Object structure

Title:

Późnośredniowieczna zabudowa wschodniej części dzielnicy nadodrzańskiej w Szczecinie. Analiza stratygraficzna nawarstwień wykopu na kwartale 6

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 1

Creator:

Dworaczyk, Marek

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

ill., 24 cm

Subject and Keywords:

Middle Ages ; Szczecin (Stettin) ; building plot ; parcelling

References:

Balcerzak Tatiana. 1998. Problemy restytucji szczecińskiego Podzamcza w świetle wniosków konserwatorskich, „Acta Archaeologica Pomoranica”, t. 1, s. 345–356
Beckmann Bernhard. 1974. The main types of the first four production periods of Siegburg pottery, [w:] Medieval pottery from excavations, red. V.I. Evison, H. Hodges, J.G. Hurst, London, s. 183–220
Białecki Tadeusz. 1992. Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Wrocław–Warszawa–Kraków
Chłopocka Helena. 1952. Lokacja Szczecina na prawie magdeburskim, „Przegląd Zachodni”, R. 8, nr 3/4, s. 612–626
Chłopocka Helena, Leciejewicz Lech, Wieczorowski Tadeusz. 1985. Okres wczesnofeudalny do roku 1237, [w:] Dzieje Szczecina, t. 2, red. G. Labuda, Warszawa–Poznań, s. 15–59
Cnotliwy Eugeniusz. 1996a. Szczecin u schyłku wczesnego i w późnym średniowieczu w świetle najnowszych badań archeologicznych, [w:] 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, red. E. Wilgocki i in., Szczecin, s. 153–170
Cnotliwy Eugeniusz. 1996b. Szczecin w drugiej połowie XII i w XIII wieku w świetle ostatnich badań archeologicznych, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 40, z. 1, s. 7–41
Dworaczyk Marek. 2010. Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie, „Materiały Zachodniopomorskie”, Nowa Seria, t. 4/5 (2007/2008), z. 1: „Archeologia”, s. 193–230
Dworaczyk Marek. 2019. Ceramika średniowieczna, [w:] Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I, t. 1, red. A.B. Kowalska, Szczecin, s. 67–90
Dworaczyk Marek, Kowalska Anna Bogumiła. 1994. Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992–1994 (kwartał VI, wykop główny), „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 40, s. 75–111
Dworaczyk Marek, Kowalska Anna Bogumiła. 1998. Z dziejów suburbium w Szczecinie (wyniki badań archeologicznych z lat 1992–1997), „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 50, s. 83–116
Dworaczyk Marek, Słowiński Sławomir. 1998. Przebieg umocnień wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w świetle ostatnich badań, „Acta Archaeologica Pomoranica”, t. 1,s. 279–298
Dziurla Henryk. 1985. Sztuka Szczecina, [w:] Dzieje Szczecina, t. 2, red. G. Labuda, Warszawa–Poznań, s. 703–747
Kowalska Anna Bogumiła, Dworaczyk Marek. 2011. Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Origines Polonorum, t. 5, Warszawa
Lemcke Hugo, Fredrich Carl. 1926. Die älteren Stettiner Strassennamen im Rahmen der älteren Stadtentwicklung, Stettin, s. 1–92
Lesiński Henryk. 1963. Rozdrobnienie feudalne (1237–1478), [w:] Dzieje Szczecina, t. 2, red. G. Labuda, Warszawa, s. 56–175
Lesiński Henryk. 1985. Rozdrobnienie feudalne 1237–1478, [w:] Dzieje Szczecina, t. 2, red. G. Labuda, Warszawa–Poznań, s. 61–196
Łosiński Władysław. 1993. Szczeciński ośrodek miejski w dobie przedlokacyjnej, „Archeologia Polski”, t. 38, z. 2, s. 285–318
Łosiński Władysław. 1996. Próba nowego spojrzenia na dzieje wczesnośredniowiecznego Szczecina, [w:] 50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim, red. E. Wilgocki i in., Szczecin, s. 131–152
Piskorski Jan Maria. 1987. Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku, Warszawa-Poznań
Piskorski Jan Maria, Wachowiak Bogdan, Włodarczyk Edward. 1993. Szczecin. Zarys dziejów, Poznań
Polak Zbigniew. 1999. Zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Typy konstrukcji, przemiany przestrzenne, datowanie, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 4, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 181–205
Rębkowski Marian. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg
Rębkowski Marian. 1997. Elementy rozplanowania — blok i parcela, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 143–150
Rębkowski Marian. 2001. Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg
Rębkowski Marian, Polak Zbigniew. 1996. Rozplanowanie przestrzenne, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 2, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 195–208
Romanowicz Paulina. 2011. Standardy luksusu — naczynia kamionkowe w późnośredniowiecznym Stargardzie, [w:] Ekskluzywne życie — dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, red. M. Rębkowski, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, t. 1, Wolin, s. 273–287
Rulewicz Marian. 1984. Tymczasowe wyniki badań archeologicznych na Podzamczu w Szczecinie, prowadzonych w latach 1975–1978, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 36, s. 151–165
Rulewicz Marian. 1994. Rybołówstwo Gdańska na tle ośrodków miejskich Pomorza od IX do XIII wieku, [w:] Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. 10, Gdańsk, s. 31–374
Rulewicz Marian. 1999. Wyniki badań wykopaliskowych w obrębie suburbium Szczecina, w latach 1987–1992, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 51, s. 255–272
Słomiński Maciej. 1995. Szczecińska kamienica barokowa w XVII i XVIII wieku, [w:] Szczecin na przestrzeni wieków. Historia — kultura — sztuka, red. E. Włodarczyk, Szczecin, s. 143–149
Słomiński Maciej. 1999. „Szczecin. Podzamcze — kwartał VI. Studium historyczne”, Szczecin, maszynopis w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
Stephan Hans-Georg. 1983. The development and production of medieval stoneware in Germany, [w:] Ceramics and Trade. The production and distribution of later medieval pottery in north-west Europe, red. P. Davey, R. Hodges, Sheffield, s. 95–120
Suburbium. 2003. Dworaczyk Marek, Kowalska Anna Bogumiła, Rulewicz Marian. Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, red. W. Łosiński, Szczecin
Uciechowska-Gawron Anna. 2003. Obwałowania wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w badaniach Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich, [w:] XIII Sesja Pomorzoznawcza, t. 2, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk, s. 179–191
Uciechowska-Gawron Anna. 2019. Stratygrafia nawarstwień kulturowych, [w:] Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I, t. 1, red. A.B. Kowalska, Szczecin, s. 23–65
Wilgocki Eugeniusz. 1998. Problem lokalizacji osady kolonistów niemieckich w świetle ostatnich badań archeologicznych szczecińskiego Podzamcza, „Acta Archaeologica Pomoranica”, t. 1, s. 299–302

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

1

Start page:

3

End page:

18

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM68.2020.1.001

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: