Object structure
Title:

O panieńskim kwiatku, miłosnych harcach i urokach łożnicy we wczesnej poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Mazurkowa, Bożena ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Enlightenment ; erotic poem ; Franciszek Dionizy Kniaźnin (1750–1807) ; epithalamium ; Fescennine Verses

References:

1. Aleksandrowska E., Kniaźnin Franciszek Borgiasz Dionizy, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967–1968.
2. Aleksandrowska E., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777: monografia bibliograficzna, [wyd. 2 poszerz. i popr.], Warszawa 1999.
3. Amor dziś moim hetmanem. Erotyki wszeteczne i wstydliwe, wybór i oprac. W. Nawrocki, oprac. graficzne M. Jędrczak, Warszawa 1995.
4. Barłowska M., Oddawanie panny z przyganą: trefne i nie tylko, w: Sarmackie theatrum, t. 3: Studia historycznoliterackie, red. R. Ocieczek przy współudziale M. Walińskiej, Katowice 2006.
5. Borowy W., O poezji polskiej w wieku XVIII, Kraków 1948.
6. Ciszewska M., Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wiek), Warszawa 2016.
7. Dąbrowski S.P., Zjawisko sodomii w polskiej poezji erotycznej XVIII wieku. Wstępne rozpoznanie problemu, „Napis” 2012, nr 18: Tabu i wstyd. DOI
8. Filip G., Erotyczna leksyka i metaforyka w utworach Stanisława Trembeckiego z rękopiśmiennego obiegu, w: Codzienność i niecodzienność oświeconych, [cz.] 1: Przyjemności, pasje i upodobania, red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego, Katowice 2013.
9. „Jarmark małżeński serdecznej miłości”. Toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII wieku, oprac. tekstów P. Potoniec i K. Obremski przy współpracy K. Mikulskiego, wprowadzenie i posłowie K. Obremski, Toruń 2020.
10. Klaudian, Fescennina na zaślubiny cesarza Honoriusza, [IV], w: Epitalamia antyczne, czyli antyczne pieśni weselne, tłum. i oprac. M. Brożek, uzupełnił i do druku przygotował J. Danielewicz, Warszawa–Poznań 1999.
11. Kniaźnin F.D., Erotyki, wyd. B. Mazurkowa, M. Bajer we współpracy z M. Bejm, Warszawa (w druku).
12. Kostkiewiczowa T., Kniaźnin jako poeta liryczny, Wrocław 1971.
13. Kostkiewiczowa T., Erotyk, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 4 bez zmian, Wrocław 2006.
14. Kostkiewiczowa T., Rozważania o kulturze literackiej czasów stanisławowskich, w: Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Studia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1978.
15. Krzywy R., Rokokowe epitalamiony Stanisława Trembeckiego wobec tradycji gatunku, „Wiek Oświecenia” 2004, t. 20: Stanisław Konarski (1700–1773).
16. Krzywy R., Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny), „Napis” 2004, nr 10: Formy i normy stosowności. DOI
17. Kuchowicz Z., Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowie XVIII, Warszawa 1957.
18. Łożnicopiew. Trembecki i inni, wstęp i wybór A.K. Guzek, Białystok 1982.
19. Maksimowicz K., O temacie tabu w poezji królewskiego szambelana: „Epitalamion Dorantowi i Klimenie, czyli miłość stateczna”, w: Czytanie Trembeckiego, [cz.] 1, red. J. Snopek, W. Kaliszewski i B. Mazurkowa, Warszawa 2016.
20. Marcinkowska[-Malara] M., Anonymous 18th Century Publication Dedicated to the Virtue of Purity, „Religious and Sacred Poetry” 2014, vol. 4.
21. Marcinkowska[-Malara] M., Modlitwa o zachowanie czystości z drugiej połowy XVIII wieku, „Terminus” 2016, t. 18, z. 2: Wczesnonowożytna literatura kobieca.
22. Marcinkowska[-Malara] M., „Modlitwy przygodne w polskich drukach oświeceniowych”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2018 (rozprawa doktorska).
23. Mazurkowa B., Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej. Rekonesans, „Napis” 2010,nr 16: Literatura i rytuały. DOI
24. Mazurkowa B., Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym), Katowice1993.
25. Ostaszewska D., Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy – konwencje – stereotypy, Katowice 2001.
26. Patro-Kucab M., Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego, w: Codziennośći niecodzienność oświeconych, [cz.] 1: Przyjemności, pasje i upodobania, red. B. Mazurkowa, z udziałemM. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego, Katowice 2013.
27. „Płodny jest świat w występki”. Antologia polskiej libertyńskiej poezji erotycznej XVIII wieku, wybrał i przygotował do druku oraz wstępem i notami o autorach i pochodzeniu tekstu opatrzył W. Nawrocki, Piotrków Trybunalski 1996.
28. Poezyje dessertowe wieku naszego oświeconego, [wybór i oprac.] Leon Sacculus [i.e. R. Kaleta], Amsterdam 1989 [i.e. Wrocław 2019].
29. Rabowicz E., Rokoko, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. 4 bez zmian,Wrocław 2006.
30. Sekscytacje. Antologia polskiej literatury frywolnej, rubasznej i obscenicznej, wstęp, wybór, biogramy i noty A. Możdżonek, rys. F. Maśluszczak, Brwinów 2009.
31. Straszewska A., Na ślubnym kobiercu. Symboliczne znaczenie i rola ubiorów państwa młodych w staropolskichobrzędach weselnych, „Studia Wilanowskie” 2010, nr 17.
32. Trembecki S., Epitalamion Dorantowi i Klimenie, czyli miłość stateczna, w: idem, Pisma wszystkie, t. 1, edycję krytyczną oprac. J. Kott, Warszawa 1953.
33. Trembecki S., Obscoena. Dodatek do „Pism wszystkich”, [Warszawa] 1953.
34. Trembecki S., Obscaena. Poezje polityczne i niepolityczne, wybrał i wstępem opatrzył T. Pichór, Varsaviae 2017.
35. Trębska M., Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła, Warszawa 2008.
36. Wolska B., Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia,„Napis” 2012, t. 18: Tabu i wstyd.
37. Wolska B., Poematy obsceniczne przypisywane Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych, „Literaturoznawstwo”2007, z. 1.
38. Wolska B., Utwory erotyczne i obsceniczne Adama Naruszewicza – inspiracje, metaforyka, słownictwo, „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Litteraria Rossica” 2015, [z. specjalny]: Tradycja i inwencja w literaturach słowiańskich.

Relation:

Napis

Start page:

63

End page:

83

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: