RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wapienne ostańce koło Ogrodzieńca na Wyżynie Częstochowskiej ; Limestone monadsnocks near Ogrodzieniec on the Częstochowa Upland

Creator:

Otęska-Budzyn, Janina

Date issued/created:

1987

Resource type:

Text

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 343-344 ; ISBN 83-01-07212-1 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae ser. B, nr 26.
Bednarek J. 1974. Strefy wychodni górnojurajskich między Zawierciem, Łazami i Pilicą. Praca doktorska. Instytut Geologii Podstawowej U.W. (maszynopis).
Drzał M. 1954. Morfologia dorzecza Prądnika. Materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej. Ochr. Przyr. 22, 42—65.
Drzał M. 1967. Zjawiska krasowe i ich znaczenie w ochronie przyrody Polski (Karst phenomena and their importance for the protection of nature in Poland). Chroń. Przyr. ojcz. 23, 3: 28—34.
Drzał M. i in. (1972). Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony (Resources of the natural environment of Cracow-Wieluń Upland and problems of its protecion). Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjologicznej PAN. 1.
Dżułyński S. 1951. Powstanie wapieni skalistych jury krakowskiej. The origin of the upper jurassic limestones in the Cracow area. Pol. Tow. Geol. 21, 2: 125—162.
Dżułyński S., Henkiel A., Klimek K., Pokorny J. 1966. Rozwój rzeźby dolinnej południowej części Wyżyny Krakowskiej. The Development of Valleys in the Southern Part of the Cracow Upland. Pol. Tow. Geol. 36, 4: 329—340.
Folk R. L. 1959. Practical petrographic classification of limestones. Bull. Am. Ass. Petrol. Geol. 43: 2—38.
Forti F. 1972. Studio geomorfologico dei „fori di dissoluzione” neli carbonatiti calcaree del carso triestino. Univ. degli studi di Trieste. Inst. di Geologia nr 149.
Gilewska S. 1972. Wyżyny Śląsko-Małopolskie w: Geomorfologia Polski. T. 1 pod red. M. Klimaszewskiego. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Gradziński R. 1962. Rozwój podziemnych form krasowych w południowej części Wyżyny Krakowskiej. Origin and development of subterranean karst in the southern part of the Cracow Upland. Pol. Tow. Geol. 32, 4: 429—480.
Gradziński R., Radomski A. 1965. Origin and Development of Internal Poljes „Hoyos” in the Sierra de los Organos. Bull. Acad. Sci., ser. sci. geol. geogr. 13.
Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R. 1976. Sedymentologia. Wydawn. Geol. Warszawa.
Jones R. 1971. Aspects of the biological weathering of limestone pavement. Proc. of the Geol. Ass. of London 76, 4: 421—433.
Klimaszewski M. 1958. Nowe poglądy na rozwój rzeźby krasowej. Modern Views on the Development of the Karstic Relief. Przegl. geogr. 30, 3: 421—432.
Kubicz A. 1964. Ochrona krajobrazu i eksploatacja wapieni jurajskich na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 2:3 — 11.
Kunský J. 1956. Zjawiska krasowe. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Kutek J. 1969. Kimeryd i najwyższy oksford SW obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich. The Kimmeridian and Uppermost Oxforidian in the SW margins of the Holy Cross Mts, Central Poland. Acta Geol. Pol. 19, 2: 221—294.
Markowicz-Łohinowicz M. 1968. Procesy współczesnej korozji krasowej masywu wapiennego Jury Częstochowskiej. Corrosion karstique contemporaine dans le massif calcaire du Jura de Częstochowa. Speleologia 3, 2: 55—79.
Markowicz-Łohinowicz M. 1969. Próba oceny intensywności korozji krasowej w czwartorzędzie na obszarze Jury Częstochowskiej. Speleologia 4, 1: 19—24.
Otęska-Budzyn J. 1985. Rozwój i przekształcenie krajobrazu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Wszechświat 86, 1: 5—8.
Pokorny J. 1963. The development of mogotes in the southern part of the Cracow Upland. Bull. Acad. Sci., ser. sci. geol. geogr. 11, 3: 169—175.
Polichtówna J. 1962. Ostańce Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ich geneza i znaczenie w krajobrazie. The monadnocks of the Cracow-Częstochowa Upland, their origin and importace in the landscape. Ochr. Przyr. 28: 255—283.
Różycki S. Z. 1960. Stratygrafia i zmiany facjalne najwyższego doggeru i malmu Jury Częstochowskiej. Stratigraphy and facies changes of Upper Dogger and Malm in the Częstochowa Jura Chain. Przegl. geol. 8: 415—418.
Smyk B., Drzał M. 1962. Badania nad występowaniem i rolą mikroflory na krasowych terenach wapiennych Polski południowej. Acta agrar. et Silv., ser. roln. 2: 71—94.
Sosnowski K. 1949. O „ostańcach” Jury Krakowsko-Wieluńskiej i ich ochronie. Chrońmy przyr. ojcz. 5, 1/2/3: 30—37.
Szaflarski J. 1955. Wierzchowinowe formy skalne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wydawn. PTTK w Częstochowie.
Wierzbowski A. 1966. Górny oksford i dolny kimeryd Wyżyny Wieluńskiej. Upper Oxfordian and Lower Kimmeridian of the Wieluń Upland. Acta Geol. Pol. 16, 2: 127—191.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 45

Start page:

325

End page:

345

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:124694

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content downloads / hits:

186

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/112868

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information