Object structure

Title:

Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2003)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Impressionism ; prose ; modernism ; Polish literature - 20th century

References:

1. Ch. Baldick, The Concise Oxford Dictionary Literary Terms, Oxford-New York 1996.
2. K. Beckson, A. Ganz, Literary Terms. A Dictionary, London 1990.
3. T.K. Bender, Literary impressionism in Jean Rhys, Ford Madox Ford, Joseph Conrad, and Charlotte Brontë, New York 1997.
4. O.F. Best, Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele, Frankfurt a/M., 1972.
5. W. Bolecki, Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm. Rekonesans, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, pod red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2002.
6. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans), „Teksty Drugie" 2002 nr 4.
7. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym: Witkacy - Gombrowicz - Schulz, Kraków 1996 (I wyd. 1982).
8. W. Bolecki, Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego, „Pamiętnik Literacki" 1981 z. 1.
9. A. Brodzka, Spór o wartość kultury współczesnej w polskiej prozie narracyjnej, w: Literatura polska 1918-1975, t.I, Warszawa 1976, s. 561-563.
10. F. Brunetier, L'impressionisme dans le roman, „Les revue des deux mondes" 1879; przedr. w: Le roman naturaliste, Paris 1883.
11. J. Childes, G. Hentzi, The Columbia Dictionary of Modern Literary and Cultural Criticism, New York 1995.
12. W. Chwalewik, O głównym motywie wczesnej twórczości Conrada, w: Wspomnienia i studia o Conradzie, wyb. B. Kocówna, Warszawa 1963, s. 428.
13. J. Conrad, Listy, wyb. i oprac. Z. Najder, przeł. H. Caroll-Najder, Warszawa 1968, s. 116.
14. J. Conrad, Murzyn z załogi „Narcyza", przeł. B. Zieliński, Warszawa 1977, s. 11.
15. J. Conrad, Le nègre du „narcisse", trad. R. D'Humières, Paris 1965, s. 11.
16. J.A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms, New York-London 1984.
17. M. Danielewiczowa, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa 2002, s. 206-210.
18. M. Des Loges, Impresjonizm w literaturze (1948), przedr. w: Naturalizm. Europejskie konteksty, wyb. D. Knysz-Tomaszewska, J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1996.
19. J. Detko, Antoni Sygietyński. Estetyk i krytyk, Warszawa 1971.
20. S. Eile, Światopogląd powieści, Wrocław 1972.
21. S. Eile, Teorie perspektyw narratora. Analiza stanowisk badawczych, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" 1971 nr 9, s. 160.
22. S. Elkhadem, The York Dictionary of English, French, German, Spanish Literary terms and their Origin, New York 1976.
23. R. Fernandez, Balzac i Conrad, przeł. M. Żurowski, „Przegląd Humanistyczny" 1959 nr 3, s. 103-109.
24. F.M. Ford, Conrad i technika powieści, przeł. M. Żurowski, w: Conrad w oczach krytyki światowej, wyb. Z. Najder, Warszawa 1976, s. 744.
25. J. Gardes-Tamine, M.C. Hubert, Dictionnaire de critique littéraire, Paris 1993.
26. M. Głowiński, Impresjonizm, hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1998, s. 211-212.
27. M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969.
28. A. Hauser, Impresjonizm (1951), w: Społeczna historia sztuki, Warszawa 1974.
29. Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja, red. i posł. B. Toruńczyk, Warszawa 2002, s. 88 (list z 23 VIII 1957).
30. Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949-1967, opr. P. Kądziela, Warszawa 2002, s. 20.
31. P. Hultberg, Styl wczesnej prozy fabularnej W. Berenta, przeł. I. Sieradzki, Wrocław 1966.
32. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej (1739), przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963.
33. H. James, Henry James - An Appreciation (1905), w: Notes on Life and Letters, ed. J.M. Dent, b.m.w. 1921.
34. H. James, Selected Literary Criticism, ed. by M. Shapira, intr. by F.R. Leavis, New Year-Toronto 1965, s. 54.
35. Kleines Literarisches Lexikon, heraus. H. Rüdiger, E. Koppen, München 1966.
36. D. Knysz-Rudzka, Europejskie powinowactwa naturalistów polskich, Warszawa 1992.
37. D. Knysz-Tomaszewska, Kategoria impresjonizmu w badaniach nad literaturą Młodej Polski (1890-1918), „Przegląd Humanistyczny" 2001 nr 1 (364).
38. M.E. Kronegger, Literary Impressionism, New Haven 1973.
39. M. Levenson, A Genealogy of Modernism: A Study of English Literary Doctrine 1908-1922, Cambridge 1985.
40. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (1689), przeł. B.J. Gawęcki, Warszawa 1953.
41. A.Z. Makowiecki, Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000, t. I, s. 235.
42. H. Markiewicz, Młoda Polska i -izmy, przedr. w: K. Wyka, Modernizm polski, Warszawa 1959.
43. M. Matecka, Impresjonizm we wczesnej prozie Iwana Bunina i Borysa Zajcewa, Lublin 1996.
44. J. Matz, Literary Impressionism and Modernist Aesthetics, Cambridge 2001.
45. Metzler Literatur Lexikon, herausg. G. und I. Schweikle, Stuttgart 1990.
46. J. Ortega y Gasset, Uwagi o powieści, przeł. M. Żurowski, „Przegląd Humanistyczny" 1958 nr 2, s. 78-104.
47. J.G. Peters, Conrad and impressionism, Cambridge 2001.
click here to follow the link
48. A. Półtawski, Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm, Warszawa 1973.
49. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1974, t. VI, s. 254.
50. J. Rewald, Historia impresjonizmu, przeł. J. Guze, Warszawa 1985.
51. A.F. Scott, Current Literary Terms, New York 1965.
52. H. Shaw, Dictionary of Literacy Terms, New York 1972.
53. Slovnik Literarni Teorie, red. S. Vlasin, Praha 1984.
54. Słownik literatury XX wieku, Słownik literatury polskiej XX w., red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.
55. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2002, s. 159.
56. P. Stowell, Literary Impressionism: James and Chekhov, Athens 1880.
57. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II: Filozofia nowożytna do roku 1830, Warszawa 2002, s. 110.
58. W. Tomasik, R. Moser, L'impressionisme français. Painture-Littèrature. Musique, Genève l951.
59. O. Walzel, Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, Berlin 1923, s. 380-382.
60. I. Watt, Conrad w wieku dziewiętnastym, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk 1984.
61. I. Watt, Pink Toads And Yellow Curs: An Impressionist Narrative Device In Lord Jime, w: J. Conrad Colloquy in Poland 5-12 IX 1972. Contributions, red. R. Jabłkowska, Wrocław 1975, s. 11-31.
62. G. von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1964.
63. V. Woolf, Nowoczesna powieść, przeł. E. Życieńska, w: V. Woolf, Pochyła wieża. Eseje literackie, Warszawa 1977, s. 288.
65. H.L. Yelland, Sc.J. Jones, K.S.W. Easton, Handbook of Literary Terms, New York 1966.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

17

End page:

33

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund