Object structure
Title:

Oddzielenie i odosobnienie. Listy Józefa Szymanowskiego do Anieli ze Świdzińskich Szymanowskiej

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Chachaj, Małgorzata

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Józef Szymanowski ; communication ; eighteenth century

References:

Bibligrafia podmiotowa
1. Szymanowski J., Listy do starościny wyszogrodzkiej, oprac., wstęp i komentarze F. Korwin Szymanowski, Warszawa 1973.
Bibliografia przedmiotowa
1. Aleksandrowicz A., Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć, "Pamiętnik Literacki" 1993, z. 2.
2. Aleksandrowicz A., Z kręgu epistolografii przyjacielskiej, w: Studia z literatury polskiej i obcej, red. L. Ludorowski, Lublin 1988.
3. Hoffmanowa z Tańskich K., Wspomnienia narodowe, "Rozrywki dla Dzieci" 1826, nr 25 (1 stycznia).
4. Korwin-Szymanowski F., Wstęp, w: J. Szymanowski, Listy do starościny wyszogrodzkiej, oprac., wstęp i komentarze F. Korwin-Szymanowski, Warszawa 1973.
5. Kostkiewiczowa T., Józef Szymanowski, w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1992.
6. Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, wyd. 2, Warszawa 1979.
7. Kostkiewiczowa T., Publiczne, prywatne, intymne - o sposobach rozumienia i miejscu w kulturze w XVIII wieku, w: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 2014.
8. Kufel S., Wstęp, w: J. Szymanowski, Poezje, oprac. S. Kufel, Warszawa 2018.
9. Leska-Dorenda A., Werbalne formuły grzecznościowe w epistolografii (od połowy XVIII do połowy XIX wieku), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2008, t. 10.
10. Matuszewska P., List w XVIII-wiecznych drukach. Próba typografii, w: eadem, Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia, Wrocław 1999.
11. Potocki S.K., Opis życia i prac uczonych Józefa Szymanowskiego wyjęty z pochwały tegoż mianej w Zgromadzeniu Przyjaciół Nauk, w: J. Szymanowski, Wierszem i prozą pisma różne, Warszawa 1803.
12. Skwarczyńska S., Teoria listu, oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2006.

Relation:

Napis

Start page:

57

End page:

74

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: