Object structure
Title:

Stefana Żeromskiego tropy (o) namiętności

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Garlej, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Stefan Żeromski (1864–1925) ; journals ; thinking ; passion ; tropes

References:

1. Adamczewski S., Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków 1949.
2. Adamczyk Z.J., „Dzienniki” jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów estetycznych StefanaŻeromskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 3.
3. Adamczyk Z.J., Wstęp, w: S. Żeromski, Dzienniki, t. 1: 1882–1883, oprac. Z.J. Adamczyk, B. Utkowska, Warszawa2021.
4. Arendt H., Martin Heidegger kończy osiemdziesiąt lat (1889–1976), tłum. H. Krzeczkowski, w: eadem,Ludzie w mrocznych czasach, tłum. zbior., Gdańsk 2013.
5. Arystoteles, Retoryka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 1988.
6. Baley S., Osobowość twórcza Żeromskiego. (Studium z zakresu psychologii twórczości), Warszawa 1936.
7. Borkowska G., „Dzienniki” Żeromskiego jako źródło erotyczne, „Teksty Drugie” 1991, nr 3.
8. Borowy W., Rytmika prozy Żeromskiego, w: idem, O Żeromskim. Rozprawy i szkice, Warszawa 1960.
9. Burek T., Żeromski – rozdarta świadomość, w: Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci, red. Z. Goliński,Warszawa 1977.
10. Buttler D., Porównania w twórczości Stefana Żeromskiego, w: Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicęśmierci, red. Z. Goliński, Warszawa 1977.
11. Chyła K., Szaleństwo i literatura. O „Dziennikach” Stefana Żeromskiego w perspektywie afektywnej, „PrzestrzenieTeorii” 2021, nr 35. DOI
12. Cioran É.M., Pochwała ludzi pełnych pasji, w: idem, Samotność i przeznaczenie, tłum. A. Dwulit, Warszawa2008.
13. Cohen J., Structure du langage poétique, Paris 1966.
14. Courtenay J.B. de, Krzewiciele zdziczenia (fragmenty), w: Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości1895–1964, wybór tekstów i wstęp Z.J. Adamczyk, Warszawa 1975.
15. Czerkasowa J.T., Próba lingwistycznej interpretacji tropów. (Metafora), tłum. S. Amsterdamski, „PamiętnikLiteracki” 1971, z. 3.
16. Dąbrowski S., O pewnej właściwości porównania i metafory, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 3/4.
17. Descartes R., Namiętności duszy, tłum. L. Chmaj, Kęty 2001.
18. Dłuska M., Modernistyczny barok Żeromskiego. Studium prozy poetyckiej pisarza, „Pamiętnik Literacki”1966, z. 1/2.
19. Dobrzyńska T., „Mój intymny mały świat” a poetyckie sposoby konceptualizacji. Metafora, w: Osoba w literaturzei komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.
20. Hutnikiewicz A., Żeromski, Warszawa 2000.
21. Kądziela J., Główne wartości „Dzienników” Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1.
22. Kochańczyk A., Stefana Żeromskiego droga do literatury (o „Dziennikach”), w: Klucze do Żeromskiego, red.K. Stępnik, Lublin 2003.
23. Korzeniewska E., O „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, w: eadem, O Marii Dąbrowskiej i inne szkice,Wrocław 1956.
24. Kościewicz K., Obyczajowe, ale czy obyczajne. Wokół intymnych zapisków Stefana Żeromskiego, „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 1.
25. Król Z., Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku, Warszawa 2013.
26. Księga namiętności. Dzienniki intymne Stefana Żeromskiego, wybór i oprac. J. Bednarowski, Brzezia Łąka 2014.
27. Lerka T., Cierpienie – namiętność – pasja do filozofowania. Osobisty wymiar filozofii Fryderyka Nietzschego,„Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2020, nr 26. DOI
28. „Litteraria Copernicana” 2022, nr 2: Afekty w teorii.
29. Mortkowicz-Olczakowa H., O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień i dokumentów, Warszawa 1964.
30. Netz F., Księga namiętności, „Tak i Nie. Tygodnik Społeczno-Kulturalny” 1984, nr 38.
31. Nieścior L., Namiętności i walka z nimi według Marka Eremity, „Collectanea Theologica” 2019, nr 1. DOI
32. Nietzsche F., Radosna wiedza. („La gaya scienza”), tłum. M. Łukasiewicz, Gdańsk 2008.
33. Olszewska M.J., Stefan Żeromski. Spotkania, Warszawa 2015.
34. Olszewska M.J., W kręgu meteorologii i astronomii, „Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego”, t. 10, Kraków 2007.
35. Papierkowski S.K., Stefan Żeromski jako znawca i miłośnik języka polskiego, w: idem, Z badań nad językiemi literaturą, Lublin 1972.
36. Pascal B., Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2008.
37. Paszek J., „Beatrycze” – „Telimena”. Eros i styl w „Dziennikach” Żeromskiego, „Rocznik Świętokrzyski” 1985,t. 13.
38. Paszek J., Danae Żeromskiego, „Teksty” 1974, nr 1.
39. Paszek J., Stylistyka. Przewodnik metodyczny, Katowice 1974.
40. Paszek J., Żeromski, Wrocław 2001.
41. Perelman Ch., Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii, tłum. J. Lalewicz, „Pamiętnik Literacki” 1971,z. 3.
42. Pigoń S., Rzeźba wyrazu u Żeromskiego, „Język Polski” 1960, R. 40.
43. Rodak P., Miłość w dzienniku Stefana Żeromskiego: między sztambuchem, listem i powieścią, „Pamiętnik Literacki”2010, z. 2.
44. Safranski R., Nietzsche. Biografia myśli, tłum. D. Stroińska, Warszawa 2003.
45. Skoczylas L., Bez odpowiedzialności, w: Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości 1895–1964, wybór tekstówi wstęp Z.J. Adamczyk, Warszawa 1975.
46. Szczęsna E., Ontologia i epistemologia porównania, w: Komparatystyka dzisiaj, t. 1: Problemy teoretyczne,red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Kraków 2010.
47. Szczęsna E., Retoryczność porównania, „Litteraria Copernicana” 2015, nr 2. DOI
48. Vigh Á., Porównanie i podobieństwo, tłum. M. Tomicka, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.
49. Wojciechowski M., Rehabilitacja namiętności? Emocje a postulat bezstronności, „Archiwum Filozofii Prawai Filozofii Społecznej” 2013, nr 2.
50. Zimand R., Diarysta Stefan Ż., Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
51. Żabicki Z., Anty-Werter, „Nowe Książki” 1960, nr 6.
52. Żeromski S., Dzienniki, t. 1: 1882–1883, oprac. Z.J. Adamczyk, B. Utkowska, Warszawa 2021.

Relation:

Napis

Start page:

84

End page:

101

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: