Object structure
Title:

Turystyczne wykorzystanie oznaczeń granic w Polsce = Tourist use of border markers in Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 94 z. 2 (2022)

Creator:

Więckowski, Marek (1971– ) : Autor Affiliation ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Geography

Abstract:

Contemporary and relict borders have recently emerged as tourist attractions in their own right – to the extent that specific tourist products have even been made ready on the basis of them. This article has turned its attention to the marking of borders and the way this acts in support of the tourism-related objectives now seen to represent a novel function served by borders. Specifically, results are presented here in relation to the marking and delimitation of borders of Poland both past and present. The most in-depth analysis was then based around four case studies, i.e. one for each of the following identified periods in existence of given borders in operation at one time or another on the Polish lands. The research sustained several key conclusions, in line with which it has been worth stressing that each of the examples or aspects of border marking serves, not only as a factual tourist attraction, but also as a significant message conveyed. And what is being passed on in that way can be seen to have 3 key thrusts, i.e.: events from history, meaning old divisions (but also the loss of independence due to the Partitions of Poland, and its regaining, as well as the remembrance of heroes, changes to the lines followed by borders, and the associated regaining of land in the west, extending as far as the River Oder); local conditioning and the symbolic significance attachable to the most important border markings.

References:

Agnew, J., Mitchell, & K., Toal, G. (2003). Introduction, [w:] J. Agnew, K. Mitchell, G. Toal (red.), A Companion to Political Geography (s. 1‑9). Oxford: Blackwell. DOI
Alexandrova, A.Y., & Stupina, O.G. (2013). Turistskoe regionovedenie. Vliyanie regionalnoi integratsii na mirovoi turistskii rynok. Moskwa: Knorus.
Andersen, D.J., & Prokkola, E-K. (2021). Heritage as Bordering: Heritage Making, Ontological Struggles and the Politics of Memory in the Croatian and Finnish Borderlands, Journal of Borderlands Studies, 36(3), 405‑424. https://doi.org/10.1080/08865655.2018.1555052 DOI
Anisiewicz, R. (2021). Conditions for Development of the Entrepreneurial Ecosystem in Tourism in the Border Area of the European Union: The Example of the Tri-Border Area of Poland-Belarus-Ukraine. Sustainability, 24(13), 13595. https://doi.org/10.3390/su132413595 DOI
Barwiński, M. (2014). Pogranicze jako przedmiot badań geografii politycznej, Pogranicze. Polish Borderland Studies, 2(1), 46‑48. DOI
Budzyński, Z. (2003). Pogranicze polsko-ruskie (ukraińskie) do końca XVIII wieku. Terytorium - dynamika i specyfika rozwoju. W: Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak (red.), Dwa pogranicza - Galicja Wschodnia i Górny Śląsk. Historia - problemy - odniesienia (s. 24‑40). Rzeszów: Komitet Nauk Historycznych PAN, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski.
Dołzbłasz, S. (2017). Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. Rozprawy Naukowe IGiRR, 40. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Dominiczak, H. (1997). Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966‑1996. Warszawa: Bellona.
Dragan, W., Dymitrow, M., & Krzysztofik, R. (2019). Between history, politics and economy: The problematic heritage of former border railway stations in Poland, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 1, 229‑250. DOI
Duma, P. (2015). Tajne świadki graniczne w Europie Środkowej od XVI do XIX w. - problem słabo zbadany, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(1), 79‑91.
Eberhardt, P. (2004). Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej.
Gelbman, A., & Timothy, D. (2011). Border complexity, tourism and international exclaves: A case study, Annals of Tourism Research,38(1), 110‑131.https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.06.002 DOI
Gelbman, A., & Timothy, D.J. (2019). Differential tourism zones on the western Canada-US border. Current Issues in Tourism, 22(6), 682‑704. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1304364 DOI
Glassner, M.I., & de Blij, H.J. (1989). Systematic Political Geography. Nowy Jork: Wiley.
Grzywaczewski, T. (2020). Wymazana Granica. Śladami II Rzeczpospolitej. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Heintel, M., Musil, R., & Weixlbaumer, N. (red.) (2018). Grenzen, RaumFragen: Stadt - Region - Landschaft. Wiesbaden: Springer. DOI
Jones, S.B. (1943). The description of international boundaries, Annals of the Association of American Geographers, 33, 99‑117. DOI
Kałuski, S. (2017). Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
Kiersnowski, R. (1960). Znaki graniczne w Polsce średniowiecznej, Archeologia Polski, 5(2), 257‑289.
Kolosov, V. (2020). Phantom borders: the role in territorial identity and the impact on society, Belgeo, 4, https://doi.org/10.4000/belgeo.38812 DOI
Kolosov, V., & Więckowski, M. (2018). Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction, Geographia Polonica, 91(1), 5‑16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106 DOI
Konopska, B., & Barwiński, M. (2021), Kształtowanie granic Polski po pierwszej wojnie światowej. Metodyczne problemy badań źródeł kartograficznych i tekstowych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne.
Kosmala, G. (2003). Granica reliktowa. Trwałość byłej granicy polsko-niemieckiej między Sulmierzycami a Rychtalem w krajobrazie i świadomości. Toruń: Dom Wydawniczy Duet.
Kosmala, G. (2015). Granice polityczne a turystyka. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 4, 169‑200. DOI
Kowalski, M. (2020). The Early Mediaeval Slav-German border (Limes Sorabicus) in the light of research into Y-chromosome polymorphism in contemporary and historical German populations, Geographia Polonica, 93(4), 569‑596; doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0190 DOI
Leszczyński, K. (2020). Fotoreportaż z krainy Słowian - Odra od Reitwein do Cedyni. Pobrane z: https://bialczynski.pl/2020/08/28/adrian-leszczynski-fotoreportaz-z-krainy-slowian-odra-odreitwein-do-cedyni/(12.10.2021)
Mielniczuk, J. (2012). Znów jest przejście graniczne między CK Austrią a carską Rosją, Super Nowości, 24, 18 lipca 2012. Pobrane z: http://supernowosci24.pl/znow-jest-przejscie-graniczne-miedzyck-austria-a-carska-rosja/(10.10.2020).
Migdalski, P. (2015). Pomnik pierwszego polskiego słupa granicznego w nadodrzańskim Czelinie jako miejsce pamięci, Materiały Konferencji Naukowej "III Nadodrzańskie Spotkania z Historią 2015", 17 kwietnia 2015 r., Mieszkowice.
Newman, D., (2002). The lines that separate boundaries and borders in political geography. W: J. Agnew, G. Toal (red.), A companion to political geography (s. 123‑137). Oxford: Blackwell. DOI
Padło, T. (2005). The impact of historical border on social behaviour and perception in the former Russian-Austrian borderland. W: M. Koter, K. Heffner, (red.), The role of borderlands in United Europe, Historical, ethnic and geopolitical problems of borderlands (s. 9‑26). Region and Regionalism, 7(2), Opole-Łódz.
Potocki, J. (2009). Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Wrocław: Wydawnictwo WTN.
Prescott, J.R.V. (1987). Political frontiers and boundaries. Londyn: Unwin Hyman.
Prokkola, E.K. (2008). Resources and barriers in tourism development: Cross-border cooperation, regionalization and destination building at the Finnish-Swedish border. Fennia, 186(1), 31‑46.
Simiński, H. (2012). Odsłonięcie pierwszego obelisku w Czelinie 22 lipca 1960 roku i wojewódzka manifestacja z okazji odsłonięcia obelisku 5 października 1968 roku. Rocznik Chojeński, 4, 271‑284.
Sobczyński, M. (1993). Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 15. Warszawa: IGiPZ PAN.
Sobczyński, M. (2008). Zmienność funkcji granic międzynarodowych na ziemiach polskich od czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej do przystąpienia Polski do układu z Schengen. W: P. Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna Ziem Polskich (s. 29‑54). Prace Geograficzne, 218. Warszawa: IGiPZ PAN.
Sobczyński, M. (2018). Granice polityczne w krajobrazie - krajobraz pogranicza, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 7, s. 25‑70. http://dx.doi.org/10.18778/2300‑0562.07.02 DOI
Solarz, M. (2014). Trwałość granic politycznych państwa polskiego w latach 1569/1667‑2014, Prace i Studia Geograficzne, 54, 125‑138.
Studzieniecki, T. (2021). Destynacje transgraniczne w Europie - identyfikacja, klasyfikacja i perspektywy rozwoju. W: D. Dąbrowski, Ł. Zbuck (red.), Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej (s. 18‑31). Biała Podlaska: PSW.
Surowaniec, Z. (2012). Na granicy gmin powstała rekonstrukcja przejścia granicznego z okresu zaborów. Echo dnia, 20.06.2012. Pobrane z: https://echodnia.eu/podkarpackie/na-granicy-gminpowstala-rekonstrukcja-przejscia-granicznego-z-okresu-zaborow/ar/8480478 (10.10.2020).
Timothy, D.J. (2001). Tourism and political boundaries. Londyn: Routledge. DOI
Timothy, D.J. (2020). Borderscapes and tourismscapes: The place of postcards in Mexican border town tourism, Geographia Polonica, 93(4), 553‑568. doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0188 DOI
Timothy, D.J., Saarinen, J. & Viken, A. (2016). Tourism issues and international borders in the Nordic Region. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16(1), 1‑13. https://doi.org/10.1080/15022250.2016.1244504 DOI
Więckowski, M. (2010). Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica, 83, 2, 67‑81. https://doi.org/10.7163/GPol.2010.2.5 DOI
Więckowski, M. (2019). Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej - konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. Przegląd Geograficzny, 91(4), 443‑466. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.1 DOI
Więckowski, M. (2021). How border tripoints offer opportunities for transboundary tourism development. Tourism Geographies. https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1878268 DOI
Więckowski, M. (2021). Wykorzystanie turystyczne budynków przeciętych granicami państw - trzy studia przypadków: Wolna Biblioteka i Opera Haskell, Hotel Arbez oraz schronisko Purtschellerhaus. Annales UMCS, Sectio B, 76, 291‑304. http://dx.doi.org/10.17951/b.2021.76.0.291‑304 DOI
Więckowski, M., & Timothy, D.J. (2021). Tourism and an evolving international boundary: Bordering, debordering and rebordering on Usedom Island, Poland-Germany. Journal of Destination Marketing & Management, 22, 100647. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100647 DOI
Żelichowski, R. (2018). Od kultury powitania do kultury odrzucenia - dwie strony tej samej imigranckiej monety. W: R. Żelichowski (red.), Droga usiana drutami. Imigrancka odyseja do Europy. Warszawa: ISP PAN, 55‑96.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

94

Issue:

2

Start page:

253

End page:

271

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

doi:10.7163/PrzG.2022.2.5 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2022.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: