Object structure
Title:

Geneza i treść aktu abdykacji Stanisława Augusta

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Creator:

Zielińska, Zofia (1944– )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Summary in English. ; p. 43-68 : ill. ; Text of source fre.

Subject and Keywords:

Stanisław August Poniatowski (King of Poland ; 1732-1798) - abdication ; Poland - 1764-1795 (Stanisław August Poniatowski)

References:

Askenazy S., Przymierze polsko–pruskie, Warszawa 1901.
Bezborodko I., Żurnał priebywanija Jego Wieliczestwa korola polskago Stanisława Awgusta w Grodnie 1795–1796. godow, wyd. M.F. De Pule, „Cztienija w Impieratorskom obszczestwie istorii i driewnostiej rossijskich pri Moskowskom uniwiersitietie”, 1870, ks. 3, s. 77–80.
Correspondance inédite du roi Stanislas–Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin 1764–1777, wyd. C. Mouÿ, Paris 1875.
Dembiński B., William Gardiner, ostatni minister W. Brytanii na dworze Stanisława Augusta, w: Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, t. 1, Lwów 1936, s. 259–260.
Góralski Z., Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej, Warszawa 1988.
Iłowajski D., Sejm grodzieński roku 1793, Poznań 1872.
Jankowska J., Dzieje zbioru pod nazwą „Archiwum Królestwa Polskiego”, „Archeion”, 44, 1966, s. 113–126.
Kalinka W., Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, t. 2, Dokumenta do historyi drugiego i trzeciego podziału, Kraków 1891, s. 231–234.
Kądziela Ł., Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792–1793, Warszawa 1993.
Komarzewski J., Coup d’oeil rapide sur les causes réelles de la décadence de la Pologne, Paris 1807.
Konopczyński W., Konfederacja Barska, Warszawa 1991, t. 1, s. 173; t. 2, s. 688.
Lord R.H., Drugi rozbiór Polski, Warszawa 1984.
Mann Z., Stanisław August na sejmie ostatnim, Warszawa 1938.
Michalski J., Rejtan i dylematy Polaków w dobie pierwszego rozbioru, w: Michalski J., Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 1, Warszawa 2007, s. 165–167.
Michalski J., Stanisław August Poniatowski, Warszawa 2009.
„Obszczeje nastawlenije” (Instrukcja wspólna), Sbornik Impieratorskago Russkago Istoriczeskago Obszczestwa, t. 51, Sankt Peterburg 1886.
Ogiński M.K., Pamiętniki — — o Polsce i Polakach, t. 1, Poznań 1870, s. 234–237 (Pamiętniki z ośmnastego wieku, t. 11).
Pule M. De, Poslednij korol polskij w Grodnie i Litwa w ischodie XVIII wieka, „Osmnadcatyj wiek”, t. 4, wyd. P. Bartieniew, Moskwa 1869, s. 97–206.
Riabinin J., Archiw Carstwa Polskago, cz. 1, Moskwa 1914.
Rolle J., Stanisław August w Grodnie, w: tenże, Wybór pism, wyd. W. Zawadzki, t. 2, Gawędy historyczne, Kraków 1966, s. 376–378.
Rostworowski E., Zdanie o królu polskim, w: tenże, Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963, s. 457–494.
Siemieński J., Rewindykacja archiwów koronnych, „Archeion”, 1, 1927, s. 43–70.
Sievers J.J., Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, wyd. B. Grochulska i P. Ugniewski, Warszawa 1992.
Smoleński W., Konfederacja targowicka, Kraków 1903.
Stanislas-Auguste, Mémoires, wyd. A. Grześkowiak-Krwawicz i D. Triaire, Paris 2012.
Stanisław August i książę Józef Poniatowski w świetle własnej korespondencji, wyd. B. Dembiński, Lwów 1905, s. 113 n.
Tajna korespondencja z Warszawy 1792–1794 do Ignacego Potockiego, wyd. M. Rymszyna, A. Zahorski, Warszawa 1961, passim.
Tyszkiewicz E., Króla Stanisława Augusta ostatni pobyt w Grodnie, „Rocznik Towarzystwa Historyczno–Literackiego w Paryżu”, R. 1873–1878, t. 1, Poznań 1879, s. 44–45.
Zielińska Z., Autoportret polityczny Stanisława Augusta 1764–1772, w: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, ks. I, pod red. M. Mikołajczaka i in., Białystok–Katowice 2010, s. 587.
Zielińska Z., Polska w okowach „systemu północnego” 1763–1766, Kraków 2012.
Żywirska M., Ostatnie lata z życia króla Stanisława Augusta, wyd. 2 popr., Warszawa 1978.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

43

End page:

68

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: