Object structure
Title:

Sponsorowana pochwała. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku napisane na zamówienie

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Jarczykowa, Mariola ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

the Biržai Radziwiłłs ; Caspar Dornavius ; Mateusz Dresser ; Salomon Rysiński ; funeralia

References:

1. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów: dz. IV, nr 329 (korespondencja Krzysztofa Radziwiłła)
2. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów: dz. V, nr 13601 (korespondencja Rysińskiego), nr 3210 (korespondencja Kaspra Dornaviusa)
3. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów: dz. XI, uzupełnienia 65 (testamenty Krzysztofa Radziwiłła)
4. Chachaj M., Zagraniczna edukacja Radziwiłłow od początku XVI do połowy XVII wieku, Lublin 1995.
5. Czapliński W., Śląsk a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej (1618–1620), „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 1947, nr 2.
6. Dornavius C., Illustrissimi Principis ac Domini Christophori Radzivili Birzarum e Dubinkis Ducis etc., w: idem, Dulc-Amarum h.e. De dulcedine ex amaritiae, crucis, morborum et mortis haurienda…, Bethaniae Typis J. Dörfferi 1618.
7. Dresser M., Iusta funeri Illustrissimi Principis ac Domini, Domini Christophori Radzivili, ducis Birzarum et Dubinkorum, Lipsiae Imprimebat M. Lantzenberger 1604.
8. Freylichówna J., Ideał wychowawczy szlachty polskiej w XVI i początku XVII wieku, Warszawa 1938.
9. Grabowiecki S., Rymy duchowne, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1996.
10. Homerus, Ilias, in: Homer, Iliad, transl. by A.T. Murray, rev. by W.F. Wyatt, Cambridge, Mass.–London 1999.
11. Horatius Flaccus Q., Epistulae, in: idem, Opera, ed. S. Borzsák, Leipzig 1984.
12. In exequias Illustrissimi Principis Janussii Radivilli…, Druk. P. Blastusa Kmity, Lubcz 1621.
13. „Informacja słudze memu P. Salomonowi Rysińskiemu, któremu się dozór wszytkich zborów, szkół i szpitalów w majętnościach moich zleca”, Biblioteka Narodowa Litwy im. Martynasa Mažvydasa, rkps F 93-73, k. 5.
14. Jarczykowa M., „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, Katowice 2006.
15. Jarczykowa M., Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku, Katowice 2012.
16. Künstler-Langner D., Idea „vanitas”, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996.
17. Naborowski D., Krótkość żywota, w: idem, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961.
18. Nowicka-Jeżowa A., Pieśń refleksyjno-żałobna XVI–XVIII wieku, w: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1989.
19. Pelc J., Tomkiewicz W., Mecenat, w: Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990.
20. Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, t. 17–18, London 1840.
21. Pseudo-Ovidius, Consolatio ad Liviam, in: Ovid, The Art of Love and Other Poems, transl. by J.H. Mozley, rev. by G.P. Goold, Cambridge, Mass.–London 1979.
22. Rysiński S., „Lament”. Biblioteka Czartoryskich, rkps 439 IV, s. 751.
23. Rerum ab […] Christophoro Radivilio gestarum epitome…, Lubecae ad Chronum in officina Petri Blasti 1614.
24. Seidel R., Späthumanismus in Schlesien. Caspar Dornau (1577–1631). Leben und Werk, Tübingen 1994.
https://doi.org/10.1515/9783110932430
25. Sermones, in: idem, Opera, ed. S. Borzsák, Leipzig 1984.
26. Sęp-Szarzyński M., O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, w: idem, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński przy współpracy K. Mrowcewicza, Warszawa 2001.
27. Skiepjan A.A., Pogrzeb Janusza Radziwiłła (1579–1620), „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2017, nr 1.
https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.001
28. Starckius J.F., Sermo funebris inclytae memoriae Christophori Radzivil, ducis Birzarum et Dubincorum…, Elbingae Typis W. Bodenhausii [1641].
29. Szyrocki M., Przełom w literaturze niemieckiej XVII wieku a Śląsk, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 1963, nr 2.
30. Testament Krzysztofa Radziwiłła zw. Piorunem wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego litewskiego, w: U. Augustyniak, Testamenty ewangelikow reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992.
31. Włodarski M., Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko-bazylejskich 1433–1632, Kraków 2001.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

19

End page:

36

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: