Object structure

Title:

Spóźniona groźba. „Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego” w świetle poetyki tzw. listu odpowiedniego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Kochan, Anna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tęczyński, Andrzej ; "Ballad about the Killing of Andrzej Tęczyński" ; so-called response letter ; "głowszczyzna"

References:

1. M. Baruch, Z powodu artykułu Pawińskiego o odpowiedzi. „Ateneum” 1897, t. 1, s. 553-556. ; 2. P. Dąbkowski, Jeszcze o odpowiedzi w prawie polskim. Lwów 1899. ; 3. A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie. Warszawa 2005. ; 4. J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. XII, 1445-1461. Kom. red. K. Baczkowski [i in.]. Oprac., przygotowanie do druku tekstu łac. D. Turkowska, z udziałem Cz. Pirożyńskiej. Przeł. J. Mrukówna. Weryfikacja przekł. J. Wyrozumski, K. Ożóg. Warszawa 2004. ; 5. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 1. Warszawa 1978. ; 6. Gall Anonim, Chronicon [...]. Warszawa 1824. ; 7. Galla Anonima ,,Kronika ". Podobizna fotograficzna rękopisu Zamoyskich z XIV w. Ed. i wstęp J. Krzyżanowski. Warszawa 1948. ; 8. R. Hube, O zemście i pokorze podług praw polskich i czeskich. Warszawa 1829. ; 9. R. Hube, Pisma. Poprzedzone zarysem biograficzno--krytycznym przez K. Dunina. T. 1. Warszawa 1910. ; 10. A. Jelicz, „Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego" jako pamflet polityczny. „Prace Polonistyczne” 1951, seria 9, s. 13-24. ; 11. J. Kotarska, E. Kotarski, Słownik literatury polskiej. Średniowiecze - renesans - barok. Gdańsk 2002. ; 12. A. A. Kryński, M. Kryński, Zabytki języka staropolskiego. Wyd. 2. Warszawa 1918. ; 13. A. A. Kryński, M. Kryński, Zabytki języka staropolskiego. Wyd. 2. Warszawa 1925. ; 14. S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie. I. Prawo karne. II. Postępek sądowy. Lwów 1921. ; 15. J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729. Kraków 1960. ; 16. W. Maisel, Archeologia prawna Europy. Warszawa 1989. ; 17. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1996. ; 18. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Oprac. W. Taszycki. Wyd. 4, rozszerz. Wrocław 1967. ; 19. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Oprac. W. Taszycki. wyd. 5, po raz wtóry - rozszerz. BN I 104. 1975. ; 20. W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler. Berlin 1886. ; 21. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna. Średniowiecze. Warszawa 1963. ; 22. A. Pawiński, Odpowiedź według obyczaju rycerskiego w prawie polskim. „Ateneum” 1896, t. 4, s. 389-401. ; 23. Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Oprac. K. Żukowska. Warszawa 1977. ; 24. Pokorny. Hasło w: Nowa Księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa 1972. ; 25. Polska poezja świecka. - Literatura staropolska wybór tekstów. T. 1: Poezja. Wybór i oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz. Kraków 2002. ; 26. Polska poezja świecka XV wieku. Oprac. M. Włodarski. Wyd. 4, zmien. BN I 60. Wrocław 1997. ; 27. S. Salmonowicz, J. Szwaja, S. Waltoś, Pitaval krakowski. Kraków 1974. ; 28. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. Wyd. 2, uzup. Kraków 1923. ; 29. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. Wrocław 1949. ; 30. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. wyd. 3, rozszerz. i zmien. BN I 60. Wrocław 1952. ; 31. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Lwów 1930. ; 32. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1950. ; 33. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1963. ; 34. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1969. ; 35. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1977. ; 36. Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. A. Jelicz. Warszawa 1987. ; 37. Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego. T. 2. Petersburg 1859. ; 38. W. Walecki, Nad „Wierszem o zamordowaniu Andrzeja Tęczyńskiego". „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 7/8, s. 175-179. ; 39. T. Witczak, Literatura średniowiecza. Warszawa 1990. ; 40. J. Woronczak, Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Wrocław 1955. ; 41. K. W. Wójcicki, Pieśń polska z r 1462 o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego. Album literackie. T. 1. Warszawa 1848. ; 42. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1984. ; 43. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. wyd. nast., popr. i uzup. Wrocław 1995.

Issue:

3

Start page:

161

End page:

172

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)