Object structure
Title:

"Przełom Osławy pod Duszatynem" - reserve nature natural values and their threats

Creator:

Margielewski, Włodzimierz ORCID ; Łajczak, Adam ; Szczęsny, Bronisław

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 64-65 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Bober L. 1984. Regiony osuwiskowe Karpat fliszowych i ich związek z budową geologiczną regionu. Biul. PIG 340: 115-156.
Dikau R., Brunsden D., Schrott L., Ibsen M. L. (ed.) 1996. Landslide recognition. Identification, Movement and Causes. J. Willey, Sons, Chirester.
Fiałkowski W., Sowa R. 1992. Widelnice Plecoptera. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (red. Głowaciński Z.). ZOPiZN PAN, Kraków.
Głodek J. 1965. Katastrofa i awarie zapór wywołane warunkami geologicznymi. Przegl. Geol. 4: 165-168.
Hermanowicz W., Dożańska W. J., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa.
Jażdżewska T., Wiedeńska J. 1992. Pijawki Hirudinea. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (red. Głowaciński Z.). ZOPiZN PAN, Kraków.
Kleczkowski A. 1955. Osuwiska i zjawiska pokrewne. Wyd. Geol. Warszawa.
Kukuła K., Szczęsny B. 2000. Ekologiczne uwarunkowania ochrony ekosystemów wodnych Bieszczadów Zachodnich. Monogr. Bieszcz. 10, 79-114.
Łajczak A. 1996. Zasoby wodne Zachodnich Bieszczadów ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Operat szczegółowy. W: Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Maszynopis, Dyrekcja BdPN, Ustrzyki Górne.
Margielewski W. 2001. O strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju głębokich osuwisk - implikacje dla Karpat fliszowych. Przegl. Geol. 49, 6: 515-524.
Operat wodnoprawny na pobór wody dla Malej Elektrowni Wodnej, rzeka Osława km 43 + 100 — 41+600, miejscowość Duszatyn-Prełuki, gmina Komańcza, powiat Sanok 1999, Wydz. Ochr. Środ., Starostwo Powiatowe w Sanoku.
Punzet J., 1991. Przepływy charakterystyczne. W: Dorzecze górnej Wisły (red. Dynowska I., Maciejewska M.) cz. I: 167-215. PWN, Warszawa, Kraków.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz.U. nr 130, poz. 1456.
Rozporządzenie Nr 72/00 Wojewody Podkarpackiego z dn. 2S marca 2000 w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Przełom Osławy pod Duszatynem”. Dz.Urz. nr 24, poz. 198 z 10.04.2000 r.
Sowa R. 1992. Jętki Ephemeroptera. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. W: red. Głowaciński Z. ZOPiZN PAN, Kraków.
Szczęsny B. 1992. Chruściki (Trichoptera). W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (red. Głowaciński Z.). ZOPiZN PAN, Kraków.
Szczęsny B. 2000. Trichopterofauna Bieszczadów Zachodnich (Karpaty Wschodnie). Monogr. Bieszcz. 8: 189-250.
Ślączka A. 1964. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Bukowsko. Wyd. Geol. Warszawa.
Ślączka A. 1968. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Bukowsko. Wyd. Geol., Warszawa.
Ślączka A. 1973. Rzepedź-Komańcza-Dołżyca-Duszatyn-Chryszczata W: Przewodnik geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych (red. Żytko K.). Wyd. Geol., Warszawa.
Ślączka i in. 1979. Mapa geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Łupków. Wyd. Geol., Warszawa.
Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 4: 5-19.
Zabuski L., Thiel K., Bober L. 1999. Osuwiska we fliszu Karpat polskich. Geologia, modelowanie, obliczenia stateczności. Wyd. IBW PAN, Gdańsk.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

58

Issue:

2

Start page:

39

End page:

65

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: