RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wcinanie się rzek polskich Karpat w ciągu XX wieku ; Twentieth-century incision of the Polish Carpathians rivers during the 20th century

Creator:

Wyżga, Bartłomiej

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Group publication title:

Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty ; Environmental status of rivers in southern Poland and measures for its improvement

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 35-38 ; ISBN 978-83-61191-12-4

Type of object:

Book/Chapter

References:

Augustowski B. 1968. Spostrzeżenia nad zmianami antropogenicznymi w korycie rzeki Ropyw Karpatach. Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku, 10, 161-168.
Bathurst J. C. 1982. Theoretical aspects of flow resistance. [w:] R. D. Hey, J. C. Bathurst, C. R. Thorne(red.), Gravel-bed Rivers. Wiley, Chichester, 83-108.
Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J. 2005. Zasady dobrej praktykiw utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Bravard J. P., Amoros C., Pautou G., Bornette G., Bournaud M., Creuzé des Châtelliers M., Gibert J.,Peiry J. L., Perrin J. F., Tachet H. 1997. River incision in South-east France: morphologicalphenomena and ecological effects. Regulated Rivers: Research and Management, 13, 1-16.
Brookes A. 1987. River channel adjustment downstream from channelization works in England andWales. Earth Surface Processes and Landforms, 12, 337-351.
Bull W. B., Scott K. M. 1974. Impact of mining gravel from urban stream beds in the southwesternUnited States. Geology, 2, 171-174.
Church M. 1978. Palaeohydrological reconstructions from a Holocene valley fill. [w:] A. D. Miall(red.), Fluvial Sedimentology. Canadian Society of Petroleum Geologists Memoir, 5, 743-772.
Collins B., Dunne T. 1989. Gravel transport, gravel harvesting, and channel-bed degradation in riversdraining the southern Olympic Mountains, Washington, USA. Environmental Geology and WaterScience, 13(3), 213-224.
Dudziak J. 1965. Dzika eksploatacja kamienia w powiecie nowotarskim. Ochrona Przyrody, 31,161-187.
Dynowska I. 1991. Bilans wodny. [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski (red.), Dorzecze górnej Wisły.PWN, Warszawa-Kraków, 223-227.
Emerson J. W. 1971. Channelization: a case study. Science, 173, 325-326.
Froehlich W. 1980. Hydrologiczne aspekty pogłębiania koryt rzek beskidzkich. Zeszyty ProblemowePostępów Nauk Rolniczych, 235, 257-268.
Froehlich W. 1982. Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do koryta w górskiejzlewni fliszowej. Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN, 143, 1-144.
Galay V. J. 1983. Causes of river bed degradation. Water Resources Research, 19, 1057-1090.
Kaszewski B. M., Filipiuk E. 2003. Variability of atmospheric circulation in Central Europe in thesummer season 1881-1998 (on the basis of the Hess-Brezowski classification). MeteorologischeZeitschrift, 12(3), 123-130.
Kędzior A. 1928. Roboty wodne i melioracyjne w Południowej Małopolsce wykonane z inicjatywy Sejmu i Wydziału Krajowego. Lwów.
Klimek K. 1979. Geomorfologiczne zróżnicowania koryt karpackich dopływów Wisły. FoliaGeographica, Series Geographica Physica, 12, 35-47.
Klimek K. 1983. Erozja wgłębna dopływów Wisły na przedpolu Karpat. [w:] Z. Kajak (red.),Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza. PWN, Warszawa-Łódź, 97-108.
Klimek K. 1987. Man’s impact on fluvial processes in the Polish Western Carpathians. GeografiskaAnnaler, 74A, 123-131.
Klimek K., Trafas K. 1972. Young-Holocene changes in the course of the Dunajec River in theBeskid Sądecki Mts (Western Carpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 6,85-92.
Knighton A. D. 1989. River adjustment to changes in sediment load: the effects of tin miningon the Ringarooma River, Tasmania, 1875-1984. Earth Surface Processes and Landforms, 14,333-359.
Kondolf G. M. 1997. Hungry water: effects of dams and gravel mining on river channels.Environmental Management, 21, 533-551.
Krzemień K. 1981. Zmienność subsystemu korytowego Czarnego Dunajca. Zeszyty NaukoweUniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 53, 123-137.
Krzemień K. 2003. The Czarny Dunajec River, Poland, as an example of human-induced developmenttendencies in a mountain river channel. Landform Analysis, 4, 57-64.
Kukulak J. 2003. Ewolucja koryta Sanu w Bieszczadach Wysokich w drugiej połowie minionego1000-lecia. [w:] J. Lach (red.), Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływemantropopresji. Akademia Pedagogiczna, Kraków, 134-140.
Kukulak J. 2004. Zapis skutków osadnictwa i gospodarki rolnej w osadach rzeki górskiej naprzykładzie aluwiów dorzecza górnego Sanu w Bieszczadach Wysokich. Prace MonograficzneAkademii Pedagogicznej w Krakowie, 381, 1-125.
Lach J. 1975. Ewolucja i typologia krajobrazu Beskidu Niskiego z uwzględnieniem gospodarczejdziałalności człowieka. Prace Monograficzne WSP w Krakowie, 16, 5-72.
Lach J., Wyżga B. 2002. Channel incision and flow increase of the upper Wisłoka River, southernPoland, subsequent to the reafforestation of its catchment. Earth Surface Processes and Landforms,27, 445-462.
Landon N., Piégay H., Bravard J. P. 1998. The Drôme river incision (France): From assessment tomanagement. Landscape and Urban Planning, 43, 119-131.
Laronne J. B., Carson M. A. 1976. Interrelationships between bed morphology and bed-materialtransport for a small, gravel-bed channel. Sedimentology, 23, 67-85.
Liébault F., Piégay H. 2001. Assessment of channel changes due to long-term bedload supplydecrease, Roubion River, France. Geomorphology, 36, 167-186.
Lisle T. E., Iseya F., Ikeda H. 1993. Response of a channel with alternate bars to a decrease in supplyof mixed-size bed load: a flume experiment. Water Resources Research, 29, 3623-3629.
Łajczak A. 1994. The rates of silting and the useful lifetime of dam reservoirs in the Polish Carpathians. Zeitschrift für Geomorfologie, 38, 129-150.
Łajczak A. 1997. Anthropogenic changes in the suspended load transportation by and sedimentationrates of the River Vistula, Poland. Geographia Polonica, 68, 7-30.
Madej M. A., Ozaki V. 1996. Channel response to sediment wave propagation and movement,Redwood Creek, California, USA. Earth Surface Processes and Landforms, 21, 911-927.
Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B. 1991. Klimat. [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski (red.),Dorzecze górnej Wisły. PWN, Warszawa-Kraków, 68-84.
Osuch B. 1968. Problemy wynikające z nadmiernej eksploatacji kruszywa rzecznego na przykładzierzeki Wisłoki. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, 219, 283-301.
Pietrzak M. 2005. Relationship between settlement and relief in the Polish Carpathian mountains.[w:] W. Zgłobicki, J. Rejman, (red.), Human impact on sensitive geosystems. WydawnictwoUMCS, Lublin, 65-82.
Punzet J. 1981. Zmiany w przebiegu stanów wody w dorzeczu górnej Wisły na przestrzeni 100 lat(1871-1970). Folia Geographica, Series Geographica Physica, 14, 5-28.
Raczyński K. 1989 Wymiarowanie koryt cieków górskich. Gospodarka Wodna, 4, 76-78.
Radecki-Pawlik A. 2002. Pobór żwiru i otoczaków z dna potoków górskich. Aura, 2, 17-19.
Reid I., Frostick L. E., Layman J. T. 1985. The incidence and nature of bedload transport duringflood flows in coarse-grained alluvial channels. Earth Surface Processes and Landforms, 10,33-44.
Richards K., Clifford N. 1991. Fluvial geomorphology: structured beds in gravelly rivers. Progressin Physical Geography, 15, 407-422.
Rinaldi M. 2003. Recent channel adjustments in alluvial rivers of Tuscany, central Italy. EarthSurface Processes and Landforms, 28, 587-608.
Rinaldi M., Wyżga B., Surian N. 2005. Sediment mining in alluvial channels: physical effects andmanagement perspectives. River Research and Application, 21, 805-828.
Schumm S. A. 1969. River metamorphosis. Journal of Hydraulic Division, American Association ofCivil Engineers, 95, 255-273.
Sear D. A., Archer D. 1998. Effects of gravel extraction on stability of gravel-bed rivers: the WoolerWater, Northumberland, UK. [w:] P. C. Klingeman, R. L. Beschta, P. D. Komar, J. B. Bradley (red.),Gravel-Bed Rivers in the Environment. Water Resources Publications, Highlands Ranch, 415-432.
Simon A. 1989. A model of channel response in disturbed alluvial channels. Earth Surface Processesand Landforms, 14, 11-26.
Soja R. 1977. Deepening of channel in the light of the cross profile analysis. Studia GeomorphologicaCarpatho-Balcanica, 11, 127-138.
Surian N., Rinaldi M. 2003. Morphological response to river engineering and management in alluvialchannels in Italy. Geomorphology, 50, 307-326.
Szumański A. 1986. Postglacjalna ewolucja i mechanizm transformacji dna doliny dolnego Sanu.Geologia, 12, 5-92.
Williams G. P., Wolman M. G. 1984. Downstream effects of dams on alluvial rivers. US GeologicalSurvey Professional Paper, 1286, 1-83.
Wyżga B. 1991. Present-day downcutting of the Raba River channel (Western Carpathians, Poland)and its environmental effects. Catena, 18, 551-566.
Wyżga B. 1993. Present-day changes in the hydrologic regime of the Raba River (Carpathians,Poland) as inferred from facies pattern and channel geometry. [w:] M. Marzo, C. Puigdefábregas(red.), Alluvial Sedimentation. International Association of Sedimentologists Special Publication,17, 305-316.
Wyżga B. 1993. River response to channel regulation: case study of the Raba River, Carpathians,Poland. Earth Surface Processes and Landforms, 18, 541-556.
Wyżga B. 1993. Funkcjonowanie systemu rzecznego środkowej i dolnej Raby w ostatnich 200latach. Dokumentacja Geograficzna, 6, 1-92.
Wyżga B. 1996. Changes in the magnitude and transformation of flood waves subsequent to thechannelization of the Raba River, Polish Carpathians. Earth Surface Processes and Landforms,21, 749-763.
Wyżga B. 1997. Methods for studying the response of flood flows to channel change. Journal ofHydrology, 198, 271-288.
Wyżga B. 1999. Estimating mean flow velocity in channel and floodplain areas and its use forexplaining the pattern of overbank deposition and floodplain retention. Geomorphology, 28, 281-297.
Wyżga B. 2001. A geomorphologist’s criticism of the engineering approach to channelization ofgravel-bed rivers: case study of the Raba River, Polish Carpathians. Environmental Management,28, 341-358.
Wyżga B. 2001. Impact of the channelization-induced incision of the Skawa and Wisłoka Rivers,southern Poland, on the conditions of overbank deposition. Regulated Rivers: Research andManagement, 17, 85-100.
Zawiejska J., Krzemień K. 2004. Human impact on the dynamics of the upper Dunajec River channel:a case study. Geograficky Časopis, 56, 111-124.
Zawiejska J., Wyżga B. 2008. Transformacja koryta Dunajca w XX wieku jako wynik ingerencjiczłowieka i zmian środowiskowych w zlewni. [w:] B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzekpołudniowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty. Instytut Ochrony Przyrody PAN,Kraków, 41-50.

Start page:

7

End page:

40

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:210636

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 37

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 17, 2021

In our library since:

Sep 17, 2021

Number of object content downloads / hits:

107

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/186900

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information