Object structure
Title:

„Domowe żale, lamenty i krzyki / Ochełznać prostym rymem”. Wybrane sielanki Józefa Bartłomieja Zimorowica jako świadectwo prywatnych doświadczeń poety ("Filoreta", "Kozaczyzna", "Burda ruska")

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Piotrowiak, Dariusz

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Józef Bartłomiej Zimorowic (1597–1677) ; pastoral ; death ; marriage ; Arcadia

References:

1. Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1994.
2. Borek P., Oblężenie Lwowa 1648 i 1655 roku w twórczości Józefa Bartłomieja Zimorowica, w: idem, W służbieKlio. Studia o barokowych pisarzach „minorum gentium”, Kraków 2005.
3. Dobakówna A., O sielance staropolskiej, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3.
4. Foucault M., Historia seksualności, t. 4: Wyznania ciała, oprac. F. Gros, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2019.
5. Gawiński J., Sielanki z Gajem zielonym, oprac. E. Rot, Warszawa 2007.
6. Gołębiowski M., Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej,Kraków 2015.
7. Gołębiowski M., „Mocna jest jako śmierć miłość”. Kilka słów o duchowości małżeńskiej na podstawie trzech wierszy żałobnychXVI i XVII wieku, „Ruch Literacki” 2015, z. 4.
8. Hanusiewicz-Lavallee M., „Pół dusze mojej i głowy korona”. Ideał żony-przyjaciela w literaturze staropolskiej,„Ethos” 2013, nr 2(103).
9. Heck K.J., Józef Bartłomiej Zimorowicz. Burmistrz, poeta i kronikarz lwowski, Lwów 1897.
10. Hernas C., Barok, wyd. 3, Warszawa 1978.
11. Hernas C., „Wszystek krąg ziemski” w poezji renesansowej, „Teksty” 1977, z. 5/6.
12. Horacy, Wybór poezji, wyd. 5, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1975.
13. Kicińska U., Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Warszawa2013. DOI
14. Kochanowski J., Fraszki, oprac. J. Pelc, wyd. 2 zm., Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
15. Kroczak J., Dzikie żądze i zdziczali ludzie w arkadii „Sielanek nowych ruskich” Józefa Bartłomieja Zimorowica,w: Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010.
16. Krzewińska A., Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju, Warszawa 1979.
17. Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Bydgoszcz2002.
18. Michałowska T., Staropolska teoria genologiczna, Wrocław 1974.
19. Morolski J.D., Pamiątka śmierci małżonki, oprac. R. Grześkowiak, Warszawa 2015.
20. Niedźwiedź J., Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku, Kraków 2019.
21. Nogaj J., Wpływ poetów łacińskich na „Sielanki” Józefa Bartłomieja Zimorowicza, „Rozprawy AkademiiUmiejętności, Wydz. Filolog.”, t. 11, Kraków 1886.
22. Nowicka-Jeżowa A., Siedemnastowieczna poezja funeralna w kręgu tradycji renesansowej, w: Przełom wiekówXVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
23. Otwinowska B., Humanistyczna koncepcja „otium” w Polsce na tle tradycji europejskiej, w: Studia porównawczeo literaturze staropolskiej, red. T. Michałowska, J. Ślaski, Wrocław 1980.
24. Panofsky E., „Et in Arcadia ego”. Poussin i tradycja elegijna, tłum. A. Morawińska, w: idem, Studia z historiisztuki, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971.
25. Pelc J., Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.
26. Platon, Fedon, w: idem, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, tłum., wstęp i objaśnieniaW. Witwicki, Warszawa 1988.
27. Rot E., „Przetoż ktokolwiek pieśni umie wiązać składnie, […] Niech się namniej nie boi cichej niepamięci” –sława i nieśmiertelność w „Kobeźnikach” Józefa Bartłomieja Zimorowica, w: Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010.
28. Rot-Buga E., „Krótka pociecha z kosztownych grobszczynów” – groby w „Sielankach nowych ruskich” JózefaBartłomieja Zimorowica, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2012, nr 2(5).
29. Rot-Buga E., „Szczęśliwe niegdy ruskie […] kraje” – Józefa Bartłomieja Zimorowica wizja Arkadii spopielonej, „PraceFilologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4(7).
30. Rot-Buga E., „Tu Dafnis […] pogrzebion” – próba alegorycznej lektury sielanki Szymona Szymonowica „Rocznica”, „PraceFilologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 6(9).
31. Scaliger J.S., Poetyka, tłum. I. Słomak, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2.
32. Schweizer N.R., Tradycyjna pozycja „Ut pictura poesis”, tłum. I. Fessel, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 3.
33. Stabryła S., Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław 1987.
34. Stępień P., Szymon Zimorowic (1608 lub 1609–1629): żyć wiecznie, w: idem, Poeta barokowy wobec przemijaniai śmierci. Hieronim Morsztyn – Szymon Zimorowic – Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1996.
35. Swoboda A., Kształtowanie samoświadomości moralnej małżonka w nauczaniu św. Augustyna z Hippony,„Poznańskie Studia Teologiczne” 2013, nr 27 DOI
36. Szczerbicka-Ślęk L., „Sielanki nowe ruskie” Józefa Bartłomieja Zimorowica wobec dawniejszej i współczesnejpoecie literatury, w: Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. Materiałykonferencji naukowej „Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (Warszawa, 23–25 marca1999 r.), red. J. Pelc, K. Mrowcewicz, M. Prejs, Warszawa 2000.
37. Szczukowski I., Inspiracje augustyńskie w poezji polskiego baroku, Bydgoszcz 2007.
38. Szczukowski I., Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku,Bydgoszcz 2012.
39. Śnieżko D., Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory – warianty – zastosowania, Warszawa 1996.
40. Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki (wybór), oprac. Z. Abramowiczówna, Wrocław 1953.
41. Wilson-Okamura D.S., Virgil in the Renaissance, Cambridge 2010. DOI
42. Wujek J., Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, Kraków 1599.
43. Zimorowic J.B., Sielanki nowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999.
44. Zimorowic S., Roksolanki to jest ruskie panny, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999.
45. Zimorowicz B., Historia miasta Lwowa, królestw Galicji i Lodomerii stolicy; z opisaniem dokładnym okolici potrójnego oblężenia, tłum. M. Piwocki, Lwów 1835.
46. Zarzycki S.T., Enneady Plotyna inspiracją dla św. Jana od Krzyża w nauce o drodze do kontemplacji?, „Verbum Vitae” 2021, nr 39/3. DOI

Relation:

Napis

Start page:

9

End page:

32

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: