. 2006. Fish migrations in a large lowland river (Odra R., Poland) - based on fish pass observations. Folia Zoologica 55: 386-398.
KOZIKOWSKA Z. 1974. Les poissons dans la nourriture des habitants médiévaux de L’ile-du-dome a Wrocław, come indice des especes peches dans les eaux des regions donnees ou des especes qui y parvenaient par commerce. Prace Zoologiczne Acta Univ. Wratisl. 6: 3-14. [In Polish with Franch abstract]
KRUK A., PENCZAK T., GALICKA W., KOSZALIŃSKI H., TŁOCZEK K., KOSTRZEWA J., & MARSZAŁ L. 2000. Ichthyofauna of the Warta River. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 13: 35-67. [In Polish with English abstract]
KRUK A., PENCZAK T. & PRZYBYLSKI M. 2001. Long term changes in the fish fauna of the upper Warta River.Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 14 (Suppl.): 189-211. [In Polish with English abstract]
KRUK A. & PRZYBYLSKI M. 2005. Occurrence of fish in the Warta River sections of different degradation level.Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 18: 47-57. [In Polish with English abstract]
KRUK A., SZYMCZAK M. & SPYCHALSKI P. 2003. Ichthyofauna of the City of Łódź. Part I. Systems of the Jasień and Łódka streams. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 16: 79-96. [In Polish with English abstract]
KRUK A., SPYCHALSKI P. & GALICKA W. 2005. Ichthyofauna of the City of Łódź. Part II. System of the Sokołów stream. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 18: 29—46. [In Polish with English abstract]
KUSZNIERZ J. 1998. Biology of the swamp minnow Moroco (=Phoxinus) percnurus (Pallas, 1811) (Pisces , Cyprinidae). Wrocław University, Ph.D dissertation (msc).
KUSZNIERZ J., WOLNICKI J., KAMIŃSKI R. & MYSZKOWSKI L. 2002. Strzebla błotna Eupallasella percnurus (Pallas, 1811) - historia, zagrożenia i pespektywy ochrony. Komunikaty Rybackie 2: 11-13.
MAŁACHOWICZ E. 2000. Najnowszy zarys dziejów najstarszego Wrocławia. PWN Wrocław, 48 pp.
MARSZAŁ L., ZIĘBA G., KRUK A., TYBULCZUK S., PIETRASZEWSKI D., TSZYNDEL M., KAPUSTA Ł., GALICKA W. & PENCZAK T. 2009. Fish fauna of the left side tributaries of the Polish-Ukrainian section of the Bug River. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 22: 87-117. [In Polish with English abstract]
Marszał L., Zięba G., Kruk A., Tszyndel M., Tybulczuk S., Pietraszewski D., Galicka W. & Janic B. 2011. Ichthyofauna of streams in the Vistula system in the City of Łódź. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica: Supplementum, 89-111. [In Polish with English abstract]
NELSON J. S. 2006. Fishes of the Word. 4th edition Publisher. J. Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
OBERDORFF T. & Hughes R. 1992. Modification of an index of biotic integrity based on fish assemblages tocharacterize rivers of the Seine basin, France. Hydrobiologia 228; 117-130.
PADUSZEK D. 2000. Biometria sumika karłowatego Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) ze stawów terenów Wodonośnych Wrocławia (zlewnia Oławy). Wrocław University, Museum of Natural History (msc).
PAX F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Faunistische und tiergeographische Unteresuchungen im Odergebiet. 5. Pisces, 516-537 pp. Verlag von Gebrüder Bomtraeger, Berlin.
PENCZAK T. 1967. The biological and technical principles of the fishing by use of direct-current field. Przegląd Zoologiczny 11: 114—131.
PENCZAK T., KOSTRZEWA J., MARSZAŁ L., KOSZALIŃSKI H. & KRUK A. 1999. Fish fauna of the Noteć River. RocznikiNaukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 12: 81-94. [In Polish with English abstract]
PENCZAK T. & Kruk A. 2004. Threatend obligatory riverine fishes in human-modified Polish rivers. Ecology of Freshwater Fish 9: 109-117.
PENCZAK T., KRUK A., KOSTRZEWA J., MARSZAŁ L., GALICKA W. & GŁOWACKI Ł. 2000. Fishes of three oxbow lakes and their parent Pilica River: 25 years later. Polskie Archiwum Hydrobiologii 1: 115-130.
PENCZAK T., KRUK A., KOSZALIŃSKI H. MARSZAŁ L., ZIĘBA G., KOSTRZEWA J., & TYBULCZUK S. 2004. Fish fauna of the Prosna River system. Part II. Tributaries. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 17: 55-76. [In Polish with English abstract]
PENCZAK T., ZIĘBA G., KOSZALIŃSKI H. & KRUK A. 2003. The importance of oxbow lakes for fish recruitment in a river system. Archiv für Hydrobiologie 158: 267-281.
PIETRASZEWSKI D., MARSZAŁ L., KRUK A., PENCZAK T., ZIĘBA G., GRABOWSKA J., KOSZALIŃSKI H. & TYBULCZUK S. 2008. Preliminary study of fish and lamprey distribution in the Radomka River and its main tributaries. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 21: 91-104. [In Polish with English abstract]
RADWAN S., JARZYNOWA В., ZWOLSKI W., GIRSZTOWTT Z., KOWALCZYK C. & PALEOLOG A. 1988. Ecological characterization of the waters of the upper and midde courses of the Bystrzyca River, its tributaries and the Zemborzyce lake. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 1: 123-156. [In Polish with English abstract]
RAPORT 2010. Raport o stanie środowiska w województwie Dolnośląskim w roku 2009. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław 2009, 99 pp.
RECHULICZ J. 2008. Wpływ regulacji koryta rzeki miejskiej na skład gatunkowy ryb na przykładzie wybranego fragmentu rzeki Czemiejowki. In: MOKWA M. & WIŚNIEWOLSKI W. (ed.), Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną, pp. 74-80. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.
REMBISZEWSKI J.M. & ROLIK H. 1975. Krągłoste i ryby - Cyclostomata et Pisces. 38. Katalog fauny Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 251 pp.
SCHIEMER F. & W AID BACHER H. 1991. Strategies of conservation of a Danubian fish fauna. - River Conservation and Management. Wiley and Sons Ltd.
SCHIEMER F. & WlESER W. 1992. Epilogue: food and feeding ecomorphology, energy assimilation and conversion in cyprinids. Environmental Biology of Fishes 33: 223-227.
SŁOWO POLSKIE 2002. Zabłąkany łosoś w Odrze. Niecodzienne trofeum. Słowo Polskie On-Line, Wrocław, 02.04.2002
STANI M. 2005. Revitalization of the Zemborzyce Reservoir in Lublin. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Oddział Lubelski PAN, 2005: 177-182. [In Polish with English abstract]
SZCZEPAŃSKI W. (ed.) 1996. Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995-1996.
WELCOMME R.L. 1985. River fisheries. FAO Fisheries Technical Paper (262): 330 pp.
WIŚNIEWOLSKI W., BORZĘCKA I., BURAS P., SZLAKOWSKI J. & WOŹNIEWSKI M. 2001. Fish fauna of the lower and middle Vistula River - present state and threats. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 14 (Suppl.): 137-155. [In Polish with English abstract]
WIŚNIEWOLSKI W. & Engel J. (eds). 2006. Restoring migratory fish and connectivity of rivers in Poland. Publisher 1RS & WWF Polska, Olsztyn, 82 pp.
WIŚNIEWOLSKI W. & Ligięza J. 2011. Ichtiofauna wybranych zbiorników wodnych oraz Wisły w Warszawie. Fragmenta Funistica 54 (1): 59-76.
WITKOWSKI A. 1973. Barbus petenyi Heckel, 1847, in the river Bystrzyca near Lublin. Przegląd Zoologiczny 17: 375- 376. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A. 1984a. The analysis of the Biebrza River system. Part II. Materials to the knowledge of ichthyofauna and review of species. Fragmenta Funistica 28:137-184.
WITKOWSKI A. 1984b. Structure of fish community and biomass of the ichthyofauna in the Biebrza river, its old river beds and affluents. Polish Ecological Studies 10: 215-242.
WITKOWSKI A. 1994a. Morhological variability of Sabanejewia aurata (De Filippi, 1865) from the Odra River basin, with description of a new subspecies (Teleostei: Cypriniformes: Cobitidae). Zoologische Abhandlungen aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden 48: 23-51.
WITKOWSKI A. 1994b. Ichthyofauna of the Biebrza River basin. In: Okruszko H. & Wasssen M. J. (eds), Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands, pp. 459-480. Utrecht, The Netherlands.
WITKOWSKI A. 2003. The huchen Hucho hucho (L.) (Salmonidae) - a species saved for the Polish ichthyofauna.Supplementa at Acta Hydrobiologica 6: 109-213.
WITKOWSKI A. 2009. On the expansion and occurrence of an invasive species - Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) (Teleostei: Cyprinidae: Gobioninae) in Poland. Fragmenta Funistica 52: 25-32.
WITKOWSKI A., BARTEL R. & KLESZCZ M. 2001. Successful fish restitutions in Poland. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 14 (Suppl.): 83-90. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A., BARTEL R., KOLMAN R. & WIŚNIEWOLSKI W. 2004a. The realization of a program for restituting migratory fishes in the Vistula and Oder River systems. Archives of Polish Fisheries 12 (supl. 2): 309-325. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A. & BŁACHUTA J. 1989. A natural hybryd Leuciscus idus (L.) x Leuciscus cephalus (L.) from the Odra River (Osteichthyes, Cypriniformes, Cyprinidae). Zoologische Abhandlungen aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden 45: 1-10.
WITKOWSKI A. & BŁACHUTA J. 1991a. Ichthyofauna of streams of the Ślęża Massif. Acta Universitatis Wratislaviensis - Prace Zoologiczne 13: 105-122. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A., BŁACHUTA J. & Dobicki W. 1992a. Ichtiofauna rzeki Oławy na tle warunków środowiskowych. In: Kamapnia na rzecz odnowy biologicznej rzeki Oławy, pp. 45-53. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne & G. Marshall Fundation, Wrocław.
WITKOWSKI A., BŁACHUTA J., KLESZCZ M. & NAPORA K. 2002. Realizacja projektu restytucji ryb dwuśrodowiskowych w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Komunikaty Rybackie 3: 13-16.
WITKOWSKI A., BŁACHUTA J., KOTUSZ J.& KUSZNIERZ J. 2000. The lampreys and fishes of the rivers upper and middle Odra basin (Silesia, SW Poland) - The present situation. Acta Hydrobiologica 43: 283-303.
WITKOWSKI A., BŁACHUTA J. & KUSZNIERZ J. 1990. Golden loach, Sabanejewia aurata (de Filippi, 1856) in the Widawa - second locality in the Odra basin. Przegląd Zoologiczny 34: 309-313. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A., BŁACHUTA J. & KUSZNIERZ J. 1991b. Ichthyofauna of theWidawa River drainage basin after regulation. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 4: 45-46. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A., BŁACHUTA J., KUSZNIERZ J. & KOŁACZ M. 1992b. Ichthyofauna of the Ślęża and Oława Rivers and their tributaries. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 5: 137-154. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A., KLESZCZ M., HEESE T. & MARTYNIAK A. 2004. Vimba Vimba vimba (L.) of the Oder River system: history, current status and perspectives. Archives of Polish Fisheries 12 (supl. 2): 103-157. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A. & KOTUSZ J. 2003. Pirapitynga, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) (Serrasalmidae: Osteichthyes) in Poland - another introduced species. Przegląd Zoologiczny 47: 221-224. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A., KOTUSZ J., BARAN M., BŁACHUTA J. & NAPORA K. 2004c. Przechodzenie ryb przez przepławkę ’’Wały Śląskie” na Odrze. Komunikaty Rybackie 3:1—4
WITKOWSKI A., KOTUSZ J. & PRZYBYLSKI M. 2009. The degree of threat of the freshwater ichthyofauna of Poland: Red list of fishes and lampreys - situation in 2009. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65: 33-52. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A. & PASZKOWSKI P. 2002. The impact of ponds and hatcheries on the ichthyofauna of the Dobra river (a Central Oder River tributary). Archives of Polish Fisheries 10: 207-219.
WITKOWSKI A., PASZKOWSKI P. & KOTUSZ J. 2007a. Impact of fish ponds on the ichthyofauna of a small lowland river. Inżynieria Ekologiczna 1: 301-303. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A., PENCZAK T., KOTUSZ J., PRZYBYLSKI M., KRUK A.& BŁACHUTA J. 2007b. Reophilous cyprinid fishes of the Odra River basin. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 20: 5 -33. [In Polish with English abstract]
WITKOWSKI A. & WIŚNIEWOLSKI W. 2005. Fishes and lampreys of the Biebrza River, its tributaries and oxbows. In: Dyrcz A. & WERPACHOWSKIC. (eds), Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego, pp. 247-255. Wydawnictwo Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza.
WITKOWSKI A. & ŻERELIK R. 2001. Wykaz ryb Śląska z połowy XIV wieku. In: ŻERELIK R. (ed.), Studia z Dziejów Śląska i Wielkopolski, pp. 167-178. Instytut Historii, Uniwersytet Wrocłąwski, Wrocław.
WŁODEK J. M. & SKÓRA S. 1993. Ichthyofauna of the river Vistula in the area of Great Cracow during last 100 years.Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN 21:245-263. [In Polish with English abstract]
WOLTER С. 2001. Rapid changes of fish assemblages in artificial lowland waterways. Limnologica 31: 27-35.
WOLTER C., Bischoff A., Tautenhahn M. & VILCINSKAS A. 1999. Die Fischfauna Unteren Odertals: Arteninventar, Abundanzen, Bestandsentwicklung und Fischökologie Bedeutung der Polderflächen. Limnologie Aktuell 9: 369- 386.
WOLTER C., MINOW J., VILCINSKAS A. & GROSCH U. A. 2000. Long-term effects of human influence on fish community structure and fisheries in Berlin waters: an urban water system. Fisheries Management and Ecology 7: 97-104.
WOLTER C. & Vilcinskas A. 1997. Perch (Perea fluviatilis) as an indicator species for structural degradation in regulated rivers and canals in the lowlands of Germany. Ecology of Freshwater Fish 6: 174-181.
WOŁOS A. 1999. Wielkość i struktura odłowów wędkarskich. In: WOŁOS A. (ed.), Stan rybactwa jeziorowego w 1998 roku, pp. 13-20. Wydawnictwo 1RS, Olsztyn.
WOŁOS A. & MICKIEWICZ M. 2001. Characteristics of angling presssure, anglers and commercial catches in the Vistula River between Smoszewo and Wyszogród. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 14: 39-53. [In Polish with English abstract]
ŻERELIK R. 2002. Dzieje Śląska do 1526 roku. In: CZAPLIŃSKI M. (ed.), Historia Śląska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 11-114. Wrocław.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

55

Issue:

1

Start page:

49

End page:

74

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.3161/00159301FF2012.55.1.049

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 55 no. 1 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 55 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: