Object structure
Title:

Epizod wojennej biografii Jana Parandowskiego. Majątek Planta pod Opatowem

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Pawlak, Grażyna

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Jan Parandowski ; Morawscy ; Planta ; World War II ; terror ; underground education

References:

1. Bernat T., Bojownicy tajnego nauczania, „Mówią Wieki” 1967, nr 8, s. 14.
2. Bernat T., Praca nauczycieli powiatu opatowskiego w latach okupacji hitlerowskiej (1939–1945), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 3.
3. Biografie sławnych ludzi, t. 2, Bochnia 2006.
4. Biogramy uczonych polskich, cz. 1: Nauki społeczne, z. 3: P–Z, oprac. A. Śródka, P. Szczawiński, Wrocław 1985.
5. Borzęcki J.A., Myjak J., Sandomierskie Soplicowo, „Tygodnik Nadwiślański” 1984, nr 22.
6. Dunin J.S., Millennium Duninorum. Comitum Skrzinnesium, t. 3a, s. 83. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Dział Rękopisów, sygn. 15399/II [maszynopis].
7. Faliszewski F., Echo ziemi opatowskiej. Szkic monograficzno-wspomnieniowy z dziejów powiatu opatowskiego, Warszawa 1968.
8. Gabis N., Żołnierze niezwyciężonej szkoły. Wspomnienie o nauczycielach tajnego nauczania w latach 1939–1945, Zielona Góra 1993.
9. Goetel F., Czasy wojny, Londyn 1955.
10. Grydzewski M., Silva rerum, wybór J.B. Wójcik, M.A. Supruniuk, Warszawa 2014.
11. Hajduk A., W kolejce po równość. Polska 1945–1956 w opowieściach kobiet. Rozmowę przeprowadziła A. Kaczorowska. Sygnatura nagrania: AHM_2857. Miejsce nagrania: Wolsztyn; data nagrania: 15 listopada 2012. Format: mp3, Warszawa: Ośrodek Karta. Archiwum Historii Mówionej.
12. Leitgeber S., Morawscy herbu Nałęcz I. 600 lat dziejów rodziny, Poznań 1997.
13. Leitgeber S., Jan Parandowski (1895–1978), „Gazeta Wielkopolska” 2000, nr 287.
14. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2: P–Z, Warszawa 2000.
15. Maciąg W., Literatura Polski Ludowej 1944–1964, Warszawa 1973.
16. Massalski A., Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939–1945, Warszawa–Kraków 1975.
17. Pamiętnik Piotrusia, w: Spuścizna Jana Parandowskiego, BN. Zakład Rękopisów, akc. 017692/03, rkps niepublikowany.
18. Planta. Franciszek Morawski opowiedział historię rodzinnego majątku w Plancie, [not.] A. Gromek-Gadkowska, „Ziemia Opatowska” 2000, nr 17.
19. Parandowska I., Dzień Jana, Warszawa 1983.
20. Parandowski J., Luźne kartki, Wrocław 1967.
21. Parandowski J., Ostatni tom Tarnowskiego, w: idem, Wspomnienia i sylwety, Warszawa 1960.
22. Parandowski J., Wrześniowa noc, Warszawa 1962.
23. Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. 2: J–P, oprac. zespół pod red. E. Korzeniewskiej, Warszawa 1964.
24. Sułowski A., U podnóża Gór Świętokrzyskich. Z dziejów obwodu Opatów ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 1987.
25. Termer J., Leksykon prozaików dla szkół i miłośników literatury, Warszawa 2001.
26. Tuszyński B., Polscy olimpijczycy XX wieku (1924–2002): N–Ż, Wrocław 2004.
27. Wańkowicz M., Anoda i katoda, t. 1, wstęp A. Szwedowicz, Warszawa 2011.
28. Zawadzki J.M., Senatorowie. Losy wojenne i powojenne, Warszawa 2012.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

96

End page:

112

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: