Object structure
Title:

Strategie budowania intymności – pierwsze listy Felicjana Medarda Faleńskiego i Marii Trębickiej

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Bąbel, Agnieszka ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Felicjan Medard Faleński (1825–1910) ; Maria z d. Trębicka Faleńska(1821–1896) ; korespondencja ; inedita ; intymność ; autokreacja

References:

Bibliografia podmiotowa
1. List Felicjana Faleńskiego do Marii Trębickiej z 20 sierpnia 1854 r., w: „Korespondencja poety FelicjanaFaleńskiego z przyszłą żoną Marią Trębicką z lat 1854–1860”, Biblioteka Jagiellońska, rkps 5780, k. 1–2v.
2. List Marii Trębickiej do Felicjana Faleńskiego z 6 sierpnia [1854 r.], w: „Korespondencja poety FelicjanaFaleńskiego z przyszłą żoną Marią Trębicką z lat 1854–1860”, Biblioteka Jagiellońska, rkps 5780, k. 7–8v.
Bibliografia przedmiotowa
1. Bąbel A., Siedem kartek, siedem nieszczęść. Fragmenty dziennika Marii z Trębickich Faleńskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej, "Napis" 2017, nr 23: List jako szczególny gatunek literacki. DOI
2. Całek A., Nowa teoria listu, Kraków 2019 (rozdz. 2: Komunikacja i dialog w liście, rozdz. 4: Od autokreacji i autoprezentacji do kreowania wizerunku w liście). DOI
3. Faleński F., Wspomnienia z mojego życia, oprac. J. Rudnicka, w: Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, [red. S. Pigoń], "Archiwum Literackie", t. 8, Wrocław 1964.
4. Faleński F., Z listów do Marii Trębickiej. I, III, w: idem, Wybór utworów, oprac. M. Grzędzielska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
5. Gomulicki J.W., "Duch od pragnień". O Felicjanie Faleńskim, "Ateneum. Czasopismo Poświęcone Sprawom Kultury" 1939, nr 6.
6. Gomulicki J.W., Pantofle Lady Harpii, w: idem, Zygzakiem. Szkice - wspomnienia - przekłady, Warszawa 1981.
7. Grzędzielska M., Cyprian, Maria i Felicjan, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: "Nauki Humanistyczne" 1975, nr 30.
8. Grzędzielska M., Felicjan - poeta nieszczęśliwy, w: F. Faleński, Wiersze wybrane, wybór i wstęp M. Grzędzielska, Warszawa 1961.
9. Grzędzielska M., Lubelskie listy Felicjana Faleńskiego, "Kamena" 1959, nr 7.
10. Grzędzielska M., Spóźnione zamęście, "Kamena" 1959, nr 21.
11. Grzędzielska M., Urodził się nie w porę, "Kamena" 1960, nr 23/24.
12. Grzędzielska M., Wstęp, w: F. Faleński, Wybór utworów, oprac. M. Grzędzielska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
13. Korespondencja Karola Estreichera z Marią i Felicjanem Faleńskimi (1867-1903), oprac. i komentarz J. Rudnicka, Wrocław 1957.
14. Kowalczuk U., Felicjan Faleński. Twórczość i obecność, Warszawa 2002.
15. Kraushar A., Wtorki Marii Ilnickiej, w: idem, Polki twórcze czasów nowszych. Seria pierwsza, Warszawa 1929.
16. Norwid C., Listy, t. 1: 1839-1854, oprac. J. Rudnicka, Lublin 2008.
17. Norwid C., Listy, t. 2: 1855-1861, oprac. J. Rudnicka, Lublin 2016.
18. Przecławski W., Felicjan Medard Faleński. Żywot i dzieła, Poznań-Warszawa 1922.
19. Rybicka E., Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, "Teksty Drugie" 2004, nr 4.
20. Tyrowicz M., Faleńska z Trembickich (Trębickich) Maria, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948.
21. Tyrowicz M., Faleński Felicjan Medard, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948.
22. Węgrzyn I., Mniej ważne papiery po Marii z Trębickich Felicjanowej Faleńskiej (referat wygłoszony na konferencji Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku, 7-8 lutego 2019, Warszawa - maszynopis w druku).

Relation:

Napis

Start page:

138

End page:

152

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.9

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: