Object structure
Title:

Wokół utworu Cypriana Norwida "Do Nikodema Biernackiego"

Subtitle:

Napis, Seria 20 (2014)

Creator:

Lisicka, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary ; The article contains the transliteration of Cyprian Norwid's poem "Do Nikodema Biernackiego"

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Norwid, Cypria ; Biernacki, Nikodem ; Przylecki, Stanisław ; poetry ; manuscript

References:

1. [B. a.], Do kroniki krajowej, "Ruch Muzyczny" 1857, nr 14.
2. [B. a.], Kronika zagraniczna, "Ruch Muzyczny" 1857, nr 30;.
3. T. Belerski, Skarby wracają, "Rzeczpospolita" nr 327 z dn. 19-20 listopada 1994.
4. Cypryana Norwida Pisma Zebrane, Pism wierszem Cypryana Norwida Dział Pierwszy, wydał Z. Przesmycki, Warszawa-Kraków 1911.
5. A. Dennison, O muzyczności wiersza "Do Nikodema Biernackiego" Cypriana Norwida, http://dennison.pl/historia/biernacki.pdf (stan z dn. 4 lutego 2015 r.).
6. J. W. Gomulicki, Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości, Warszawa 1976.
7. E. Grabkowski, Nikodem Biernacki – artysta zapomniany, cz. 1-3, "Głos Wielkopolski" 1995, nr 204,nr 210, nr 216.
8. B. R. Holmes, Archiwalia Potockich z Łańcuta w zbiorach Brigham Young University, "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998, t. VIII.
9. Inwentarz zespołu archiwalnego, Archiwum Potockich z Łańcuta, z lat 1397-1972, Nr Zespołu: 350, oprac. J. Płocha, AGAD, Warszawa 1953.
10. K. Jankowiak, Archiwalia łańcuckie poza krajem, "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998, t. VIII.
11. K. Jankowiak, Do Redakcji, "Rzeczpospolita" nr 346 z dn. 12 grudnia 1994.
12. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 1, oprac. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, Poznań 2007.
13. E. Kania, Korespondencja, "Ruch Muzyczny" 1858, nr 1.
14. E. Kania, Wyjątek z listu p. Emanuela Kani, "Ruch Muzyczny" 1857, nr 36.
15. K. Korzon, Przyłęcki Stanisław, w: Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa-Łódź 1972.
16. J. Łojek, Prasa polska 1661-1864, Warszawa 1976.
17. B. Łuczak, O skrzypcach oraz ich muzyce w wierszu do "artysty zapomnianego" - "Do Nikodema Biernackiego", "Studia Norwidiana" 2013, nr 31.
18. M. Nitkiewicz, Biblioteka i życie kulturalne łańcuckiej rezydencji, Łańcut 1986.
19. M. Nitkiewicz, Katalog czasopism Biblioteki Zamkowej w Łańcucie, Łańcut 1977.
20. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, "Dziennik Literacki" 1857, nr 119.
21. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, "Ruch Literacki" 1877, nr 32.
22. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, Archiwum Potockich z Łańcuta, t. 2, Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. 4248.
23. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Wybór poezyj, zebrał i objaśnieniami opatrzył R. Zrębowicz, Lwów 1908.
24. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. K. Norwid, Wybór poezyi, zebrał i objaśnieniami opatrzył R. Zrębowicz, Lwów 1911.
25. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: Cypryana Norwida Pisma Zebrane, Pism wierszem Cypryana Norwida Dział Pierwszy, wydał Z. Przesmycki, Warszawa-Kraków 1911.
26. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: Cypryana Norwida poezye wybrane z całej odszukanej po dziś puścizny poety, ułożył i przypisami opatrzył Miriam [Z. Przesmycki], Warszawa 1933.
27. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: Dzieła Cyprjana Norwida, wydał, objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził T. Pini, Warszawa 1934.
28. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Dzieła zebrane. Wiersze - teksty, t. 1, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1966.
29. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Pisma wszystkie, t. I, Wiersze, zebrał, tekst ustalił, wstępemi uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971.
30. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Pisma Wybrane. Wiersze, wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki, Warszawa 1980.
31. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Nowy wybór poezji. Wiersze. Utwory cykliczne. Poematy,wybrał i opracował J. W. Gomulicki, Warszawa 1996 31.
32. C. K. Norwid, Dzieła zebrane. Wiersze, t. 2, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1966.
33. C. K. Norwid, Pisma wszystkie. Wiersze, t. II, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W.Gomulicki, Warszawa 1971.
34. C. K. Norwid, Pisma wszystkie. Listy 1839-1861, t. VIII, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971.
35. C. K. Norwid, Listy 1873-1883, t. X, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971.
36. C. K. Norwid, Pisma wszystkie. Aneks, t. XI, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971.
37. K. M. Olszer, A  presumed holograph of "To Nicodemus Biernacki" in the Archives of PIASA, "The Polish Review" 1983, t. 28, nr 4.
38. M. Płoski, Aleksander Zarzycki, http://www.zameklancut.pl/muzykalia/Muzyka/polska/31/ aleksander-zarzycki (stan z dn. 26 stycznia 2015 r.).
39. J. Reiss, Biernacki Nikodem, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków 1936.
40. Z. Trojanowiczowa, O wierszu "Do Nikodema Biernackiego", w: Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.
41. M. Tyrowicz, Pawlikowski Mieczysław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław 1980.
42. W. Z. R. St., Korespondencje, "Ruch Muzyczny" 1857, nr 20.
43. Wiersze różnych autorów pisane na cześć Nikodema Biernackiego, Biblioteka Narodowa, sygn. II 9570 (akc. 8073).
44. H. Wolszczanowa, Przyłęcki Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Warszawa-Kraków 1986.
45. H. Wolszczanowa, Stanisław Przyłęcki (1805-1866), "Roczniki Biblioteczne" 1967.
46. J. Zawadzki, Zarys historii Archiwum Potockich z Łańcuta, "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998,t. VIII.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

243

End page:

266

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: