Object structure
Title:

Professor Henryk Maruszczak – on the fifth anniversary of his death

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 69 (2017)

Creator:

Zakościelna, Anna ; Gurba, Jan

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archaeology

References:

Kardaszewska E. 1995. Prof. dr Henryk Maruszczak. In E. Jóźwik (ed.), Księga pamiątkowa Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 323-326.
Kardaszewska E. 2004. Sylwetka naukowa Profesora Henryka Maruszczaka. In E. Kardaszewska and A. Świeca (eds) Profesor Henryk Maruszczak, 50 lat działalności naukowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 9-14.
Kardaszewska E. 2004: Prace publikowane. In E. Kardaszewska and A. Świeca (eds.) Profesor Henryk Maruszczak, 50 lat działalności naukowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS , 15-47.
Kardaszewska E. and Łanczot M. 2012. Prof. dr Henryk Maruszczak (1922-1912). Wiadomości Uniwersyteckie 10, 22-23 [UMCS Lublin].
Łanczot M., Kardaszewska E. and Mroczek P. 2015. Profesor Henryk Maruszczak – badacz lessów. In E. Skowronek (ed.), 70 lat ośrodka geografi cznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 281-282.
Maruszczak H. 1949. Zmiany zaludnienia woj. lubelskiego w latach 1922-1946 / The population changes in the voivodship of Lublin in the period 1822-1946. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. B: 4, 61-115.
Maruszczak H. 1951. Stan i zmiany lesistości woj. lubelskiego w latach 1830-1930. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. B: 5, 109-178.
Maruszczak H. 1971. Bułgaria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Maruszczak H. 1974. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prehistorycznych. In T. Mencel (ed.), Dzieje Lubelszczyzny 1. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN, 23-68.
Maruszczak H. 1991. Tendencje do zmian klimatu w ostatnim tysiącleciu i wpływ rolniczego użytkowania ziemi na środowisko przyrodnicze w czasach historycznych. In L. Starkel (ed.). Geografia Polski środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 182-209.
Maruszczak H. 1997 Wczesnośredniowieczne grodzisko w Guciowie na Roztoczu: wnioski z analizy jego topografi i i warunków fi zjografi cznych regionu (Przyczynek do studiów nad Grodami Czerwieńskimi). Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 227-236.
Maruszczak H. 1997. W sprawie lokalizacji wczesnośredniowiecznego (?) grodziska w Kosobudach na Roztoczu. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 298-300.
Maruszczak H. 1998. Charakterystyka gleb kopalnych i współczesnych z rejonu kurhanów neolitycznych na Grzędzie Sokalskiej (Polska SE) przy zastosowaniu metod submikromorfologicznych. Roczniki Gleboznawcze 49/3-4, 105-112.
Maruszczak H. 1999. Tendencje do zmian klimatu w ostatnim tysiącleciu i wpływ rolniczego użytkowania ziemi na środowisko przyrodnicze w czasach historycznych. In L. Starkel (ed.), Geografi a Polski środowisko przyrodnicze (2nd edition). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 180-201.
Maruszczak H. 1999 Warunki posadowienia oraz koncepcja i technika budowy wałów wczesnośredniowiecznego grodziska w Guciowie, pow. Zamość, w świetle analizy ich przekroju geologicznego. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 144-147.
Maruszczak H. 1999. Grodzisko Biała Góra w Majdanie Górnym, pow. Tomaszów, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 154-164.
Maruszczak H. 1999. „Ogrodzisko” w Romanowie, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 202-208.
Maruszczak H. 2001. Grodzisko w Skibicach na Wzniesieniu Grabowieckim (Polska SE) w świetle badań geologiczno-geomorfologicznych i analizy położenia. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 244-254.
Maruszczak H. 2002. Osobliwości stosunków fi zjografi cznych Roztocza i ich znaczenie dla działalności człowieka w pradziejach i wczesnym średniowieczu. In B. Balcer, J. Machnik, H. Maruszczak and J. Sitek, Z pradziejów Roztocza na ziemi zamojskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 207-221.
Maruszczak H. 2005. Geological Stratigraphy of Quaternary Deposits Occurring at the Zwoleń Archaeological Site. In R. Schild (ed.), The Killing Fields of Zwoleń. A Middle Paleolithic Kill- Butchery-Site in Central Poland. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 29-34.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

69

Start page:

473

End page:

476

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Kronika

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834 ; 10.23858/SA69.2017.026

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: