Object structure
Title:

Laury Makabresku „skradanie się” do wnętrza

Subtitle:

Napis Seria XXIX (2023)

Creator:

Garlej, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Laura Makabresku (Kamila Kansy) ; photography ; dialogue ; Carmelite mysticism ; Vilém Flusser

References:

Literatura podmiotowa
1. Makabresku L., Sanguis, Sosnowiec 2020 (album).
Literatura przedmiotowa
Źródła:
1. Frossard A., Credo, tłum. A. Turowiczowa, Paris 1983.
2. Reynek B., Odlot jaskółek, tłum. A. Babuchowski, wstęp W. Wencel, Kraków 2019.
3. Rilke R.M., Księga godzin i inne wiersze z lat 1898-1908, tłum. A. Lam, Warszawa 2007.
4. Rilke R.M., Księga pierwsza: O życiu mniszem, w: idem, Księga godzin z trzech ksiąg złożona (O życiu mniszem, O pielgrzymstwie, O ubóstwie i śmierci), tłum. W. Hulewicz, Wilno 1935.
5. Stein E. (s. Teresa Benedykta od Krzyża OCD), Światłość w ciemności. Wybór pism duchownych, t. 2: Wiedza Krzyża - Twierdza duchowa, tłum. s. I.J. Adamska OCD, Kraków 1977.
6. Św. Teresa od Jezusa Doktor Kościoła, Twierdza wewnętrzna, tłum. ks. bp H.P. Kossowski, Kraków 2014.
7. Zawieyski J., Notatnik liryczny, Warszawa 1957.
8. Zawieyski J., Pokój głębi, Poznań 1956.
Opracowania:
1. Baudrillard J., Fotografia, czyli świetlny zapis, tłum. B. Jabłońska, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Boguni-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012.
2. Bazin A., Ontologia obrazu fotograficznego, tłum. B. Michałek, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Boguni-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012.
3. Cassirer E., Klucz do natury człowieka: symbol, w: idem, Esej o człowieku. Wprowadzenie do filozofii ludzkiej kultury, tłum. A. Staniewska, Warszawa 2017.
4. Cortázar J., Babie lato, w: idem, Opowiadania zebrane, t. 2, tłum. Z. Chądzyńska, Kraków 1977.
5. Flusser V., Fenomenologia: spotkanie Zachodu i Wschodu?, w: idem, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, tłum. P. Wiatr, Warszawa 2018.
6. Flusser V., Ku filozofii fotografii, tłum. J. Maniecki, przedmowa P. Zawojski, Warszawa 2015.
7. Flusser V., O książce, tłum. A. Hudzik, w: Vilém Flusseri kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym, red. P. Wiatr, M. Sanakiewicz, Lublin 2021.
8. Flusser V., Pożegnanie z literaturą, tłum. P. Wiatr, w: Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym, red. P. Wiatr, M. Sanakiewicz, Lublin 2021.
9. Frossard A., Dieu existe, je L'ai rencontré, Paris 1969.
10. Garlej B., Stefana Żeromskiego tropy (o) namiętności, "Napis" 2022, nr 28. DOI
11. Garlej B., Świadectwo uniwersalizmu myśli: listy Edyty Stein do Romana Ingardena, "Studia Wschodniosłowiańskie" 2017, t. 17. DOI
12. Heidegger M., Czas światoobrazu, tłum. K. Wolicki, w: idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybór, oprac. i wstęp K. Michalski, tłum. K. Michalski, K. Pomian, M.J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki, Warszawa 1977.
13. Juszczak W., Glosa tłumacza. Muzyka u Eliota, w: T.S. Eliot, Cztery dramaty, tłum. W. Juszczak, Gdańsk 2016.
14. Kurowicki J., Wartości estetyczne fotografii (wstęp), Wrocław 2002.
15. Makota J., Czy dzieło sztuki jest symbolem?, w: Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze, red. Z. Żarnecka, Warszawa-Kraków 1964.
16. Michałowski P., Niedookreślone i nadokreślone. Między słowem a obrazem, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.
17. Michałowski P., Zrozumieć, żeby zobaczyć - zobaczyć, żeby zrozumieć. Dwa typy doświadczenia w poezji, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Warszawa 2010.
18. Mikuriya J.T., Historia światła. Idea fotografii, tłum. P. Nowakowski, Kraków 2018.
19. Rosenstock-Huessy E., Gramatyka duszy, tłum. T. Gadacz SP, w: Filozofia dialogu, wybór, oprac. i przedmowa B. Baran, Kraków 1991.
20. Wencel W., Pustelnik z Petrkova, w: B. Reynek, Odlot jaskółek, tłum. A. Babuchowski, wstęp W. Wencel, Kraków 2019.
21. Wiatr P., Filozofia kultury "po Bogu" - o powrocie do człowieka i transcendencji raz jeszcze, w: V. Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, tłum. P. Wiatr, Warszawa 2018.
22. Wiatr P., Nomada z Pragi - Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji, "Autobiografia. Literatura. Kultura. Media" 2021, nr 2.
23. Wiatr P., Od filozofii designu do fenomenologii gestów. Vilém Flusser o tym, jak się rzeczy mają, "Przegląd Kulturoznawczy" 2020, nr 1. DOI
24. Wiatr P., W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera, Toruń 2018.
25. Wiatr P., W poszukiwaniu Innego - Vilém Flusseri życie dialogiczne, w: Vilém Flusseri kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym, red. P. Wiatr, M. Sanakiewicz, Lublin 2021.
26. Wojewoda M., Prawda a wiarygodność fotografii - epistemologiczne i etyczne aspekty rozumienia obrazów, "Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" 2020, nr 2. DOI
27. Zawada M., Doświadczenie mistyczne. Studium struktury fenomenu, Kraków 2015.
28. Zawojski P., Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy, Katowice 2023.
Źródła internetowe:
Makabresku Laura, https://lauramakabresku.com/ (stan z 30 września 2023 r.).
Sroka F., „tekst kuratorski”, https://kultura.benedyktyni.com/komnata-wewnetrzna-wystawa-prac-laury-makabresku/ (stan z 22 listopada 2023 r.).
Zubek-Gańska Z., „tekst kuratorski”, https://rynekisztuka.pl/wydarzenie/wystawa-fotografia-laura-makabresku-galeria-gardzienice/ (stan z 22 listopada 2023 r.).

Relation:

Napis

Start page:

95

End page:

115

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: