Object structure
Title:

Geograficzne badania migracji w Polsce po 1989 r. = Geographical research on migration in Poland after 1989

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 93 z. 4 (2021)

Creator:

Śleszyński, Przemysław : Autor (kartografia) Affiliation ; Heffner, Krystian : Autor Affiliation ORCID ; Solga, Brygida : Autor Affiliation ORCID ; Wiśniewski, Rafał : Autor Affiliation

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

migration geography ; international migrations ; internal migrations ; migration methodology ; migration researchers ; centres of migration research

Abstract:

This article summarises a review of geographical studies on migration published in Poland after 1989, as also included in the Report of the Polish Academy of Sciences’ Migration Research Committee (Komitet Badań nad Migracjami) (Horolets et al., 2018). The work identifies around 750 bibliographical items from the years 1990‑2017, which it proves possible to assign to the categories of: the theory and methodology of geographical research into migration (including modelling and forecasting), internal migrations, external migrations (emigration and immigration), studies concerning foreign territories, research into migration historically (pre-WW2), and work concerning migration’s influence and impact on regional and local development. As is clear, no attention has been paid to issues of daily mobility (commutes to work or school), tourism (be that recreational, or related to business or pilgrimage), or to longer-term matters relating to ethnicity or multiculturalism. The review has also been supplemented to inclde work from the latest (2016‑2020) period. The studies that have been run prove to be of an empirical nature first and foremost, associated with the statistical and cartographic identification and description of observed phenomena and processes. This identification is most often based on secondary data from Statistics Poland – which deals with the ongoing processing of new registrations in the country, as well as deregistration. It seems that these data have been accepted more or less uncritically by most geographers, at least until recently. As the strands of research represented least abundantly are modelling, as well contributions to theory, this needs to be seen as marked regression in comparison with the situation in the 1970s – marking the zenith of Polish geographical work on migrations (or indeed more broadly on the processes of population and settlement). Set against the background of other disciplines, this denotes further a very large number of studies identified as geographical but not equating automatically to progress of a conceptual or theoretical nature. In contrast, a plus-point where the comparison is with typically statistical or demographic research, or partly even that of a sociological and economic nature, is a very good level of” feeling for/sensitivity to the space” (and hence familiarity with local factors), that allows us to avoid over-averaging or generalization in the direction of aggregate territories known to be too heterogeneous (not least the voivodeships into which Poland has long been divided at provincial – latterly provincial/regional – level). Avoided in this way is resort to over-generalised cognitive impacts in essence straying beyond the boundaries of geography into other disciplines. The main and most-original achievements of post-1989 geographical research can be seen to include:•multi-regional modelling of the dynamics to population change that takes account of the complexity of migration processes; •a particularly exhaustive and comprehensive reconnaissance and treatment of the migration-related specifics of the Opole-Silesia region;•work on the role played by migration (and mobility more broadly) in the development of suburban zones and metropolitan areas;•in-depth research into the linkage between migration and local or regional socioeconomic development;•a contribution to the classification, typology, delimitation and indication of migration, as well as the deployment of indicators in procedures of this type, in a context that is broader where scientific disciplines are concerned;•the empirical indication of population over- or under-estimates in different configurations of space as a reflection of unregistered migrations;•contributions to urbanisation theory including as regards the relations pertaining between migrations and the settlement system.

References:

Bartosiewicz, B. (2016). Polityka rozwoju lokalnego w kurczących się małych miastach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, 22‑31. https://doi.org/10.15611/pn.2016.418.02 DOI
Bell, M., Charles-Edwards, E., Kupiszewska, D., Kupiszewski, M., Stillwell, J., & Zhu, Y. (2015). Internal migration data around the World: Assessing contemporary practice. Population, Space and Place, 21(1), 1‑17. https://doi.org/10.1002/psp.1848 DOI
Bieńkowska, D., Ulasiński, C., & Szymańska, J. (red.). (2010). Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego. Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego.
Bijak, J., & Kupiszewski, M. (2013). International migration trends in Europe prior to 2002. W: M. Kupiszewski (red.), International migration and the future of populations and labour force resources in Europe (s. 57‑74). Dordrecht: Springer. DOI
Bijak, J., Kupiszewska, D., Kupiszewski, M., & Saczuk, K. (2013). Population ageing, population decline and replacement migration in Europe. W: M. Kupiszewski (red.), International migration and the future of populations and labour force resources in Europe (s. 243‑265). Dordrecht: Springer. DOI
Bonasewicz, A. (1998). Migraciones internas en el Ecuador en los ańos 1950‑1990. W: G. Mertins, M. Skoczek (red.), Migraciones de la poblacion latinoamericana y sus efectos socio-economicos (s. 29‑42). Warszawa: PTSL/WGiSR UW.
Brunarska, Z., Kindler, M., Szulecka, M., & Toruńczyk-Ruiz, S. (2016). Ukrainian migration to Poland: A "Local" Mobility? W: O. Fedyuk, & M. Kindler (red.), Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies (s. 115‑132). Glasgow-Warszawa: Springer Open. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9 DOI
Churski, P., Czyż, T., & Spychała-Szyszka, H. (1996). Weryfikacja makroregionu poznańskiego w świetle migracji studentów. W: T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej (s. 69‑95). Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
Cieślińska, B. (1992). Przyczyny i skutki wyjazdów zagranicznych Polaków (w świetle badania ankietowego mieszkańców północno-wschodniej Polski). Pogranicze. Studia Społeczne, 2, 153‑170.
Czapiewski, K. (2007). Less favoured areas and migrations in Poland - are there any relations?. W: Less favoured areas for agriculture and rural areas. Collection of papers of international conference (s. 116‑128). Praha-Jihlava: Vyzkumny ustav zemedelske ekonomiky.
Długosz, Z. (1991). Migracje ludności w miastach wojewódzkich w świetle zmian administracyjnych w Polsce z 1975 r. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne, 84, 55‑64.
Długosz, Z. (1992). Typologia miast Polski w świetle wybranych parametrów migracji ludności. Rozprawy Habilitacyjne UJ, 241. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Długosz, Z. (2003). Migracje w województwie małopolskim w latach 1986‑1998. Folia Geographica‑Oeconomica, 31‑32, 51‑60.
Długosz, Z. (2006). Migration of population in big polish cites as compared to smaller cities and town in the light of selected parameters of the migration process. Bulletin of Geography. Socio‑economic Series, 6, 33‑50.
Długosz, Z. (2007). Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku. Czasopismo Geograficzne, 78(1‑2), 3‑22.
Długosz, Z., & Kurek, S. (1998). Migration of the population of the Carpathian provinces in 1986‑1995 in light of selected migration parametres. Polish Population Review, 13, 131‑138.
Dolińska, A., Jończy, R., & Śleszyński, P. (2020). Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dybowska, J. (2013). Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Dziadek, S. (1997). Wpływ ruchu granicznego i migracji transgranicznych na społeczne koszty na przykładzie gmin województw: bielskiego i katowickiego. W: J. Kitowski (red.), Problemy regionalne współpracy transgranicznej (s. 131‑142). Rzeszów: UMCS, Komisja Geografii Komunikacji PTG, KPZK PAN.
Działek, J. (2015). Powiązania migracyjne i procesy suburbanizacji rezydencjonalnej. W: R. Guzik (red.), Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego - badanie ciążeń, powiązań, migracji i dostępności komunikacyjnej (s. 41‑66). Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Dzieciuchowicz, J. (1995). Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich. Przykład aglomeracji łódzkiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Dziewoński, K., & Korcelli, P. (red.). (1981). Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne, 140. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, IGiPZ PAN.
Dziewoński, K., Gawryszewski, A., Iwanicka-Lyrowa, E., Jelonek, A., Jerczyński, M., & Węcławowicz, G. (1977). Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej, Prace Geograficzne, 117. Warszawa: IGiPZ PAN.
Eberhardt, P. (1989). Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148. Warszawa: IGiPZ PAN.
Eberhardt, P. (1998). Konsekwencje migracyjne rozpadu Związku Radzieckiego dla Polski. W: P. Korcelli (red.), Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (s. 123‑153), Biuletyn KPZK PAN, 184. Warszawa: KPZK PAN.
Eberhardt, P. (2000). Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, Dokumentacja Geograficzna, 15. Warszawa: IGiPZ PAN.
Eberhardt, P. (2003). Ethnic groups and population changes in twentieth-century Central-Eastern Europe. History, data and analysis. Armonk, New York, London: M.E. Sharpe.
Eberhardt, P. (2006). Political migrations in Poland 1939‑1948, Bibliotheca Europae Orientalis, 25, Seria Didactica, 3. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW.
Eberhardt, P. (2010). Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939‑1950). Poznań: Instytut Zachodni.
Eberhardt, P. (2017). Political migrations in Poland in the period of World War II. New York: Nova Science Publishers.
Gałka, J. (2012). Areas of concentration and an analysis of factors affecting the distribution of Polish immigrants in Great Britain since Poland's accession to the European Union. Prace Geograficzne, 130, 29‑41.
Gałka, J. (2017). Wpływ permanentnych migracji zagranicznych na zmiany regionalnych układów zaludnienia w Polsce. Studia Ekonomiczne, 309, 95‑108.
Gałka, J. (2018). Rola poakcesyjnych migracji zagranicznych w zmianach przestrzennych układów zaludnienia w Polsce w latach 2004‑2012. Studia Miejskie, 29, 45‑60. https://doi.org/10.25167/sm2018.029.03 DOI
Gałka, J., & Warych-Juras, A. (2009). Ocena rozmiarów i kierunku napływu obcokrajowców (imigrantów) do polskich miast, w tym ich cech społeczno-demograficznych. W: A. Zborowski (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce (s. 61‑92). Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Gawryszewski, A. (1974). Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności. Prace Geograficzne, 109. Warszawa: IG PAN.
Gawryszewski, A. (1989). Przestrzenna ruchliwość ludności Polski, 1952‑1985, Prace Habilitacyjne. Warszawa: IGiPZ PAN, Ossolineum.
Gawryszewski, A. (1992). Spatial population mobility in Poland, 1952‑1985. Geographia Polonica, 59, 69‑77.
Gawryszewski, A. (1997). Przestrzenna ruchliwość ludności Polski. Bibliografia (lata 1896‑1990), Dokumentacja Geograficzna, 7. Warszawa: IGiPZ PAN.
Gawryszewski, A. (2005). Ludność Polski w XX wieku, Monografie, 5. Warszawa: IGiPZ PAN.
Gawryszewski, A. (red.). (1972). Modele migracji, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3‑4. Warszawa: IG PAN.
Gentile, M., & Marcińczak, S. (2012). No more work for Stakhanov: migrants and stayers in the depopulating Donbas, Ukraine. Urban Geography, 33(3), 401‑419. https://doi.org/10.2747/0272-3638.33.3.401 DOI
Gibki, B. (2011). Imigranci w mieście. Nowe wyzwania dla polityki integracyjnej. W: A. Richling, & M. Fuhrmann (red.), Geograficzne spotkania w drodze. Krok trzeci (s. 95‑105). Warszawa: WGiSR UW.
Gierańczyk, W., & Krajewska, M. (2017). Zmiany zachowań migracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wiadomości Statystyczne, 10, 69‑84. DOI
Górczyńska, M. (2015). Polityka mieszkaniowa jako narzędzie różnicowania społecznego w Paryżu. Przegląd Geograficzny, 87(2), 225‑253. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.2 DOI
Górny, A., & Śleszyński, P. (2019). Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure. Geographia Polonica, 92(3), 331‑345. https://doi.org/10.7163/GPol.0152 DOI
Grabowska, M., & Jończy, R. (red.). (2013). Edukacyjny, zarobkowy i definitywny exodus młodzieży z obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska i jego skutki dla zrównoważonego rozwoju regionalnego. Tom 1 i 2. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Grygierczyk, M. (1998). Zamiary migracyjne mieszkańców obszarów objętych klęską powodzi. W: T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczne skutki powodzi w lipcu 1997 roku w województwie opolskim (s. 49‑54). Zeszyty Odrzańskie. Seria Nowa, 17. Opole: PIN - Instytut Śląski w Opolu.
Grzelak-Kostulska, E. (2013). Cudzoziemcy w Polsce w opinii studentów: ewolucja postaw i poglądów. W: J. Balicki, & M. Chamarczuk (red.), Wokół problematyki migracyjnej: kultura przyjęcia (s. 206‑216). Tom 7. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Heffner, K. (1998). Górny Śląsk. Imigracja jako następstwo procesów emigracji. W: D. Szymańska (red.), Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych (s. 99‑119). Toruń: Wydawnictwo UMK.
Heffner, K. (1999). The Return of Emigrants from Germany to Upper Silesia: Reality and Prospects. W: K. Iglicka, & K. Sword (red.), The Challange of East-West Migration for Poland (s. 168‑205). London-New York: Macmillan. DOI
Heffner, K. (2006). Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych. W: A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz (s. 259‑272). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Heffner, K. (2012). Migracje a rozwój regionu. Znaczenie procesów migracyjnych dla rozwoju regionów w Polsce. W: R. Rauziński, & T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945‑2011‑2035 - aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy (s. 79‑91). Opole-Warszawa: PIN - Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Heffner, K. (2018). Migracje a rozwój regionu opolskiego. Znaczenie procesów migracyjnych w kontekście regionalnej konkurencji. Studia Śląskie, 83, 163‑184.
Heffner, K. (2019). Pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich. W: M. Halamska, M. Stanny, & J. Wilkin (red.), Ciągłość i zmiana Sto lat rozwoju polskiej wsi (s. 947‑976). Warszawa: IRWiR PAN.
Heffner, K., & Kamińska, W. (red.). (2011). Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność - migracje - nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 133. Warszawa: KPZK PAN.
Heffner, K., & Rauziński, R. (2003). Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego), Studia i Monografie, 152. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
Heffner, K., & Solga, B. (1999). Praca w RFN i migracje polsko-niemieckie a rozwój regionalny Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Instytut Śląski. Opole: PIN - Instytut Śląski w Opolu.
Heffner, K., & Solga, B. (2008). Polityka migracyjna jako narzędzie monitorowania i kreowania przepływów ludnościowych. Aspekt krajowej i wspólnotowej polityki migracyjnej. W: K. Malik (red.), Monitorowanie rozwoju regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy (s. 215‑226). Opole: Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
Heffner, K., & Solga, B. (2013). Features of a migration region - an analysis using the example of the Opolskie Voivodship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 20, 43‑58. https://doi.org/10.2478/bog-2013-0010 DOI
Heffner, K., & Solga, B. (2014). Ewolucja procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim w kontekście europejskim: identyfikacja głównych tendencji na tle przemian demograficznych. Studia Śląskie, 75, 71‑87.
Heffner, K., & Solga, B. (2019). Challenges to the state policy towards migration processes in Poland. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 8, 107‑116. https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.06 DOI
Heffner, K., Klemens, B. & Solga, B. (2019). Challenges of Regional Development in the Context of Population Ageing. Analysis Based on the Example of Opolskie Voivodeship. Sustainability, 11, 5207. https://doi.org/10.3390/su11195207 DOI
Herbst, M. (2015). Regionalne stopy zwrotu z inwestycji w edukację w kontekście migracji międzyregionalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(59), 5‑20. https://doi.org/10.7366/1509499515901
Hirszfeld, Z., & Kaczmarczyk, P. (2000). Współczesne migracje zagraniczne ludności Podlasia, Prace Migracyjne, 30. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
Horolets, A., Lesińska, M., & Okólski, M. (2018). Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN.
Huk, J. (1991). Wyznaczanie regionów migracyjnych w ujęciu systemowym. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, 57, 1‑160.
Huk, J. (2004). Migracje ludności na Dolnym Śląsku w latach 1989‑1998. Kierunki i efektywność. Czasopismo Geograficzne, 75(1‑2), 33‑64.
Jaczewska, B. (2013). Migration Management in the European Union. Immigration Policy in Germany and the United Kingdom. W: Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics, A Multidisciplinary Perspective (s. 21‑35). Kraków: Księgarnia Akademicka. DOI
Jagielski, A. (1974). Geografia ludności. Warszawa: PWN.
Jagielski, A. (1994). Geografia ludności i migracje wewnętrzne. W: Rozwój demografii polskiej 1918‑1993 (s. 87‑102). Warszawa: GUS.
Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2016). Imigranci spoza UE w Polsce, Łodzi i regionie łódzkim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 26(4), 135‑153. https://doi.org/10.18778/1508-1117.26.08 DOI
Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2018). Czy imigracja jest szansą dla wyludniających się polskich miast? Wybrane rodzaje ruchów migracyjnych. Przegląd Geograficzny, 90(2), 291‑308. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.5 DOI
Janc, K., Czapiewski, K.Ł., & Bajerski, A. (2012). Where the brains are, where the brains move: education, skilled migration and human capital in Poland. W: P. Churski (red.), Contemporary issues in Polish geography (s. 179‑200). Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
Janicki, W. & Kubik-Komar, A. (2007). Determinanty międzyregionalnych migracji ludności na obszarze Unii Europejskiej w latach 1986‑1994. Studia Demograficzne, 1(151), 111‑136.
Janicki, W. (2007). Przegląd teorii migracji ludności. Annales UMCS, 52, 285‑304.
Janicki, W. (2015). Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego. Lublin: UMCS.
Jasiulewicz, M. (1990). Procesy migracji ludności wiejskiej Pomorza Zachodniego (na przykładzie woj. koszalińskiego). W: A. Stasiak (red.), Migracje ze wsi do miast (s. 130‑150), Studia KPZK PAN, 96. Warszawa: KPZK PAN.
Jażewicz, I. (2011). Ruchliwość przestrzenna ludności woj. pomorskiego w okresie transformacji systemowej. W: M. Stanny (red.), Przemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu. Ujęcie przestrzenne (s. 131‑141). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
Jończy, R. (2003). Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Jończy, R. (2006). Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy). Opole: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Uniwersytet Opolski.
Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole-Wrocław: Instytut Śląski.
Jończy, R. (2012). Nierejestrowane wyludnienie wsi w kontekście możliwości wykorzystania oficjalnych danych statystycznych i spisowych. Wnioski z badań w województwie opolskim. Studia Ekonomiczne, 103, 70‑90.
Jończy, R. (2015). Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym - na przykładzie regionu opolskiego. Warszawa-Wrocław-Opole: KBnM PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. DOI
Jończy, R., & Rokita-Poskart, D. (2012). Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno-demograficzną województwa opolskiego. Opole: Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Jończy, R., & Rokita-Poskart, D. (2012). Wybrane fiskalne konsekwencje migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów (na przykładzie województwa opolskiego). Barometr Regionalny, 2(28), 49‑56.
Jończy, R., & Rokita-Poskart, D. (2016). Zmiany głównych kierunków migracji zagranicznych w latach 2007‑2014 (na przykładzie studentów opolskiego ośrodka akademickiego). Studia Ekonomiczne, 292, 80‑88.
Kłosowski, F., & Runge, J. (2000). Migration of the Population of Katowice Province in the Period 1977‑1997. Polish Population Review, 17, 110‑118.
Kłosowski, F., & Runge, J. (2010). Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977‑2006. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 1, 83‑92.
Korcelli, P. (1982). Migration and urban change. International Regional Science Review, 7(2), 193‑216. DOI
Korcelli, P. (1992). Regional population projections: A multiple base-point approach. Geographia Polonica, 59, 21‑32.
Korcelli, P. (1992). International Migrations in Europe: Polish Perspectives for the 1990s. International Migration Review, 26(2), 292‑304. DOI
Korcelli, P. (1993). Migration and demographic change in the region of Warsaw. Geographia Polonica, 61, 95‑101.
Korcelli, P. (1994). On interrelations between internal and international migration. Innovation, 9(2), 151‑163. DOI
Korcelli, P. (1997). Alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich. W: P. Korcelli (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: V (s. 5‑21), Zeszyty IGiPZ PAN, 45. Warszawa: IGiPZ PAN.
Korcelli, P. (2000). Inter-metropolitan competition in East-Central Europe and the evolving position of Warsaw. W: P. Friedrich, & S. Jutila (red.), Policies of regional competition (s. 165‑178), Schriften zur oeffentlichen Verwaltung und oeffentlichen Wirtschaft, 161. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Korcelli, P. (2004). Migracje kompensacyjne a dylematy polityki migracyjnej. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 61‑73.
Korcelli, P. (red.). (1998). Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, 184. Warszawa: KPZK PAN.
Kosiński, L. (1960). Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r., Dokumentacja Geograficzna, 2. Warszawa: IGiPZ PAN.
Kowalewski, A., Markowski, T., & Śleszyński, P. (red.). (2018). Studia nad chaosem przestrzennym, Studia KPZK PAN, 182(1‑3). Warszawa: KPZK PAN.
Kowalski, M. (1997). Problem miasta Wisaginia (Yisaginias) na Litwie jako przykład skutków migracji transgranicznych. W: J. Kitowski (red.), Społeczne koszty migracji transgranicznych (s. 387‑400), Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego UMCS. Filia w Rzeszowie, 12. Rzeszów: Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie.
Kowalski, M. (2006). Polish Boer families. The influence of early Polish immigration on Boer families. Familia, 43(2), 38‑46.
Kowalski, M. (2012). Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej. Przegląd Geograficzny, 84(2), 279‑312. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6 DOI
Kowalski, M., & Śleszyński, P. (2010). Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. Przegląd Zachodni, 66(2), 115‑130.
Kozieł, R. (1996). Czasoprzestrzenna zmienność migracji wewnątrzmiejskich we Wrocławiu. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1904, Seria B. Geografia Społeczna i Ekonomiczna, 14, 45‑55.
Kubiciel-Lodzińska, S. (2011). Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim jako konsekwencja przemian następujących na regionalnym rynku pracy. Stan obecny i perspektywy. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 4(26), 31‑37.
Kupiszewski, M. (1998). Czy na podstawie doświadczeń innych krajów można przewidywać zmiany migracji międzynarodowych po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej? W: P. Korcelli (red.), Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (s. 67‑78), Biuletyn KPZK PAN, 184. Warszawa: KPZK PAN.
Kupiszewski, M. (2002). Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Prace Geograficzne, 181. Warszawa: IGiPZ PAN.
Kupiszewski, M. (red.). (2007). Demographic developments, labour market and international migration in Poland - policy challenges, CEFMR Working Paper, 3. Warsaw: Central European Forum for Migration Research.
Kupiszewski, M. (red.). (2013). International migration and the future of populations and labour force resources in Europe, The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis. Dordrecht-Heidelberg-New York-London: Springer. DOI
Kupiszewski, M., Durham, H., & Rees, P. (1998). Internal migration and urban change in Poland. European Journal of Population, 14, 265‑290. https://www.jstor.org/stable/20164035 DOI
Kurek, S., Wójtowicz, M., & Gałka, J. (2020). Functional Urban Areas in Poland. Demographic Trends and Migration Patterns. Cham: Springer. DOI
Kurek, S. (2006). Migration of the elderly in Poland in 1991‑2001. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 5, 161‑172. https://doi.org/10.1515/2480
Kurek, S., Gałka, J., & Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Kurek, S., Wójtowicz, M., & Gałka, J. (2015). The changing role of migration and natural increase in suburban population growth - an example from non-capital post-socialist city (Krakow Metropolitan Area in Poland). Moravian Geographical Reports, 23(4), 59‑70. https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0024 DOI
Kusiński, W. (1994). Migracje jako przedmiot zainteresowań badawczych polskich geografów. W: S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918‑1993 (s. 37‑54), t. 2. Łódź: Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG.
Kwiatek-Sołtys, A. (2006). Migration attractiveness of small towns in the Małopolska Province. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 5, 155‑160.
Lisocka-Jaegermann, B. (2005). Migracje kobiet karaibskich. Migracje i Społeczeństwo, 10, 149‑176.
Mantey, D. (2013). Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan. Przegląd Geograficzny, 85(2), 271‑289. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6 DOI
Marszał, T. (red.). (2001). Atlas of Polish Emigration in France (Atlas Polonii Francuskiej). Łódź: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Uniwersytet Łódzki.
Matykowski, R. (2012). Polish economic migrants in Ireland, 2004‑2007. Geographia Polonica, 85(1), 33‑43. https://doi.org/GPol.2012.1.3 DOI
Michalski, W., & Szafrańska, E. (2000). Wewnątrzmiejskie migracje stałe mieszkańców Łodzi w 1997 roku. W: D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych (s. 201‑215). Toruń: UMK.
Nowotnik, D. (2013). Imigracje zagraniczne na stałe do Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 22, 161‑181. DOI
Ogrodowczyk, A., & Wolaniuk, A. (2014). Przemieszczenia ludności Łodzi wymuszone gentryfikacją. W: A. Wolaniuk (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej (s. 273‑288). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
Polko, A. (2011). Gentryfikacja na obszarach małych miast oraz gmin wiejskich sąsiadujących z dużą aglomeracją (s. 17‑28), Studia KPZK PAN, 126. Warszawa: KPZK PAN.
Potrykowska, A. (2002). Zróżnicowanie przestrzenne migracji wewnątrzregionalnych w regionie miejskim Warszawy. W: G. Węcławowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej (s. 103‑114), Prace Geograficzne, 184. Warszawa: IGiPZ PAN.
Potrykowska, A. (2003). Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce. Przegląd Geograficzny, 75(1), 41‑59.
Potrykowska, A. (red.). (2005). Population, environment and development, Prace Geograficzne, 202. Warszawa: IGiPZ PAN.
Potrykowska, A., & Śleszyński, P. (1999). Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, Atlas Warszawy, 7. Warszawa: IGiPZ PAN.
Pytel, S. (2017). Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. DOI
Rauziński, R. (1999). Współczesne migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim. Aspekty demograficzne i społeczne. Opole: Politechnika Opolska.
Rauziński, R. (2016). Migracje zagraniczne a rozwój regionalny i lokalny (przykład Śląska Opolskiego). W: A. Górny, P. Kaczmarczyk, & M. Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce (s. 225‑228). Warszawa: Scholar.
Rauziński, R., & Szczygielski, K. (2016). Ludność, zatrudnienie, migracje wśród ludności wiejskiej Śląska opolskiego w latach 1995‑2017‑2035. Studia Obszarów Wiejskich, 41, 245‑262. https://doi.org/10.7163/SOW.41.16 DOI
Rees, P., & Kupiszewski, M. (red.). (1999). Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis, 52. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Rees, P., Bell, M., Kupiszewski, M., Kupiszewska, D., Ueffing, P., Bernard, A., Charles-Edwards, E., & Stillwell, J. (2017). The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. Population Space and Place, 23(6), 1‑22. https://doi.org/10.1002/psp.2036 DOI
Rokita-Poskart, D. (2016). Konsekwencje wewnętrznych migracji edukacyjnych w gospodarczym pejzażu miasta akademickiego (na przykładzie opolskiego ośrodka akademickiego). Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 42, 3(161), 205‑222.
Rosner, A. (2010). Rola ruchu naturalnego i migracyjnego w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 4(149), 42‑56.
Rosner, A. (2014). Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Wieś i Rolnictwo, 1(162), 63‑80.
Runge, J. (1991). Emigracja zagraniczna ludności województwa katowickiego w latach 1976‑1988. Czasopismo Geograficzne, 1‑2, 98‑101.
Runge, J. (1998). Ruchliwość przestrzenna ludności województwa katowickiego na tle przemian społeczno-ekonomicznych regionu. W: D. Szymańska (red.), Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych (s. 215‑229). Toruń: Wyd. UMK.
Rykiel, Z. (1985). Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych, Studia KPZK PAN, 88. Warszawa: KPZK PAN.
Skoczek, M. (1994). Migracje ludności wiejskiej w Ameryce Łacińskiej a gospodarka lokalna. Prace i Studia Geograficzne, 15, 119‑129.
Skoczek, M. (2012). Nowe cechy mobilności przestrzennej młodych Polaków - na podstawie wypowiedzi studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W: M. Buchowski, & J. Schmidt (red.), Imigranci: między integracją a izolacją (s. 151‑167).Warszawa: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
Skoczek, M. (2013). Zmiany zachowań migracyjnych ludności indiańskiej Meksyku na przełomie XX i XXI wieku. Przypadek mieszkańców Regionu Mazahua. W: M. Skoczek (red.), Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua (s. 91‑112). Warszawa: WGSR UW.
Skoczek, M., & Lisocka-Jaegermann, B. (2015). Migracje ludności jako czynnik zmian społeczno-gospodarczych w Ameryce Łacińskiej. Prace i Studia Geograficzne, 59, 71‑86.
Smętkowski, M. (2003). Polaryzacja procesów rozwoju w regionie metropolitalnym Warszawy. W: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni (s. 135‑145). Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Solga, B. (2013). Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Opole: Politechnika Opolska.
Solga, B. (2013). Migracje powrotne w województwie opolskim. Charakter zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju regionu. Barometr Regionalny, 11(3), 99‑109.
Solga, B. (2014). The Importance of International Return Migration in the Rural Development. Studia Regionalia, 39, 101‑112.
Solga, B. (2015). Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej. Wieś i Rolnictwo, 3, 133‑147.
Solga, B. (2015). Einfluss der Auslandsmigration auf die Entwicklung der Regionen in Polen. W: G. Jelitto-Piechulik (red.), Grenzüberquerungen und Migrationsbewegungen. Fremdheits- und Integrationserfahrungen in der österreichischen, deutschen, schweizerischen und polnischen Literatur und Lebenswelt (s. 47‑59). Wien: LIT-Verlag.
Solga, B., & Kubiciel, S. (2017). Poland: immigration instead of emigration. Transformation of the mobility model. W: K. Soliman (red.), Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management and Global Growth (s. 797‑811), I-IX. Madrid: IBIMA Conference.
Solga, B., & Tereszkiewicz, F. (2020). Challenges of Poland's Migration Policy from the Perspective of the Experiences of Selected European Union Countries. European Research Studies Journal, ΧΧΙΙΙ, Special Issue 2, 435‑451. https://doi.org/10.35808/ersj/1834 DOI
Stanny, M. (2000). Wpływ migracji definitywnych na proces koncentracji ludności w Polsce w latach 1976‑1995. W: D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej w okresie przemian ustrojowych (s. 109‑118). Toruń: Wydawnictwo UMK.
Stillwell, J., Bell, M., Ueffing, P., Daras, K., Charles-Edwards, E., Kupiszewski, M., & Kupiszewska, D. (2016). Internal migration around the world: comparing distance travelled and its frictional effect. Environment and Planning A, 48, 1657‑1675. https://doi.org/10.1177/0308518X16643963 DOI
Szajnowska-Wysocka, A. (1999). Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Szmytkowska, M. (2011). Polish Migrants in Urban Space of Dublin. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 16, 139‑152. https://doi.org/10.1515/v10089-011-0019-4 DOI
Szukalski, P. (2015). Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim. W: Problemy społeczne. Polityka społeczna w regionie łódzkim (s. 3‑20), 15. Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Szymańska, D. (1994). Imigracja zagraniczna w warunkach przemian ustrojowych po 1989 r. Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie, 8, 72‑81.
Szymańska, D. (red.). (2000). Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Toruń: Wydawnictwo UMK.
Szymańska, D., & Biegańska, J. (2011). Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych. W: M. Soja, A Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej (s. 83‑98). Kraków: IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szymańska, D., & Hołowiecka, B. (2000). Migracje stałe do i z miast średniej wielkości w okresie przemian ustrojowych. W: D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych (s. 243‑254). Toruń: Wydawnictwo UMK.
Szymańska, D., & Hołowiecka, B. (2000). Ruch wędrówkowy ludności i jego zasięg oddziaływania na przykładzie miasta Bydgoszczy i Torunia. W: D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych (s. 217‑222). Toruń: Wydawnictwo UMK.
Szymańska, D., & Matczak, A. (1998). Region miejski Brodnicy w świetle migracji stałych. W: S. Ciok, & J. Łoboda (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (s. 79‑91), Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2048, Studia Geograficzne, 69. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szymańska, W. (2005). Migracje wewnątrzmiejskie w średnich miastach Pomorza na przykładzie Wałcza. W: J. Czerwiński (red.), Problemy demograficzne w regionach nadmorskich w procesie integracji europejskiej (s. 131‑138), Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Demograficznego, 28/B. Warszawa, PTD.
Śleszyński, P. (2005). Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, 77(2), 193‑212.
Śleszyński, P. (2006). Imigracja do Polski w latach 1989‑2002 na podstawie wyników NSP 2002. Studia Demograficzne, 149, 82‑88.
Śleszyński, P. (2011). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2(160), 35‑57.
Śleszyński, P. (2011). Social linkages. W: T. Komornicki, P. Siłka (red.), Functional linkages between Polish metropolises (s. 65‑80), Studia Regionalia, 29. Warszawa: KPZK PAN.
Śleszyński, P. (2013). Migracje na Obszarze Metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej. Samorząd Terytorialny, 11, 45‑61.
Śleszyński, P. (2015). The linkages and the functional hierarchy of cities and towns of Eastern Poland in the light of migrations registered in 2009. Economic and Regional Studies, 8(4), 28‑44. https://doi.org/10.22004/ag.econ.265217 DOI
Śleszyński, P. (2018). Migracje wewnętrzne. W: A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017‑2018 (s. 154‑195). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
Śleszyński, P. (2019). Directions of migration registered in the Warsaw Metropolitan Area. W: Ł. Skoczylas, E. Smolarkiewicz (red.), Internal migrations in Poland, Migration-Ethnicity-Nation: Studies in Culture, Society and Politics (s. 97‑117), 9. Berlin: Peter Lang.
Śleszyński, P. (2020). Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania. Czasopismo Geograficzne, 91(1‑2), 37‑58.
Śleszyński, P., Heffner, K., Solga, B., & Wiśniewski, R. (2018). Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami. W: A. Horolets, M. Lesińska, M. Okólski, Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku (s. 174‑210). Warszawa: Komited Badań nad Migracjami PAN.
Śleszyński, P., Herbst, M., Komornicki, T., Wiśniewski, R., Bański, J., Biedka, W., Celińska-Janowicz, D., Degórski, M., Goch, K., Goliszek, S., Grabowska, M., Mazur, M., Olechnicka, A., Otmianowski, M., Piotrowski, F., Płoszaj, A., Rok, J., Smętkowski, M., Stępień, M., Śliwowski, P., Więckowski, M., & Wojnar, K. (2020). Studia nad obszarami problemowymi w Polsce, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Cykl Monografii, 7/199. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Wesołowska, M. (2011). Migracje ludności i ich skutki w regionie peryferyjnym (na przykładzie województwa lubelskiego). Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 3(25), 59‑65.
Więcław-Michniewska, J. (2004). Migracje mieszkańców osiedli suburbialnych w Krakowie. W: J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast (s. 163‑170). Opole: Uniwersytet Opolski.
Winiarczyk-Raźniak, A., & Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku, Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego, 604. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Wiśniewski, R., Mazur, M., Śleszyński, P., & Szejgiec-Kolenda, B. (2020). Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny, Prace Geograficzne, 274. Warszawa: IGiPZ PAN. https://doi.org/10.7163/9788361590873 DOI
Wiśniewski, R., Szejgiec-Kolenda, B., & Śleszyński, P. (2016). Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. Geographia Polonica, 89(2), 259‑265. https://doi.org/10.7163/GPol.0056 DOI
Wites, T. (2007). Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. DOI
Zborowski, A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Zborowski, A., & Gałka, J. (2008). Migracje stałe i czasowe z Polski po akcesji do Unii Europejskiej. W: D. Ilnicki, K. Janc, (red.) Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych (s. 29‑37), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zdrojewski, Z.E. (2000). Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975‑1996. Koszalin: Politechnika Koszalińska.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

93

Issue:

4

Start page:

605

End page:

632

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2021.4.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: