Object structure
Title:

The most recent monograph on the Kashubian barrow s in the Bronze and Iron Ages, in other words, how some archaeologists find themselves in a post-truth world

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 70 (2018)

Creator:

Gackowski, Jacek

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2018

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

barrows ; Kashubian Lake District ; Bronze Age ; Early Iron Age

Abstract:

This text presents some critical comments on the most recent monograph by Radosław Janiak, referring to barrows of the Lusatian and Pomeranian Cultures from the region of the Kashubian Lake District. Apart from comments relating to ordinal and periodisation issues, the reviewer mainly stressed the research approach assumed in the monograph in question, one which is unjustified from the viewpoint of the present studies on prehistory. This approach leads to formulating conclusions which are not supported by either the existing source materials, or particularly in the course of non-scientific reasoning proposed by the author. Unfortunately, the latter has very little in common with the contemporary theory of studies on prehistoric cultures. Finally, it should be stressed that while Radosław Janiak has prepared a relatively extensive work, he considers stone burial mounds as separate objects, excluded from their cultural context of that time

References:

Adamik J. 2012. Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem polskich w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 18). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Blajer W. 1993. Przyczynek do badań nad zróżnicowaniem kulturowym Pomorza w środkowej epoce brązu. In F. Rożnowski (ed.), Miscellanea archaeologica Thaddaeo Malinowski dedicate guae Franciscus Rożnowski redigendum curavit, Słupsk, Poznań: Academia Paedagogica in Urbe Słupsk, 47-55
Bukowski Z. 1998. Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe
d’Ancona M. 2018. Postprawda, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Dąbrowski J. 1980. Przydatność ceramiki łużyckiej dla podziałów kulturowych. In M. Gedl (ed.), Zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej. Materiały z konferencji zorganizowanej w ramach problemu resortowego R. III. 6: Pradzieje Polski na tle porównawczym, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 35-55
Dąbrowski J. 1990. Beiträge zur Mittelbronzezeit Nord-Polens. In B. Chropovský and J. Herrmann (eds.), Beiträge zur Geschichte und Kultur der Mitteleuropäischen Bronzezeit 2, Berlin, Nitra: Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Reprographisches Zentrum des Archäologischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 119-127
Dąbrowski J. 2005. Na styku kultur. Specyfika metali epoki brązu w północnej Polsce, Pomorania Antiqua 20, 73-95
Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa: Wydawnictwo Trio
Dzięgielewski K. 2010. Expansion of the Pomeranian Culture in Poland during the Early Iron Age: remarks on the mechanism and possible causes. In K. Dzięgielewski, M. S. Przybyła and A. Gawlik (eds.), Migration in Bronze and Early Iron Age Europe (= Prace Archeologiczne 63. Studia), Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 173-196
Dzięgielewski K. 2012. Problemy synchronizacji danych paleoklimatycznych i archeologicznych na przykładzie tzw. wahnięcia subatlantyckiego. In W. Blajer (ed.), Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 109-119
Eggers H. J. 1936. Das Fürstengrab von Bahn, Kr. Greifenhagen und die germanische Landnahme in Pommern, Baltische Studien. Neue Folge 38, 1-47
Fudziński M., Fudziński P., Krzysiak A., Cymek L. and Rożnowski F. 2005. Faza wielkowiejska a kultura łużycka i kultura pomorska – Nowa próba ustalenia wzajemnych relacji. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 47-59
Grzelakowska E. 1989. Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w północnej części Borów Tucholskich (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 11), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Janiak R. 2014. Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim, Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Janiak R. 2017. Abaut the burial-free kurgans once again, Sprawozdania Archeologiczne 69, 421-431
Kittel P. 2005. Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich (= Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 4), Łódź: Inicjał 3
Kneisel J. 2016. Twarze Europy – naczynia antropomorficzne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. In B. Gediga, A. Grossman and W. Piotrowski (eds.), Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery (= Biskupińskie Prace Archeologiczne 11), Biskupin, Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 391-413
Kowalski A. P. 2009. O posługiwaniu się znakami przez ludność tzw. kultury pomorskiej. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza, Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 125-134
Kurnatowski S. 1992. Próba oceny zmian zaludnienia ziem polskich między XIII w. p.n.e. a IV w. n.e. In K. Kaczanowski, S. Kurnatowski, A. Malinowski and J. Piontek (eds.), Zaludnienie ziem polskich między XIII w. p.n.e. a IV w. n.e. – materiały źródłowe, próba oceny (= Monografie i Opracowania 342; Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski 24), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 15-111
Megaw V. 2005. Notes on two Belt-Plates of Early La Tène Type from Northern Poland, Pomorania Antiqua 20, 257-276
Mierzwiński A. 1994. Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ostoja-Zagórski J. 1976. Ze studiów nad zagadnieniem upadku grodów kultury łużyckiej, Slavia Antiqua 23, 39-73
Ostoja-Zagórski J. 1982. Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Ostoja-Zagórski J. 1995. Postłużyckie struktury gospodarcze. Próba rekonstrukcji. In T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski and E. Radziszewska (eds.), Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno?, Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 37-42
Podgórski J. T. 1992. Fazy cmentarzysk kultury łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim. In S. Czopek (ed.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 199-215
Rzepecki S. 2016. From potatoes to barrows, or there and back again, Sprawozdania Archeologiczne 68, 409-419
Szamałek K. 2009. Procesy integracji kulturowej w młodszej epoce brązu i początkach epoki żelaza na Pojezierzu Wielkopolskim, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Wołągiewicz R. 1979. Kultura pomorska a kultura oksywska. In T. Malinowski (ed.), Problemy kultury pomorskiej, Koszalin: Muzeum Okręgowe Koszalin, 33-69
Woźniak Z. 1979. Chronologia młodszej fazy kultury pomorskiej w świetle importów i naśladownictw zabytków pochodzenia południowego. In T. Malinowski (ed.), Problemy kultury pomorskiej, Koszalin: Muzeum Okręgowe Koszalin, 125-148
Woźniak Z. 2010. Kontakty mieszkańców ziem polskich ze światem celtyckim u schyłku okresu halsztackiego i we wczesnym okresie lateńskim, Przegląd Archeologiczny 58, 39-104

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

70

Start page:

339

End page:

351

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834 ; doi:10.23858/SA70.2018.016

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: