Object structure
Title:

Ambicje literackie pań w świetle druków wileńskich (1800–1822)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Creator:

Czernianin, Halina

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

“Dziennik Wileński [Vilnius Daily]” ; “Tygodnik Wileński [Vilnius Weekly]” ; Mostowska, Anna ; Siwicka, Paulina ; Wróblewska, Tekla ; Krasińska, Tekla ; Potańska, Placyda ; Modzelewska, Antonilla ; Malikowska, Felicja Joanna ; Felińska, Emilia ; Niewiadomska ; Czechórska, Anna ; Czarnowska, Maria ; Rościewiczówna, Brygida ; Polish women writers - 19 c.

References:

1. A. Aleksandrowicz, Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Warszawa 1978.
2. A. Andrzejowski, Ramoty starego Detiuka o Wołyniu. T. 3. Wilno 1914.
3. D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. T. 2. Przeł. I. Kania. Lublin 1991.
4. G. Borkowska, M. Czermińska, U. Phillips, Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności: przewodnik. Gdańsk 2000.
5. P. Chmielowski, Autorki polskie XIX wieku. Warszawa 1885.
6. J. Cieślikowski, Wstęp. W: Antologia poezji dziecięcej. Wybrał i oprac. J. Cieślikowski. Wrocław 1980, s. III-LXV.
7. Cyrynowie h. Działosza. Hasło w: Herbarz Polski. Cz. 1. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 3. Ułożył i wydał A. Boniecki. Warszawa 1900, 242-244.
8. T. Czacki, O litewskich i polskich prawach [...]. Warszawa 1800-1801.
9. M. Czarnowska, Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach wiejskiego ludu na Białej Rusi dochowywane. "Dziennik Wileński” 1817, t. 6, s. 396-408.
10. B. Czwórnóg-Jadczak, Anna Mostowska (ok. 1762-przed 1833). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. T. 3. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1996, s. 574-585.
11. M. Danilewiczowa, Towarzystwo Uczniów Liceum Wołyńskiego, ćwiczących się w porządnym mówieniu i pisaniu (Krzemieniec 1818-1823). „Rocznik Wołyński” 1934, t. 3, s. 297-333.
12. M. Danilewiczowa, Życie literackie Krzemieńca w latach 1813-1816. (Z dziejów Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu). W: Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutniczy. Szkice literackie. Londyn 1960, s. 172-197.
13. M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798-1824. Warszawa 1957.
14. Z. Dołęga Chodakowski, O Sławiańszczyznie przed chrześcijaństwem. „Ćwiczenia Naukowe” 1818, t. 2, s. 3-32.
15. Z. Dołęga Chodakowski, O Sławiańszczyznie przed chrześcijaństwem. „Pamiętnik Lwowski” 1819, t. 1, nr 1, s. 17-48.
17. J. Dunin-Karwicki, Wędrówki od źródeł do ujścia Horynia. Kraków 1891.
18. E. Felińska, Pamiętniki z życia. Seria 2, t. 1-2. Wilno 1858-1859.
19. Feliński Alojzy. Hasło w: Oświecenie : hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H. Oprac. E. Aleksandrowska z zespołem. "Nowy Korbut" T. 4. Warszawa 1966, s. 451-456.
20. A. Feliński, List do M. Wyszkowskiego, z 15 IV 1795. W: Dzieła. Wydanie nowe. T. 2. Wrocław 1840.
21. A. Feliński, Wiersz do Franciszka Wiśniowskiego, pisany w 1799. „Astrea” 1822, t. 2, s. 219-228.
22. T. Garsztka, Z. Grabowska, G. Olszewska, Z Panem Cogito [podręcznik dla II kl. gimnazjum]. Kraków 2000.
23. A. Gemra, Horror - zarys problematyki. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna" 1999 nr 8, s. 105-124.
24. C. Godebski, Wiersz do siebie samego w roku 1802. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 3. Warszawa 1996, s. 121-124.
25. D. Godineau, Kobieta. Przeł. I. Kornecka. W zb.: Człowiek oświecenia. Red. M. Vovelle. Warszawa 2001.
26. F. N. Golański, O wymowie i poezji. Warszawa 1786.
27. G. Günther-Puzynina, W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. Wyd. A. Czartkowski, H. Mościcki. Wilno 1928.
28. B. Judkowiak, Wokół wiersza w dramatach muzycznych Józefa Andrzeja Załuskiego (1702-1774). W zb.: Opera polska w XVIII i XIX wieku. Red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, J. Tatarska. Poznań 2000, s. 31-48.
29. K. Kantecki, Dwaj krzemieńczanie. T. 1. Lwów 1879.
30. F. Karpiński, Poezje wybrane. Oprac. T. Chachulski. Wyd. 2, zmien. BN I 89. Wrocław 1997.
31. Katalog ksiąg nowych znajdujących się w Księgarni xx. Pijarów u Aleksandra Żółkowskiego. "Tygodnik Wileński” 1819, t. 7, s. 1-3, [pierwsze liczbowanie].
32. Z. Kloch, O słownikach synonimów. W: Spory o język. Warszawa 1995, s. 75-90.
33. F. D. Kniaźnin, Do Piotra Borzęckiego. W: Wybór poezji. Oprac. W. Borowy. BN I 129. Wrocław 1948, s. 116-117.
34. T. Kostkiewiczowa, O ważnych motywach słownych w poezji Krasickiego. W: Studia o Krasickim. Warszawa 1997, s. 99-133.
35. S. Kot, Historia wychowania. Lwów 1934.
36. A. Kozieradzki, Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831. Wstęp, komentarz S. Kawyn. Wrocław 1962.
37. H. Kralowa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Od Arkadii po czasy współczesne. Warszawa 1997.
38. I. Krasicki, Korespondencja. Z papierów L. Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. T. 1. Wrocław 1958.
39. I. Krasicki, Pisma poetyckie. Oprac. Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1976.
40. T. Krasiński, Dziennik ucznia Uniwersytetu Wileńskiego (1816-1818). W zb.: Z filareckiego świata: zbiór wspomnień z lat 1816-1824. Wydał, [przedm.] H. Mościcki. Warszawa 1924, s. 29-71.
41. W. Madyda, Herodot. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 4. Warszawa 1964, s. 634-635.
42. Materiały do dziejów literatury i oświaty na Litwie i Rusi. Z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie z lat 1805-1865. Zebrał T. Turkowski. T. 1. Wilno 1935.
43. P. Metastasio, Łaskawość Tytusa. Przeł. P. Siwicka. Wilno 1817.
44. K. Michałowski, Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego. T. 1­3 oraz Suplement. Warszawa 1955.
45. K. Michałowski, Opery polskie. Warszawa 1954.
46. T. Mikulski, Życie Ignacego Bykowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1950, T. 41, z. 3/4, s. 1045-1071.
47. T. Mikulski, Życie Ignacego Bykowskiego. W: Ze studiów nad oświeceniem: zagadnienia i fakty. Red. Stefan Żółkiewski. Warszawa 1956, s. 461-516.
48. S. Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Wyd. A. Czartkowski, H. Mościcki. Warszawa 1924.
49. Mostowska z Radziwiłłów Anna. Hasło w: Oświecenie: hasła osobowe I-O. Oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem. "Nowy Korbut" T. 5. Warszawa 1967, s. 348-349.
50. A. Mostowska, Moje rozrywki. T. 1. Wilno 1806.
51. Na olimpijskiej bieżni i w boju. Z Pauzaniasza "Wędrówki po Helladzie”. Ks. V, VI i VII. Tłum. i oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska. Wrocław 1968.
52. J.U. Niemcewicz, Dzieła poetyczne wierszem i prozą. Wydane przez J. N. Bobrowicza. T. 1. Lipsk 1838.
53. Niewiadomska, Marzenie wiejskie. „Dziennik Wileński” 1816, t. 4, s. 393-400.
54. A. E. Odyniec, Wspomnienia opowiadane Deotymie. Warszawa 1884.
55. Opera polska w XVIII i XIX wieku. Red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, J. Tatarska. Poznań 2000.
56. A. Papierzowa, Libretta oper polskich z lat 1800-1830. Kraków 1954.
57. J. Pawłowiczowa, Drama. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1991, s. 70-74.
58. Polski afisz teatralny 1765-1939. Afisze wybrała i wstępem opatrzyła E. Makomaska. Warszawa 1974.
59. W. Preisner, Stosunki literackie polsko-włoskie w latach 1800-1939 w świetle bibliografii. Toruń 1949.
60. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Warszawa 1993.
61. Repertuar teatru wileńskiego, wrzesień 1815-październik 1824. W: M. Witkowski, Świat teatralny młodego Mickiewicza. Warszawa 1971, s. 281-320.
62. J. Reyzner, Cmentarz [wiersz]. „Tygodnik Wileński” 1818, t. 6, s. 159-160.
63. B. Rościewiczówna, Śpiew ku czci JW.JX. Jan Kantego Bożydar Podhorodeńskiego [...]. „Dzieje Dobroczynności” 1822, łam 1175.
64. J.-B. Rousseau, Circe. Kantata VII. W: Wyborowe ody i kantaty [...] wierszem przetłumaczone Przeł. T. Narbutt. Wilno 1832.
65. J.-B. Rousseau, Circe. Kantata. Przeł. I. Szydłowski. "Tygodnik Wileński” 1815/16, t. 1, s. 5-8.
66. Rys dziejów literatury polskiej. T. 1-5. Podług notat Aleksandra Zdanowicza oprac. L. Sowiński. Wilno 1874-1878.
67. D. Samborska-Kukuć, Tekla Wróblewska z Dzisny-zapomniana literatka późnego oświecenia. „Wieku Oświecenia” 2005, t. 21, s. 151-166.
68. D. Samborska-Kukuć, Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza. Jan Onoszko, poeta przełomu XVIII i XIX wieku. Kraków 2003.
69. G. Sampson, Historia literatury angielskiej w zarysie. Przeł. P. Graff. Wyd. 2. Warszawa 1967.
70. J. Skowronek, Mostowska 1. v. Przezdziecka z Radziwiłłów Anna. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 22. Wrocław 1977, s. 63-64.
71. J. Sławiński, Opis. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 643-651.
72. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1. Warszawa 1880.
73. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 3. Warszawa 1882.
74. Słownik pisarzy antycznych. Red. A. Świderkówna. Warszawa 1982.
75. Słownik pseudonimów pisarzy polskich: XV w.-1970 r. Oprac. zespół pod red. E. Jankowskiego. T. 1: A-J. Wrocław 1994.
76. J. Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki. Warszawa 1999.
77. J. Snopek, Prowincja oświecona: kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie oświecenia 1750-1815. Warszawa 1992.
78. J. Sowiński, O uczonych Polkach. Warszawa-Krzemieniec 1821.
79. J. Starnawski, Sztambuch Krzemieniecki Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie. „Roczniki Humanistyczne” 1959, t. 7, z. 1, s. 170-213.
80. J. Szczepaniec, Gabinety i wypożyczalnie literatury w Polsce w drugiej poł. XVIII w. „Ze skarbca kultury” 1983, t. [29], nr 37, s. 7-108.
81. M. Szyjkowski, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ pseudoklasyczny. 1661-1831. Kraków 1920.
82. A. Śniegucka, „Astolda" Anny Mostowskiej. W kierunku eposu. W zb.: Na przełomie oświecenia i romantyzmu. O sytuacji literatury polskiej lat 1793-1830. Red. wstęp P. Żbikowski. Rzeszów 1999, s. 207-218.
83. T. Turkowski, Czarnocki Adam. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 4. Kraków 1938, s. 227-229.
84. U stóp boga Apollona. Z Pauzaniasza "Wędrówki po Helladzie”. Ks. VIII, IX, X. Tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, H. Podbielski. Oprac. H. Podbielski. Wrocław 1989.
85. W świątyni i w micie. Z Pauzaniasza "Wędrówki po Helladzie”. Ks. I, II, III i IV. Tłum. wstęp, komentarz historycznoliteracki J. Niemirska-Pliszczyńska. Wrocław 1973.
86. Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego-zapomnianych poetów oświecenia. Wybór, wstęp i komentarze E. Aleksandrowska. Wrocław 1980.
87. F. Wiśniowski, Pisma pośmiertne. Wydał K. Piotrowski. Warszawa 1816.
88. M. Witkowski, Świat teatralny młodego Mickiewicza. Warszawa 1971.
89. Wróblewska z Borzymowskich Tekla. Hasło w: Oświecenie: hasła osobowe P-Ż, addenda A-O. Oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem. "Nowy Korbut" T. 6, cz. 1. Warszawa 1970, s. 465.
90. T. Wróblewska, Mustafa i Zeangir, tragedia oryginalna w pięciu aktach z Ułomkami poezji. Wilno 1817.
91. T. Wróblewska, Pantea, królowa Suzy. Wilno 1817.
92. J. N. Wyleżyński, Dwa kłosy. W zb.: Bajka polska od Kadłubka do Herberta. Wybrał i oprac. W. Woźnowski. Wrocław 1992. s. 46.
93. Z. M. Zachmacz, Jakub Jasiński, generał i poeta. Warszawa 1995.
94. Zbiór poetów polskich XIX w. Ułożył i oprac. P. Hertz. Ks. 1. Warszawa 1959.
95. J. Ziętarska, Przekład - adaptacja. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1991, s. 478-484.
96. J. Ziętarska, Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia. Wrocław 1969.

Issue:

4

Start page:

145

End page:

183

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: