Object structure
Title:

Bradatica from the Strzelińskie Hills

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 69 (2017)

Creator:

Lisowska, Ewa

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

early Middle Ages ; Sudetes Foreland ; Strzelińskie Hills ; Great Moravian influences ; battleaxes of bradatica type ; settlement near rock shelters

Abstract:

The excavations in the Strzelińskie Hills, regularly conducted for more than 10 years led to discoveries of many interesting sites. In 2015 was examined the area of the Borowe Skałki located on the slopes of the Gromnik – the highest peak of the Strzelińskie Hills. In the vicinity of the rock outcrops were encountered traces of settlements from the Upper Palaeolithic, the Mesolithic, the Iron Age as well as the early and late Middle Ages. Also an iron battleaxe, the so-called bradatica was found associated with the Great Moravian infl uence. This artefact belongs to relatively rare fi nds. From the area of south-west Poland it is the seventh battleaxe of this type, and yet one of the best preserved. This fi nd sheds a new light on the other artefacts from the early Middle Ages in the Strzelińskie Hills, which allow to identify new links between this part of the Sudetes Foreland an the Great Moravian sphere of infl uence.

References:

Bartošková A. 1986. Slovanské depoty želených předmětů v Československu (= Studie Archeologického Ústavu Československé Akademie Věd v Brně 13). Praha: Academia.
Bierman F., Kieseler A. and Nowakowski D. 2011. Mittelalterliche Herrschafts- und Siedlungsstrukturen in Niederschlesien am Biespiel von Köben (Chobienia on der Oder). Prähistorische Zeitschrift 86, 100-132.
Czechowski F., Jaworski K. and Hojniak M. 2016. Organic matter on the so-called Silesian type early medieval iron bowls. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 58, 133-150.
Dostál B. 1966. Slovanská pohřebiště za středni doby hradištni na Moravě. Praha: Academia.
Fokt K. 2010. Pierwszy etap badań opuszczonych osad wiejskich na Wzgórzach Strzelińskich. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 52, 263-278.
Fokt K. and Legut-Pintal M. 2014. Wzgórza Strzelińskie. Silesia Antiqua 49, 221-224.
Fokt K. and Legut-Pintal M. 2016. Zanikłe wsie Wzgórz Strzelińskich: stan i perspektywy badań. In P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin and K. Fokt (eds.) Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań. Chorzów: Muzeum ”Górnośląski Park Etnografi czny w Chorzowie”, 113-146.
Friesinger H. 1972. Waffenfunde des neunten und zehnten Jahrhunderts aus Niederöstereich. Archaeologia Austriaca 52, 43-64.
Ginalski J. 1997. Wczesnośredniowieczne depozyty przedmiotów żelaznych z grodziska „Fajka” w Trepczy koło Sanoka. Sprawozdania Archeologiczne 49, 221-241.
Ginalski J., Glinianowicz M. and Kotowicz P.N. 2013. Elementy „południowe” w kulturze materialnej mieszkańców Kotliny Sanockiej w IX-X w. In J. Garncarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i we wczesnym średniowieczu. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 381-432.
Hrubý V. 1955. Staré Město. Velkomoravské Pohřebiště „Na Valách”. Praha: Československá Akademie věd. Jahn M. 1937. Der Burgwall von Poppschütz, Kr. Freystadt. Altschlesien 7, 93-112.
Jaworski K. 2005. Grody w Sudetach w VIII-X w. Wrocław: I-Bis.
Jaworski K. 2005. Die Eisenschatzfunde des 9. Jh. von den Burgwällen im Süden Niederschlesiens. In P. Kouřil (ed.), Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz, Mikulčice, 25.-26. 5. 2004 (= Spisy Archeologického ústavu AVČR Brno 25). Brno: Archelogický Ústav Akademie Věd České Republiky, 359-374.
Jaworski K. 2012. Nowe velkomoraviana z grodziska z końca IX i początku X wieku w Gilowie na Dolnym Śląsku. In J. Doležel and M. Wihoda (eds.), Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k 60. narozeninám přáelé, kolegové a žáci. Brno: Archelogický Ústav Akademie Věd České Republiky, 209-234.
Jaworski K. 2014. Christian Great Moravia and Silesian lands at the turn of the 9th and 10th centuries. In P. Kouřil et al. (eds.), 1150 Years Since the Arrival of Thesalloniki Brothers in Great Moravia. Brno: The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 172-181.
Jaworski K. and Pankiewicz A. 2007. Badania archeologiczne na szczycie Gromnika po II wojnie światowej. In K. Jaworski and A. Pankiewicz (eds.), Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu. Wrocław: I-Bis, 79-121.
Jaworski K. and Pankiewicz A. 2008. Wczesno- i późnośredniowieczne założenie obronne na górze Gromnik na Wzgórzach Strzelińskich. Badania w 2005 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 209-234.
Jaworski K. and Pankiewicz A. 2008. Archeological investigation on the summit of Gromnik (Rummelserg) 2005-2008. In K. Jaworski and A. Pankiewicz (eds.), Mount Gromnik (Rummelsberg). From the History of Settlement and Management. Wrocław: I-Bis, 51-100.
Jaworski K. and Pankiewicz A. 2008. Badania na grodzisku z końca IX- początku X wieku w Gilowie koło Niemczy w latach 2004-2006. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 179-207.
Jaworski K. and Rzeźnik P. 1994. Kontakty z Morawami i (lub) Czechami około IX/X wieku w świetle nowych danych z badań w Gilowie w 1992 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 35, 307-328.
Jaworski K. and Wójcik A. 1997. Przedmioty wykonane z surowców skalnych z grodziska w Gilowie, woj. Wałbrzyskie. Acta Universitatis Wratislaviensis 1924 (= Studia Archeologiczne 29). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 115-149.
Klanica Z. 2006. Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště 1. Brno: Archelogický Ústav Akademie Věd České Republiky.
Konczewska M. and Konczewski P. 2010. Góry Złote. Silesia Antiqua 46, 171-176.
Kotowicz P. 2009. Dwie wczesnośredniowieczne bradatice z południowej Lubelszczyzny. In H. Taras and A. Zakościelna (eds.) Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicate Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 383-396.
Kotowicz P. 2014. Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog Źródeł (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 30). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kurtz H. 1936. Slawische Bodenfunden in Schlesien. Breslau: Priebatsch.
Lisowska E. 2011. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku nr 1 w Romanowie – kamieniołomie, gm. Przeworno, woj. dolnośląskie, obszar AZP 89-29. Wrocław (Archive of Voivodship Offi ce for the Protection of Monuments in Wrocław).
Lisowska E. 2013. Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku. Wrocław: I-Bis.
Lodowski J. 1980. Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze. Wrocław: Ossolineum.
Měřínský Z. 2005. Mikulčice – Das Gräberfeld bei der IX. Kirche. Verlauf der Forschung und Fundsachlage. In P. Kouřil (ed.), Die Frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas (= Spisy Archeologického ůstavu AVČR 25). Brno: Archelogický Ústav Akademie Věd České Republiky, 115-136.
Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Pankiewicz A. 2012. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych (= Acta Universitatis Wratislaviensis 3372; Studia Archeologiczne 43). Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Poleski J. 2004. Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Poleski J. 2013. Małopolska w VI-X wieku. Studium archeologiczne. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”.
Poulik J. 1948. Staroslovanská Morava. Praha: Státni Archeologicki Ústav.
Ruttkay A. 1976. Waffen und Reiterausrüstung des bis 9. zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slovakei (II). Slovenská Archeologiá 24(2), 119-216.
Rzeźnik P. 1997. Wznowienie badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Gostyniu gm. Gaworzyce. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 263-28.
Rzeźnik P. 1998. Paciorki szklane z wczesnośredniowiecznego grodziska w Gostyniu na Dolnym Śląsku. In H. Kóčka-Krenz and W. Łosiński (eds.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 380-391.
Rzeźnik P. 2008. A set of early medieval sheet iron bowls from Gromnik. A study of a deposit partly reclaimed for archaeology. In K. Jaworski and A. Pankiewicz (eds.), Mount Gromnik (Rummelsberg). From the History of Settlement and Management. Wrocław: I-Bis, 161-178.
Samborski P., Myślecki B. and Mackiewicz M. 2016. Witostowice (gm. Ziębice, woj. dolnośląskie, stan 2). Silesia Antiqua 51 (in press).
Staffa M., Mazurski K. R., Czerwiński J. and Pisarski G. 2008. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie A-M (= Słownik geografi i turystycznej Sudetów 21), Wrocław: I-Bis.
Wiśniewski A. and Lisowska E. 2016. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Skalicach, pow. ząbkowicki. Wrocław (Archive of Voivodship Offi ce for the Protection of Monuments in Wrocław, delegacy in Wałbrzych).
Wiśniewski A., Lisowska E. and Traczyk A. 2015. The fi rst geoarchaeological data on the occupation of rock shelters in Lower Silesia (SW Poland). Kvater 21, 55.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

69

Start page:

409

End page:

419

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834 ; 10.23858/SA69.2017.017

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: