Object structure
Title:

Prognoza demograficzna dla Warszawy = A demographic forecast for Warsaw

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 92 z. 4 (2020)

Creator:

Śleszyński, Przemysław : Autor Affiliation ; Kubiak, Łukasz : Autor Affiliation ORCID ; Korcelli-Olejniczak, Ewa : Autor Affiliation ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

demographic forecast ; scenarios of demographic development ; social and economic polarization ; Warsaw ; Poland

Abstract:

This article offers assumptions and results relating to six projection variants of demographic forecasting (scenario analysis of population change) elaborated for Warsaw City Hall (Śleszyński et al., 2019). The analysis was based on the population size estimated by reference to telemetry calculations obtained from the Orange Polska telephone company. It revealed that the so-called ‘night population’ size is larger by 213,000 than the registered population size of the Polish capital. Estimates were made for the 18 districts of Warsaw in one-year intervals for the 2018 2050 period, according to six variant scenarios (continuation, suburbanisation, concentration, polarisation, ‘low’ immigration and ‘high’ immigration). The scenarios were predominately differentiated in terms of internal and international migration levels, and was inter alia conditioned by the socio-economic development model for Poland and the spatial policy pursued in the Warsaw Metropolitan Area. Based on the respective variant, the population estimates for the city as a whole in 2030 range from 1,980,000 to 2,132,000, as compared with 1,785 2,249,000 in 2050. The most important conclusion, which implies practical solutions is related to the finding that till 2050 there is no basis to anticipate a stronger population growth in Warsaw. This reflects both the exhaustion of traditional source regions for migrants and the fertility rates in the city, which remain low in real terms, even if they are relatively high by the standards of Polish cities in general. Only a distinct intensification of immigration and a parallel inflow of migrants from other regions of Poland and abroad, would lead to a population growth of the city. The most probable variant is that of continuation, as it reflects the inertia among the key factors. This would at first denote an increase in population to 2,044,000 in 2028, followed by a slow decline (in 2040 – 2,005,000, in 2050 – 1,929,000). The ageing of the population and a marked increase in post-working age population are both inevitable. By 2050, the population in this category will most probably account for more than 25% of the total for Warsaw (as compared with 18 per cent currently). It is predicted that the downtown districts (especially Śródmieście and Praga Północ) will witness dec¬lines in the number of inhabitants, even as the so-called ‘developing’ parts of the city (like Białołęka, Wilanów or Ursus) continue to increase, while other external districts like Ursynów will move over to population stagnation. The main factor determining the condition and structure of Warsaw’s population will thus be migration, predominately including internal and international immigration. In the future, the most important factor determining mobility will be the absolute decrease in migration resources in the capital’s main basin. At the same time, the expected supply gap on the labour market (2 7 million people nationally by 2050) will result in competition for employees between urban centres at a much greater level than at present. In the case of Warsaw this may result in an intensification of three complementary processes, i.e. increased internal drainage, foreign immigration and commuting to work. There are several reasons why stagnation or population decline will pose no threat to Warsaw. Firstly, the capital ‘operates’ as a functional area, together with its suburban zone, for which at least weak population growth should be expected till 2050. Secondly, the future development of the capital city depends less on its population size, and more on the quality of human capital, including the size of the so-called ‘creative class’. The typical demographic burden parameters associated with the ratio of people of non-productive to productive age are also less important than the latter factor. While population loss in a city as large as Warsaw does not constitute a social problem, the occurrence and increase of social inequalities is a major one.

References:

Anacka, M., & Janicka, A. (2018). Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych. Wiadomości Statystyczne, 687(8), 5‑27. DOI
Andrejuk, K. (2017). Znaczenie polskiej sfery welfare dla imigrantów. Opinie i praktyki ludności napływowej z wybranych krajów europejskich. Studia BAS, 50(2), 107‑128.
Bijak, J., Kicinger, A., Kupiszewski, M., & Śleszyński, P., (2007). Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. CEFMR Working Papers, 2, Warszawa: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych.
Eberhardt, P. (2012). Stopień trafności polskich prognoz demograficznych. Czasopismo Geograficzne, 83 (1‑2), 3‑28.
Gawryszewski, A. (1974). Związki przestrzenne między migracjami i dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności. Prace Geograficzne, 109, Warszawa: IGiPZ PAN.
Górczyńska, M., Śleszyński, P., & Niedzielski, M. (2019). Impact of property rights and ownership on the development of Warsaw's contemporary city centre. European Planning Studies, 27(1), 160‑180. https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1531975 DOI
Górny, A., & Śleszyński, P. (2019). Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure. Geographia Polonica, 92(3), 331‑345. https://doi.org/10.7163/GPol.0152 DOI
Grochowski, M., Pieniążek, M., Wilk, W., & Zegar, T. (2006). Trends of economic development of Warsaw and their spatial implications. Miscellanea Geographica, 12(1), 225‑231. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2006‑0026 DOI
GUS. (2004). Prognoza ludności na lata 2003‑2030. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS. (2011). Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011‑2035. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS. (2014). Prognoza ludności na lata 2014‑2050. Studia i Analizy Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS. (2017). Prognoza ludności gmin na lata 2017‑2030 (opracowanie eksperymentalne). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Gutry-Korycka, M. (red.). (2005). Urban sprawl: Warsaw agglomeration case study. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Jaczewska, B., & Grzegorczyk, A. (2016). Residental segregation of metropolitan areas of Warsaw, Berlin and Paris. Geographia Polonica, 89(2), 141‑168. https://doi.org/GPol.0051 DOI
Kałuża-Kopias, D. (2014). Trafność prognozowanego poziomu migracji w pracach GUS. W: E. Klima (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi - w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Space-Society-Economy, 13 (s. 75‑90). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI
Keyfitz, N. (1982). Can theory improve population forecasts?. Working Paper, 82‑039. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis. DOI
Korcelli, P. (1997). Alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich. W: P. Korcelli (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, 5. Zeszyty IGiPZ PAN, 45 (s. 5‑21). Warszawa: IGiPZ PAN.
Korcelli, P. (2004). Migracje kompensacyjne a dylematy polityki migracyjnej. Studia Regionalne i Lokalne, 17(3), 61‑73.
Korcelli, P., Grochowski, M., Kozubek, E., Korcelli-Olejniczak, E., & Werner, P. (2012). Development of urban-rural regions: from European to local perspective. Monographies, 14. Warszawa: IGiPZ PAN.
Korcelli, P., & Just, P. (1983). Metropolitan growth and population development at the national level. Regional Development Dialogue, 4, 1‑38.
Korcelli, P., & Korcelli-Olejniczak, E. (2005). Warsaw: An evaluation of population trends and forecasts. Studia Regionalia, 15 (s. 243-257). Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning.
Kotowska, I. (red.). (1999). Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle drugiego przejścia demograficznego. Monografie i Opracowania, 461. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Kozłowski, E., Buczek, G., Kirejczyk, K., Mendel, M., Stępniak, M., Śleszyński, P. & Żmijewski, K. (2009). Prognoza zapotrzebowania na ciepło dla m.st. Warszawy w perspektywie długoletniej. Warszawa: Reas dla Vattenfall Heat Poland, Urząd m.st. Warszawy, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, maszynopis (wyniki prognozy opublikowano w: Śleszyński, 2016a).
Kupiszewski, M. (2002). Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych. Prace Geograficzne, 181. Warszawa: IGiPZ PAN.
Kupiszewski, M., & Bijak, J. (2006). Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. CEFMR Working Paper, 1. Warszawa: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych.
Obidziński, P. (2008). O możliwości stosowania metod analogowych w diagnozowaniu i prognozowaniu demograficznym. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 11. Zeszyty Naukowe, 749. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 309‑322.
Okólski, M. (1990). Teoria przejścia demograficznego. Warszawa: PWE.
Okólski, M., Fihel, A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Podawca, K., Karsznia, K., & Pawłat-Zawrzykraj, A. (2019). The assessment of the suburbanisation degree of Warsaw Functional Area using changes of the land development structure. Miscellanea Geographica, 24(4), 1‑10. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2019‑0019 DOI
Potrykowska, A. (1996). Analiza migracji jako przesłanka studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Opracowanie wykonane dla Urzędu m.st. Warszawy, maszynopis.
Potrykowska, A., & Śleszyński, P. (1999). Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim. Atlas Warszawy, 7. Warszawa: IGiPZ PAN.
Potyra, M. (2018). Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem podejścia probabilistycznego do prognozowania ludności Polski. Zarządzanie i Finanse, 16(3), 245‑261.
Rosik, P., Komornicki, T., Stępniak, M., Śleszyński, P., Goliszek, S., Pomianowski, W., & Kowalczyk, K. (2017). Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator. Geographia Polonica, 90(3), 361‑368.
Smętkowski, M. (2009). Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy - inercja czy metamorfoza struktury miasta?. Przegląd Geograficzny, 81(4), 461‑481. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2 DOI
Śleszyński, P. (2004). Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej. Przegląd Geograficzny, 76(4), 493‑514.
Śleszyński, P. (2010). Aktualne i spodziewane tendencje demograficzne w rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Opracowanie wykonane dla Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa, 92 s., maszynopis.
Śleszyński, P. (2011). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2, 35‑57.
Śleszyński, P. (2012). Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Trendy Rozwojowe Mazowsza, 8. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
Śleszyński, P. (2013). Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. Studia Regionalne i Lokalne, 51(1), 5‑25. https://doi.org/10.7366/1509499545001 DOI
Śleszyński, P. (2016). Demograficzne i społeczne przesłanki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. W: L. Biegański (red.), Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (s. 15‑36). Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, Towarzystwo Urbanistów Polskich.
Śleszyński, P. (2017). Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89(4), 565‑593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3 DOI
Śleszyński, P. (2018). Migracje wewnętrzne. W: A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017‑2018, Rządowa Rada Ludnościowa (s. 154‑195). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., & Komornicki, T. (2017). Delimitation of problem areas in Poland. Geographia Polonica, 90(2), 131‑138. https://doi.org/10.7163/GPol.0088 DOI
Śleszyński, P., Korcelli-Olejniczak, E., Kubiak, Ł., Niedzielski, M., Piotrowski, F., Stępniak, M., Więckowski, M., & Zielińska, B. (2019). Prognoza demograficzna na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Etap I: Uwarunkowania społeczno-przestrzenne oraz szacunki liczby ludności i pracujących. Etap II: Wariantowa prognoza demograficzna. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Urzędu m.st. Warszawy, maszynopis.
Śleszyński, P., & Niedzielski, M. (2018). Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie. Czasopismo Geograficzne, 89 (1‑2), 43‑60.
Śleszyński, P., & Stępniak, M. (2008). Tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego Warszawy w perspektywie długoterminowej. Opis miasta i statystyki. Opracowanie wykonane w ramach projektu Prognoza zapotrzebowania na ciepło dla m.st. Warszawy w perspektywie długoletniej. Warszawa: Reas dla Vattenfall Heat Poland, Urząd m.st. Warszawy, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Śleszyński, P., Stępniak, M., Szejgiec-Kolenda, B., & Zielińska, B. (2015). Szacunek rozwoju demograficznego i społeczno-zawodowego Warszawy w latach 2014‑2050. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Urzędu m.st. Warszawy (maszynopis).
United Nations. (2000). Replacement migration: is it a solution to declining and ageing populations?. New York: UN Population Division, Department of Economic and Social Affairs.
Wolf, D., Wils, B., Lutz, W., & Scherbov, S. (1988). Population futures for Europe: an analysis of alternative scenarios, Working Paper, 88‑46. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis. DOI
Zalewski, A. (2001). Problemy prognozowania rozwoju lokalnego w zmiennym otoczeniu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 22, 41‑50.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

92

Issue:

4

Start page:

475

End page:

497

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2020.4.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: