Object structure
Title:

Gleby stawowe wytworzone z utworów pyłowych ; Pond soils formed out of silt loam formations

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1965

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 24-26

Type of object:

Journal/Article

References:

Bloomfield C. 1956. The experimental production of podsolisation. VI Congres internationale de science du sol, E, V-3, 21—23, Paris.
Bombówna Μ. 1957. Tworzenie się osadów dennych w stawach rybnych. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 4, 111—126.
Breest F. 1921. Studien über die Phosphorsäure in Boden und in Wasser. Intern. Mitt. Bodenkunde, 11, 111—116.
Breest F. 1925. Über die Beziehungen zwischen Teichwasser, Teichschlamm und Teichuntergrund. Arch. f. Hydrobiol., 15, 422—454.
Bromfield S. Μ. 1954. The reduction of iron oxide by bacteria. J. Soil Sci., 5, 1, 129—139.
Cronheim, Czensny R. 1919. Bodensuntersuchungen. Zeitschr. f. Fisch., 20, 22—37.
Dobrzański B. 1958. Ustalenie metodyki oznaczania składu mechanicznego gleb. Rocz. Glebozn. dodatek do t. VII, 13—24.
Earley J. W., Osthaus B. B., Milne J. H. 1953. Purification and properties of montmorillonit. Am. Min., 38, 707—724.
Gorbunov N. I. 1956. Zakonomiernosti rasprostranienija gilinistych mineralov v głavniejšich tipach počv SSSR. Počvov., 2, 75—89.
Gorbunov N. I. 1959. Značenije minerałov dla płodorodija počv. Počvov., 7, 1—13.
Grim R. E. 1953. Clay Mineralogy. Mc Graw-Hill, New York-London-Toronto.
Jarkow S. P. 1956. Dynamique saisonnière de certains processus dans les sols. VI Congrès internationale de la science du sol, E, V-66, 401—405, Paris.
Just J., Hermanowicz W. 1955. Fizyczne i chemiczne badania wody do picia i potrzeb gospodarczych. Warszawa PZWL.
Karim A. 1954. Mineralogical study of the colloid fractions of some great soil groups, with particular reference to illites. J. Soil Sci., 5, 140—144.
Kępka Μ. 1962. Wstępne badania składu mineralnego frakcji <0.002 mm gleby bielicowej i brunatnej. Roczn. Glebozn., XI, 161—173.
Komornicki T. 1959. Studia nad frakcją ilastą kilku gleb podkrakowskich Roczn. Glebozn., VIII, 3—48.
Konecka-Betley K. 1961. Studia nad kompleksem sorpcyjnym gleb. Roczn. Glebozn., 10, 2, 469—520.
Kononowa J. 1955. Zagadnienie próchnicy glebowej. PWRiL, Warszawa.
Konstantinov A. S., Dodonova E. W. 1953. Sodieržanije i dinamika organičeskovo vieščestva ilovych otloženii rozličnych prudov. Trudy Lim. Sat. v Kostnie vyp. 19.
Kubiena W. 1953. Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Enke, Stuttgart.
Lantsch C. 1925. Der Boden der Wielenbacher Teiche. Arch. F. Hydrobiol., 15, 406—411.
Lundquist G. 1940. Zur Mikroskopie der Binnenseesedimente, Verh. Inter. Ver. Theoret. Lim., 9.
Martin R. T. 1954. Calcium Oxalate formation in soil from hydrogen peroxide treatment, Soil Sci., 77, 143—145.
Musierowicz A. 1953. Próchnica gleb. Rocz. Nauk. Rol., 67, A-3, 135—163.
Musierowicz A. 1958. Gleboznawstwo szczegółowe, PWRiL, wyd. II, Warszawa.
Mückenhausen E. 1956. Die Einteilung der Wasserbeeinflussten (hydromorphen) Böden Deutschlands. VI Congrès international de la science du sol, E, V-18, 111—114 Paris.
Nemec A., Fastrowa J. 1941. Die Nährstoffgehalte der Teichwasser und Teichboden in Beziehung zu den natürlichen Zuwächsen der Teiche. Zeitschr. f. Fisch., 39, 489—518.
Ohle W. 1937. Kolloidgehalte als Nährstoffregulatoren der Gewässer. Die Naturwissenschaft, 29, 471—474.
Paauw van der F. 1962. Effect of winter rainfall on the amount of nitrogen available to crops. Plant. a. Soil., 16, 3, 361—380.
Pasternak K. 1958. Wpływ różnych materiałów glebowych dna stawów na skład chemiczny wody. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN., 7, 27—60.
Pasternak K. 1959. Gleby gospodarstw stawowych dorzecza górnej Wisły. Acta Hydrobiol., 1, 3—4, 221—283.
Pasternak K. 1963. Wstępne doświadczenia nad możliwością zastosowania polskiej mączki fosforytowej (annofosu) w nawożeniu stawów. Acta Hydrobiol., 5, 4, 403—433.
Pavel L., Uziak S. 1958. Minerały ilaste w glebach Karpat fliszowych. Ann. Univ. Μ. Curie Skłodowska, E, 13, 2, 49—70.
Pavel L., Uziak S. 1960. Minerały ilaste gleb wytworzonych z utworów lessowatych i pyłowych pochodzenia wodnego. Roczn. Glebozn. dodatek do t. IX, 161—163.
Post L. V. 1862. Studuer oiver nutidens koprogena jordbilodningar (gyttja, dy och muli) — Studien über die koprogenen Erdbildungen der Neuzeit (Gyttja, Dy und Humus). R. Sw. Vet. Akad. Hyd., 4.
Schwabe G. H., Klinge H. 1960. Gewässer und Boden als Forschungsgegenstand. Anal. de Edaf. y Agrobiol., XIX, 9—10, 519—568.
Siuta J. 1960. Wstępne badania nad udziałem glebowej substancji organicznej w sorpcji wymiennej kationów. Roczn. Glebozn., 9, 2, 57—67.
Siuta J. 1961. Wpływ procesu glejowego na kształtowanie się cech morfologicznych i właściwości chemicznych profilu glebowego. Rocz. Glebozn., 10, 2, 367—395.
Skworcov A. F. 1957. Glejeobrazovanije i fizičeskije svoistwa počv. Počvov., 11, 97—104.
Standard Methods for the Examination of Water, Sewage and Industrial Wastes, 1955. Tenth edition, APHA, New York.
Stangenberg Μ. 1943. Die Produktionsbedingungen in den Teichen. II. Die chemische Zusammensetzung der Böden unter der Teichen. Geologie der Meere und Binnengewässer, 6, 1—64.
Stangenberg Μ. 1949. Nitrogen and carbon in the bottom deposits of lakes and in the soils under carp ponds. Verh. Inter. Ver. Theoret. Lim. 10 422—437.
Starmach K. 1956. Hodowla ryb stawowych. Rozdz. II. Staw jako środowisko hodowlane, PWRiL Warszawa, 13—79.
Stevenson F. J. 1959. Carbon-nitrogen relationships in soil. Soil Sci., 88, 201—208.
Stoch L. 1959. Niektóre zagadnienia analizy termicznej różnicowej minerałów. Arch. Mineral., 21, 2, 185—228.
Strzemski Μ. 1955. Problem bonitacji gleb podwodnych, zbiorników śródlądowych oraz zagadnienie bonitacji stawów. Gospodarka Rybna 1 (64), 1—4.
Strzemski Μ. 1957. Zarys rozwoju pojęcia i definicji gleby. Roczn. Glebozn., 6, 123—162.
Tiurin I. 1937. Organičeskoje vieščestvo počv. Sielchozgiz. Moskva — Leningrad.
Tokarski J. 1954. Zagadnienie koloidów glebowych. Post. Nauk. Rol., 5, 41—78.
Wróbel S. 1958. Próby wyjaśnienia zmian chemicznych zachodzących w dnie stawów pod wpływem corocznego zimowego osuszania. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN, 6, 97—108.
Wróbel S. 1960. Współzależność między dnem i wodą w stawach. Acta Hydrobiol., 2, 69—124.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 7

Issue:

1

Start page:

1

End page:

26

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: