Object structure

Title:

Życie po śmierci. Wykonywanie zapisów testamentowych w kulturze prawneji przestrzeni społecznej mniejszych miast wielkopolskich na przykładzie Dolska oraz Krzywinia i Książa (druga połowa XVI w.–pierwsza połowa XVII w.)

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 1

Creator:

Słomski, Michał

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

testaments ; small towns ; social space ; society ; early-modern period ; Lesser Poland

References:

Banderowicz Kinga. 2012. „Koneweczek osiem sztuczek i mycka aksamitna białogłowska”. O dobrach doczesnych w inwentarzach rzeczy pozostałych po poznańskich mieszczanach, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 19, nr 2, s. 47–64
Bartoszewicz Agnieszka. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa
Bartoszewicz Agnieszka. 2017. Wstęp, [w:] Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, oprac. A. Bartoszewicz, K. Mrozowski, M. Radomski, K. Warda, red. A. Bartoszewicz, Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 5, Warszawa, s. 7–27
Biłous Natalia. 2011. Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660–1670, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIX, nr 3–4, s. 347–362
Biłous Natalia. 2013. Konflikty w rodzinach mieszkańców miast Wołynia w świetle testamentów z XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXI, nr 2, s. 317- 325
Delimata Małgorzata. 2011. Prawo rodzinne w pracach Bartłomieja Groickiego (około 1534 1605), [w:] Społeczeństwo a rodzina, red. I.M. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3, Warszawa, s. 21–37
Dokumenty. 1975. Dokumenty opactwa benedyktynów w Lubiniu z XIII–XV wieku, wyd. i oprac. Z. Perzanowski, Kodeks Dyplomatyczny Polski. Seria Nowa, z. 1, Warszawa–Poznań
Głowacka Anetta. 2010. Dobroczynność w obliczu śmierci w małych miastach wielkopolskich w drugiej połowie XVI i XVII wieku, [w:] Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII- XXI wieku, red. D.K. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa, s. 95–111
Głowacka-Penczyńska Anetta. 2011. Testamenty mieszkańców małych miast wielkopolskich z XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIX, nr 3–4, s. 381–393
Głowacka-Penczyńska Anetta. 2013. Rzeczy „stare” i „cenne” w testamentach i inwentarzach mieszczańskich małych miast Wielkopolski w XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXI, nr 2, s. 327–338
Groicki Bartłomiej. 1954a. Tytuły prawa majdeburskiego, Warszawa
Groicki Bartłomiej. 1954b. Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów, Warszawa
Grzelczak-Miłoś Iwona. 2011. „Mieszczaństwo poznańskie w świetle Libri testamentorum”, maszynopis pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https: //repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/990/1/Mieszcza%C5%84stwo%20pozna%C5%84skie%20w%20%C5%9Bwietle%20Libri%20testamentorum.pdf (dostęp 23.03.2020)
Guzowski Piotr, Poniat Radosław. 2015. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 37, nr 2, s. 77–93
Hoszowski Stanisław. 1960. Klęski elementarne w Polsce w latach 1587–1648, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warszawa, s. 454–465
Izdebski Tytus. 1990. Związki czasu i przestrzeni w świadomości mieszkańców późnośredniowiecznego Krakowa. Propozycje badawcze, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXVIII, nr 3–4, s. 305–314
Justyniarska-Chojak Katarzyna. 2008. Spadkobranie w rodzinach mieszczańskich województwa sandomierskiego w XVII wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa, s. 283–294
Karpiński Andrzej. 2017. Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku, Warszawa
Karsznicki Krzysztof. 2014. Główne kultury prawne na świecie, „Studia Iuridica Toruniensia”, t. 15, s. 75–89
Kodeks. 1985. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. A. Gąsiorowski, R. Walczak, t. VII, Warszawa–Poznań
Kozak Adam. 2013. Testamenty mieszczan pleszewskich w późnym średniowieczu, „Rocznik Pleszewski”, s. 155–163
Łosowski Janusz. 1997. Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin
Marciniak Kamila Aleksandra. 2016. Proces sądowy jako theatrum w świetle dzieł Bartłomieja Groickiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, R. 68, nr 1, s. 149–177
Mikuła Maciej. 2014. Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku), „Z Dziejów Prawa”, t. 7 (15), s. 33–63
Mrozowski Krzysztof. 2013. Spór o spadek y o ymienye a kultura prawna mieszkańców Starej Warszawy w połowie XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXI, nr 2, s. 277–294
Napiórkowski Marcin. 2019. Kod kapitalizmu. Jak Gwiezdne Wojny, Coca-Cola i Leo Messi kierują twoim życiem, Warszawa
Popiołek Bożena. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków
Słoń Marek. 2016. Miasta prywatne w sieci miejskiej Wielkopolski XV–XVI wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 77, s. 93–123
Sowina Urszula. 2002. Wdowy i sieroty w świetle prawa w miastach Korony w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska A. Klonder, Warszawa, s. 15–28
Sowina Urszula. 2006. Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu majątku w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności, [w:] Sociální svĕt středovĕkého mĕsta, red. M. Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia, 5, Praha, s. 173–183
Suski Piotr. 2008. Spory wokół gerady i hergewetu w polskim miejskim prawie spadkowym w XVI w., [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7–8 marca 2007 r., red. M. Mikuła, Kraków, s. 165–175
Tochowicz Stanisław. 1985. Kultura prawna oraz kultura prawnicza jako elementy działań nauczyciela, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, t. 13, s. 181–194
Wiesiołowski Jacek. 1980. Sieć miejska w Wielkopolsce XIII–XVI wieku. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXVIII, nr 3, s. 385–395
Wilczek-Karczewska Magdalena. 2011. Konflikty rodzinne na tle majątkowym w świetle wielkopolskich inwentarzy i testamentów z XVII wieku. Zarys problematyki, [w:] Społeczeństwo a rodzina, red. I.M. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3, Warszawa, s. 149–169
Zielecka Wioletta. 2009. Prawo i praktyka testowania w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII wieku¸ „Czasopismo Prawno-Historyczne”, R. 61, nr 1, s. 65–101

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

1

Start page:

51

End page:

68

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM68.2020.1.004

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: