Object structure
Title:

Ochrona ojczystego krajobrazu jako obowiązek patriotyczny

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Wojciechowski, Krzysztof

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na 373-374 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

landscape conservation

References:

Fischer Z., Magomedow M. R. 2004. Ekologia - krajobraz - energia. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 250.
Janecki J., Borkowski Z. (red.) Krajobraz i ogród wiejski, T. 1: Nowe idee i metody w architekturze krajobrazu, T. 2: Tradycje a współczesny krajobraz wsi polskiej, T. 3: Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski. Wydawnictwo KUL, Lublin.
Janecki J.1996. Ochrona krajobrazu z elementami kształtowania. W: Olaczek R. (red.) 1996. Ochrona przyrody w Polsce. LOP, Warszawa, s. 126-145.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, s. 440.
Kozłowski S. (red.) 2006. Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Studia nad Zrównoważonym Rozwojem T. II, KOS KUL JPII, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 429.
Kozłowski S. 1980. Ochrona krajobrazu. Poradnik ochrony przyrody. Wyd. Liga Ochr. Przyr. Warszawa, s. 112.
Kucharczyk M. (red.) 2004. Współczesne problemy ochrony krajobrazu. Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin, s. 295.
Lenart M., Michałowski A.(red.) [b.d.]. Krajobraz Polski. Nasze dziedzictwo i obowiązek. PHU Media Corporation Sp. z o.o., Warszawa, s. 295.
Matuszkiewicz J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski (= Prace Geograficzne 158), Warszawa: IGiPZ PAN.
Michalczyk J. (red.) 2006. Człowiek a środowisko. Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lublin, s. 199.
Mirek Z. 2002. Krajobraz kulturowy jako środowisko życia. W: Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z., Mirek Z. (red.) Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. IOP PAN, ISF, IB PAN, Kraków, s. 199-215.
Pol W. 1888. Pieśń o ziemi naszej. Nakład J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, Kraków, s. 63.
Richling A. 1992. Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa, ss. 264.
Rucka M. 2003. Zdążyć przed zachodem słońca, czyli wędrówki po izbicy i jej okolicach. Izbica.
Solon J. 2003. Różnorosność ponadgatunkowa - krajobrazy. W: Andrzejewski R., Weigle A. (red.) Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 155-159.
Sulimierski, F., Chlebowski, B. and Walewski, W. (red.) 1880–1902. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15, Druk "Wieku", Warszawa.
Szafer W. 1972. Podstawy geobotaniczne podziału Polski. W: Szata roślinna Polski. (W. Szafer, K. Zarzycki red.). T. II. PWN, Warszawa.
Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekofizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Zachara J., Maciążek J. (red.) 2001. Rozejrzyj się wokół swojego domu. Seria: Edukacja bioregionalna, Stowarzyszenie "Olszówka", Bielsko-Biała, s. 68.
Żarska B. 2003. Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 239.

Start page:

363

End page:

374

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: