Object structure

Title:

Rodzinne opresje Julianny Młodeckiej (1731–ok. 1799). Przyczynek do dziejów przemocy domowej w czasach staropolskich

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 1

Creator:

Bondyra, Wiesław

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

domestic abuse ; nobility courts ; landed estate ; Dłużewski Antoni ; Dzierżanowski Antoni ; Młodecki Aleksander ; Wydżga Michał

References:

Bereza Arkadiusz, Okniński Witold. 2010. Sądownictwo siedleckie. Tradycje i współczesność, Siedlce
Bezzubik Edyta. 1999. Rapt w okresie staropolskim, „Studia Podlaskie”, t. 9, s. 65–72
Bondyra Wiesław. 2003. Zarys dziejów Uhruska. 800 lat istnienia, [w:] Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura, red. F. Czyżewski, Wola Uhruska, s. 13–26
Bondyra Wiesław. 2014. Urzędnicy grodzcy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej w czasach saskich. Spisy, [w:] Scientia nihil est quam veritas imago. Studia ofiarowane prof. R. Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin, s. 888–936
Bondyra Wiesław. 2015. Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin
Boniecki Adam. 1900–1911. Herbarz polski, t. 3–5, 14, Warszawa
Deputaci. 2017. Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, cz. 4: 1701–1750, oprac.W. Bondyra, Lublin
Elektorowie. 1908. Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, wyd. J. Dunin-Borkowski, M. Dunin- Wąsowicz, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 1, 1908/1909
Encyklopedia katolicka. 1985. Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin
Encyklopedia kościelna. 1892. Encyklopedia kościelna, wyd. M. Nowodworski, t. 18, Warszawa
Kitowicz Jędrzej. 1985. Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa
Kosiński Adam Amilkar. 1881. Przewodnik heraldyczny, t. 3, Warszawa
Księgi referendarii. 1979. Księgi referendarii koronnej z czasów saskich. Sumariusz, t. 2: 1735–1763, oprac. M. Woźniakowa, Warszawa
Lipiński Stanisław. 2013. Przyczynek do dziejów Krasnego, „Rocznik Chełmski”, t. 17, s. 321–327
Marczewski Jarosław. 2013. Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin
Metryki brygidek. 2011. Metryki brygidek lubelskich, oprac. J. Marczewski, Lublin
Moraczewski Stanisław. 1907. Moraczewscy. Zarys genealogiczny z dokumentów urzędowych oraz papierów znajdujących się w archiwum rodzinnym, Lwów
Morys-Twarowski Michał. 2013. Uzupełnienia do biografii Michała Dzierżanowskiego (ok. 1722–1809), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Prace Historyczne, nr 140, z. 4, s. 313–320
Mozgawa Marek, Wrzyszcz Andrzej. 2019. Prawnokarna ochrona miru domowego na ziemiach polskich, „Ius Novum”, t. 13, nr 2, s. 75–106
Niesiecki Kasper. 1841–1845. Herbarz polski, t. 6, 10, Lipsk
Orłowski Ryszard. 1959. Opór włościan i formy walki klasowej w Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII stulecia, „Annales UMCS”, Sectio F, t. 14, s. 139–177
Ostrowski Teodor. 1787. Prawo cywilne narodu polskiego, t. 1, Warszawa
Penkała Anna. 2017. Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków [w druku]
Popiołek Bożena. 2014. Przemoc domowa w Polsce w pierwszej połowie XVIII w. w świetle ksiąg sądowych, [w:] Scientia nihil est quam veritas imago. Studia ofiarowane prof. R. Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin, s. 978–990
Popiołek Bożena. 2015. Męska zbrodnia, kobiecy ból? Drobna przemoc w czasach saskich, [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń — dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa, s. 83–93
Popiołek Bożena. 2018. Kryminalia w księgach sądowych miast Korony jako źródło do badań nad życiem rodzinnym na przełomie XVII i XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXVI, nr 1, s. 21–32
Rolle Józef Apolinary. 1892. Po insurekcji kozackiej. Z wewnętrznych dziejów Bracławszczyzny, [w:] Rolle Józef Apolinary, Sylwetki historyczne, Seria 8, t. 8, Kraków, s. 115–268
Sarcevičiene Jolita. 2014. „Nie mogą ich świątobliwie wychowywać, jeśli onych nie gromią”. Relacje między rodzicami a dziećmi w piśmiennictwie XVIII wieku, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa, s. 397–414
SGKP. 1883. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa
Summariusz królewszczyzn. 1862. Summariusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej z wyrażeniem posesorów i siła która płaci rocznej kwarty, spisany roku 1770, wyd. E. Piotrowski, Żytomierz
Szachałaj Jolanta. 2003. Historia parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku (w świetle Wizytacji generalnej z 1799 r.), [w:] Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura, red. F. Czyżewski, Wola Uhruska, s. 53–59
Tyszka Andrzej. 2001. Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821–1939, t. 1: 1821–1845, Warszawa
Uruski Seweryn. 1914. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 11, Warszawa
Uruszczak Wacław. 2015. Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, wyd. 3, Warszawa
Urzędnicy bełscy. 1992. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik
Urzędnicy lubelscy. 1991. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik
Urzędnicy podlascy. 1994. Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik
Urzędnicy ruscy. 1987. Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław
Wereszycka Helena. 1969. Kossecki Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Wrocław, s. 298
Woliński Marek. 2011. Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, Szczecin
Załęski Krzysztof. 2009. Słownik polskich prawników należących do lóż wolnomularskich, „Ars Regia”, nr 18, s. 181–223
Zbudniewek Janusz. 1994. Fundacje paulinów w XVII i XVIII wieku, „Saeculum Christianum”, t. 1, nr 2, s. 65–82
Żołądź-Strzelczyk Dorota. 2014. Przestrzeń dziecięca w staropolskiej rzeczywistości, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa, s. 213–236
Żołądź-Strzelczyk Dorota, Kabacińska-Łuczak Katarzyna. 2012. Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Warszawa
Żychliński Teodor. 1880. Złota księga szlachty polskiej, t. 2, Poznań

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

1

Start page:

69

End page:

86

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM68.2020.1.005

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: