Object structure
Title:

Nie tylko pochwała rodu – o znaczeniu ramy wydawniczej „Komedyj i tragedyj” Franciszki Urszuli Radziwiłłowej w upamiętnieniu pierwszej polskiej dramatopisarki

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Maciejewska, Iwona ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Franiszka Urszula Radziwiłłowa ; Jakub Fryczyński ; women’s artistic works ; eighteenth century theatre ; front matter and end matter

References:

Materiały rękopiśmienne:
1. Radziwiłł M. K., Diariusz, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dział VI, sygn. 80-IIa.
Materiały drukowane:
1. Radziwiłłowa F. U., Komedyje i tragedyje przednio-dowcipnym wynalazkiem, wybornym wiersza kształtem, bujnością rzeczy i poważnymi przykładami znamienite […]. Na wspaniałym teatrum książęcym w Nieświeżu, sprawą najzacniejszych dam i najzacniejszych kawalerów na widok nieraz pokazane […], [Żółkiew] 1754, egz. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 4.22.1.1.
Opracowania:
1. Dąbrowski S., O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965, nr 3.
2. Dedykacja w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, A. Sitkowa, Katowice 2006.
3. Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Michał Kazimierz zwany Rybeńko h. Trąby, w: Polski słownik biograficzny, t. 30, red. E. Rostworowski, Wrocław 1987.
4. Fesser D., Nieznany wiersz Anny z Mycielskich Radziwiłłowej, „Terminus” 2016, z. 3.
5. Judkowiak B., Formacja umysłowa sawantki połowy wieku (świat książek i środowisko literackie Franciszki Urszuli Radziwiłłowej), w: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1992.
6. Judkowiak B., Franciszka Urszula Radziwiłłowa (1705‒1753), w: Pisarze polskiego oświecenia, t. I, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1992, s. 66-89.
7. Judkowiak B., Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Poznań 2013.
8. Judkowiak B., „Inny głos?” Wokół ekspresji kobiecości w utworach Franciszki Urszuli Radziwiłłowej, w: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008.
9. Judkowiak B., Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej – poetce, Poznań 1992.
10. Judkowiak B., Użalenie się i wyznanie – do szuflady!, „Polonistyka” 2011, nr 1.
11. Judkowiak B., Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich, Poznań 2007.
12. Judkowiak B., Z dziejów drukarni nieświeskiej, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 1994, R. VI.
13. Judkowiak B., Z dziejów teatru nieświeskiego. U początków teatru, „Pamiętnik Teatralny” 1990, z. 3–4.
14. Konopczyński W., Jakub Fryczyński (1720 – po 1788), w: Polski słownik biograficzny, t. 7, red. W. Konopczyński, Kraków–Wrocław 1958.
15. Krzywy R., Dusza rogata. Autobiograficzny wiersz Anny Ludwiki z Mycielskich Radziwiłłowej, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 4.
https://doi.org/10.18318/pl.2018.4.16
16. Krzyżanowski J., Talia i Melpomena w Nieświeżu. Twórczość U.F. Radziwiłłowej, w: Teatr Urszuli Radziwiłłowej, oprac. i posłowie K. Wierzbicka, Warszawa 1961.
17. Łachacz K., Pokaż całemu światu, że mnie cokolwiek kochasz. O sposobach wyrażania uczuć w listach Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej do męża Michała Kazimierza Radziwiłła Rybeńki, Warszawa 2017.
18. Maciejewska I., Kobiety czasów saskich z piórem w ręku, „Prace Literaturoznawcze” 2015, nr 3.
19. Maciejewska I., Między uległością a poczuciem własnej wartości – kobiety czasów saskich z piórem w ręku, w: Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, t. 1: Od czasów najdawniejszych do XIX wieku, red. I. Maciejewska, Olsztyn 2016.
20. Maciejewska I., Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Olsztyn 2013.
21. Maciejewska I., Matrony i kawalerowie służący Ojczyźnie – portrety członków familii Radziwiłłów z przemilczeniem w tle, „Napis” 2013, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle.
https://doi.org/10.18318/napis.2013.1.3
22. Maciejewska I., Za cóż chwalić niewiastę? Ewolucja konwencji panegirycznej w ramie wydawniczej edycji czasów saskich, w: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, red. M. Sulejewicz-Nowicka, Z. Gruszka, wstęp M. Wichowa, Łódź 2013.
23. Mazurkowa B., Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina, Katowice 1993.
24. Miszalska J., „Kolloander wierny” i „Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, Kraków 2003.
25. Ocieczek R., O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej, w: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. eadem, Katowice 1990.
26. Ocieczek R., „Sławorodne wizerunki”. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982.
27. Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, przy współudziale R. Ryby, Katowice 2002.
28. Partyka J., „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004.
29. Popiołek B., Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003.
30. Sajkowski A., Michasieńko i Franusia, w: idem, Od „Sierotki” do „Rybeńki”, Poznań 1965.
31. Sajkowski A., „Nicht bardzi kochać nade mnie nie może…”, w: idem, Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981.
32. Sajkowski A., Repertuar teatrów ks. Urszuli Franciszki i Michała Kazimierza Radziwiłłów z l. 1740–1762, w: W. Rzewuski, Tragedie i komedie, oprac. i wstępem poprzedziła J. Majerowa, Warszawa 1962.
33. Sajkowski A., Z dziejów teatru nieświeskiego (1748–1762), „Pamiętnik Teatralny” 1961, z. 3.
34. Siwek B., Obraz Franciszki Urszuli Radziwiłłowej w dramacie Siarhieja Kavaloua „Franciszka, abo Navuka kachannia”, http://doczz.pl/doc/1940816/pracy-kafedry---kamunikat.org (stan z 30 sierpnia 2020 r.).
35. Sołczyk B., O wypowiedziach zalecających w edycjach dramatów autorek z pierwszej połowy XIX wieku, w: Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej, red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej, Katowice 2015.
36. Stasiewicz K., Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Drużbackiej i nie tylko…, Olsztyn 2011.
37. Taylor-Terlecka N., Kwartet na trąby – krnąbrna Teofila z rodziną w tle, w: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008.
38. Tazbir J., Pasek jako kronikarz XVII wieku, w: Jan Chryzostom Pasek jako kronikarz XVII wieku. Materiały z sesji popularnonaukowej, Rawa Mazowiecka 28.06.1987, red. A. Wyrobisz, Rawa Mazowiecka 1987.
39. Widacka H., Michał Żukowski i jego ilustracje do dzieła księżnej Urszuli Radziwiłłowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1994–1995, R. XXX–XXXI.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

249

End page:

263

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: