Object structure
Title:

Wrzesień w cieniu marca: rok 1939 w słowackiej historiografii po 1989 roku

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Creator:

Segeš, Dušan (1977– )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

p. 141-153

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

World War, 1939-1945 - causes - historiography ; historiography - Slovakia

References:

Baka I., Kpósobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu slovenského štátu v súvislosti s vojnou proti Polsku, „Vojenská historia”, V, 2001, nr 4.
Baka I., Návrat odtrhnutých bratov. Protipolská propaganda roku 1939 [w:] Storočie propagandy. Slovensko v osídlach ideologií, red. V. Bystrický, J. Rogulová, Bratislava 2005.
Baka I., Pol'sko-slovenské vztahu od marca do septembra 1939, w: Slovensko-poiské vztahy 1918-1945 očami diplomatov (věnované 100. výročiu narodenia prof. Henryka Batowského), red. E. Orlof, L. Kázmerová, Bratislava 2008.
Baka I., Slovenská republika a nacistická agresia proti Polsku, Bratislava 2006.
Baka I., Slovensko ako nástupnýpriestor vo vojně proti Polsku [w:] Slovensko vo vojnách a konfliktoch v 20. storočí, Bratislava 2003.
Baka I., Slovensko vo vojně proti Polsku, „Vojenská historia”, IX, 2005, nr 3.
Čarnogurský P., 14. marec, Bratislava 1992.
Čarnogurský P., 6. október 1938, Bratislava 1993.
Chorvát P., Polská armáda na prahu dmhej světověj vojny a jej obranné zoskupe nia na hraniciach so Slovenskom, „Vojenská historia”, IX 2006, nr 2.
Chorvát P., Prešov v polskej kampani (K problematike významu Prešova a jeho okolia v období účasti Slovenska na nacistickej agresii proti Polsku v roku 1939), „Vojenská historia”, IV 2000, nr 2.
Čiema-Lantyová D., Poklady na Východ (Postoje k Rusku v slovenskej politike 1934-1944), Bratislava 2002.
Čierna-Lantayová D., Podoby česko-slovensko-maďarského vztahu 1938-1949. (Východiska, problémy a medzinárodné súvislosti), Bratislava 1992.
Deák L., Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Pols’ka v rokoch 1933-1939, Bratislava 1991.
Deák L., Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939, Bratislava 1990.
Ďurica M.S., Dějiny Slovenska a Slovákov, Bratislava 1996.
Ďurica M.S., Jozef Tiso 1887-1947. Životopisný profil, Bratislava 2006.
Ďurica M.S., Jozef Tiso, slovenský kňaz a štátnik, Martin 1992.
Ďurica M.S., Slovenská republika 1939-1945, Bratislava 1999.
Hodža M., Federácia v strednej Europe a inéštúdie, Bratislava 1997.
Holák M., Slovensko-poiské vztahy od marca do septembra 1939 [w:] Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV Zbomík príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14.-15. apríla 2005, Banská Bystrica 2005.
Hrnko A., Rokovanie o ochrannom pdsme a vtiahniitie luddcko-fašistického slovenského štátu do vojny proti Polsku, „Zborník Muzea SNP”, XII, Banská Bystrica 1987.
Ivaničkowá E., De facto uznanie Slovenskej republiky Velkou Britániou a Francúzskom [w:] Slovensko a dnihá světová vojna, Bratislava 2000.
Ivaničkowá E., Slovensko a slovenská otázka vo vojnových plánoch Velkej Británie 1939-1945 [w:] Slovensko vo vojnách a konfliktoch v 20. storočí, Bratislava 2003.
Ivaničkowá E., Zahraničnopolitická orientácia Slovenska v dokumentoch britskej Foreign Office (1939-1941), „Historický časopis”, XLIV, 1996, nr 2.
Kamenec I., Jozef Tiso – tvorca státu a martýr? [w:] Mýty naše slovenské, red. E. Krekovič, E. Mannová, E. Krekovičová, Bratislava 2005.
Kamenec I., Po stopách tragédie. Vznik a vývin protižidovských rasových zákonov na Slovensku 1939-1945, Bratislava 1991.
Kamenec I., Slovenský stát (1939-1945), Praha 1992.
Kamenec I., Slovenský stát v obrazoch, Bratislava 2007.
Kamenec I., Tragédia politika, kňaza a člověka (dr. Jozef Tiso 1887-1947), Bratislava 1998.
Lacko M., Dezercie a zajada príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942-1943, Bratislava 2007.
Lacko M., Proti Polsku. Odraz ťaženia roku 1939 v dennikoch a kronikach slovenskej armády, Ústavpamáti národa, Bratislava 2008.
Lacko M., Slovenská republika (1939-1945), Bratislava 2008.
Lipscher L., Die Juden im slowakischen Staat, München-Wien 1979.
Lipták L., Maďarsko v politike Slovenského státu v rokoch 1939-1943, „Historicky časopis”, XV, 1967, nr 1.
Lipták L., Slovensko v 20. storočí, Bratislava 1999.
Lipták L., Storočie dlhšie ako sto rokov, Bratislava 1999.
Majeríková M., Polský záujem o Slovensko od Mnichova po vypuknutie dmhej světověj vojny, „Historické rozhlady” 2006, nr 3.
Malá vojna (Vojenský konjlikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939), ed. L. Deák Bratislava 1993.
Malá vojna: marec 1939, wyd. J. Petřík, Spišská Nová Ves 1998.
Michálek S., Československo na světověj výstave 1939 v New Yorku, „Historický časopis” 2004, nr 4.
Michálek S., Československý zahraničný odboj vo Francúzsku v rokoch 1939-1940 a pozadie zmluvy o čs. armádě, „Vojenská historia”, VII, 2003, nr 2.
Michálek S., Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939-1940 [w:] Milan Hodža – štátnik a politik, Bratislava 2002.
Michálek S., Vstup do niektorých problémov slovensko-amerických vztah ov (1939-1945) [w:] Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV Zbomík príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14.-15. apríla 2005, Banská Bystrica 2005.
Mičianik P., Armia słowacka podczas kampanii przeciwko Polsce [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39-1945-1989, cz. I, pod red. P. Blažka, Ł. Kamińskiego i P. Jaworskiego, Warszawa 2007.
Mičianik P., Slovenská armáda v tažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941-1944), Zaisťovacia divízia a železničnípionieri, Banská Bystrica 2008.
Mičianik P., Slovenská armáda vtažení proti Sovietskemu zvázu 1. (1941-1944), V operácii Barbarossa, Banská Bystrica 2007.
Milan Hodža a integrácia strednej Európy, ed. M. Pekník, Bratislava 2006.
Milan Hodža politik a žurnalista, ed. M. Pekník, Bratislava 2008.
Milan Hodža – štátnik a politik, ed. M. Pekník, Bratislava 2002.
Němeček J., K formování zahraniční služby Slovenského státu [w:] Slovensko a dmhá světová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislavě 29.-31. mája 2000, Bratislava 2000.
Němeček J., Slovensko-poiské vztahy v předvečer druhé světové války, „Historický časopis”, XLV 1997, nr 3.
Nižňanský E., Slovenská účast vo vojně Proti Polsku 1939. Občan Slovenska v zajatí propagandy vtedajších vládnych predstavitelov. Úvahy a dokumenty, „Studia Historiea Nitrensia”, 6, 1997.
Petruf P., Vztahy medzi Slovenskom a Francúzskom 1939-1944 [w:] Dějiny a pamčť- odboj a kolaborace za druhé světové války, Praha 1995.
Petruf P., Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939-1945), „Historické štúdie”, 1997, t. XXVIII.
Segeš D., Dvojkríž vsiločiarach Bieleho orla. Slovenská otázka v politike polskej exilovej vlády za 2. světověj vojny, Bratislava 2009.
Segeš D., I. Baka, Slovenská republika a nacistická agresia proti Polsku. Bratislava: Vojenský historický ústav 2006, „Dzieje Najnowsze”, XXXVIV, 2007, nr 2.
Segeš D., Pozadie uznania československej dočasnej vlády a slovenská otázka r zahraničnejpolitike polskej exilovej vlády 1939-1940, „Historické štúdie”, XLIV, 2006.
Sidor K., Takto vznikol Slovenský štát, Bratislava 1991.
Šimunič P., Dnihá vojna slovenskej armády, „Historická revue”, IV, 1993, nr 3.
Šimunič P., Slovenská armáda vo vojně proti Polsku, „Apologia” 1994, nr 1.
Šimunič P., Účast slovenskej armády na nemeckej agresii proti Polsku, „Dzieje Zakarpacia”, t. IV, Krosno 2000.
Slovenská republika (1939-1945), ed. J. Bobák, Bratislava 2000.
Slovenská republika. Chronologia najdóležitejších událostí, oprac. F. Cséfalvay, L. Kázmerová, Bratislava 2007.
Slovensko na konci dmhej světověj vojny (stav, východiska, perspektivy), red. V. Bystřičky, Š. Fano, Bratislava 1994.
Slovensko v Československu (1918-1939), pod red. M. Zemka i V. Bystrickiego, Bratislava 2004.
Slovensko v politickom systéme Československa, red. V. Bystřičky, Bratislava 1992.
Slovensko-poiské vztahy 1918-1945 očami diplomatov (věnované 100. výročiu narodenia prof. Henryka Batowského), red. E. Orlof, L. Kázmerová, Bratislava 2008.
Stolarik M.M., Slovak historians in exile in North America, 1945-1992, „Human Affairs”, VI, 1996, nr 1.
Zavacká M., Słowacka historiografia dziejów najnowszych od 1990 r., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, 2.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

141

End page:

153

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
×

Citation

Citation style: