Object structure
Title:

Rodzaje poetyckich komunikatów wobec izolacji króla Stanisława Augusta w sielance "Smutek nad Dafnisem pól północnych pasterzem chorującym" Antoniego Korwina Kossakowskiego (artykuł edytorski)

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Pawlata, Małgorzata

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

expressing feelings and emotions in poetry ; sylwy (chronicles and literary works written by the nobility) ; inability to communicate ; Antoni Korwin Kossakowski

References:

Bibliografia podmiotowa
1. Co jest szczęśliwego, błogosławionego, pomyślnego, niech Bóg zdarza prawemu Królowi i Kochanej Ojczyźnie na ten MDCCLXXV rok po narodzeniu na świat wielkiego Boga, w którego ręku losy świata i następne, ZPP 1775, t. 11, cz. 1.
2. Kossakowski A.K., Do narodu i potomności o okropnym przypadku przez Jego Królewską Mość PNM w roku 1771 dnia 3 listopada doświadczonym, ZPP 1771, t. 3, cz. 2.
3. Kossakowski A.K., Smutek nad Dafnisem pól północnych pasterzem chorującym, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (ZPP) 1775, t. 12, cz. 2.
4. Na dzień ocalenia życia i zdrowia Jego Królewskiej Mości pieśń doroczna, ZPP 1772, t. 6, cz. 2
5. Naruszewicz A., Do J[aśnie] O[świeconego] Książęcia J[ego]m[oś]ci Adama Czartoryskiego, generała ziem podolskich, ZPP 1771, t. 3, cz. 3.
6. Paprocki F., Wiadomość każdemu obywatelowi Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego potrzebna. Albo specyfikacja starostw i królewszczyzn emfiteutycznie, ekspektatywą, dożywociem, sumownie i dziedzicznieudysponowanych przez sejm r. 1775 i 1776 skończony, Łowicz 1777.
Bibliografia przedmiotowa
1. Aleksandrowska E., Antoni Korwin Kossakowski, w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1992.
2. Aleksandrowska E., "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1999.
3. Cegielski T., Kądziela Ł., Rozbiory Polski 1772-1793-1795, Warszawa 1990.
4. Dobak A., Sielanka, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 4, Warszawa 2006.
5. Drozdowski M., Przyjęcie traktatów rozbiorowych przez sejm polski w 1773 r., "Roczniki Historyczne" 1975, nr 41.
6. Dukwicz D., Czy rozbiór był wstrząsem? Problem reakcji społeczeństwa Rzeczypospolitej na zabór części terytorium oraz utratę suwerenności w okresie pierwszego rozbioru, w: "My i oni". Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen, Warszawa 2016.
7. Dukwicz D., Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego 1772-1775, Warszawa 2015.
8. Konopczyński W., Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Warszawa 2014.
9. Kraszewski J.I., Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studia o historii ducha i obyczaju, Warszawa 1902.
10. Krzywy R., Silvae i sylwy - glosa historycznoliteracka do pewnego nieporozumienia, "Pamiętnik Literacki" 2013, t. 104 DOI
11. Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
12. Norkowska A., O "…uprawianiu przyszłych Ziomków" w prokrólewskiej poezji szkolnej czasów stanisławowskich, w: Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, red. W. Wojdyło, M. Strzelecki, Toruń 1997.
13. Norkowska A., Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764-1795), Kraków-Warszawa 2006.
14. Okopień-Sławińska A., Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego, "Pamiętnik Literacki" 1988, t. 79.
15. Sarbiewski M.K., O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, tłum. M. Plezia, Wrocław 1954.
16. Wolska B., Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Adama Stanisława
17. Naruszewicza, w: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012.
18. Wolska B., Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1983.
19. Wolska B., Poezja polityczna pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego. Historyczne tło i początki, "Prace Polonistyczne" 1978, nr 34.
20. Wójcicki J., Solo na słoniową fletnię. Wiersz radosny, czyli Dytyramb z okazji zupełnego ozdrowienia Jego Królewskiej Mości, w: Czytanie Naruszewicza, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa, B. Mazurkowa, Warszawa 2015.
21. Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988.

Relation:

Napis

Start page:

155

End page:

180

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: