Object structure
Title:

Julian Ochorowicz, sprawa lwowskiej fundacji Macierz Polska i "nasze osobnictwo"

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Lekan-Mrzewka, Joanna

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Lviv foundation ‘Macierz Polska’ ; Julian Ochorowicz ; nineteenth-century Lviv ; literary and cultural life

References:

Bibliografia podmiotowa
1. [Ochorowicz Julian], Łączność umysłowa, „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny” 1877, nr 30.
2. [Ochorowicz Julian], O polskim charakterze narodowym, oprac. L. Gawor, Lublin 1986.
3. [Ochorowicz Julian], Psychologia – Pedagogika – Etyka. Przyczynki do usiłowań naszego odrodzenia narodowego, Warszawa 1917.
Źródła niedrukowane
1. Autografy ze zbiorów Juliana Ochorowicza, rkps Biblioteka Narodowa, sygn. 2849 II.
2. List Fundacyjny Macierzy Polskiej, rkps Ossolineum, sygn. 12664 III.
3. Listy Juliana Ochorowicza do Władysława Bełzy, t. 6: z lat 1882–1909, rkps Ossolineum, sygn. 12425 I.
Źródła drukowane
1. Kraszewski J.I., Listy do Władysława Maleszewskiego, oprac. M. Obrusznik-Partyka, Piotrków Trybunalski 2011.
2. Macierz Polska, „Przegląd Lwowski” 1882, nr 4.
3. Macierz Polska 1882–1907. Sprawozdanie z działalności Macierzy Polskiej i Komitetu Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki za rok 1907 tudzież zestawienie statystyczne z czynności Macierzy Polskiej za okres 25-letniego jej istnienia, Lwów 1908.
4. Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza (1882–1898). (Ze zbiorów Igora Strojeckiego), oprac. J. Lekan-Mrzewka, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, R. V (XLVII).
5. Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza 1883–1897 (ze zbiorów Igora Strojeckiego), oprac. S. Fita, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2010, R. III (XLV).
6. Statut Kasyna i Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie, Lwów 1917.
Bibliografia przedmiotowa
1. Adamus-Matuszyńska A., Koncepcja człowieka i społeczeństwa w myśli filozoficznej Juliana Ochorowicza, Gdynia-Kraków 2018.
2. Bobrowska-Nowak W., Julian Ochorowicz na drogach i bezdrożach psychologii, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1971, nr 1.
3. Carbonel F., Au delà de Paris et Nancy, «l'Ecole de Charles Richet» selon Pierre Janet: son impact et ses réseaux, ses membres et son hétérodoxie de l'appel à un congrès international de psychologie (1881) à la fondation d'un Institut Psychique (1900), "Janetian Studies" 2008, t. 5, mai; http://halshs.archives-ouvertes.fr (stan z 14 września 2021 r.).
4. Cedro-Abramczyk K., Działalność społeczna i naukowa Juliana Ochorowicza w okresie pobytu w Wiśle (na podstawie dzienników i rękopisów J. O.), "Almanach Historyczny" 2016, t. 18.
5. Cedro-Abramczyk K., Julian Ochorowicz - wynalazca, psycholog, polihistor wiedzy tajemnej, Gdynia-Kraków 2019.
6. Chrzanowski I., Historia literatury polskiej, t. 2, cz. 1: Klasycyzm I połowy XIX wieku, oprac. W. Walecki, Kraków 2003.
7. Chrzanowski I., Literatura a naród. Odczyty, Lwów 1936.
8. Cienciała T., Dr fil. Julian Ochorowicz - filozof, psycholog, elektronik, w: Wisła - Julianowi Ochorowiczowi w 150. rocznicę urodzin. Materiały z sympozjum, które odbyło się 16 października 2000 r., red. J. Krop, T. Łączyńska, Wisła 2001.
9. Julian Ochorowicz (1850-1917), "Kalendarz Cieszyński 2002", Cieszyn 2001.
10. Danek D., Antropologia codziennej conocności, "Konteksty" 2017, nr 1/2.
11. Drop K., Przegrane batalie Juliana Ochorowicza, "Przegląd Psychologiczny" 2010, t. 53, nr 3.
12. Gawor L., Juliana Ochorowicza filozoficzny program pozytywizmu warszawskiego i koncepcja etyki naukowej, "Sofia: žurnal filosofiv slov'âns'kih krain"/ "Sofia. Pismo Filozofów Krain Słowiańskich" 2009, nr 9.
13. Historia Uniwersytetu Lwowskiego, cz. 2: 1869-1894, oprac. L. Finkel, S. Starzyński, Lwów 1894.
14. Hoszowska M., Działalność Macierzy Polskiej we Lwowie w latach 1882-1894, "Galicja. Studia i Materiały" 2015, nr 1.
15. Hoszowska M., Oświata pozaszkolna w Galicji. Szkic z dziejów Macierzy Polskiej we Lwowie (1882-1918), w: Galicja 1772-1918, t. 3: Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2011.
16. Hrycak J., Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886), przeł. A. Korzeniowska-Bihun, A. Wylegała, Warszawa 2010.
17. Jakubiak K., Dyskurs historiograficzny, historiozoficzny i pedagogiczny o charakterze narodowym Polaków z przełomu XIX i XX wieku, "Podstawy Edukacji" 2020, nr 13. DOI
18. Krajewski J., Julian Leopold Ochorowicz, w: Polski słownik biograficzny, t. 23, red. Z. Albert, E. Rostworowski, Wocław 1984-1985.
19. Krajewski J., Julian Ochorowicz jako autor filozoficznego programu pozytywizmu warszawskiego, w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1960.
20. Krajewski J., Julian Ochorowicz na tle pozytywizmu warszawskiego, "Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności" 1951, t. 52, nr 8.
21. Krajewski J., Julian Ochorowicz w historycznej panoramie Warszawy, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1994, nr 39 (1).
22. Krajewski J., Odnalezione rękopisy Juliana Ochorowicza, "Ruch Filozoficzny" 1961, t. 20, nr 3.
23. Krop J., Julian Ochorowicz jako pozytywista i jego związki z Ziemią Cieszyńską, w: Wisła - Julianowi Ochorowiczowi w 150. rocznicę urodzin. Materiały z sympozjum, które odbyło się 16 października 2000 r., red. J. Krop, T. Łączyńska, Wisła 2001.
24. Kuczkowski B., "Z dziennika psychologa" Juliana Ochorowicza jako dokument osobisty, "Sztuka Edycji" 2019, nr 1. DOI
25. Lekan-Mrzewka J., Między projektem a realizacją. O inicjatywach wydawniczych fundacji Macierzy Polskiej we Lwowie, w: Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 2017.
26. Ławski J., Zygmunt Gloger: prowincja jako centrum świata, "Bibliotekarz Podlaski" 2015, nr 2.
27. Magnone L., Narodziny psychoanalizy - Julian Ochorowicz i Zygmunt Freud, "Kronos" 2010, nr 3.
28. Marusak A.J., Julian Ochorowicz, w: Polacy zasłużeni dla elektryki, red. J. Hickiewicz, Warszawa-Gliwice-Opole 2009.
29. Miękina-Pindur J., Między scjentyzmem a spirytyzmem. Diarystyczna transpozycja wrażeń w autobiografii Juliana Ochorowicza pt. "Z dziennika psychologa: wrażenia, uwagi i spostrzeżenia w ciągu dziesięciu lat spisane", "Konteksty Kultury" 2011, nr 7.
30. M.J.Z. [Zaleska Maria Julia], Kronika wiadomości przyrodniczych, "Kłosy" 1885, nr 1032.
31. M.S., Dr Julian Ochorowicz, "Kłosy" 1885, nr 1039.
32. Nowy Korbut, t. 12: Józef Ignacy Kraszewski. Zarys bibliograficzny, oprac. S. Stupkiewicz, I. Śliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa, Kraków 1966.
33. Obrusznik-Partyka M., Józef Ignacy Kraszewski w świetle korespondencji z Władysławem Bełzą, Piotrków Trybunalski 2016.
34. Pac R.W., Ochorowicz Julian, w: Inżynierowie Polscy w XIX i XX wieku, t. 7, red. J. Piłatowicz, Warszawa 2001.
35. Podżorski A., Pierwsi budowniczowie Wisły-uzdrowiska, "Głos Ziemi Cieszyńskiej" 1962, nr 34.
36. Prus B., Kroniki, t. 8, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1959.
37. Skała A., Aksjomaty i mistyfikacje, czyli o świetle i ciemnej stronie poznania. Szkic do portretu Juliana Ochorowicza, "Ethos" 2017, nr 3.
38. Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 1: Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce, red. L. Łoś, Wrocław 1978.
40. Suchmiel J., "Do Wiednia po stopień doktora pospieszył on". Wiedeński okres studiów Iwana Franko, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2007.
41. Szmyd K., Julian Ochorowicz - uczony, filozof i wizjoner w środowisku akademickim Lwowa, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2007.
42. Świętochowski A., Wspomnienia, oprac. i wstępem opatrzył S. Sandler, Wrocław 1966.
43. Telefon głośny dra J. Ochorowicza, "Kłosy" 1885, nr 1033.
44. Wajdowicz R., Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca w dziedzinie telefonii, Wrocław 1964.
45. Wantuła A., Dr Julian Ochorowicz w Wiśle, "Zaranie Śląskie" 1937, t. 13, nr 3.
46. Wantuła A., Dr Ochorowicz, "Myśl Niepodległa" 1908, nr 56.
47. Więckiewicz A., Od codziennych praktyk piśmiennych do teorii introspekcji. Nieznane dzienniki Juliana Ochorowicza, "Sztuka Edycji" 2019, nr 1. DOI
48. Woroniecki J., Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, wyb. W.K. Szymański, oprac. J. Kołątaj, Kraków 1961.

Relation:

Napis

Start page:

253

End page:

271

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: