Object structure
Title:

Przestrzeń rustykalna w „Listach o wsi” Cypriana Godebskiego – propozycja lektury

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Bąkowska, Patrycja ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Rustic space ; locus amoenus ; nature ; Arcadia ; Cyprian Godebski

References:

Bibliografia podmiotowa:
1. Czartoryska I., Pisma literackie i estetyczne, wstęp, oprac. i wybór A. Kwiatek, Kraków 2014.
2. Godebski C., Dzieła wierszem i prozą Cypriana Godebskiego […] po śmierci autora zbierane po większej części drukiem nieogłoszone, cz. 2, Warszawa 1821.
3. Godebski C., Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799, oprac. Z. Kubikowski, Wrocław 1952 .
4. Godebski C., Wybór wierszy, oprac. Z. Kubikowski, Wrocław 1956.
5. Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, wyd. 7 zm., Wrocław 1975.
6. Sterne L., Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, tłum. A. Glinczanka, oprac. Z. Sinko, wyd. 2 popr., Wrocław 2009.
7. Żbikowski P., Poezje więzienne Hugona Kołłątaja. Studia i teksty, Wrocław 1993.
Bibliografia przedmiotowa:
1. Aleksandrowicz A., Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998.
2. Aymard M., Przyjaźń i wspólne biesiadowanie, w: Historia życia prywatnego, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, tłum. M. Zięba, K. Osińska-Boska, M. Cebo-Foniok, Wrocław 1999.
3. Baczko B., Rousseau. Samotność i wspólnota, Gdańsk 2009.
4. Bończa Tomaszewski D., Rolnictwo. Poema oryginalne w czterech pieśniach, Kraków 1802.
5. Urban-Godziek G., Homo bucolicus. Wzorce człowieczeństwa w europejskiej poezji pastoralnej i ich polskie realizacje w XVI i XVII wieku, w: Humanizm. Historie pojęcia, red. A. Borowski, Warszawa 2009.
6. Brzozowski J., Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego, Wrocław 1986.
7. Cieński M., Krajobraz w "Wierszach różnych" i w "Wierszach z listami" Ignacego Krasickiego, "Pamiętnik Literacki" 2020, z. 1. DOI
8. Cieński M., Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830, Wrocław 2000.
9. Cieński M., Polski przekład "Les Jardins" Jacques'a Delille'a: okoliczności powstania i konteksty, w: "Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba…" Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. rocznicy urodzin, red. I. Borkowski, A. Lewicki, P. Urbaniak, Kraków 2018.
10. Cieński M., Rej, Krasicki i ziemiańska utopia. Pytania o ciągłość sarmatyzmu, w: idem, Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia, Kraków 2013.
11. Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 2009.
12. Goliński Z., Krasicki w kulturze polskiej XIX wieku, w: Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia, red. Z. Goliński,
13. T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz, Warszawa 2001.
14. Graciotti S., Liryczny świat Krasickiego, tłum. W. Jekiel, J. Ślaski, w: idem, Od Renesansu do Oświecenia, t. 2, Warszawa 1991.
15. Hernas C., "Wszystek krąg ziemski" w poezji renesansowej, "Teksty" 1977, z. 5/6.
16. Hinz H., Otwinowska B., Natura, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 2 popr., Wrocław 1996.
17. Karpiński A., Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Wrocław 1983.
18. Koehler K., Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, Kraków 2005.
19. Kolbuszewski J., "Co wadzi, póki lata nie zajdą leniwe…" Szkic o Alpach w literaturze polskiej (od Jana Kochanowskiego do Wacława Rolicza-Liedera), w: idem, Góry: przestrzenie i krajobrazy. Studia z historii literatury i kultury, Kraków 2020.
20. Kopczyńska Z., Malowanie słowami, w: eadem, Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu, Wrocław 1976.
21. Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975.
22. Kostkiewiczowa T., Kniaźnin jako poeta liryczny, Warszawa 1971.
23. Kostkiewiczowa T., Krasicki a oświecenie, w: eadem, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.
24. Kostkiewiczowa T., Notatki do syntezy historii literatury polskiej po rozbiorach, w: eadem, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Warszawa 2010.
25. Kostkiewiczowa T., O języku poetyckim Ignacego Krasickiego, w: eadem, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.
26. Kotarska J., Staropolskie wiersze o przyjaźni, w: Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. J.A. Chrościcki, Warszawa 2004.
27. Loiselle K., Brotherly Love. Freemasonry and Male Friendship in Enlightenment France, Ithaca 2014. DOI
28. Lovejoy A., "Nature" as Aesthetic Norm, w: idem, Essays in the History of Ideas, Baltimore 1970.
29. Michałowska T., Poetyka i poezja. (Problemy interpretacji poezji staropolskiej), w: eadem, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982.
30. Mikulski T., Godziny szczęśliwe Wybickiego, w: idem, Pisma wybrane, wybór i oprac. P. Kaczyński, G. Wichary, Wrocław 2005.
31. Milewska-Waźbińska B., Przyjaźń humanistów - wzorce, postawy, ekspresja literacka, w: Humanizm polski. Długie trwanie - tradycje - współczesność (wstęp do badań) , red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński, Warszawa 2008-2009.
32. Minois G., Historia samotności i samotników, tłum. W. Klenczon, Warszawa 2018.
33. Nalepa M., Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia. Studia nad wybranymi tekstami, Rzeszów 2018.
34. Nasiłowska A., Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, Wrocław 1990.
35. Nowicka-Jeżowa A., "Inwentarz podgórskich majętności", czyli wiersze Wacława Potockiego o kondycji ziemiańskiej, "Roczniki Humanistyczne" 2001, nr 1.
36. Obremski K., Realia ziemiańskiej arkadii: Wola Łużańska, Wacław Potocki i"Ogród nieplewiony", w: Wirydarz staropolski i oświeceniowy, red. R. Magryś, J. Kowal, G. Trościński, Rzeszów 2020.
37. Parkitny M., Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku, Poznań 2018.
38. Pietraszko S., Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław1966.
39. Piszczkowski M., Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego oświecenia. Część druga, Wrocław 1963.
40. Przybylski R., Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.
41. Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013.
42. Sikora A., Szczerość. O wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego, Warszawa 2020. DOI
43. Siwiec M., Topos zwrotu do Muzy w literaturze romantyzmu, w: eadem, Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza - relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki), Kraków 2012.
44. Snopek J., Recepcja twórczości Krasickiego w XVIII wieku. Próba spojrzenia, w: Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia, red. Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz, Warszawa 2001.
45. Taylor Ch., Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Kraków 2002.
46. Timofiejew A., Legiony i vitae lex. Problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego, Lublin 2002.
47. Warchala M., Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Kraków 2006.
48. Whelan A., On the Statuary in the Garden of Puławy, "Studies in the History of Gardens & Designed
49. Landscapes. An International Quarterly" 2009, t. 29.
50. Witkowska A., Sławianie, my lubim sielanki…, Warszawa 1972.
51. Załuska A., Poezja opisowa Delille'a w Polsce, Kraków 1934.

Relation:

Napis

Start page:

75

End page:

91

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

10.18318/napis.2021.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: