Object structure
Title:

Wspólnota zysków i strat (societas) jako nucleus wspólnoty politycznej u Aarona Aleksandra Olizarowskiego

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 65 (2022) ; Artykuły

Creator:

Huber, Steffen ORCID

Institutional creator:

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

p. 137-160 ; Summary in English. Abstract in English and Polish.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Olizarowski, Aaron Aleksander (1610-1659) -- criticism and interpretation ; state - theory - 17th c. ; philosophy of politics - works before 1800 ; social philosophy - works before 1800 ; Aristotelianism - influence

Abstract:

Aaron Alexander Olizarovius, lawyer and author of „De politica hominum societate” (1651), restructured Aristotle’s practical philosophy and based his understanding of the political community on the notion of economic partnership (societas) known in Roman law. These aspects point to the creative nature of the treaty as an important document of the dialogue between the Polish-Lithuanian Commonwealth and Western Europe on just social order.

References:

Beck A., Zu den Grundprinzipien der Bona Fides im Römischen Vertragsrecht, (23 VI 2021)
Benincasa Z., Periculi pretium. Prawne aspekty ryzyka związanego z podróżami morskimi w starożytnym Rzymie (II w. p.n.e. – II w. n.e.), Warszawa 2011
Buszewicz E., Olizarowski Aaron Aleksander (ok. 1618–ok. 1659), w: Encyklopedia literatury polskiej, Kraków 2005, s. 497–498
Czacki T., O litewskich i polskich prawach, Kraków 1861
Darowski R., Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Próba syntezy, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 41, 1996, s. 47–73
Grześkowiak-Krwawicz A., Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Toruń 2018
Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, eds. by Y. Kleinmann et al., Göttingen 2017
Jarra E., Aron Aleksander Olizarowski, profesor Akademii Wileńskiej, jako filozof prawa, w: Księga pamiątkowa celem uczczenia 350-ej rocznicy założenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Warszawa 1931, s. 33–72
Kot S., Aron Aleksander Olizarowski, Wilno 1929
Kuolys D., Steigtis ir sauga. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtys, „Problemos”, 2020, s. 111–119
Lelewel J., Polska. Dzieje i rzeczy Jej, t. 3, Poznań 1855
Müller M. G., Republicanism versus Monarchy? Government by Estates in Poland-Lithuania and the Holy Roman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries, w: Historical Concepts between Eastern and Western Europe, ed. by M. Hildermeier, New York–Oxford 2007, s. 35–47
Niczyporuk P., Aaron Aleksander Olizarowski profesorem prawa Akademii Wileńskiej, „Miscellanea Historico-Iuridica”, 14, 2015, 2, s. 181–206
Nitschke P., Staatsräson kontra Utopie? Von Thomas Müntzer bis zu Friedrich II von Preußen, Stuttgart 1995
Piechnik L., Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 2: Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600–1655, Roma 1982
Plečkaitis R., Lietuvos filosofijos istorija. Viduramžiai – Renesansas – Naujieji, t. 1, Vilnius 2004
Pyszka S., Il diritto alla liberta personale e alla cittadinanza dei contadini Polacchi a Lituani in Aron Aleksander Olizarowski (1610–1659), „Forum Philosophicum”, 7, 2002, s. 205–237
Pyszka S., Jana Chądzyńskiego SJ (1600–1660) trzy koncepcje reformy państwa, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie”, 1993–1994, s. 229–245
Rybicki P., Z dziejów polskiego arystotelizmu. „De Politica Hominum Societate” Arona Aleksandra Olizarowskiego, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, 7, 1959, s. 83–136
Sarcevičienė J., Aronas Aleksandras Olizarovijus ir jo „Trys knygos apie politinę žmonių sąjungą”, w: A. A. Olizarovius, De politica hominum societate / Apie politinę žmonių sąjungą, red. i tł. J. Sarcevičienė, Vilnius 2003, s. VII–XXVII
Skrobacki A., Nowe przyczynki do biografii Arona Aleksandra Olizarowskiego (1618?–1659), profesora prawa na Akademii Wileńskiej i doktora medycyny Uniwersytetu Królewieckiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2, 104, 1969, s. 188–193
Valkūnas L., A. Olizarovijus ir jo veikalas „Politinė žmonių visuomenė”, „Problemos”, 2, 1978, 22, s. 36–48
Zajadło J., Die Bedeutung der Hypothese „etiamsi daremus“, „Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy”, 74, 1988, 1, s. 83–92
Ігнатаў У. К., Ідеа апосталскага служэння (Афаназій Філіповіч), w: Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі, t. 3: Рефармацыя, контррэфармацыя, барока, ред. В. Б. Евароўскі et al., Мінск 2013, s. 361– 372
Ігнатаў У. К., Узнікненне канцэпцыі хрысціянскага ўніверсалізму ў светапоглядзе Сімяона Полацкага, w: Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі, t. 3: Рефармацыя, контррэфармацыя, барока, ред. В. Б. Евароўскі et al., Мінск 2013, s. 372–385
Саверчанка І. В., Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі ХVІ–ХVІІ стст., Мінск 2012, s. 251–303

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

66

Start page:

137

End page:

160

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2022.05

Source:

IH PAN, sygn. A.512/66 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/66 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: