Object structure
Title:

Metabasis: kilka słów o apostrofie

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Ryczek, Wojciech ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

apostrophe, rhetorical figures, figurative language ; rhetorical figures ; figurative language ; Culler, Jonathan ; Kochanowski, Jan (1530-1584) ; Kochanowski, Piotr (1485-1547)

References:

1. Alpers P., Apostrophe and the Rhetoric of Renaissance Lyric, „Representations” 122, 1 (2013).
2. Brzozowski J., Muza epopei: fragment dziejów toposu, „Pamiętnik Literacki” 1984, nr 4 (75).
3. Buszewicz E., Forma gatunkowa ody w łacińskiej poezji Jana Kochanowskiego (Lyricorum libellus), „Terminus”2014, t. 16, z. 1 (30).
4. Culler J., Apostrophe, w: idem, The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction, wyd. 2, LondonNewYork 2001.
5. Dante, Divina Commedia, wstęp I. Borzi, komentarz i oprac. G. Fallani i S. Zennaro, Roma 2009.
6. Findlay L.M., Culler and Byron on Apostrophe and Lyric Time, „Studies in Romanticism” 24, 3 (1985).
7. Fish S., Literatura w czytelniku: stylistyka afektywna, tłum. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1983, nr 1.
8. Glomski J., Historiography as Art. Jan Kochanowski’s Lyricorum libellus (1580), w: Renaissance Culture inContext. Theory and Practice, red. J.R. Brink, W.F. Gentrup, Aldershot 1993.
9. Głombiowska Z., Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988.
10. Goyet F., The Meaning of Apostrophè in Longinus’s „On the Sublime”, w: Translations of the Sublime: The EarlyModern Reception and Dissemination of Longinus’ „Peri Hupsous” in Rhetoric, the Visual Arts, Architecture andthe Theatre, red. C. van Eck, S. Bussels, M. Delbeke, J. Pieters, Leiden-Boston 2012.
11. Górski J., De figuris, tum grammaticis, tum rhetoricis libri quinque, nunc recens aediti, Kraków 1560.
12. Grzeszczuk S., „Gofred abo Jeruzalem wyzwolona” Piotra Kochanowskiego. O staropolskiej epopei narodowej,Kraków 1967.
13. Kates J.A., Tasso and Milton: The Problem of Christian Epic, Toronto 1983.
14. Keckermann B., Systema rhetoricae, in quo artis praecepta plane et methodice traduntur et tota simul ratio studiieloquentiae tam quoad epistolas et colloquia familiaria, quam quoad orationes conformatur modusque ostendituret oratores dextre legendi et resolvendi, denique locos communes oratorios concinnandi, Anno Christi MDCVIprivatim propositum in Gymnasio Dantiscano a Bartholomaeo Keckermanno philosophiae ibidem professore.Cum rerum et verborum indice copiosissimo, Hanau 1608.
15. Kloch Z., Stanisław Kostka Potocki o języku i stylu. Rekonesans badawczy, „Pamiętnik Literacki” 1986, nr 4.
16. Kochanowski J., Elegiarum libri quattuor, eiusdem Foricenia, sive epigrammatum libellus, Kraków 1584.
17. Kochanowski J., Lyricorum libellus, Kraków 1580.
18. Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. i oprac. A. Gorzkowski, Bydgoszcz2002.
19. Lullio A., De oratione libri septem, quibus non modo Hermogenes ipse totus verumentiam quicquid fere a reliquisGraecis ac Latinis de arte dicendi traditum est, suis locis aptissime explicatur, Basileae 1558.
20. Neale D., Romantic Aversions: Apostrophe Reconsidered, „English Literary History” 59 (1991).
21. Ryczek W., Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna, Warszawa-Toruń 2016.
22. Ryczek W., Libertas dicendi. Z genealogii pojęcia parezji, „Teksty Drugie” 2012, nr 3.
23. Słowacki E., Uwagi powszechne nad językami, sztuką pisania i postaciami mowy, w: idem, Dzieła z pozostałychrękopisów ogłoszone, t. I, Wilno 1824.
24. Tasso T., Gerusalemme liberata, oprac. M. Savini, wstęp F. Olivi, Roma 1995.
25. Tasso T., Goffred abo Jeruzalem wyzwolona Torquata Tassa, przekładania Piotra Kochanowskiego, sekretarzaJego Królewskiej Mości, Kraków 1618.
26. Treip M.A., Allegorical Poetics and the Epic: The Renaissance Tradition to Paradise Lost, Lexington 1994.
27. Usher S., Apostrophe in Greek Oratory, „Rhetorica” 28, 4 (2010).
28. Waters W., Poetry’s Touch: On Lyric Address, Ithaca-London 2003.
29. Weintraub W., Jan Kochanowski i Joannes Cochanovius: dwóch świadków historii, w: Dzieło literackie jakoźródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978.
30. Weintraub W., Recepcja „Jerozolimy wyzwolonej” w Polsce i na Zachodzie, w: W kręgu „Gofreda” i „Orlanda”. Księ-ga pamiątkowa sesji naukowej Piotra Kochanowskiego (w Krakowie, dnia 4-6 kwietnia 1967 r.), red.S. Pigoń, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
31. Wergiliusz, Eneida, to jest o Eneaszu Trojańskim ksiąg dwanaście, tłum. A. Kochanowski, Kraków 1590.
32. Zatti S., Epic in the Age of Dissimulation: Tasso’s „Gerusalemme liberata”, w: Renaissance Transactions: Ariostoand Tasso, red. V. Finucci, Durham-London 1999.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

27

End page:

51

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: