Object structure
Title:

The Process of Neolithisation in South-Eastern Poland – Selected Problems

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 57 (2019)

Creator:

Kadrow, Sławomir

Contributor:

Leligdowicz, Andrzej : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

early Neolithic ; Mesolithic ; Polish lands ; Neolithisation ; Danubian cultures

Abstract:

The article is devoted to a critical discussion of the current concepts of the Neolithisation of Polish lands – from the migration models of colonisation to those that do not exclude the participation of the indigenous Mesolithic population in this process. None of the cited concepts explores the socio-cultural, internally conditioned, mechanisms of this epochal change. In the context of these mechanisms, one should look for the necessary and sufficient conditions for the change to occur, in the form of conscious (or more often unconscious) reinterpretation of symbols, norms and socio-cultural structures. This text outlines a fresh area to be explored in future studies of Neolithisation.

References:

Antoniewicz, W. 1928. Archeologia Polski. Zarys czasów przedhistorycznych i wczesnodziejowych ziem polskich. Warszawa.
Bánffy, E. 2004. The 6th Millennium BC Boundary in Western Transdanubia and its Role in the Central European Neolithic Transition (the Szentgyörgyvölg-Pityerdomb Settlement). Budapest.
Bogucki, P. 2000. How agriculture came to North-Central Europe. In T. D. Price (ed.), Europe’s First Farmers, 197–216. Cambridge.
Bogucki, P. 2001. Recent research on early farming in Central Europe. Documenta Praehistorica 28: 85–98.
Bogucki, P. 2003. Neolithic dispersal in riverine interior Central Europe. In. A. Ammerman and P. Biagi (eds), The Widening Harvest: the Neolithic Transition in Europe. Looking Back, Looking Forward, 249–272. Boston.
Cavalli-Sforza, L. L. and Cavalli-Sforza, F. 1995. The Graet Human Diasporas. The History of Diversity and Evolution. New York.
Childe, V. G. 1929. The Danube in Prehistory. Oxford.
Clarke, D. L. 1976. Mesolithic Europe: the economic basis. In G. de Giberne Sieveking, I. Longworth and K. Wilson (eds), Problems in Economic and Social Archaeology, 449–482. London.
Czekaj-Zastawny, A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków.
Czekaj-Zastawny, A. 2017. The first farmers from the south – Linear Pottery culture. In P. Włodarczak (ed.), Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, 21-62. Warszawa. The Past Societies T. 2 – 5500–2000 BC.
Czekaj-Zastawny, A. and Kabaciński, J. 2017. Hunter-gatherers and the first farmers. In P. Włodarczak (ed.), Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, 107–124. Warszawa. The Past Societies T. 2 – 5500–2000 BC.
Czerniak, L. 1994. Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400–3650 p.n.e. Poznań.
Dennell, R. 1983. European Economic Prehistory. A new approach. London.
Domańska, L. 1990. Kaukasko-nadczarnomorskie wzorce kulturowe w rozwoju późnomezolitycznych społeczeństw Niżu strefy pogranicza Europy wschodniej i środkowej. Inowrocław. Studia i materiały do dziejów Kujaw 5.
Domańska, L. 1991. Obozowisko kultury janisławickiej w Dębach, woj. włocławskie, stanowisko 29. Poznań-Inowrocław.
Domańska, L. 1998. The initial stage of food-production in the Polish Lowlands – the Dęby 29 site. In M. Zvelebil, L. Domańska and R. Dennell (eds), Harvesting the Sea, Farming the Forest: The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region, 129–133. Sheffield. Sheffield Archaeological Monographs 10.
Gradmann, R. 1906. Beziehungen zwischen Pflanzengeographie und Siedlungsgeschichte. Geographische Zeitschrift 12: 305–325.
Gronenborn, D. 1999. A variation on a basic theme: the transition to farming in Southern Central Europe. Journal of World Prehistory 13: 123–210.
Habermas, J. 1983. Próba rekonstrukcji materializmu historycznego. In J. Habermas, Teoria i praktyka. Wybór pism, 475–532. Warszawa.
Jażdżewski, K. 1981. Pradzieje Europy środkowej. Wrocław.
Kaczanowska, M. and Kozłowski, J. K. 2003. Origins of the Linear Pottery Complex and the Neolithic Transition in Central Europe. In A. J. Ammerman and P. Biagi (eds), The Widening Harvest: the Neolithic Transition in Europe. Looking Back, Looking Forward, 227–248. Boston.
Kaczanowski, P. and Kozłowski, J. K. 1998. Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.). Kraków. Wielka Historia Polski 1.
Kadrow, S. 2007. Kontakty kultur środkowoeuropejskich ze środowiskiem kulturowym na terenach Ukrainy we wczesnym neolicie – wybrane zagadnienia. In L. Bakalarska (ed.), Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony i Dziedzictwa Archeologicznego. Łańcut (26–28.X.2005 r.), 250–269.Warszawa.
Kadrow, S. 2011. The German Influence on Polish Archaeology. In A. Gramsch and U. Sommer (eds), A History of Central European Archaeology. Theory, Methods, and Politics, 125–141. Budapest. Archaeolingua: Series minor 30.
Kadrow, S. 2012. Źródła i mechanizmy zmiany kulturowej. Przypadek wczesnego eneolitu. In B. Gediga, A. Grossman and W. Piotrowski (eds), Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, 233–259. Biskupin-Wrocław. Prace Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk – Oddział we Wrocławiu 19.
Kadrow, S. 2014. Trans-Carpathian Contacts in the Neolithic and the Early Bronze Age. In T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg and J. Ociepka (eds), Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians: International Workshop Held at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, October 27–28, 2012, 13–26. Oxford.
Kadrow, S. 2019. Innovations in ceramic technology in the context of culture change north of Carpathians at the turn of the 6th and 5th millennia BC. In M. Spataro and M. Furholt (eds), Detecting and explaining technological innovation in prehistory, 71-91. Leiden.
Kostrzewski, J. 1949. Pradzieje Polski. Poznań.
Kostrzewski, J., Chmielewski, W. and Jażdżewski, K. 1965. Pradzieje Polski. Wrocław.
Kowalczyk, J. 1969. Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 34(1): 3–69.
Kozłowski, J. K. 1966. Próba klasyfikacji materiałów zaliczanych do kultury lendzielskiej i nadcisańskiej w Polsce południowej. Archeologia Polski 11: 7–27.
Kozłowski, J. K. 1971. W sprawie początków neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 36(1): 44–50.
Kozłowski, J. K., Kaczanowska, M., Czekaj-Zastawny, A., Rauba-Bukowska, A. and Bukowski, K. 2014. Early/Middle Neolithic Western (LBK) vs. Eastern (ALPC) Linear Potter Cultures: Ceramics and Lithic Raw Materials Circulation. Acta Archaeologica Carpathica 49: 37–76.
Kozłowski, S. K. 1987. The pre-Neolithic base of the Early Neolithic stone in Europe. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds), Chipped Stone Industries of the Early Farming Cultures in Europe, 9–18. Warszawa. Archaeologia Interregionalis 9.
Kozłowski, S. K. 1989. Mesolithic in Poland. A New Approach. Warszawa.
Kozłowski, S. K. 1991. Neolit preceramiczny na Kujawach? Warszawa.
Kozłowski, S. K. 2001. Eco-cultural/stylistic zonation of the Mesolithic/Epipalaeolithic in Central Europe. In R. Kertész and J. Makkay (eds), From the Mesolithic to the Neolithic. Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22–27, 1996, 261–282. Budapest.
Kulczycka-Leciejewiczowa, A. 1968. Ze studiów nad kulturą ceramiki wstęgowej w Polsce. Archeologia Polski 13: 56–124.
Kulczycka-Leciejewiczowa, A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel and T. Wiślański (eds), Prahistoria ziem polskich, t II: Neolit, 19–164. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Lech, J. 1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35–36: 25–222.
Mateiciucová, I. 2004. Mesolithic traditions and the origin of the Linear Pottery culture (LBK). In A. Lukes and M. Zvelebil (eds), LBK Dialogues. Studies in the Formation of the Linear Pottery Culture. Oxford, 91–108. British Archaeological Reports. International Series 1304.
Milojčić, V. 1960. Präkeramisches Neolithikum auf der Balkanhalbinsel. Germania 38: 320–355.
Nowak, M. 2004. Is ‘pot prehistory’ real prehistory? The case of early LBK. In A. Lukes and M. Zvelebil (eds), LBK Dialogues. Studies in the Formation of the Linear Pottery Culture, 7–15. Oxford. British Archaeological Reports. International Series 1304.
Nowak, M. 2009. Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków.
Pavlů, I. 2004. The origins of the early Linear Pottery in Bohemia. In A. Lukes and M. Zvelebil (eds), LBK Dialogues. Studies in the Formation of the Linear Pottery Culture, 83–90. Oxford. British Archaeological Reports. International Series 1304.
Pavúk, J. 1980. Ältere Linearkeramik in der Slowakei. Slovenská Archeológia 28: 7–90.
Pavúk, J. 2004. Early Linear Pottery Culture in Slovakia and the Neolithisation of Central Europe. In A. Lukes and M. Zvelebil (eds), LBK Dialogues. Studies in the Formation of the Linear Pottery Culture, 71–82. Oxford. British Archaeological Reports. International Series 1304.
Strien, H.-Ch. and Gronenborn, D. 2005. Klima- und Kulturwandel während des mitteleuropäischen Altneolithikums (58./57. – 51./50. Jahrhundert v. Chr.). In D. Gronnenborn (ed.), Klimaveränderung und Kulturwandel in neolithischen Gesellschaften Mitteleuropas 6700–2200 v. Chr., 131–150. Mainz.
Sztompka, P. 2007. Socjologia zmian społecznych. Kraków.
Wechler, K.-P. 2001. Studien zum Neolithikum der osteuropäischen Steppe. Mainz. Archäologie in Eurasien 12.
Whittle, A. 1996. Europe in the Neolithic: The Creation of the New Worlds. Cambridge.
Whittle, A. 2004. The Archaeology of People. Dimensions of Neolithic Life. London-New York.
Zvelebil, M. 2001. The agricultural transition and the origins of Neolithic society in Europe. Documenta Praehistorica 28: 1–27.
Zvelebil, M. 2004. Conclusion: The many origins of the LBK. In A. Lukes and M. Zvelebil (eds), LBK Dialogues. Studies in the Formation of the Linear Pottery Culture, 183-205. Oxford. British Archaeological Reports. International Series 1304.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

57

Start page:

35

End page:

45

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924 ; doi:10.23858/APa57.2019.003

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: